Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему icon

Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на темуНазваРеферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему
Дата конвертації08.01.2013
Розмір45.19 Kb.
ТипРеферат
скачать >>>
1. /Додатки до маг.роботи/Дод Д.doc
2. /Додатки до маг.роботи/Додаток А.doc
3. /Додатки до маг.роботи/Додаток Б.doc
4. /Додатки до маг.роботи/Додаток В.doc
5. /Додатки до маг.роботи/Додаток Е.doc
6. /Додатки до маг.роботи/Додаток Ж.doc
7. /Додатки до маг.роботи/Додаток И.doc
8. /Додатки до маг.роботи/Додаток К.docx
9. /Додатки до маг.роботи/Додаток М.doc
10. /Додатки до маг.роботи/Додаток Н.doc
Тема: Теоретичні і методологічні основи фінансового аналізу та контролю доходів і витрат банку
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт*
Студенту (ці) Завідувачу кафедри фінансового
Кафедра фінансового контролю І аналізу
Додаток е структура завдання на дипломну магістерську роботу
Додаток ж структура титульного аркуша дипломної магістерської роботи
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.)
Додаток м структура відгуку
Структура зовнішньої рецензії

Додаток И

Зразок оформлення реферату


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ


Обліково-фінансовий факультет (шрифт 14)


Кафедра фінансового контролю і аналізу (шрифт 14)


Реферат

до дипломної магістерської роботи

(шрифт 20, Ж)

на тему: «__________________________________» (шрифт 16)


за матеріалами____________________________________ (шрифт 14)


Студента V(VІ) курсу,

__________ групи (шрифт 14)

спеціальності 8.050106 _____________ П.І.Б.

«Облік і аудит» (підпис)

cпеціалізації 8.050106.05

«Фінансовий аналіз і контроль»


Науковий керівник:

(шрифт 14)

_________________ _____________ П.І.Б.

(науковий ступінь) (підпис)

__________________________

(вчене звання)


Керівник магістерської (шрифт 14)

програми: _____________ П.І.Б.

(підпис)

Вінниця 20___ р.

Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел, додатки.

Обсяг роботи становить 121 сторінку, включаючи 17 таблиць, 22 рисунки, 30 додатків та 104 літературних джерела.

В першому розділі розглядається статутний капітал як об’єкт фінансового аналізу і контролю, розкривається його економічна сутність та значення на підприємстві, значення «статутний капітал» порівнюється зі значеннями «статутний фонд» та «акціонерний капітал»; наведено організацію та планування фінансового аналізу і контролю операцій зі статутним капіталом, а також надано організаційно-економічну характеристику базовому підприємству ВАТ «Вінницький олійножировий комбінат».

Другий розділ дипломної магістерської роботи присвячений економіко-правовому аналізу законодавчо-нормативної бази та огляду теоретичних джерел з питань фінансового аналізу і контролю операцій зі статутним капіталом підприємства; питанням організації та методики бухгалтерського обліку як інформаційної бази системи фінансового аналізу і контролю формування і розміщення статутного капіталу підприємства.

В третьому розділі наведено методику аналізу статутного капіталу підприємства, його формування і розміщення; методику фінансового контролю операцій зі статутним капіталом підприємства; розглянуто питання удосконалення фінансового аналізу і контролю формування і розміщення статутного капіталу підприємства в умовах застосування компютерних технологій обробки економічної інформації.

По закінченні дослідження по даній темі зроблені висновки та пропозиції.

Метою дипломної магістерської роботи є на основі аналізу нормативно-законодавчих актів і літературних джерел, а також оцінки й узагальнення господарської практики організації обліку, економічного аналізу, фінансового контролю операцій зі статутним капіталом підприємства, розробити рекомендації та пропозиції щодо удосконалення їх методології, спрямованих на забезпечення ефективного управління.

Об`єктом дослідження є операції по формуванню та розміщенню статутного капіталу у ВАТ «Вінницький олійножировий комбінат».

Предмет дослідження - організаційні та методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу, фінансового контролю операцій зі статутним капіталом підприємства за умов становлення ринкових відносин.

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження висвітлена у розроблених рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення методології та організації обліку, економічного аналізу, фінансового контролю формування і розміщення статутного капіталу і операцій з ним з використанням комп’ютерних систем обробки даних.

Практичне значення одержаних результатів полягає в реалізації висновків і пропозицій, які сприятимуть підвищенню ефективності обліку, фінансового аналізу, фінансового контролю формування і розміщення статутного капіталу підприємства та операцій з ним; підвищать об’єктивність та релевантність облікової інформації щодо операцій зі статутним капіталом, і можуть бути використанні в процесі реформування системи бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і формування внутрішнього аудиту підприємств.


АНОТАЦІЯ

Самчук О.М.

Дипломна магістерська робота виконана на тему: «Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю операцій з формування і розміщення статутного капіталу підприємства» з використанням практичних матеріалів ВАТ «Вінницький олійножировий комбінат», м Вінниця.

Робота присвячена доведенню теоретичних аспектів, узагальненню методологічних підходів і практичних рекомендацій відносно фінансового аналізу і контролю статутного капіталу підприємств в сучасній економіці.

Ключові слова: статутний капітал, статутний фонд, акціонерний капітал, акція, дивіденди, нерозподілений прибуток, бухгалтерський облік, управлінський облік, податковий облік, фінансовий аналіз, контроль, аудит.


АНОТАЦИЯ

Самчук О.Н.

Дипломная магистерская работа виповнена на тему: «Теоретические и методологические аспекты финансового аналіза и контроля операцій формирования и розмещения уставного капитала предприятия» с использованием практических материалов ОАО «Винницкий масложировой комбинат», г. Винница.

Работа посвящена доведенню теоретических аспектов, обобщению методологических подходов и практических рекомендаций относительно финансового анализа и контроля уставного капитала предприятий в современных условиях.

Ключевие слова: уставной капитал, уставной фонд, акционерный капитал, акция, дивиденды, нераспределенная прибыль, бухгалтерский учет, управленческий учет, налоговый учет, финансовый анализ, контроль, аудит.


ANNOTATION

O. Samchuk

Diploma master's degree work is executed on a theme: „Theoretic, but methodological aspects of financial control of form and accommodation of the fixed assets of enterprises" are with the use of practical materials of OSS «Vinnitsa's oil-rich factory» in Vinnitsa town.

Work is devoted leading to of theoretical aspects, generalization of methodological approaches and practical recommendations in relation to a financial analysis and audit of the fixed assets of enterprises in a modern economy.

Keywords: fixed assets, production capital, basic facilities, capital assets, immaterial assets, other irreversible tangible assets, depreciation, record-keeping, administrative account, fiscal accounting, financial control, analysis, audit.Схожі:

Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconКалендарний план-графік виконання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності «Економічна кібернетика», групи ек-51 денна форма навчання на 2012-2013 н р
Календарний план-графік виконання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconРеферат на тему: " эпилепсия "
Понятие эпилепсии
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconРеферат на тему : (название темы) по специальности (шифр и наименование)

Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconРеферат на тему: "А. Кримський"
Наукові праці та художні доробки А. Кримського, їх значення у мовознавстві та літературі
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconРеферат на тему: Неврозы
Однако сама психотравма при этом выступает как одна из возможных и равноценных экзогений, нарушающих гомеостаз
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconРеферат на тему: Аналіз та модифікації алгоритмів пошуку
Відзначимо деякі найважливіші характеристики та порівняємо алгоритми пошуку між собою
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconРеферат на тему: Миеломная болезнь
Однако секретируемые иммуноглобулины отличаются однообразием структуры (моноклональный парапротеин – рig), что объясняется происхождением...
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconРеферат на тему: «Оздоровча гімнастика до і після пологів»
Виховання здорового покоління, що гармонічно сполучає в собі фізичні й духовні якості нової людини, одне з найважливіших завдань...
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconРеферат на тему: Значение "Канона врачебной науки" для развития медицины
Огромную роль в развитии медицины сыграла научная и практическая деятельность Ибн Сины
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconМіністерство охорони здоров`я національна медична академія після дипломної освіти імені П. Л. Шупика допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя автори роботи
Дахно Федір Власович, к мед н., професор, директор Інституту репродуктивної медицини, м. Київ, віце-президент Української асоціації...
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему iconРеферат на тему: " Визначений інтеграл"
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов