Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки icon

Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовкиНазваПрограма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки
Дата конвертації08.01.2013
Розмір222.96 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
1. /АГД/Кихвський нац_ональний торговельно.docПрограма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки


Київський національний торговельно-економічний

університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНТЕУ

А.А. Мазаракі

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОГРАМА

курсу для студентів напряму підготовки

"Економіка і підприємництво"

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

професійного спрямування 6.050106

"Облік і аудит"

спеціалізації 6.05010603

"Державний фінансовий контроль"


Київ 2006


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ

заборонено

Укладачі: Є.В. Мних, д-р екон. наук, проф.,

Н.С. Барабаш, канд. екон. наук, доц.,

Г.О. Кравченко, канд. екон. наук, доц.

Програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінан­сового аналізу і контролю 18 січня 2006 р., протокол № 10 та на засіданні методичної ради обліково-фінансового факультету 18 січня 2006 р., протокол № 1.

Рецензенти: М.О. Никонович, канд. екон. наук, доц.,

К.О. Назарова, канд. екон. наук, доц.

Навчальна програма

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОГРАМА

курсу для студентів напряму підготовки

"Економіка і підприємництво"

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

професійного спрямування 6.050106

"Облік і аудит" спеціалізації 6.05010603

"Державний фінансовий контроль"

Укладачі: МНИХ Євген Володимирович,

БАРАБАШ Наталія Степанівна,

КРАВЧЕНКО Ганна Олександрівна

Редактор О.М. Козодой

Комп'ютерна верстка Л.І. Власової

Підп. до друку 31.01.06. Формат 60x84/16. Папір письм. Ризографія. Ум. друк. арк. 1,05. Ум. фарбо-відб. 1,17.

____________Обл.-вид. арк. 1,13. Тираж 50 пр. Зам. 189.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19


ВСТУП

Курс "Аналіз господарської діяльності" - одна з основних скла­дових циклу навчальних дисциплін, вивчення яких спрямоване на забезпечення професійної підготовки фахівців із державного фінансового контролю освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств та бюджетних установ. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.

Знання, набуті у процесі вивчення дисципліни "Аналіз госпо­дарської діяльності", допоможуть майбутньому фахівцю правильно оцінити стан об'єкта контролю та стратегію його розвитку, визначити ефективність використання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів, аналітичним шляхом встановити недоліки та вказати способи їх усунення.

Програма курсу "Аналіз господарської діяльності" складається з таких розділів:

 1. Мета, завдання та предмет курсу.

 2. Міждисциплінарні зв'язки курсу.

 3. Зміст тем курсу.

 4. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ КУРСУ

1.1. Мета курсу “Аналіз господарської діяльності”

Метою курсу є поглиблення спеціальних знань з аналізу господарської діяльності суб'єктів підприємницької та бюджетної сфери національної економіки, оволодіння організацією та методо­логією економічного аналізу, формування умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, виходячи з концепту­альних основ розвитку ринкової економіки.

1.2. Завдання курсу "Аналіз господарської діяльності"

Основними завданнями курсу "Аналіз господарської діяльності" є посилення економічної та аналітичної підготовки студентів, надання

їм необхідних теоретичних знань і практичних навичок здійснення аналізу господарської діяльності суб'єктів контролю в умовах ринкової економіки.

1.3. Предмет курсу "Аналіз господарської діяльності"

Предметом курсу є організація та методологія аналізу госпо­дарської діяльності суб'єктів контролю в умовах ринкової економіки.


2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ КУРСУ

Курс "Аналіз господарської діяльності" належить до циклу профілюючих дисциплін для всіх економічних спеціальностей. Він пов'язаний з такими дисциплінами, як: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, маркетинг, менеджмент, статистика, бух­галтерський облік, економіка підприємства, фінанси підприємства, математика, теорія економічного аналізу та ін. Викладання дисцип­ліни "Аналіз господарської діяльності" ґрунтується на попередньому вивченні названих дисциплін.

Знання, набуті під час вивчення курсу "Аналіз господарської діяльності", студенти використовують при вивченні таких дисциплін, як: "Державний фінансовий контроль", "Аудит", "Судово-бухгалтер­ська експертиза" тощо.

3. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

РОЗДІЛ І. Загальні положення курсу

Тема 1.1. Місце та роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління

Зміст курсу "Аналіз господарської діяльності". Мета, завдання, предмет і міждисциплінарні зв'язки курсу "Аналіз господарської діяльності". Тематична структура та послідовність вивчення дисцип­ліни. Організація навчального процесу. Форми контролю за роботою студентів.

Об'єкт аналізу господарської діяльності як відкрита економічна система. Місце та роль аналізу господарської діяльності в інформа­ційній системі управління. Сутність і значення аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки.


Зміст аналізу господарської діяльності: предмет, мета і завдання. Класифікація видів аналізу господарської діяльності. Напрями розвитку аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

Тема 1.2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності

Метод аналізу господарської діяльності як науково обґрун­тована система теоретико-пізнавальних категорій, базових концепту­альних положень, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження.

Понятійний апарат аналізу господарської діяльності: загальнонаукові та специфічні теоретико-пізнавальні категорії.

Базові концептуальні положення аналізу господарської діяльності.

Принципи та логіка організації аналітичного процесу.

Науковий інструментарій аналізу господарської діяльності: загальнонаукові та конкретно наукові методичні прийоми і способи аналізу. Основи класифікації методичних способів і прийомів аналізу господарської діяльності. Методика аналізу господарської діяльності та особливості її побудови залежно від об'єкту дослідження.

Тема 1.3. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності

Економічна інформація та основні ознаки її класифікації в аналізі господарської діяльності.

Інформація бухгалтерського обліку. Облікові регістри підпри­ємства, їх структура і зміст.

Річна та квартальна фінансова звітність:

• баланс;

• звіт про фінансові результати;

• звіт про рух грошових коштів;

• звіт про власний капітал;

примітки до річної фінансової звітності.

Статистична інформація, її використання в аналізі господарської діяльності.

Позаоблікова інформація та особливості її використання в аналізі господарської діяльності.

Система інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності. Основні принципи формування раціональних потоків інформації. Автоматизований банк даних - основний компонент інформаційного забезпечення. Зміст загальної схеми формування економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ.

Основи організації аналізу господарської діяльності в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності:

• мета і завдання аналізу;

• об'єкти і суб'єкти аналізу;

• система економічних показників;

• інформаційне та методичне забезпечення аналізу.

РОЗДІЛ II. Управлінський аналіз

Тема 2.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції

підприємства

Мета і завдання аналізу виробництва та реалізації продукції в умовах ринкової економіки.

Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва та реалізації продукції підприємства.

Методика аналізу організаційно-технічного рівня виробництва: оцінка наукового потенціалу та технічного рівня виробництва; оцінка рівня організації та управління виробництвом.

Методика аналізу виробництва та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства промисловості: аналіз виконання вироб­ничої програми підприємства; загальний аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції; аналіз якості продукції.

Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників, що обумов­люють обсяг і структуру виробництва та реалізації продукції.

Структурно-логічна модель факторної системи аналізу вироб­ництва та реалізації продукції.

Особливості аналізу виробництва та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств інших галузей національної економіки: капітального будівництва, транспорту, торгівлі, сільського господарства та ін.


Тема 2.2. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

Мета і завдання аналізу ресурсного потенціалу підприємства в умовах ринкової економіки.

Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потенціалу підприємства.

Основи класифікації трудових і матеріальних (необоротних та оборотних) ресурсів підприємства.

Методика аналізу трудових ресурсів виробництва та реалізації продукції. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз динаміки трудових ресурсів підприємства. Аналіз руху робочої сили. Оцінка кваліфікації працівників. Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці: структурно-логічна модель факторної системи аналізу продуктивності праці. Аналіз фонду заробітної плати.

Методика аналізу основних засобів (засобів праці). Аналіз забез­печеності підприємства основними засобами. Аналіз динаміки основ­них засобів підприємства. Аналіз якісного стану основних засобів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу фондовіддачі.

Методика аналізу матеріальних оборотних ресурсів (предметів праці). Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними оборот­ними ресурсами. Аналіз динаміки матеріальних оборотних ресурсів підприємства. Аналіз руху матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз якості матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз ефективності вико­ристання матеріальних ресурсів. Структурно-логічна модель фактор­ної системи аналізу матеріаломісткості та матеріаловіддачі.

Особливості аналізу ресурсного потенціалу підприємств інших галузей національної економіки: капітального будівництва, тран­спорту, торгівлі, сільського господарства та ін.

Тема 2.3. Аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємства

Мета і завдання аналізу виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції.

Методика аналізу витрат на виробництво продукції. Загальний аналіз виробничих витрат. Факторний аналіз виробничих витрат. Аналіз витрат за видами та елементами.

Методика аналізу собівартості реалізованої продукції. Струк-турно-логічні моделі факторних систем аналізу прямих матеріальних та трудових витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз непрямих витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз витрат на 1 грн реалізованої продукції. Аналіз собівартості окремих видів реалізованої продукції.

Особливості аналізу собівартості реалізованої продукції підпри­ємств інших галузей національної економіки: капітального будів­ництва, транспорту, торгівлі, сільського господарства та ін.

РОЗДІЛ III. Фінансовий аналіз

Тема 3.1. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

підприємства

Мета і завдання аналізу фінансових результатів і рентабельності підприємства в умовах ринкової економіки. Організаційно-інфор­маційна модель аналізу фінансових результатів і рентабельності.

Економічний зміст доходів, витрат і прибутків підприємства. Основи класифікації доходів і витрат підприємства.

Методика аналізу фінансових результатів діяльності підпри­ємства. Аналіз формування фінансових результатів підприємства. Факторна адитивна модель аналізу чистого прибутку, побудована на основі звіту про фінансові результати. Загальний та факторний аналіз доходів і витрат підприємства. Аналіз динаміки фінансових резуль­татів. Факторний аналіз фінансових результатів: прибутку від опера­ційної діяльності, прибутку від звичайної діяльності до оподатку­вання та чистого прибутку. Аналіз розподілу та ефективності вико­ристання чистого прибутку. Аналіз та оцінка рентабельності під­приємства.

Граничний аналіз та методика оптимізації прибутку під­приємства.


Тема 3.2. Аналіз фінансового стану підприємства

Мета і завдання аналізу фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства, його характеристика і оцінка.

Методика аналізу економічного потенціалу. Основи класи­фікації майна та джерел фінансування підприємства. Загальний аналіз економічного потенціалу підприємства. Оцінка й аналіз динаміки майнового та фінансового потенціалу підприємства за абсолютною величиною, складом і структурою. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства: система показників; алгоритми розрахунку та критерії оцінки коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності. Інтегральна оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Методика аналізу ефективності використання активів і капіталу підприємства: система показників рентабельності та інтенсивності використання активів і капіталу; алгоритми розрахунку та критерії оцінки коефіцієнтів. Інтегральна оцінка коефіцієнтів рентабельності та інтенсивності використання активів і капіталу.

Тема 3.3. Аналіз джерел фінансування підприємства

Мета і завдання аналізу джерел фінансування підприємства в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу джерел фінансування підприємства.

Характеристика фінансових ресурсів підприємства. Основи класифікації джерел фінансування. Джерела формування власного капіталу та зобов'язань підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела власних фінансових ресурсів: формування та напрями розподілу.

Методика аналізу власного капіталу. Загальний аналіз власного капіталу. Аналіз руху та ефективності використання власного капі­талу. Особливості оцінки показників фінансової стійкості підпри­ємства в управлінні власним капіталом.

Методика аналізу зобов'язань. Загальний аналіз зобов'язань. Аналіз руху зобов'язань. Особливості аналізу довгострокових і поточ­них зобов'язань. Особливості аналізу забезпечень наступних витрат і платежів. Особливості аналізу доходів майбутніх періодів.

Оптимізація структури джерел фінансування підприємства шля­хом мінімізації середньої вартості капіталу.


Тема 3.4. Аналіз грошових потоків підприємства

Мета і завдання аналізу джерел фінансування підприємства в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків підприємства.

Характеристика грошових потоків підприємства. Рух грошових коштів як наслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Методика аналізу грошових потоків. Аналіз джерел утворення та напрямів витрачання грошових коштів. Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства. Визначення показників чистого руху грошових коштів за видами діяльності підприємства: чистий рух коштів від операційної діяльності; чистий рух коштів від інвестиційної діяльності; чистий рух коштів від фінансової діяльності. Визначення загального показника чистого руху грошових коштів на основі балансу та на основі звіту про рух грошових коштів. Факторний аналіз загального показника чистого руху грошових коштів. Оцінка достатності, ліквідності та ефективності грошового потоку.

Тема 3.5. Аналіз і прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства

Особливості аналізу і прогнозування показників фінансової звітності підприємства. Організація аналізу ї прогнозування показ­ників фінансової звітності в умовах застосування сучасних інформа­ційних технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу і прогнозування показників фінансової звітності підприємства.

Моделі динамічного прогнозування фінансових показників. Детерміноване моделювання факторних систем. Види детермінованих факторних моделей. Стохастичне моделювання факторних систем. Особливості стохастичного моделювання.

Балансові моделі управління джерелами фінансування. Етапи прогнозування показників фінансових звітів на основі побудови балансових моделей.

Прогнозування потенційного банкрутства підприємства. Особливості застосування індексів кредитоспроможності Альтмана, Копана і Гольдера, Тішоу, Таффлера. Використання системи формалі­зованих і неформалізованих критеріїв оцінки можливого банкрутства. Прогнозування показників платоспроможності.


Тема 3.6. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Мета і завдання аналізу інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

Загальні положення аналізу інвестиційної діяльності. Класифі­кація інвестицій. Реальні (капітальні) та фінансові інвестиції.

Методика аналізу реальних (капітальних) інвестицій. Характе­ристика стадій реального інвестування: стадія накопичення капі­талу; стадія отримання доходу. Витратна та дохідна частини інвес­тиційного проекту. Аналіз витрат в умовах реального інвес­тування: первинні витрати, інвестиційні витрати, експлуатаційні витрати. Аналіз доходів в умовах реального інвестування: пер­винні доходи, надходження від основної діяльності об'єкту інвес­тування; чистий доход від інвестицій.

Кількісна оцінка грошових потоків реального інвестування в умовах інфляції та ризику. Чистий приведений доход від реальних (капітальних) інвестицій (чиста теперішня вартість).

Методика аналізу та оцінки ефективності реальних інвестицій за показниками рентабельності, внутрішньої норми доходу, терміну окупності.

Методика аналізу альтернативних інвестиційних проектів: система показників, методичні прийоми обробки економічної ін­формації, критерії оцінки. Аналіз комбінацій інвестиційних про­ектів. Оцінка елементів грошового потоку портфелю інвестиційних проектів. Розрахунок показників ефективності комбінованих проектів (інвестиційного портфелю). Порівняльний аналіз проектів різної тривалості: методика аналізу, система показників, критерії оцінки.

Оптимізація розподілу інвестицій за кількома проектами. Просторова оптимізація портфелю інвестиційних проектів: мето­дика, система показників, критерії оптимізації. Оптимізація розпо­ділу інвестицій у часі: методика, система показників, критерії оптимізації.

Методика аналізу фінансових інвестицій. Особливості аналізу фінансових інвестицій в умовах інфляції та ризику. Базова модель оцінки цінних паперів. Оцінка вартості цінних паперів залежно від їх видів.

Концепція ризику, доходу і дохідності фінансових активів. Оцінка та аналіз ризику окремого фінансового активу. Чинники, що обумовлюють ризик окремого фінансового активу. Оцінка та аналіз


ризику портфеля фінансових інвестицій. Чинники, що обумовлюють ризик інвестиційного портфеля. Диверсифікований (несистема­тичний) та недиверсифікований (систематичний) ризики інвести­ційного портфеля, їх оцінка та оптимізація залежно від інвестиційної стратегії підприємства. Модель взаємозв'язку ризику та дохідності. Визначення необхідної ставки доходу (очікуваної дохідності) цінного паперу та премії за ризик вкладення капіталу. Графічні методи аналізу залежності між ризиком і доходністю фінансових інвестицій.

Тема 3.7. Аналіз діяльності кредитно-фінансових

установ

Мета і завдання аналізу інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу діяльності кредитно-фінансових установ.

Загальні положення аналізу діяльності кредитно-фінансових установ. Характеристика та основи класифікації кредитно-фінансових установ.

Методика аналізу фінансових результатів діяльності банку. Аналіз формування та розподілу чистого прибутку. Факторний аналіз чистого прибутку. Аналіз доходів і витрат банку як чинників першого ряду, що обумовлюють формування фінансових результатів. Аналіз та оцінка рентабельності банку. Факторний аналіз норми прибутку на капітал.

Методика аналізу фінансового стану банку. Аналіз та оцінка фінансового потенціалу банку. Загальний аналіз активів. Аналіз руху та ефективності використання активів. Аналіз кредитно-інвести­ційного портфеля (КІП) банку аналіз динаміки КІП за загальним обсягом, складом і структурою; аналіз руху кредитів, аналіз кредит­ного ризику, аналіз та оцінка кредитно-інвестиційної політики банку. Загальний аналіз власного капіталу та зобов'язань. Аналіз руху та ефективності використання капіталу банку. Аналіз депозитної полі­тики банку. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану та рейтингова оцінка банку.

Особливості аналізу діяльності страхових та інвестиційних компаній.


РОЗДІЛ IV. Аналіз діяльності бюджетних установ Тема 4.1. Аналіз обсягу діяльності бюджетної установи

Мета і завдання аналізу обсягу діяльності бюджетних установ в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу обсягу діяльності бюджетної установи.

Класифікація видів бюджетних установ відповідно до соціально-економічних функцій у системі національної економіки.

Методика аналізу мережі бюджетних установ. Система показників аналізу стану та розвитку мережі за видами бюджетних установ (заклади освіти і культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, місцеві органи влади, науково-дослідні організації). Аналіз потужності бюджетної установи. Аналіз рівня організації та управління діяльністю бюджетної установи. Аналіз контингенту обслуговування та визначення рівня забезпеченості населення мережею відповідних установ.

Методика аналізу обсягу діяльності бюджетної установи. Оцінка обсягу та якості робіт (послуг) бюджетної установи. Особливості оцінки обсягу діяльності та якості обслуговування населення залежно від виду бюджетної установи (заклади освіти і культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, місцеві органи влади, науково-дослідні організації). Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу обсягу діяльності бюджетних установ залежно від їх виду та соціально-економічних функцій. Аналіз ритмічності діяль­ності бюджетної установи.

Методика аналізу майна бюджетних установ. Характеристика майнового потенціалу бюджетних установ. Аналіз основних засобів і нематеріальних активів бюджетної установи: аналіз наявності та руху основних засобів; аналіз якісного стану основних засобів; аналіз забезпеченості бюджетної установи основними засобами; аналіз ефек­тивності використання основних засобів бюджетної установи; аналіз нематеріальних активів бюджетної установи; особливості аналізу основних засобів і нематеріальних активів залежно від виду бюд­жетної установи (заклади освіти і культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, місцеві органи влади, науково-дослідні організації). Аналіз предметів та матеріалів (матеріальних оборотних ресурсів) бюджетних установ: аналіз предметів і мате­ріалів за загальним обсягом та номенклатурою; аналіз забезпеченості бюджетної установи предметами та матеріалами відповідно до нормативних потреб; аналіз дотримання норм витрачання предметів і матеріалів; аналіз руху предметів і матеріалів; аналіз запасів пред­метів і матеріалів; особливості аналізу предметів і матеріалів залежно від виду бюджетної установи (заклади освіти і культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, місцеві органи влади, науково-дослідні організації).

Методика аналізу штату робітників і службовців та фонду заробітної плати бюджетної установи. Аналіз штату робітників і службовців та використання робочого часу: аналіз дотримання штат­ного розпису; аналіз динаміки штату працівників за складом і струк­турою; аналізи руху чисельності працівників; оцінка дотримання трудової дисципліни; аналіз ефективності праці; аналіз використання робочого часу; баланс робочого часу та його оцінка; особливості аналізу штату працівників та використання робочого часу залежно від виду бюджетної установи (установи освіти і культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, місцеві органи влади, науково-дослідні організації). Аналіз фонду заробітної плати: аналіз складу фонду заробітної плати за категоріями працюючих та елементами витрат; структурно-логічна модель факторної системи аналізу фонду заробітної плати бюджетної установи; аналіз середньої заробітної плати.

Тема 4.2. Аналіз виконання кошторису бюджетної установи

Мета ї завдання аналізу виконання кошторису бюджетної уста­нови в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу виконання кошторису бюджетної установи.

Методика аналізу виконання кошторису бюджетної установи. Аналіз виконання кошторису: загальний аналіз виконання кошторису; аналіз динаміки видатків за економічними елементами, складом і структурою; аналіз касових і фактичних видатків; аналіз видатків за видами (заробітна плата, господарські потреби, предмети і матеріали тощо); структурно-логічна модель факторної системи аналізу видатків бюджетної установи. Аналіз виконання кошторису спеціальних кош­тів: аналіз динаміки спеціальних коштів за загальним обсягом, скла­дом і структурою; аналіз доходів та видатків спеціального фонду; ана­ліз спеціальних коштів за джерелами надходження та напрямами витрачання.

Загальна оцінка виконання кошторису бюджетної установи.


Тема 4.3. Аналіз фінансового стану бюджетної установи

Мета і завдання аналізу фінансового стану бюджетної установи в умовах ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану бюджетної установи.

Методика аналізу та оцінки фінансового стану бюджетної установи. Аналіз економічного потенціалу бюджетної установи. Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості бюджетної установи.

Методика аналізу фондів бюджетної установи: аналіз фонду, розміщеного в основних засобах; аналіз фонду, розміщеного в мало­цінних та швидкозношуваних предметах; аналіз фондів виробничого та соціального розвитку, матеріального заохочення тощо.

Аналіз фінансування бюджетної установи: джерела, склад та організація фінансування. Аналіз відповідності відкритих кредитів касовим видаткам та кошторисним призначенням. Аналіз ефектив­ності використання джерел фінансування.

Методика аналізу розрахунків бюджетної установи. Аналіз стану розрахункової дисципліни бюджетної установи. Аналіз витрат на утримання установи. Аналіз дебіторської та кредиторської забор­гованості. Аналіз розрахунків з бюджетом.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основні літературні джерела

 1. Аналіз діяльності комерційного банку / За ред. Ф.Ф. Бутинця та А.М. Герасимовича. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 384 с.

 2. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. Є.В. Мниха. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2005. -395 с.

 3. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Аналіз діяльності банку. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999- - 159 с.

 4. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / За ред. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 301 с.

 5. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 346 с.

 6. Мних Є.В., Бутко А.Д., Большакова О.Ю., Кравченко Г.О. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / За ред. Є.В. Мниха. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 240 с.

7. Назарова К.О., Кумченко Т.А. Аналіз діяльності бюджетних установ: Навч. посіб. / За ред. Г.О. Кравченко. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2005. Щ 195 с.

Додаткові літературні джерела

 1. Конституція України. Прийнята 18.06.96 р. -К.: Україна, 1996,

 2. Про підприємництво: Закон України. Прийнятий 07.02.91 р. (зі змін, і доповн.) //Відомості Верховної Ради України. § 1991. -№14.
 1. Про підприємства в Україні: Закон України. Прийнятий 27.03.91р. (зі змін, і доповн.)// Відомості Верховної Ради України. - 1991 р. -№ 24.

 2. Про банки і банківську діяльність: Закон України. Прийнятий 20.0391 р. (зі змін, і доповн.) //Відомості Верховної Ради України. -1991.-№25.

 3. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України. Прийнятий 18.06.91р. (зі змін, і доповн.)// Відомості Верховної Ради України.- 1991. -№38.

 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий 16.07.99 р. (зі змін, і доповн.)// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40.

 5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами Міністерства фінансів України.

 6. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 // Офіц. вісник України. - 2000. -№4.

 7. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій, затверджені першим заступ­ником голови Державної податкової адміністрації України 16.06.2000 р.

 8. Баканов МЛ, Шеремет АД Теория зкономического анализа. Учебник. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансьі и статистика, 2002.-416 с.

 9. Бернстайн Л.А. Анатаз финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. - Укр Финансы и статистика, 1996.- 624 с.

 10. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997.- 1000 с.

 1. Волков И.М., Грачева М,В. Проектний анализ: Учеб. для вузов. -М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 423 с.

 2. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації. - К.: ВІРА - Р, 1999. -210 с.

 3. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексний анализ бухгалтер-ской отчетности. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и сервис, 2001.-304 с.

 4. Ефимова О.В. Финансовьій анализ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Бухгалтерский учет, 1998. - 320 с. 24.Карлин Т.П., Макмин, Альберт Р.Ш. Анализ финансовых отчетов(на основе ОААР): Учебник: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 448 с. 25.Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 144 с.

 1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Финансы и статистика, 1997. - 512 с.

 2. Ковалев В.В. Введение в финансовий менеджмент. - М: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.

28.Количественные методы финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. С.Дж. Брауна и М.П. Крицмена. - М: Йнфра-М, 1996. -336 с.

 1. Кочетков В.Н., Омельченко А.В. Основи экономического анализа банковской деятельности. - К.: УФИМБ, 1998. - 168 с.

 2. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности. - К.: МАУП, 1999. - 192 с.

 3. Кравченко Г.О. Комерційний банк. Фінансовий аналіз. К.: ІЕУГП, 1999. - 107с.

 4. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання. -К.:КНЕУ, 2001.-387 с.

ЗЗ.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - 7-е изд., испр. - Минск: Новое знание, 2002. -704 с.

 1. Соколова Г.Н. Информационнне технологии экономического анализа. - М.: Зкзамен, 2002. - 320 с.

 2. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. -М.: Инфра-М, 1995. - 176 с.

 3. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М,А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток: За ред. акад. НАНУ, М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.-540 с.

 4. Економічний аналіз: Практикум. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 432 с.Інтернет-ресурси

 1. www.csr.ru – Центр стратегічного розвитку.

 2. www.ebrd.com – Європейський банк реконструкції та розвитку.

 3. www.gifa.ru – Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків.

 4. www.icps.kiev.ua –міжнародний центр перспективних досліджень.

 5. www.ics.org.ua –Інститут конкурентного суспільства.

 6. www.invest.delovoy.com – Інвестиційний експерт.

 7. www.minfm.gov.ua –Міністерство фінансів України.

 8. www.mavica.ru – Багатомовний пошуковий каталог.

 9. www.rada.kiev.ua –Верховна Рада України.
 1. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики.

 2. www.usfa.kiev.ua –Українське товариство фінансових аналітиків.

 3. www.fas.com.ua – Фінансовий аналітик-сервіс.

Схожі:

Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconПрограма аналіз господарської діяльності робоча програма курсу для студентів напряму підготовки
Укладачі: Н. С. Барабані, канд екон наук, доц., Г. О. Кравченко, канд екон наук, доц
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconПрограма аналіз господарської діяльності робоча програма курсу для студентів напряму підготовки
Укладачі: Н. С. Барабані, канд екон наук, доц., Г. О. Кравченко, канд екон наук, доц
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconПрограма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки
Програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінан­сового аналізу і контролю 18 січня 2008 р., протокол №10 та на засіданні...
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconПрограмні питання
З курсу "Аналіз господарської діяльності" для студентів 4 курсу спеціальностей 050. 106 та 050. 104 денної форми навчання
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconАналіз господарської діяльності
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconПротокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» заочної форми навчання групи мо-21з
«Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» заочної форми навчання групи мо-21з
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconПротокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д
«Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconПротокол №17 тематичний план з курсу «Статистика ринку товарів та послуг» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» денної форми навчання
«Статистика ринку товарів та послуг» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» денної форми навчання
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconПротокол №17 тематичний план з курсу «Статистика ринку товарів та послуг» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» заочної форми навчання
«Статистика ринку товарів та послуг» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» заочної форми навчання
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconПрограма фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки
«Облік і аудит», охоплює всі основні вимоги до підготовки абітурієнтів. Для вступу на напрям підготовки «Облік і аудит» потрібно...
Програма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки iconВ. Т. Сусіденко судово-бухгалтерська експертиза програма та робоча програма
«Економіка та підприємництво», напряму підготовки 030509 «Облік і аудит», професійного спрямування 03050903 «Державний фінансовий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов