В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики icon

В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практикиНазваВ. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики
Сторінка1/2
Дата конвертації08.01.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

_________________ Сусіденко В.Т.


ПРОГРАМА

Комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики


Освітньо-кваліфікаційний рівень

“магістр”

Галузь знань

0501 “Економіка і підприємництво”

Спеціальність

050104 “Фінанси”

Спеціалізація

01 “Державні фінанси”Вінниця 2010

^ Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено


Укладачі: Ж.В. Гарбар, кандидат економічних наук, доцент;

Л.І. Губанова, кандидат економічних наук, доцент;

В.В. Руденко, асистент


Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів (протокол __ від _______2010р.); схвалено на засіданні методичної комісії обліково-фінансового факультету (протокол №__ від_______2010р.), на засіданні методичної ради інституту (протокол №__ від ________2010р.) .

Рецензент: О.А.Сьомченков, к.е.н., доц.


ПРОГРАМА

Комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики


Освітньо-кваліфікаційний рівень

“магістр”

Галузь знань

0501 “Економіка і підприємництво”

Спеціальність

050104“Фінанси”

Спеціалізація

01 “Державні фінанси”Укладачі: ГАРБАР Жанна Володимирівна;

ГУБАНОВА Людмила Іванівна;

РУДЕНКО Вікторія Василівна


Підп. до друку . Формат 60x84/16. Папір письм.

Офс.друк. Ум. друк. арк. .

Обл.-вид. арк. . Тираж 30 пр. Зам. № .

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ. 21100, м. Вінниця , вул. Хмельницьке шосе, 25.
вступ


В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема, сучасний рівень економіки вимагає підвищення рівня професіоналізму й компетентності спеціалістів у всіх галузях, має пряме відношення до навчального процесу у вузах, які щороку випускають тисячі молодих спеціалістів.

Згідно з Державним стандартом освіти в Україні обов'язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації є практична підготовка. Вона повинна відповідати освітньо-професійній програмі підготовки фахівця, затвердженій для нього у Варіативному компоненті освітньо-кваліфікаційної характеристики, враховувати специфіку галузей економіки, в яких буде працювати випускник після закінчення навчання, основні завдання, види та зміст діяльності фахівця відповідної спеціалізації, а також особливості підприємств, які є базами практики.

Невід'ємною і провідною частиною практичної підготовки студентів вищого навчального закладу є комплексна виробнича практика магістрів з фаху та переддипломна практика. Проходження комплексної виробничої практики в магістратурі по спеціальності 8.050104 “Фінанси” дає можливість слухачам ознайомитись із стилем та методами роботи працівників фінансових органів, органів Державного казначейства, податкової служби, Пенсійного фонду України та інших соціальних фондів, фінансово-кредитних установ, підприємств та організацій приватного сектору економіки, бюджетних установ, що сприятиме адаптації випускників до умов та характеру можливої майбутньої роботи. Під час переддипломної практики слухачі магістратури виконують дипломну магістерську роботу. Тому цей етап навчального процесу є важливим заключним видом науково-дослідної роботи в межах навчання в магістратурі.

Загальна тривалість виробничої практики зі спеціальності 8.050104 “Фінанси” становить 8 тижнів, у тому числі:

 • комплексна виробнича практика з фаху − 6 тижнів,

 • переддипломна практика − 2 тижні.

Розподіл студентів по об’єктах практики і призначення керівників проводиться кафедрою фінансів відповідно до наявності баз практики та кількості місць на кожній з них і оформляється наказом по університету. При цьому враховується характер майбутньої роботи випускника та тематика дипломної магістерської роботи. З дозволу кафедри студент може самостійно підібрати базу проведення виробничої практики, що відповідає професійному спрямуванню.

До відбуття на базу виробничої практики слухач магістратури зобов'язаний отримати від керівника магістерської роботи індивідуальні завдання на написання магістерської роботи.

Провідним навчально-методичним документом, в якому визначається мета і завдання комплексної виробничої практики магістрів з фаху та переддипломної практики на кожному етапі проходження, їх взаємозв'язок між собою та з навчальною і науково-дослідною діяльністю студентів, а також загальні питання щодо організації, керівництва та підведення підсумків практики, є Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики.

Програму підготовлено відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з фінансів, економіста-фінансиста.

Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики складається з наступних розділів:

 1. Загальні положення.

 2. Призначення та зміст окремих видів практики.

 3. Підведення підсумків практичної підготовки студентів.


РОЗДІЛ 1. Загальні положення


1.1. Мета, зміст та результати проходження практики

Метою комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики є набуття студентами професійних навичок і вмінь для обґрунтування та прийняття самостійних рішень у їх майбутній професії під час конкретної роботи.

Досягнення мети виробничої практики студентів потребує вирішення таких основних завдань:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань завдяки вивченню досвіду роботи фінансових організацій, де студенти проходять практику;

 • набуття необхідних навичок і освоєння методів складання бюджетів, фінансових планів, що здійснюються в умовах переходу до ринку;

 • засвоєння методів і способів нарахування податків, зборів, соціальних внесків, процедури сплати та контролю за податковими платежами (перевірка достовірності податкових декларацій, визначення доходів тощо);

 • разом з фахівцями фінансових і податкових служб студенти повинні взяти участь у підготовці матеріалів згідно з функціями підрозділів, де студенти перебувають на практиці.

В результаті виробничої практики студенти-практиканти повинні:

ЗНАТИ: законодавчі та інструктивні документи, що стосуються доходів і видатків бюджетів; сучасні методи і форми фінансової роботи з мобілізації доходів бюджетів, фінансування виробничої і невиробничої сфер; організацію, методи бюджетного планування і фінансування, методи контролю; організацію та систему обліку по виконанню кошторисів бюджетних установ; основні засади роботи фінансово-кредитних установ; порядок формування доходів та здійснення виплат установами Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

ВМІТИ: (залежно від місця проходження комплексної виробничої практики) складати кошториси бюджетних установ із застосуванням основних методів бюджетного планування; здійснювати перевірки правильності складання і виконання кошторисів бюджетних установ використовувати прийоми економічної і контрольної роботи,; виконувати роботу зі складання місцевих бюджетів, складати бюджетні розписи та пояснюючі записки до проектів бюджетів; здійснювати перевірки своєчасності та повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів різного рівня; здійснювати практичні дії щодо організації казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів; розробляти та виконувати бюджети державних цільових фондів, аналізувати їх діяльність; перевіряти подану від підприємств, установ та організацій звітність про сплату внесків до державних цільових фондів; проводити нарахування пенсій та страхових внесків різним категоріям населення; характеризувати діяльність фінансово-кредитних установ; складати договори страхування та кредитні договори, виконувати розрахунково-касові операції; здійснювати розробку та реалізацію фінансових планів підприємств, установ та організацій; складати звітність та аналізувати діяльність юридичних осіб тощо.


^ 1.2. Організація та керівництво практикою

Навчально-методичне керівництво практикою студентів здійснюють викладачі кафедри фінансів. За кожною базою практики закріплено викладача-керівника від кафедри. Крім того, згідно з “Положенням про практику студентів вищих навчальних закладів” загальне і безпосереднє керівництво практикою покладено на керівників підрозділів та окремих висококваліфікованих фахівців організації, що є базою практики, шляхом видання відповідного наказу.

Перед проходженням практики студенти забезпечуються такими матеріалами:

 • робочою програмою практики;

 • календарним графіком проходження практики;

 • щоденником практики.

В перший день виробничої практики в щоденнику виробничої практики ставиться відмітка про прибуття на місце проходження виробничої практики і ставиться гербова печатка установи. По закінченню виробничої практики в щоденнику ставиться відмітка про вибуття і гербова печатка установи. Конкретне місце проходження виробничої практики визначає керівник установи відповідним наказом, також цим наказом він призначає загального керівника виробничої практики.

Керівник практики від інституту зобов'язаний:

 • скласти разом із студентами календарні графіки проходження практики;

 • ознайомити керівника практики від фінансової організації, підприємства з робочою програмою практики та графіком перемі­щення по робочих місцях;

 • видати студентам робочу програму практики та індивідуальні завдання;

 • надавати систематичну консультативну допомогу студентам у виконанні програм виробничої практики;

 • контролювати виконання календарного графіка та складання звітів по етапах проходження практики;

 • інформувати завідувача кафедри про стан проходження практики, всі випадки грубого порушення дисципліни студентами;

 • здійснювати контроль за забезпеченням нормальних умов праці студентів в організаціях (підприємствах); вживати заходів щодо усунення недоліків в організації проходження практики;

 • на завершальному етапі перевірити звіти з практики; організувати прийом та захист звітів з практики студентів в університеті чи на базі практики.

Керівник практики на робочому місці (безпосередній керівник) зобов'язаний:

 • здійснювати безпосереднє керівництво роботою студентів, які закріплені за ним, у тісному контакті з керівником практики від університету;

 • забезпечити студентів робочим місцем і створити необхідні умови для проходження практики;

 • ознайомити студентів з організацією роботи на конкретному робочому місці;

 • забезпечити студентів необхідною інформацією, докумен­тами, нормативними матеріалами;

 • надавати студентам можливість брати безпосередню участь у виконанні робіт, що пов'язані з функціональними обов'язками праців­ників на конкретному робочому місці;

 • здійснювати постійний контроль за виробничою практикою практикантів, допомагати їм правильно виконувати всі завдання на даному робочому місці, знайомити з прогресивними методами роботи;

 • контролювати виконання календарних планів;

 • здійснювати контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни студентів, інформувати керівника практики від університету про випадки їх порушення;

 • після закінчення практики перевірити звіти і зробити вис­новки; скласти виробничі характеристики на студентів-практикантів з обов'язковою відміткою про виконання програми практики та інди­відуальних завдань.

Під час проходження виробничої практики студент-практикант має право:

 • бути зарахованим на вакантну посаду в даній установі за умови виконання програми практики;

 • на консультації керівника практики від інституту та від безпосереднього керівника.

Під час проходження практики студент зобов'язаний:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, які діють в організації, на підприємстві;

 • у повному обсязі виконувати завдання, що передбачені програ­мою практики;

 • регулярно вести щоденник практики;

 • вести робочий зошит для записів необхідних цифрових матеріалів, накопичувати копії документів, що належать до питань програми практики і використовувати їх під час написання звітів про проходження практики;

 • своєчасно подавати керівникові практики письмові звіти про виконання всіх завдань по етапах практики.

При порушенні студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки тощо, на них згідно з наказом керівника організації може бути накладене стягнення, про що необхідно повідомити декану факультету і на кафедру.


РОЗДІЛ 2. Призначення та зміст окремих видів практики


^ 2.1. Комплексна виробнича практика з фаху

Зміст комплексної виробничої практики з фаху передбачає надання студентам завдань щодо вивчення досвіду роботи установ фінансового профілю та фінансових підрозділів підприємств, установ й організацій, набуття навичок самостійної роботи з урахуванням робочого часу студента-магістранта.

Обсяг та зміст завдання, що належить виконувати студенту, встановлюється керівником практики від вищого навчального закладу відповідно до змісту Програми практики і календарного плану проходження практики.

Для студентів спеціальності 8.050104 “Фінанси” передбачено такий вибір баз та місць комплексної виробничої практики з фаху:

1. Фінансові підрозділи бюджетних установ.

2. Територіальні підрозділи Державної податкової адміністрації України.

3. Територіальні підрозділи Державного казначейства України.

4. Місцеві фінансові органи.

5. Територіальні підрозділи державних цільових фондів;

6. Фінансові підрозділи підприємств, установ та організацій.

7. Страхові компанії.

8. Комерційні банки.

Під час проходження практики студенти повинні ознайомитись з роботою баз практики з питань, які передбачені Програмою практики.

Зміст проходження комплексної виробничої практики з фаху.

База практики – фінансові підрозділи бюджетних установ.

Завдання 1.

Ознайомитись і проаналізувати структуру бюджетної установи:

 • охарактеризувати Положення (Статут) бюджетної установи, її внутрішню організаційну структуру, характер діяльності;

 • ознайомитись з розподілом обов’язків, посадовими характеристиками працівників підрозділів, наявними інструктивними та методичними матеріалами, які визначають і регламентують діяльність бюджетної установи;

 • розкрити основні функціональні напрями діяльності бюджетної установи;

 • визначити, які зміни відбувалися за останні три роки в організаційній структурі та якісних і кількісних показниках діяльності бюджетної установи.

Завдання 2.

Визначити та проаналізувати стан правового забезпечення діяльності бюджетної установи:

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність бюджетної установи;

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок планування доходів і видатків та механізм фінансування бюджетної установи;

 • визначити основні проблемні питання правового регулювання діяльності бюджетної установи.

Завдання 3.

Дослідити порядок планування доходів загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку планових обсягів асигнувань по загальному фонду кошторису бюджетної установи;

 • ознайомитися із механізмом розрахунку планових доходів спеціального фонду кошторису бюджетної установи в розрізі джерел надходжень: від надання платних послуг (кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ, а також за послуги із створення умов для початку реалізації інфраструктурних проектів); від господарської та/або виробничої діяльності (кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень, тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; від працевикористання спецконтингенту; відрахування від заробітку або іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані йому послуги тощо); від оренди майна бюджетних установ; від реалізації іншого майна (кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи, а також кошти, отримані Національною академією наук та бюджетними установами, що належать до її відання, від реалізації нерухомого майна); від інших джерел надходжень: благодійних внесків, грантів та дарунків, а також коштів, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ.

Завдання 4.

Дослідити порядок планування фонду оплати праці та нарахувань на нього по загальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком складання тарифікаційного списку бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком складання штатного розпису бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком розрахунку фонду оплати праці бюджетної установи в розрізі різних груп персоналу;

 • ознайомитися із системою нарахувань на фонд оплати праці в бюджетній установі.

Завдання 5.

Дослідити порядок планування інших поточних видатків по загальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на придбання предметів постачання і матеріалів у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на відрядження в бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на оплату комунальних послуг у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку субсидій і поточних трансфертів, здійснюваних бюджетною установою;

 • ознайомитися із порядком розрахунку інших поточних видатків бюджетної установи.

Завдання 6.

Дослідити порядок планування капітальних видатків по загальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на придбання основного капіталу у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на створення державних запасів і резервів в бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на придбання землі та нематеріальних активів у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку капітальних трансфертів, здійснюваних бюджетною установою.

Завдання 7.

Дослідити порядок планування видатків по спеціальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням платних послуг, а також за погодженням з Міністерством фінансів витрат капітального характеру, пов'язаних з наданням послуг із створення умов для початку реалізації інфраструктурних проектів у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на організацію господарської та/або виробничої діяльності, а також на господарські видатки бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на утримання, обладнання, ремонт майна бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, на покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти, на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням відходів і брухту, а також на господарські потреби бюджетної установи.

Завдання 8.

Дослідити порядок розгляду та затвердження кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком отримання лімітної довідки про бюджетні асигнування в бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розгляду та затвердження штатного розпису, кошторису та плану асигнувань бюджетної установи.

Завдання 9.

Дослідити порядок виконання кошторису бюджетної установи та процес складання фінансової звітності:

 • вивчити порядок взаємодії бюджетної установи з органами Державного казначейства України в процесі виконання кошторису;

 • ознайомитися із порядком виконання загального фонду кошторису бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установи.

 • ознайомитися із порядком складання звітності про виконання загального і спеціального фондів кошторису бюджетної установи.

Завдання 10.

Вивчити та проаналізувати основні показники діяльності бюджетної установи за останні роки:

 • оцінити склад та структуру доходів загального фонду кошторису бюджетної установи за останні роки;

 • проаналізувати склад та структуру доходів спеціального фонду кошторису бюджетної установи за останні роки;

 • оцінити динаміку та основні тенденції фінансування видатків загального фонду кошторису бюджетної установи за останні роки.

 • проаналізувати стан та динаміку фінансування видатків спеціального фонду кошторису бюджетної установи за останні роки.

База практики – територіальні підрозділи Державної податкової адміністрації України.

Завдання 1.

Ознайомитись і проаналізувати структуру територіального підрозділу ДПАУ:

 • охарактеризувати Положення територіального підрозділу ДПАУ, його внутрішню організаційну структуру, характер діяльності;

 • ознайомитись з розподілом обов’язків, посадовими характеристиками працівників підрозділів, наявними інструктивними та методичними матеріалами, які визначають і регламентують діяльність територіального підрозділу ДПАУ;

 • розкрити основні функціональні напрями діяльності територіального підрозділу ДПАУ;

 • визначити, які зміни відбувалися за останні три роки в організаційній структурі та якісних і кількісних показниках діяльності територіального підрозділу ДПАУ.

Завдання 2.

Визначити та проаналізувати стан правового забезпечення діяльності територіального підрозділу ДПАУ:

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність територіального підрозділу ДПАУ;

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок планування доходів і видатків та механізм фінансування територіального підрозділу ДПАУ;

 • визначити основні проблемні питання правового регулювання діяльності територіального підрозділу ДПАУ.

Завдання 3.

Визначити та проаналізувати механізм адміністрування прямих податків територіальними підрозділами ДПАУ:

 • провести огляд законодавства щодо функціонування системи прямого оподаткування з визначенням його основних недоліків;

 • ознайомитись з елементами прямих податків: суб’єктами та об’єктами оподаткування, предметом оподаткування, загальними засадами формування бази оподаткування, системою ставок оподаткування, системою пільг з даних податків з визначенням проблемних моментів адміністрування;

 • дослідити порядок планування надходження прямих податків до бюджетів різного рівня в розрізі окремих податків, зборів та обов’язкових платежів;

 • проаналізувати динаміку та структуру надходжень прямих податків (зборів, обов’язкових платежів) до бюджетів відповідного рівня по територіальному підрозділу ДПАУ за три останні роки.

Завдання 4.

Визначити та проаналізувати механізм адміністрування непрямих податків територіальними підрозділами ДПАУ:

 • провести огляд законодавства щодо функціонування системи непрямого оподаткування з визначенням його основних недоліків;

 • ознайомитись з елементами непрямих податків: суб’єктами та об’єктами оподаткування, предметом оподаткування, загальними засадами формування бази оподаткування, системою ставок оподаткування, системою пільг з даних податків з визначенням проблемних моментів адміністрування;

 • дослідити порядок планування надходження непрямих податків до бюджетів різного рівня в розрізі окремих податкових платежів;

 • проаналізувати динаміку та структуру надходжень непрямих податків (зборів, обов’язкових платежів) до бюджетів відповідного рівня по територіальному підрозділу ДПАУ за три останні роки.

Завдання 5.

Визначити та проаналізувати механізм адміністрування ресурсних платежів територіальними підрозділами ДПАУ:

 • провести огляд законодавства щодо функціонування системи ресурсних платежів з визначенням його основних недоліків;

 • ознайомитись з елементами ресурсних платежів: суб’єктами та об’єктами оподаткування, предметом оподаткування, загальними засадами формування бази оподаткування, системою ставок оподаткування, системою пільг з даних податків з визначенням проблемних моментів адміністрування;

 • дослідити порядок планування надходження ресурсних платежів до бюджетів різного рівня в розрізі окремих податків, зборів та обов’язкових платежів;

 • проаналізувати динаміку та структуру надходжень ресурсних платежів до бюджетів відповідного рівня по територіальному підрозділу ДПАУ за три останні роки;

Завдання 6.

Визначити та проаналізувати механізм функціонування спрощеної системи оподаткування:

 • провести огляд законодавства щодо функціонування спрощеної системи оподаткування з визначенням його основних недоліків;

 • ознайомитись з елементами спрощеної системи оподаткування: суб’єктами та об’єктами оподаткування, предметом оподаткування, загальними засадами формування бази оподаткування, системою ставок оподаткування, системою пільг з даних податків з визначенням проблемних моментів адміністрування;

 • дослідити порядок планування надходження від податкових платежів, що належать до спрощеної системи оподаткування, до бюджетів різного рівня в розрізі окремих податкових платежів;

 • проаналізувати динаміку та структуру надходжень від податкових платежів, що належать до спрощеної системи оподаткування, до бюджетів відповідного рівня по територіальному підрозділу ДПАУ за три останні роки;

Завдання 7.

Визначити та охарактеризувати особливості проведення контрольної роботи територіальними підрозділами ДПАУ:

 • дослідити порядок здійснення перевірок органами ДПАУ;

 • ознайомитися з результатами документальних перевірок щодо дотримання податкового законодавства;

 • визначити та проаналізувати додатково нараховані платежі органами ДПАУ під час перевірок порядку сплати податків юридичними і фізичними особами;

 • розглянути заходи, вжиті до платників податків, які порушили податкове законодавство.

База практики – територіальні підрозділи Державного казначейства України.

Завдання 1.

Ознайомитись з організацією роботи органів Державного казначейства в процесі виконання державного бюджету, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;

Охарактеризувати структуру органів Державного казначейства;

Вивчити функції, які здійснюють територіальні органи Держказначейства в цілому та окремі їх структурні підрозділи;

Розглянути права та обов'язки працівників, дослідити структуру апарату та оцінити ефективність роботи органу ДКУ.

Завдання 2.

Ознайомитись зі структурою, завданнями, функціями, організацією роботи відділу надходжень державного та місцевих бюджетів, функціональними обов'язками його працівників.

Розглянути методику складання прогнозних розрахунків найважливіших видів доходів бюджету та прийняти участь у їх складанні.

Вивчити порядок зарахування надходжень податків, зборів та обов'язкових платежів до загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів в умовах функціонування Єдиного казначейського рахунку.

Дослідити порядок здійснення розмежування загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів між рівнями бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, затверджених Бюджетним кодексом України, законом України про державний бюджет на відповідний рік та рішенням сесій рад про затвердження місцевих бюджетів.

Вивчити принципи і методи аналізу надходження доходів в процесі виконання бюджетів.

Взяти участь у складанні документів, згідно яких здійснюються операції по рахунках з обліку доходів бюджетів.

Завдання 3.

Ознайомитись із сутністю, формами та методами економічної роботи відділу видатків з державного бюджету відповідно до положення про відділ та посадових інструкцій працівників відділу.

Розглянути порядок формування в управлінні Державного казначейства мережі розпорядників бюджетних коштів та внесенням змін до неї, а також із доведенням даних про територіальне розташування мережі установ та організацій по відповідних районах.

На прикладі розпорядника коштів другого ступеня провести звірку витягів з річних розписів призначень державного бюджету та помісячних асигнувань загального фонду державного бюджету, які надходять з Державного казначейства України, із зведеними показниками кошторисів бюджетних установ та планів асигнувань, а також провести аналогічну роботу по уточнених витягах з річних призначень державного бюджету та помісячних розписах асигнувань загального фонду державного бюджету.

Проаналізувати процес розподілу коштів розпорядниками другого ступеня та перевіркою наявності залишку невикористаних коштів на особових рахунках розпорядників, наявності кошторисів та невиконаних зареєстрованих фінансових зобов'язань.

Ознайомитись з формуванням реєстрів на здійснення видатків по розпорядниках коштів та передачею їх до відділу внутрішніх казначейських операцій для формування розпоряджень на перерахування зазначених коштів.

Взяти участь у перевірці документів, поданих розпорядниками коштів третього ступеня щодо цільового направлення бюджетних коштів та прийняття рішень щодо проведення видатків по установах та організаціях, які обслуговуються на рівні у правління Державного казначейства.

Завдання 4.

Ознайомитись із структурою, завданнями, функціями, організацією роботи відділу доходів і видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, функціональними обов'язками його працівників.

Вивчити порядок перерахування субвенцій з державного бюджету місцевим в розрізі кодів програмної класифікації видатків.

Ознайомитись з порядком відкриття рахунків усім учасникам розрахунків для здійснення операцій по наданню субвенцій та веденням обліку руху коштів на даних рахунках.

Проаналізувати за певний період дані за видами субвенцій, що отримуються місцевими бюджетами з державного бюджету, порядками їх надання та обліку.

Прийняти участь в обробці та аналізі інформації про перерахування міжбюджетних трансфертів та в поданні зазначеної Інформації вищестоящим органам Державного казначейства.

Розглянути порядок взаємодії відділу видатків з місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин з іншими відділами управління, підвідомчими органами казначейства та іншими фінансовими органами, які залучені до процесу перерахування міжбюджетних трансфертів.

Завдання 5.

Ознайомитись із структурою, завданнями, функціями, організацією роботи операційного відділу, функціональними обов'язками його працівників.

Розглянути порядок опрацювання виписок за попередній операційний день по рахунках з обліку коштів загального та спеціального фондів державного бюджету з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”.

Взяти участь у перевірці правильності зарахування асигнувань загального фонду державного бюджету на особові та реєстраційні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, надходжень доходів спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів, а також правильності відображення операцій з оплати рахунків в розрізі кодів бюджетної класифікації по реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунках установ та організацій.

Дослідити процес отримання з відділу видатків державного бюджету та відділу видатків правоохоронних органів та силових структур платіжних документів та проведення видатків з реєстраційних рахунків установ.

Взяти участь у перевірці платіжних документів на правильність оформлення, а також наявності кошторисних призначень, зареєстрованих зобов'язань та залишків коштів на відповідних рахунках в розрізі кодів бюджетної класифікації.

Вивчити порядок проведення операцій по закриттю бюджетного року.

Завдання 6.

Ознайомитись із структурою, завданнями, функціями, організацією роботи відділу внутрішніх казначейських операцій, функціональними обов'язками його працівників.

Вивчити сутність Єдиного казначейського рахунку, особливості формування інформації на ньому та порядок управління ним в режимі операційного дня.

Взяти участь у проведенні щоденного аналізу стану кореспондентського рахунку на підставі єдиної інформаційної бази даних, зокрема, балансу Держказначейства.

Розглянувши процес формування оперативної інформації, проаналізувати дані про наявність фінансових ресурсів в управлінні Державного казначейства.

Взяти участь в процесі обробки вхідних реєстрів на перерахування коштів, отриманих з Державного казначейства України (центральний рівень) та територіальних органів Державного казначейства.

Вивчити порядок складання та подання до Державного казначейства України касових планів прогнозування дохідної та видаткової частин по виконанню державного бюджету на рівні області.

Завдання 7.

Ознайомитись із структурою відділу аналітичного обліку зобов'язань перед бюджетом, завданнями, функціями, організацією роботи, функціональними обов’язками його працівників.

Взяти участь в опрацюванні розрахункових документів по надходженню та поверненню коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Фонду Державного майна України та Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття.

Проаналізувати дані щодо отримання коштів та проведення видатків на утримання органів Державних цільових позабюджетних фондів.

Вивчити порядок використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення в розрізі пільг за кодами програмної класифікації видатків та складання та надання звітності про їх використання.

Взяти участь у проведенні камеральних перевірок розрахунків установ та організацій по виплаті компенсацій і наданню пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Завдання 8.

Ознайомитись із структурою, завданнями, функціями, організацією роботи відділу обліку та звітності, функціональними обов'язками його працівників.

Вивчити принципи та вимоги щодо здійснення бухгалтерського обліку по складанню звітності виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та державного бюджету за видатками, встановленими в Положенні про організацію бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного казначейства.

Ознайомитися з організацією бухгалтерського обліку і звітності, взяти участь у прийнятті звітних форм від бюджетних організацій. Детально вивчити методику перевірки відповідності даних звітів бюджетних організацій з даними органів Державного казначейства.

Розглянути порядок складання та подання в установлені строки фінансової та статистичної звітності по виконанню Державного та місцевого бюджетів України на основі поданих розпорядниками коштів звітів. Проаналізувати стан виконання бюджетів за доходами та видатками.

Вивчити систему взаємодії відділу звітності з іншими відділами управління (відділення).

База практики – місцеві фінансові органи.

Завдання 1.

Ознайомитись з організацією роботи місцевого фінансового органу в процесі планування та виконання місцевого бюджету.

Охарактеризувати структуру місцевого фінансового органу.

Вивчити функції, які здійснюють місцеві фінансові органи в цілому та окремі їх структурні підрозділи;

Розглянути права та обов'язки працівників, дослідити структуру апарату та оцінити ефективність роботи місцевого фінансового органу.

Завдання 2.

Ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність місцевих фінансових органів;

Ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок планування доходів і видатків та механізм фінансування місцевих фінансових органів.

Визначити основні проблемні питання правового регулювання діяльності місцевих фінансових органів.

Завдання 3.

Визначити та проаналізувати діяльність місцевого фінансового органу щодо організації бюджетного процесу на місцевому рівні:

 • дослідити механізм складання проекту відповідного місцевого бюджету на підставі рішень чи розпоряджень виконкому відповідної ради і вказівок Міністерства фінансів України;

 • ознайомитися з порядком розробки пропозиції щодо розмежування доходів і видатків між бюджетами різного рівня, встановлення нормативів відрахувань від державних податків і зборів, сум дотацій та субвенцій до відповідного місцевого бюджету;

 • визначити порядок розгляду зведених кошторисів та кошторисів установ освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, центру соціальних служб для молоді, міських програм та заходів, які фінансуються з районного бюджету;

 • дослідити організацію виконання відповідного місцевого бюджету, що полягає у складанні річного розпису доходів і видатків місцевого бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету, який затверджено відповідною радою та контроль за ходом виконання бюджету, вживання заходи для забезпечення його виконання;

 • дослідити порядок складання і подання звітів про виконання місцевого бюджету по мережі, штатах і контингентах, підготовки пояснювальної записки про підсумки виконання місцевого бюджету та внесення пропозиції з питання покращення виконання місцевого бюджету.

Завдання 4.

Визначити та проаналізувати діяльність місцевого фінансового органу щодо планування та виконання доходної частини місцевого бюджету:

 • дослідити механізм планування доходів місцевого бюджету, підготовки пояснювальної записки щодо доходів бюджету та ряду інших інформацій, прогнозів, довідок та матеріалів;

 • ознайомитися з роботою місцевого фінансового органу щодо виконання доходної частини бюджету, щомісячного аналізу стану виконання місцевого бюджету в розрізі доходних джерел, визначення причин відставання, надання відповідній ради пропозиції щодо наповнення бюджету, забезпечення виконання планових показників, затверджених відповідною радою;

 • визначити порядок розгляду звернень підприємств та організацій, а також громадян і внесення пропозиції відповідній раді щодо надання пільг по податках і зборах, які надходять до місцевого бюджету;

 • дослідити механізм складання помісячного розпису доходів на відповідний бюджетний рік та внесення зміни до нього за місяцями;

 • ознайомитися з процесом одержання даних про надходження платежів до місцевого бюджету у встановлені терміни від органів ДПАУ, матеріалів про результати перерахунків по платежах у бюджет, відомості про наявність недоїмок та переплат, звіти з питань оподаткування та іншу інформацію з питань, пов’язаних із складанням та виконанням бюджету;

 • визначити порядок надання необхідної інформації вищестоящим фінансовим органам по власних і закріплених доходах для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників виконання контрольних завдань фінансових органів вищого рівня.

Завдання 5.

Визначити та проаналізувати діяльність місцевого фінансового органу щодо планування та виконання видаткової частини місцевого бюджету:

 • дослідити механізм планування видатків місцевого бюджету, підготовки пояснювальної записки щодо видаткової частини бюджету та ряду інших інформацій, прогнозів, довідок та матеріалів;

 • ознайомитися з роботою місцевого фінансового органу щодо виконання видаткової частини бюджету, щомісячного аналізу стану виконання місцевого бюджету в розрізі напрямів витрачання бюджетних коштів, визначення причин відставання, забезпечення виконання планових показників, затверджених відповідною радою;

 • визначити механізм планування, фінансування та перевірки ефективності і цільового використання бюджетних коштів по видатках, пов’язаних з продажем землі, приватизацією комунального майна, інвентаризацією землі та підтримкою малого та середнього підприємництва, здійснює облік планів;

 • визначити порядок перевірки правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ, а також перевірки правильності тарифікації працівників соціально-культурних установ які фінансуються з місцевого бюджету;

 • ознайомитися з порядком розгляду бухгалтерських звітів централізованих бухгалтерій, управлінь і відділів виконкому та установ які фінансуються з місцевого бюджету і розробкою пропозиції для внесення їх відповідній ради з метою усунення виявлених недоліків та покращення їх діяльності.

Завдання 6.

Вивчити та проаналізувати основні показники виконання місцевого бюджету за останні роки:

 • оцінити склад та структуру доходів загального фонду місцевого бюджету за останні роки;

 • проаналізувати склад та структуру доходів спеціального фонду місцевого бюджету за останні роки;

 • оцінити динаміку та основні тенденції фінансування видатків загального фонду місцевого бюджету за останні роки.

 • проаналізувати стан та динаміку фінансування видатків спеціального фонду місцевого бюджету за останні роки.

База практики – територіальні підрозділи державних цільових фондів.

Завдання 1.

Ознайомитись і проаналізувати структуру територіального підрозділу ДЦФ:

 • охарактеризувати Положення про територіальний підрозділ ДЦФ, його внутрішню організаційну структуру, характер діяльності;

 • ознайомитися з розподілом обов'язків, посадовими характеристиками працівників управлінь, наявними інструктивними та методичними матеріалами, які визначають і регламентують діяльність територіального підрозділу ДЦФ;

 • розкрити основні напрями та перспективи діяльності територіального підрозділу ДЦФ.

Завдання 2.

Визначити та проаналізувати стан правового забезпечення діяльності територіального підрозділу ДЦФ:

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність територіального підрозділу ДЦФ;

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок планування доходів і видатків та механізм фінансування територіального підрозділу ДЦФ;

 • визначити основні проблемні питання правового регулювання діяльності територіального підрозділу ДЦФ.

^ Завдання 3 (Тільки для територіальних підрозділів Пенсійного фонду України).

Вивчити та проаналізувати організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування:

 • визначити мету запровадження персоніфікованого обліку та органи, що здійснюють його;

 • охарактеризувати відомості, що становлять систему персоніфікованого обліку, порядок їх збирання, збереження та використання;

 • охарактеризувати первинну звітність;

 • окреслити перспективи розвитку системи персоніфікованого обліку.

Завдання 4.

Визначити порядок формування, розгляду, затвердження та виконання бюджету територіального підрозділу ДЦФ, проаналізувати складові бюджетного процесу:

 • охарактеризувати законодавство, що регулює порядок складання та виконання бюджетів територіальних підрозділів ДЦФ;

 • визначити організаційно-методичні засади бюджетного процесу у територіальних підрозділах ДЦФ;

 • визначити напрями розвитку міжбюджетних відносин ДЦФ з його підвідомчими територіальними органами.

Завдання 5.

Ознайомитись з організацією роботи по надходженню коштів до бюджету територіального підрозділу ДЦФ.

Вивчити порядок здійснення контролю за своєчасністю і повним перерахуванням страхових внесків до територіального підрозділу ДЦФ згідно діючих тарифів.

Провести перевірку щоквартально поданих платниками звітів про нарахування внесків та витрачання коштів фонду, ведення аналітичного обліку з платниками внесків.

Взяти участь у перевірках платників страхових внесків на місцях з питань повноти та своєчасності сплати страхових внесків до територіального підрозділу ДЦФ, нарахування пені з суми недоїмки.

Завдання 6.

Ознайомитись з організацією роботи з виконання бюджету територіального підрозділу ДЦФ.

Провести перевірку правильності оформлення операцій по виплаті пенсій або страхових виплат.

Вивчити порядок ведення розрахунків з поштовими відділеннями і банком по виплачених пенсіях або страхових виплатах.

Розглянути порядок здійснення контролю за правильністю виплати поштовими відділеннями пенсій та страхових виплат.

Завдання 7.

Здійснити аналіз основних показників, що характеризують діяльність територіального підрозділу ДЦФ за три роки, визначити відхилення і темпи зростання: кількості пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат, платників страхових внесків фізичних осіб, платників страхових внесків юридичних осіб, штатної кількості працівників територіального підрозділу ДЦФ; суми внесків, надходжень коштів із державного бюджету, пенсійних та страхових виплат, розміру середньої пенсії, суми витрат на утримання установи тощо.

База практики – фінансові підрозділи підприємств, установ та організацій.

Завдання 1.

Визначити і проаналізувати організацію фінансової роботи на підприємстві:

 • охарактеризувати статус підприємства, його внутрішню організаційну структуру, характер господарської діяльності;

 • ознайомитися з розподілом обов'язків, посадовими характеристиками працівників фінансових відділів, наявними інструктивними, нормативними та методичними матеріалами, які визначають і регламентують фінансову діяльність підприємства.

 • проаналізувати основні напрямки фінансової діяльності підприємства.

Завдання 2.

Визначити і проаналізувати склад та структуру майна підприємства:

 • охарактеризувати процес формування майна підприємства;

 • ознайомитися з складом і структурою майна підприємства за даними балансу;

 • проаналізувати структуру, динаміку та структурну динаміку майна підприємства, з метою оцінки ефективності діяльності підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості в процесі господарювання.

Завдання 3.

Визначити систему основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства і здійснити їх аналіз:

 • дати характеристику інформаційного забезпечення розрахунку основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства;

 • проаналізувати динаміку, структуру доходів підприємства та визначити вплив основних факторів на зміну цього показника;

 • визначити динаміку обсягу і рівня поточних витрат в цілому по підприємству, за їх видами та статтями;

 • обчислити розмір умовної економії або перебільшення поточ­них витрат підприємства і визначити вплив головних факторів на отримані результати.

Завдання 4.

Проаналізувати систему оподаткування та податкових зобов'язань підприємства:

 • дати характеристику інформаційного забезпечення розрахунку податкових платежів підприємства;

 • проаналізувати динаміку та структуру податкових платежів підприємства;

 • розрахувати показники ефективності оподаткування діяль­ності підприємства;

 • обґрунтувати суму планових податкових платежів в цілому і за видами; визначити можливості їх зменшення за рахунок системи пільг, податкового кредиту тощо.

Завдання 5.

Вивчити процес формування прибутку підприємства:

 • проаналізувати динаміку обсягу і рівня прибутку підприємства. Зробити аналіз зміни складу і структури основних джерел утворення прибутку, напрямків його використання;

 • обґрунтувати планові розміри і рівні доходів, поточних витрат і прибутку підприємства;

 • визначити систему показників ефективності діяльності під­приємства та резервів їх підвищення.

Завдання 6.

Провести аналіз активів підприємства:

 • проаналізувати динаміку і структуру активів підприємства;

 • охарактеризувати склад і структуру позаоборотних активів, їх зміни протягом досліджуваного періоду, джерела відтворення і сфери використання;

 • проаналізувати динаміку розміру і структури оборотних активів, ефективність їх використання;

 • охарактеризувати структуру джерел фінансування оборотних активів;

 • обґрунтувати шляхи підвищення ефективності управління активами підприємства на плановий період.

Завдання 7.

Провести аналіз фінансових ресурсів підприємства: - проаналізувати динаміку і структуру фінансових ресурсів під­приємства;

 • охарактеризувати склад і структуру власних фінансових ресур­сів підприємства;

 • проаналізувати динаміку і структуру джерел формування влас­них фінансових ресурсів;

 • охарактеризувати напрямки їх використання;

 • проаналізувати стан і структуру ефективності використання;

 • позикових фінансових ресурсів підприємства, визначити ефективність їх використання;

 • охарактеризувати особливості формування і напрямки викорис­тання окремих видів позикових фінансових ресурсів;

 • обґрунтувати напрямки управління фінансовими ресурсами підприємства на плановий період.

Завдання 8.

Здійснити оцінку фінансового стану підприємства:

 • визначити основні елементи та інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства;

 • розрахувати і проаналізувати показники оцінки рівня фінан­сової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабель­ності активів і капіталу.

 • обґрунтувати значення показників рівня фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності активів і капіталу на плановий період.

Завдання 9.

Проаналізувати фінансовий план підприємства:

   • охарактеризувати головні складові фінансового плану підприємства;

   • проаналізувати показники кожного плану, який включається до фінансового плану підприємства;

   • обґрунтувати показники фінансового плану підприємства на плановий період.

Завдання 10.

Вивчити фінансову звітність підприємства:

   • ознайомитись з фінансовою звітністю, що складається і нада­ється підприємством до різних фінансових організацій (комітету ста­тистики, податкових органів, фінансових управлінь місцевих органів влади тощо);

   • проаналізувати методику складання звітності на підприємстві.

База стажування − страхова компанія.

Завдання 1.

Загальне ознайомлення зі страховою компанією, оpганiзацiєю дiяльностi та структурою упpавлiння:

   • визначення організаційно правової форми та форми власності страхової компанії;

   • ознайомлення зі складом засновників, їхньою участю у кореспондентських взаємовідносинах, вплив на зростання активів компанії;

   • визначення складу контрагентів вкладників, позичальників, а також порядку формування і отримання доходів по установчім внескам;

Завдання 2.

Ознайомлення зі змістом роботи структурних економічних служб страхової компанії:

   • дослідження функціональної схеми структурних підрозділів компанії та аналіз змісту роботи структурних економічних служб у відповідності до існуючої структури управління;

   • виявлення недоліків та розробка рекомендації по удосконаленню структури управління страховою компанією.

Завдання 3.

Ознайомлення з механізмом формування капіталу страхової компанії:

   • вивчення механізму накопичення власних коштів страхової компанії через формування статутного капіталу;

   • ознайомлення з порядком формування гарантійного фонду компанії, до якого входять додатковий та резервний капітали, а також сума нерозподіленого прибутку;

   • дослідження процесу утворення страхових резервів, які до настання страхових випадків перебувають у розпорядженні компаній, які використовують для поповнення робочого капіталу.

Завдання 4.

Вивчення взаємовідносин страхової компанії з державою:

   • визначення особливостей оподаткування прибутку страхової компанії: об’єкт та база оподаткування, можливості використання пільг, заповнення податкової декларації, порядок нарахування і сплачування податків;

   • ознайомлення з порядком і нормами відрахувань до позабюджетних фондів;

   • дослідження нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб (порядок розрахунку, пільги, терміни перерахування до бюджету).

Завдання 5.

Вивчення взаємовідносин страхової компанії з підприємствами і організаціями:

   • дослідження механізму транспортного страхування;

   • дослідження механізму майнового страхування;

   • ознайомлення із порядком особистого страхування;

   • вивчення механізму страхування відповідальності;

   • дослідження механізму страхування ризиків;

   • проведення аналізу динаміки та структури надходження страхових платежів та здійснення страхових виплат юридичним особам в розрізі видів страхування за останні роки.

Завдання 6.

Вивчення взаємовідносин страхової компанії з громадянами:

   • дослідження механізму транспортного страхування;

   • дослідження механізму майнового страхування;

   • ознайомлення із порядком особистого страхування;

   • вивчення механізму страхування відповідальності;

   • проведення аналізу динаміки та структури надходження страхових платежів та здійснення страхових виплат фізичним особам в розрізі видів страхування за останні роки.

Завдання 7.

Проведення аналізу фінансового стану страхової компанії за останні роки: ліквідність, рентабельність, збільшення (зменшення) прибутку від звичайної діяльності, платоспроможності і кредитоспроможності компанії, резервів підвищення доходності і шляхів забезпечення достатнього рівня ліквідності страхової компанії.

База стажування – комерційний банк.

Завдання 1.

Загальне ознайомлення з фiнансово-кpедитною установою, оpганiзацiєю дiяльностi та структурою упpавлiння:

   • визначення типу фінансово-кредитної установи (акціонерний комерційний банк, галузевий, регіональний та інше);

   • ознайомлення зі складом засновників, їхньою участю у кореспондентських взаємовідносинах, вплив на зростання активів банку;

   • визначення складу контрагентів вкладників, позичальників, а також порядку формування і отримання доходів по установчім внескам;

Завдання 2.

Ознайомлення зі змістом роботи структурних економічних служб фінансово-кредитної установи:

   • дослідження функціональної схеми структурних підрозділів банку та аналіз змісту роботи структурних економічних служб у відповідності до існуючої структури управління;

   • виявлення недоліків та розробка рекомендації по удосконаленню структури управління банком.

Завдання 3.

Ознайомлення з механізмом формування ресурсної бази фінансово-кредитної установи:

   • вивчення механізму накопичення власних коштів банку через формування статутного капіталу;

   • ознайомлення з порядком приймання грошових коштів від юридичних і фізичних осіб на зберігання згідно з посередницьким призначенням і особливим статусом банків;

   • дослідження процесу запозичення коштів в інших банків та економічних суб’єктів.

Завдання 4.

Вивчення взаємовідносин фінансово-кредитної установи (банку) з державою:

   • визначення особливостей оподаткування прибутку банку: об’єкт та база оподаткування, можливості використання пільг, заповнення податкової декларації, порядок нарахування і сплачування податків;

   • ознайомлення з порядком і нормами відрахувань до позабюджетних фондів;

   • дослідження нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб (порядок розрахунку, пільги, терміни перерахування до бюджету).

Завдання 5.

Вивчення взаємовідносин банку з підприємствами і організаціями:

   • дослідження механізму зберігання коштів юридичних осіб на поточних та депозитних рахунках у банку, порядку укладання депозитних договорів та обчислення відсотків за депозитами, а також порядку їх повернення;

   • дослідження механізму кредитування підприємств та організацій, порядку укладання кредитних договорів і обчислення відсотків за користування кредитами, а також порядку їх стягнення;

   • ознайомлення із порядком оформлення і отримання банківських послуг: факторингових, лізингових, консалтінгових, гарантійних, довірчих;

   • проведення аналізу динаміки та структури депозитів та кредитів наданих юридичним особам за останні роки.

Завдання 6.

Вивчення взаємовідносин банку з громадянами:

   • дослідження механізму зберігання коштів фізичних осіб на поточних та депозитних рахунках у банку, порядку укладання депозитних договорів та обчислення відсотків за депозитами, а також порядку їх повернення;

   • дослідження механізму кредитування громадян, порядку укладання кредитних договорів і обчислення відсотків за користування кредитами, а також порядку їх стягнення;

   • ознайомлення із порядком оформлення і отримання банківських послуг: факторингових, лізингових, консалтінгових, гарантійних, довірчих;

   • проведення аналізу динаміки та структури депозитів та кредитів наданих фізичним особам за останні роки.

Завдання 7.

Вивчення взаємовідносин комерційного банку по міжбанківським розрахункам:

   • ознайомлення з порядком організації прямих розрахунків між комерційними банками;

   • вивчення порядку міжбанківських розрахунків через систему кореспондентських рахунків Національного банку України: 1) звичайний розширений режим, коли всі операції здійснюються у повній сумі у межах кредитового залишку коштів на рахунку; 2) кліринговий режим, при якому здійснюється взаємний залік зустрічних потоків платежів і надходжень з відображенням на рахунку тільки сальдових оборотів.

Завдання 8.

Проведення аналізу фінансового стану фінансово-кредитної установи (банку) за останні роки: ліквідність, рентабельність, збільшення (зменшення) прибутку від операційної діяльності і небанківських операцій, платоспроможності і кредитоспроможності банку, резервів підвищення доходності і шляхів забезпечення достатнього рівня ліквідності банку.

  1   2Схожі:

В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики iconВ. Т. Програма виробничої практики з фаху та переддипломної практики
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики iconВ. Т. Сусіденко програма комплексної з фаху та переддипломної практики Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»
Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг
В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики iconПрограма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство
Програму виробничої та переддипломної практики розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри...
В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики icon«спеціаліст», «магістр» галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Комплексної з фаху та переддипломної практики студентів денної та заочної форм навчання
В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики iconПрограма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів
Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня...
В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики iconПрограма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів
Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти затверджених у 2003 році для освітньо-кваліфікаційного...
В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики iconВ. Т. Програма комплексної виробничої практики
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики iconОсновними обов'язками керівників практики від установи- об'єкта практики є
Відповідно до структури навчального плану та графіка навчального процесу виробнича практика проводиться у третьому триместрі. Тривалість...
В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики iconВ. Т. Сусіденко програма виробничої планово-економічної практики Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг
В. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики iconЗвіт про переддипломну практику на хімічному підприємстві ват "дніпроазот" Виконав: стедент групи (підпис) Керівник від підприємства
Метою проходження виробничої (переддипломної) практики є: підготовка до написання дипломного проекту, збір матеріалів до дипломного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов