Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 icon

Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни "інформаційний бізнес" для бакалаврів спеціальності 050100НазваМетодичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни "інформаційний бізнес" для бакалаврів спеціальності 050100
Дата конвертації08.01.2013
Розмір97.12 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних системМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-

ГРАФІЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ
^

"ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС"

для бакалаврів спеціальності 6.050100

“Економічна кібернетика”

Вінниця 2009
^

1. Загальна частина


Методичні вказівки є програмним документом з організації самостійної роботи студентів при написанні курсових робіт з курсу “Інформаційний бізнес” і призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання. Вони визначають загальні вимоги до обсягу, змісту та оформлення курсових робіт, містять поради, метою яких є допомогти студентові правильно організувати самостійну роботу.

Курсова робота - це одна з основних і ефективних форм самостійної творчої роботи студента, в результаті якої підвищується рівень загальнотеоретичних знань та навичок використовувати ці знання при вирішенні конкретних проблем економіки та організації інформаційного бізнесу.

Підготовка курсової роботи сприяє професійному формуванню студента, допомагає виявити його здібності до самостійної роботи над конкретною темою та здатність розв’язувати задачі, характерні для майбутньої професійної діяльності
^

1.1. Мета й завдання написання курсової роботи


Основною метою курсових робіт є підготовка студентів до виконання та комплексного вирішення конкретних наукових і практичних задач, об'єднаних певною загальною темою, пов'язаною з економікою та організацією інформаційного бізнесу.

Завдання курсової роботи полягає в проведенні теоретичного дослідження проблем конкретної теми і відшуканні шляхів її практичного вирішення. При виконанні курсових робіт відбувається активний процес систематизації та закріплення знань, поповнення їх із спеціальної літератури, довідкових посібників та інших джерел, зокрема Internet.
^

1.2. Поради щодо вибору теми курсової роботи


До вибору теми слід підійти дуже виважено, оскільки матеріали курсової роботи можуть скласти основу теоретичної частини майбутньої магістерської дипломної роботи.

Кафедра пропонує перелік тем, що охоплює основні напрямки досліджень у межах програми “Інформаційний менеджмент” (див. додаток 1). Студент може вибрати будь-яку тему, запропоновану кафедрою, залежно від професійної зацікавленості або наукових інтересів. Якщо в переліку запропонованих тем немає такої, що відповідає науковим інтересам студента, останній може обрати іншу тему курсової роботи, за обов’язковим погодженням з лектором курсу.

Для вибору теми курсової роботи та складання, загального плану доцільно переглянути та вибірково прочитати спеціальну літературу. Перелік основної рекомендованої літератури наведено в додатку 2. Більш повний бібліографічний список є і постійно доповнюється на кафедрі інформаційного менеджменту. Для ознайомлення з ним необхідно звернутись до лаборанта кафедри. Результати вивчення літературних джерел слід записувати на окремих стандартних аркушах паперу або картках, для того, щоб їх потім можна було розкладати по розділах та параграфах.

Для затвердження теми курсової роботи студент подає заяву лекторові дисципліни, який призначає керівника і видає завдання на виконання курсової роботи.
^

1.3. Основні вимоги до курсової роботи


Курсова робота з дисципліни “Інформаційний бізнес” – це спеціально підготовлений рукопис, написаний державною мовою України, який містить систематизований виклад проведених студентом теоретичних досліджень з обраної теми.

До курсової роботи ставляться такі вимоги:

  • повнота та комплексність висвітлення обраної теми;

  • економічна грамотність, глибина аналізу;

  • наявність в роботі висновків і рекомендацій з питань обраної теми;

  • правильність оформлення роботи та своєчасність подання її на кафедру.
^

1.4. Графік виконання роботи


Курсова робота виконується відповідно до графіка, який доводиться до студентів кожної форми навчання на початку семестру керівником курсу.


Таблиця І

Графік виконання курсової роботи

Етапи і зміст роботи

Тиждень семестру

Вибір та затвердження теми курсової роботи

1-2

Ознайомлення з літературою з обраної теми

1-2

Складання загального плану курсової роботи

2
^
Вивчення літератури

3-5

Складання деталізованого плану

5

Праця над текстом курсової роботи

6-10

Розробка висновків та пропозицій, їх обгрунтування

11

Оформлення курсової роботи

12

Представлення роботи на кафедру

13

Доопрацювання роботи за зауваженнями керівника

14

Захист курсової роботи

14-15

1.5. Захист курсової роботи

Виконану курсову роботу студент здає на кафедру інформаційного менеджменту у встановлені графіком строки для рецензування і попередньої оцінки її керівником.

Для усунення зауважень керівника студент може доопрацювати роботу до її захисту.

Для захисту курсових робіт створюється комісія з двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи. Термін для. захисту встановлює кафедра. Студент робить коротку доповідь (5-10 хвилин), в якій викладає основні положення курсової роботи, її суть, відповідає на питання комісії.

Під час підготовки до відповідей на запитання, поставлені членами комісії, студенту дозволяється користуватися тезами доповіді, графічним та ілюстративним матеріалом, текстовою частиною роботи.

Винесення рішення про оцінку курсової роботи проводиться на закритому засіданні комісії. Основними критеріями при оцінюванні є:

  • повнота розкриття теми;

  • логічність та обгрунтованість висновків;

  • рівень висвітлення в доповіді суті роботи, тобто орієнтація в проблематиці, яку охоплює тема;

  • правильність відповідей на поставлені комісією питання;

  • відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам;

  • своєчасність виконання графіка роботи і подання її на кафедру.

2. Структура та обсяг курсової роботи

2.1. Рекомендації щодо структури й змісту курсової роботи

Важливим етапом написання курсової роботи є складання детального плану. Він має містити все, що потрібно сказати для якомога повнішого розкриття теми, але без зайвих деталей.

Складання деталізованого плану вимагає поглибленого вивчення та аналізу літературних джерел. Деталізований план роботи студент складає самостійно за погодженням з керівником.

За структурою робота має складатися зі вступу, основної та заключної частини (висновки, додатки).

У вступі на двох-трьох сторінках слід розкрити актуальність вибраної теми, її теоретичну та практичну значущість, навести мету і завдання написання даної курсової роботи.

В основній частині роботи необхідно розкрити всі аспекти вибраної теми. При написанні основної частини слід користуватися спеціальною літературою (книгами, журналами, брошурами, електронними публікаціями тощо) та офіційними статистичними даними для обгрунтування теоретичних положень, що викладаються в роботі. Якщо в спеціальній літературі немає єдиної точки зору з питання, що вивчається, слід дати критичну оцінку різних точок зору, з даного питання.

Якщо робота написана з використанням конкретного матеріалу будь-якої інформаційної структури (фірми, ІТ-підрозділу тощо), слід розкрити стан вирішення досліджуваного питання на даному об'єкті.

В заключній частині робляться висновки з усіх аспектів даної теми і, в разі запровадження рекомендацій в практику діяльності конкретної інформаційної фірми, наводиться обрахунок очікуваної економічної ефективності.

2.2. Вимоги до оформлення та обсягу курсової роботи

Курсова робота оформляється кожним студентом у вигляді окремого звіту надрукованого на комп'ютері, розмір кегля 14.

Обсяг текстової частини роботи, разом з ілюстративним матеріалом (схемами, таблицями тощо), повинен складати 30-40 сторінок формату А4 (210 х 297). Текст на аркушах пишеться з одного боку й розміщується таким чином, щоб зліва залишилося поле для зшивання не менше 25 мм, справа - 10 мм, знизу та зверху - по 20 мм. Номер сторінки має стояти у правому верхньому куті.

Текст повинен бути поділений на розділи, підрозділи, а у випадку необхідності й на пункти. Кожний розділ повинен починатись з нової сторінки.

Тексту курсової роботи повинна передувати титульна сторінка (додаток 2) та зміст, з якому слід показати номер сторінки, з якої починається той чи інший розділ, підрозділ тощо, названий у тексті.

Титульна сторінка повинна бути підписана студентом та керівником курсової роботи.

Нумерація сторінок починається з другої сторінки (титульна сторінка не нумерується але враховується в загальну кількість). Номер сторінки ставиться у верхньому правому куті.

Ілюстративні матеріали (діаграми, схеми, таблиці тощо) - важлива частина курсової роботи, їх слід оформляти чітко та акуратно. Графічні матеріали (малюнки, діаграми тощо), а також таблиці, повинні бути пронумеровані та мати назву, що відповідає їх змісту.

Якщо таблиці займають кілька сторінок, потрібно під планкою пронумерувати графи і на наступні сторінки перенести тільки номер графи. При цьому потрібно писати “Продовження таблиці” або “Закінчення таблиці”.

На цитати, наведені в тексті, а також цифри та факти, що запозичені з літературних джерел, слід давати точні бібліографічні посилання.

Посилання приводяться по тексту в квадратних дужках де зазначається порядковий номер джерела зі списку використаної літератури, номер тому, а якщо необхідно, то і номер сторінки. Наприклад: [53], [18, т. 2, c. 47], [15, с.77],

Наприкінці текстової частини слід навести список використаної літератури (бібліографічний список) та додатки.

Бібліографічний список є важливою частиною роботи. Він відображає відповідальність, старанність та пильність, дбайливість та акуратність.

Бібліографічний список дає можливість встановити, наскільки студент ознайомився зі спеціальною літературою теми, як він справився із завданням вибору найважливіших джерел.

Групування списку може бути алфавітним, тематичним, хронологічним чи якимось іншим.

Алфавітне розташування найзручніше: матеріал подається в доступній для огляду формі. Найпоширенішим способом групування бібліографічних описів у списку використаної літератури є розташування за алфавітом прізвищ та ініціалів перших авторів або перших слів заголовків цих творів.

Бібліографічні описи у списку слід обов'язково пронумерувати, щоб використовувати номери джерел при посиланнях на них у тексті.

Набір елементів бібліографічного списку, послідовність їх наведення, наповнення і спосіб подання кожного елементу, застосування умовних розділових знаків повинно відповідати ГОСТ 7.1.-81 “СИБ.1Д. Библиографическое описание документа, общие требования и правила составления”. Зразки бібліографічних описів літературних джерел наведено в додатку 3.


Додаток 1
Зразок бібліографічних описів літературних джерел

У разі посилання на літературне джерело (книгу, брошуру тощо) необхідно подати інформацію в наступному порядку: прізвище та ініціали авторів (якщо автора не вказано, то наводяться відомості про інших осіб, що брали участь у написанні книжки, а саме редактора, укладача тощо), назва друкованого видання, місце видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок.

Наприклад: Коломієць Г. С., Маньковський А.Л. Інформаційна продукція, ринок, маркетинг. підготовка кадрів. - К.: Либідь, 1981. - 176 с.

У разі внесення в список статті, опублікованої в газеті, вказується така інформація: автор статті, її назва, назва газети, рік, число, місяць, сторінки, на яких стаття розташована.

Наприклад: Шевченко І. Податкова політика в Україні // Урядовий Кур'єр. – 1994. – 25 серп. – С. 4.

У разі посилання на статтю із книжки або журналу вказують авторів статті, її назву, і лише після цього дають повний опис джерела: назву книги або журналу, рік, номер, сторінки, на яких розміщена стаття.

Наприклад: Дрейк В. Дж., Бродскі А. Акт про телекомунікації 1996 року: Закон переписаний наново / Телекомунікації в умовах інформаційної доби. Інформаційна Агенція Сполучених Штатів. 2000. – с. 36-45.

У разі посилання на електронну публікацію (статтю чи книжку) вказують авторів статті (книжки), її назву, і лише після цього дають повний опис джерела: електронну адресу, за якою розміщена стаття (книжка).

Наприклад: Дракер П. Следующая информационная революция. http://www.consulting.ru/main/soft/texts/m2/013_revolution1.htm
Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Економіка і підприємництво” за фаховим спрямуванням 050100 „Облік і аудит”, 050100 „Економіка підприємства”, 050100 „Маркетинг”,...
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки для виконання лабораторних робіт. Тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх виконання

Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни "Аналіз конструкції та розрахунок автомобілів"
...
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра з напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-професійної програми, робочої програми навчальної дисципліни "Аудит"...
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Комп’ютерні технології у фармації» для студентів 4-го курсу спеціальності «Фармація»
Організаційно-методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Комп’ютерні технології у фармації»
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки до лабораторних занять на тему "Середовище розробки програм turbo c++" для студентів спеціальності 092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами" денної І заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 090202 "Технологія машинобудування", 092501 "Автоматизоване...
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу 10 Тема Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 10
Блок навчально-методичного забезпечення включає типову програму дисципліни та матеріали за її темами, методичні вказівки та завдання...
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт заочниками
«зрізів знань учнів», тестування; відвідування уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в загальноосвітніх,...
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки до вивчення тем дисципліни та до виконання лабораторних робіт, а також комплекс зав­дань для контролю засвоєння знань
Для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за напрямом «Економіка і підприємництво»
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з дисципліни \"інформаційний бізнес\" для бакалаврів спеціальності 050100 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра підготовки бакалавра
Трудове право” підготовки бакалавра з напряму 0501 "Економіка й підприємництво" за фаховим спрямуванням 050100 „Економіка підприємства”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов