Розділ організація проведення практики
Розділ організація проведення практики icon

Розділ організація проведення практикиНазваРозділ організація проведення практики
Дата конвертації08.01.2013
Розмір297.56 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


ВСТУП


У сучасних умовах розвитку економічної системи України підвищуються вимоги щодо відповідності рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах вимогам роботодавців та забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Одним з напрямів сприяння дотриманню цих вимог є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх фахівців.

Практична підготовка є цілісним процесом, який передбачає безперервність і послідовність отримання необхідного обсягу практичних знань, умінь і навичок згідно з вимогами, які висуваються до фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Програму та методичні рекомендації до проходження комплексної з фаху та переддипломної практики розроблено відповідно до галузевих стандартів зі спеціальності «Облік і аудит»: освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, засобів діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки, нормативних документів.

Програма та методичні рекомендації містять характеристику основних етапів практики і є основним навчально-методичним документом, який визначає завдання для виконання, порядок контролю роботи студентів з боку керівників від інституту та баз практики, вимоги щодо підготовки і захисту звітів.


^ РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ


  1. Загальні положення

Практика - складова частина підготовки магістрів у вищих навчальних закладах. Практика передбачена навчальним планом, є однією зі складових підготовки фахівців з обліку і аудиту за магістерською програмою «Фінансовий аналіз і контроль».

Метою практики є:

- поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти під час теоретичної підготовки;

- оволодіння сучасними формами та методами роботи;

- набуття необхідних навичок керівництва;

- формування професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної діяльності;

- виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та їх творчого застосування у практичній діяльності.


Планування та організація проходження практики на всіх етапах передбачає:

- послідовне розширення обсягу теоретичних знань і практичних навичок студентів;

 • їх ускладнення при переході від одного етапу практики до іншого;

 • зв'язок між теоретичними знаннями і практичними навичками;

 • цілісність підготовки магістрів для виконання основних професійних функцій відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за магістерською програмою «Фінансовий аналіз і контроль».

Комплексна з фаху та переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки магістрів і проводиться перед захистом магістерської роботи.


Завданням практики є:

 • набуття студентами професійних навичок за спеціальністю;

 • розширення, систематизація та закріплення знань з усіх спеціальних дисциплін навчального плану;

 • збір фактичного матеріалу для виконання магістерської роботи.

Передбачено наступні бази проходження комплексної з фаху практики:

 1. Регіональні та місцеві органи Пенсійного фонду України.

 2. Регіональні та місцеві органи головного контрольно-ревізійного управління України.

 3. Господарюючий суб’єкт (підприємство, комерційна структура тощо).

 4. Фінансові управління, фінансові відділи органів місцевого самоврядування.

 5. Інші бюджетні установи.

Тривалість практики визначається кафедрою фінансового контролю і аналізу відповідно до навчального плану.

Під час проходження практики студенти повинні ознайомитися згідно з програмою практики з роботою підрозділів, структурою, функціональними обов'язками працівників, організацією та формами фінансового аналізу і контролю, особливостями їх методології.

Перед проходженням практики студенти забезпечуються такими матеріалами:

 • програмою практики;

 • календарним графіком проходження практики;

 • щоденником практики.

Навчально-методичне керівництво практикою студентів здійснюють викладачі кафедри фінансового контролю і аналізу. За кожною базою практики закріплено викладача-керівника від кафедри.


Згідно з "Положенням про практику студентів вищих навчальних закладів" загальне і безпосереднє керівництво практикою покладено на керівників підрозділів та окремих висококваліфікованих фахівців організації, що є базою практики, шляхом видання відповідного наказу.


  1. Обов'язки керівника практики від інституту

Керівник практики від інституту зобов'язаний:

 • скласти разом із студентами календарні графіки проходження практики;

 • ознайомити керівника практики від організації, підприємства з робочою програмою практики та графіком переміщення по робочих місцях;

 • видати студентам програму практики та індивідуальні завдання;

 • надавати систематичну консультативну допомогу студентам у виконанні програм практики;

 • контролювати виконання календарного графіка та складання звітів по етапах проходження практики;

 • інформувати завідувача кафедри про стан проходження практики, всі випадки грубого порушення дисципліни студентами;

 • здійснювати контроль за забезпеченням нормальних умов праці студентів в організаціях (підприємствах); вживати заходів щодо усунення недоліків в організації проходження практики;

 • на завершальному етапі перевірити звіти з практики; організувати прийом та захист звітів з практики студентів в інституті чи на базі практики.


1.3. Обов'язки керівника практики від організації

Керівник практики на робочому місці (безпосередній керівник) зобов'язаний:

- здійснювати безпосереднє керівництво роботою студентів, які закріплені за ним, у тісному контакті з керівником практики від інституту;

 • забезпечити студентів робочим місцем і створити необхідні умови для проходження практики;

 • ознайомити студентів з організацією роботи на конкретному робочому місці;

- забезпечити студентів необхідною інформацією, документами, нормативними матеріалами;

- надавати студентам можливість брати безпосередню участь у виконанні робіт, що пов'язані з функціональними обов'язками працівників на конкретному робочому місці;

- здійснювати постійний контроль за практикою практикантів, допомагати їм правильно виконувати всі завдання на даному робочому місці, знайомити з прогресивними методами роботи;

 • контролювати виконання календарних планів;

 • здійснювати контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни студентів, інформувати керівника практики від інституту про випадки їх порушення;

 • після закінчення практики перевірити звіти і зробити висновки; скласти виробничі характеристики на студентів-практикантів з обов'язковою відміткою про виконання програми практики та індивідуальних завдань.


1.4. Обов'язки студента-практиканта

Під час проходження практики студент зобов'язаний:

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, які діють в організації, на підприємстві;

- у повному обсязі виконувати завдання, що передбачені програмою практики;

- регулярно вести щоденник практики;

- вести робочий зошит для записів необхідних цифрових матеріалів, накопичувати копії документів, що належать до питань програми практики і використовувати їх під час написання звітів про проходження практики;

- своєчасно подавати керівникові практики письмові звіти про виконання всіх завдань по етапах практики.

При порушенні студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки тощо, на них згідно з наказом керівника організації може бути накладене стягнення, про що необхідно повідомити декану факультету і на кафедру.


^ РОЗДІЛ 2. БАЗИ ПРАКТИКИ І РОБОЧІ МІСЦЯ СТУДЕНТІВ


Базою практики для студентів визначаються Управління Пенсійного фонду України, Фінансові управління місцевих органів влади, Управління соціального захисту населення місцевих органів влади, Органи Державної податкової служби, комерційні підприємства, куди вони направляються згідно з наказом директора ВТЕІ КНТЕУ.

Робочим місцем студента під час проходження практики є: Регіональні та місцеві органи Пенсійного фонду України, Регіональні та місцеві органи головного контрольно-ревізійного управління України, господарюючий суб’єкт (підприємство, комерційна структура тощо), Фінансові управління, фінансові відділи органів місцевого самоврядування, інші бюджетні установи.

Робочий день студентів встановлюється відповідно до розпорядку роботи підрозділів, куди вони направляються для практики. Тривалість практики визначається індивідуальним календарним планом його проходження, який складається на початку практики на основі орієнтовного тематичного плану.


^ РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

1. База практики:

Регіональні та місцеві органи Пенсійного фонду України.

Завдання 1. Дослідити нормативно-правову базу діяльності:

 • Ознайомитися із законодавчими та нормативними актами, що регулюють діяльність ПФУ та його територіальні підрозділи;

 • Визначити підпорядкованість ПФУ та його територіальних підрозділів, порядок призначення та звільнення керівних працівників;

 • Вивчити Положення про об’єкт дослідження та його підрозділи;

 • З’ясувати основні проблемні питання правового регулювання діяльності (правова неврегульованість, дублювання функцій та повноважень, виконання непрофільних функцій тощо).

Завдання 2. Вивчити основні напрямки діяльності та механізм взаємодії установ ПФУ:

 • Розкрити основні функціональні напрямки діяльності об’єкта досліджень;

 • Вивчити сферу діяльності та повноважень установ ПФУ;

 • Ознайомитися з організаційною структурою об’єкта досліджень, розподілом функцій та повноважень, порядком взаємодії його структурних підрозділів.

Завдання 3. Дослідити особливості, процедуру і порядок здійснення перевірок інших суб’єктів господарювання установами ПФУ, а також внутрішньовідомчих перевірок:

 • Вивчити повноваження установ ПФУ щодо здійснення перевірок інших суб’єктів господарювання та підстави їх проведення;

 • Ознайомитися з організацією здійснення внутрішньовідомчих перевірок органами ПФУ;

 • Ознайомитися з організацією здійснення органами ПФУ перевірок інших суб’єктів господарювання;

 • З’ясувати процедуру, об’єкти та ціль зовнішніх та внутрішньовідомчих перевірок, що здійснюються органами ПФУ;

 • Дослідити методики здійснення зовнішніх та внутрішньовідомчих перевірок органами ПФУ;

 • Ознайомитися з формами оформлення результатів здійснення перевірок органами ПФУ, їх основними складовими, порядком і змістом реагування на результати перевірок.

Завдання 4. Проаналізувати порядок та стан фінансування об’єкта досліджень за останні п’ять років:

 • Ознайомитися із формами фінансової звітності об’єкта досліджень, їх структурою та змістом;

 • Дослідити порядок планування та формування доходів установ ПФУ;

 • Вивчити складові та зміст статей доходів і видатків загального та спеціального фондів кошторису, підстави здійснення видатків;

 • Проаналізувати ступінь фінансування роботи об’єкта досліджень за рахунок усіх можливих джерел надходження коштів, а також забезпеченість його діяльності за рахунок власних надходжень;

 • Проаналізувати ступінь та причини можливих розходжень фактичних і касових видатків об’єкта досліджень.

Завдання 5. Проаналізувати діяльність об’єкта досліджень:

 • Дослідити динаміку контрольних заходів здійснюваних органами ПФУ щодо додержання пенсійного законодавства суб’єктами господарювання, їх структуру, обсягів виставлених за результатами перевірок фінансових санкцій та донарахованих до бюджету ПФУ коштів;

 • Вивчити динаміку зайнятих в системі органів ПФУ;

 • Проаналізувати динаміку співвідношення обсягів фінансування роботи об’єкта досліджень до обсягів виставлених суб’єктам господарювання за результатами перевірок фінансових санкцій та донарахованих до бюджету ПФУ коштів за відповідні періоди;

 • Зробити узагальнюючі висновки.

Завдання 6. Робота у відділі комп’ютеризації:

● ознайомитись зі структурою управління відділу комп’ютеризації;

● ознайомитись з призначенням та основними функціональними обов’язками співробітників підрозділу;

● ознайомитись з використанням АРМ і персональних комп’ютерів у підрозділах;

● вивчити функціональні завдання, які вирішуються за допомогою АРМ і персональних комп’ютерів;

● вивчити порядок формування інформації за видами діяльності та використання її в роботі;

● вивчити зв'язок з АРМ управлінських структур;

● вивчити методичне і програмне забезпечення вирішення задач на ПЕОМ.


2. База практики:

Регіональні та місцеві органи головного контрольно-ревізійного управління України.

Завдання 1. Дослідити нормативно-правову базу діяльності:

 • Ознайомитися із законодавчими та нормативними актами, що регулюють діяльність ГоловКРУ та його територіальні підрозділи;

 • Визначити підпорядкованість ГоловКРУ та його територіальних підрозділів, порядок призначення та звільнення керівних працівників;

 • Вивчити Положення про об’єкт дослідження та його підрозділи;

 • З’ясувати основні проблемні питання правового регулювання діяльності (правова неврегульованість, дублювання функцій та повноважень, виконання непрофільних функцій тощо).

Завдання 2. Вивчити основні напрямки контрольно-ревізійної діяльності:

 • Розкрити основні функціональні напрямки діяльності об’єкта досліджень;

 • Вивчити сферу діяльності та повноважень органів КРУ;

 • Ознайомитися з об’єктами та суб’єктами контрольно-ревізійної діяльності на регіональному та загальнонаціональному рівнях.

Завдання 3. Дослідити процедуру і порядок здійснення контрольно-ревізійної діяльності:

 • Вивчити порядок формування плану роботи об’єкта досліджень на рік та його зміст;

 • Ознайомитися з організацією здійснення перевірок органами КРУ;

 • З’ясувати процедуру, об’єкти та ціль контрольно-ревізійної діяльності;

 • Вивчити методику здійснення перевірок органами КРУ;

 • Ознайомитися з формами оформлення результатів здійснення перевірок органами КРУ, їх основними складовими, порядком і змістом реагування на результати перевірок.

Завдання 4. Проаналізувати порядок та стан фінансування об’єкта досліджень за останні п’ять років:

 • Ознайомитися із формами фінансової звітності об’єкта досліджень, їх структурою та змістом;

 • Дослідити порядок планування та формування доходів установ КРУ;

 • Вивчити складові та зміст статей доходів і видатків загального та спеціального фондів кошторису, підстави здійснення видатків;

 • Проаналізувати ступінь фінансування об’єкта досліджень, забезпеченість його діяльності бюджетним фінансуванням;

 • Проаналізувати ступінь та причини можливих розходжень фактичних і касових видатків об’єкта досліджень.


Завдання 5. Проаналізувати ефективність здійснення контрольно-ревізійної діяльності об’єктом досліджень:

 • Дослідити динаміку контрольно-ревізійних заходів, їх структуру, обсягів виставлених за результатами перевірок фінансових санкцій та повернутих до бюджету коштів;

 • Вивчити динаміку зайнятих в системі органів КРУ;

 • Проаналізувати динаміку співвідношення обсягів фінансування роботи об’єкта досліджень до обсягів виставлених за результатами перевірок фінансових санкцій та повернутих до бюджету коштів за відповідні періоди;

 • Зробити узагальнюючі висновки.

Завдання 6. Робота у відділі комп’ютеризації:

● ознайомитись зі структурою управління відділу комп’ютеризації;

● ознайомитись з призначенням та основними функціональними обов’язками співробітників підрозділу;

● ознайомитись з використанням АРМ і персональних комп’ютерів у підрозділах;

● вивчити функціональні завдання, які вирішуються за допомогою АРМ і персональних комп’ютерів;

● вивчити порядок формування інформації за видами діяльності та використання її в роботі;

● вивчити зв'язок з АРМ управлінських структур;

● вивчити методичне і програмне забезпечення вирішення задач на ПЕОМ.


База практики:

Господарюючий суб’єкт (підприємство, комерційна структура тощо).

Завдання 1. Ознайомитись і проаналізувати структуру господарюючого суб’єкта (підприємство, комерційна структура тощо):

 • охарактеризувати організаційну структуру підприємства, визначити, які зміни відбувалися за останні три роки в організаційній структурі;

 • ознайомитися з розподілом обов’язків, посадовими характеристиками працівників, наявними інструктивними та методичними матеріалами, які визначають і регламентують діяльність підприємства;

 • розкрити основні функціональні напрями діяльності підприємства.

Завдання 2. Аналіз фінансової звітності за останні повні п’ять років:

 • Дослідити динаміку та рівень прибутковості і рентабельності підприємства загалом та по окремих видах діяльності (операційній, фінансовій та інвестиційній);

 • Визначити центри формування прибутку та витрат підприємства;

 • Визначити точку беззбитковості та запас ринкової стійкості;

 • Визначити рівень платоспроможності та ризик банкрутства;

 • Зробити узагальнюючі висновки.

Завдання 3. Аналіз платіжної дисципліни:

 • Дослідити динаміку кредиторської та дебіторської заборгованостей загалом та по суб’єктах господарювання (контрагенти, держава в особі фіскальних та фінансових органів; банки; працівники підприємства);

 • Дати оцінку простроченої заборгованості

 • Зробити узагальнюючі висновки.

Завдання 4. Аналіз виконавської та договірної дисципліни:

 • Вияснити чи були випадки невиконання умов укладених договорів з вини об’єкта досліджень за останні п’ять років;

 • Дослідити плинність контрагентів та її причини;

 • Зробити узагальнюючі висновки.

Завдання 5. Аналіз інвестиційної діяльності:

 • Дослідити динаміку, величину та основні напрямки інвестицій за останні п’ять років;

 • Дослідити види та тривалість інвестиційних проектів;

 • Дослідити вплив інвестиційної діяльності та обсяги продажу продукції та прибутковість об’єкта досліджень;

 • Зробити узагальнюючі висновки.

Завдання 6. Аналіз маркетингової та збутової діяльності:

 • Визначити основних постачальників та споживачів продукції;

 • Дослідити ефективність рекламної діяльності;

 • Дослідити основні зміни в структурі постачальників та споживачів продукції (кількість основних контрагентів, їх частка в господарському обороті об’єкта досліджень, стан виконання ними договірних зобов’язань);

 • Дослідити ринок збуту продукції (місцевий, регіональний чи міжнародний, а також частку цих ринків в продажах та їх динаміку);

 • Зробити узагальнюючі висновки.

Завдання 7. Аналіз кадрової політики:

 • Дослідити кадровий склад об’єкта досліджень (кількість штатних працівників, співвідношення управлінського та виробничого персоналу);

 • Проаналізувати величину та динаміку середньої зарплати працівників управлінського та виробничого персоналу;

 • Дослідити плинність кадрів управлінського та виробничого персоналу;

 • Дослідити співвідношення продуктивності праці та середньої заробітної плати працівників;

 • Проаналізувати вікову та статеву структуру кадрів;

 • Вивчити практику матеріального заохочення працівників (розповсюдженість, види та обсяги, підстави);

 • Зробити узагальнюючі висновки.

Завдання 8. Робота у відділі комп’ютеризації:

● ознайомитись зі структурою управління відділу комп’ютеризації;

● ознайомитись з призначенням та основними функціональними обов’язками співробітників підрозділу;

● ознайомитись з використанням АРМ і персональних комп’ютерів у підрозділах;

● вивчити функціональні завдання, які вирішуються за допомогою АРМ і персональних комп’ютерів;

● вивчити порядок формування інформації за видами діяльності та використання її в роботі;

● вивчити зв'язок з АРМ управлінських структур;

● вивчити методичне і програмне забезпечення вирішення задач на ПЕОМ.


База практики:

Фінансові управління, фінансові відділи органів місцевого самоврядування.

Завдання 1. Проаналізувати етапи і методи бюджетного планування на місцевому рівні, зробити розрахунок прогнозу бюджетних ресурсів, що мобілізуються місцевими бюджетами. Провести аналіз надходжень доходів у місцеві бюджети. Проаналізувати порядок визначення і затвердження нормативів відрахувань від регулюючих доходів, використання дотацій і субвенцій.

Завдання 2. Вивчити процес складання, розгляду і затвердження бюджету:

 • розглянути порядок складання проекту бюджету, провести порівняння його з бюджетною резолюцією;

 • розрахувати і проаналізувати інформацію для складання проекту бюджету;

 • розглянути порядок та строки складання бюджету;

 • провести аналіз організації порядку розгляду проекту місцевого бюджету в органах виконавчої влади

 • підготувати свої пропозиції щодо підвищення ефективності процесу складання та планування місцевого бюджету

Завдання 3. Визначення складу доходів бюджету:

 • дати класифікацію доходів, розрахувати динаміку та структуру доходів;

 • проаналізувати форми і методи мобілізації доходів бюджету; податкові методи формування доходів бюджету;

 • зробити аналіз доходів бюджету, виявити вплив збільшення або зменшення податків на доходи бюджету;

 • зробити пропозиції щодо підвищення стійкості доходної бази бюджету

Завдання4. Визначення видатків бюджету:

 • проаналізувати принцип організації системи видатків бюджету, дати їх кількісну та якісну характеристику;

 • навести класифікацію видатків бюджету, проаналізувати поточні бюджетні видатки та видатки розвитку;

 • розрахувати структуру видатків, резервний фонд та обігову касову готівку;

 • проаналізувати шляхи використання резервного фонду;

 • розробити пропозиції щодо зменшення бюджетних видатків і одночасного підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Завдання 5. Виконання бюджету:

 • зробити розпис доходів та видатків з поквартальним розподілом;

 • проаналізувати розрахунки позичок, строки їх погашення;

 • проаналізувати зміни доходів і видатків відповідно до бюджету в межах наданих законом прав;

 • проаналізувати фінансування видатків з резервного фонду, проаналізувати відхилення по доходах і видатках;

 • оформити звіт про виконання бюджету.

Завдання 6. Робота у відділі комп’ютеризації:

● ознайомитись зі структурою управління відділу комп’ютеризації;

● ознайомитись з призначенням та основними функціональними обов’язками співробітників підрозділу;

● ознайомитись з використанням АРМ і персональних комп’ютерів у підрозділах;

● вивчити функціональні завдання, які вирішуються за допомогою АРМ і персональних комп’ютерів;

● вивчити порядок формування інформації за видами діяльності та використання її в роботі;

● вивчити зв'язок з АРМ управлінських структур;

● вивчити методичне і програмне забезпечення вирішення задач на ПЕОМ.


База практики:

Інші бюджетні установи.

Завдання 1. Ознайомитись і проаналізувати структуру бюджетної установи:

 • охарактеризувати Положення (Статут) бюджетної установи, її внутрішню організаційну структуру, характер діяльності;

 • ознайомитись з розподілом обов'язків, посадовими характеристиками працівників підрозділів, наявними інструктивними та методичними матеріалами, які визначають і регламентують діяльність бюджетної установи;

 • розкрити основні функціональні напрями діяльності бюджетної установи;

 • визначити, які зміни відбувалися за останні три роки в організаційній структурі та якісних і кількісних показниках діяльності бюджетної установи.

Завдання 2. Визначити та проаналізувати стан правового забезпечення діяльності бюджетної установи:

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність бюджетної установи;

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок планування доходів і видатків та механізм фінансування бюджетної установи;

 • визначити основні проблемні питання правового регулювання діяльності бюджетної установи.

Завдання 3. Дослідити порядок планування доходів загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку планових обсягів асигнувань по загальному фонду кошторису бюджетної установи

 • ознайомитися із механізмом розрахунку доходів спеціального фонду кошторису бюджетної установи в розрізі джерел надходжень.

Завдання 4. Дослідити порядок планування фонду оплати праці по загальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком складання тарифікаційного списку бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком складання штатного розпису і установи;

 • ознайомитися із порядком розрахунку фонду оплати праці бюджетної установи в розрізі різних груп персоналу;

 • ознайомитися із системою нарахувань на фонд оплати праці в бюджетній установі.

Завдання 5. Дослідити порядок планування інших поточних видатків по загальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на придбання предметів постачання і матеріалів у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на відрядження в бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на оплату комунальних послуг у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку субсидій і поточних трансфертів, здійснюваних бюджетною установою;

 • ознайомитися із порядком розрахунку інших поточних видатків бюджетної установи.

Завдання 6. Робота у відділі комп’ютеризації:

● ознайомитись зі структурою управління відділу комп’ютеризації;

● ознайомитись з призначенням та основними функціональними обов’язками співробітників підрозділу;

● ознайомитись з використанням АРМ і персональних комп’ютерів у підрозділах;

● вивчити функціональні завдання, які вирішуються за допомогою АРМ і персональних комп’ютерів;

● вивчити порядок формування інформації за видами діяльності та використання її в роботі;

● вивчити зв'язок з АРМ управлінських структур;

● вивчити методичне і програмне забезпечення вирішення задач на ПЕОМ.


При ознайомленні з практикою документального оформлення господарських операцій, порядком ведення обліку, аналізу і контролю та складання звітності за всіма розділами програми потрібно обов'язково заповнювати відповідні документи, регістри та форми звітності. При цьому, знайомлячись з документальним оформленням тих чи інших операцій, магістранти вивчають реквізити документів, а також порядок їх складання, руху й обробки.

Регістри заповнюють записом 3-4 найбільш типових операцій і підсумком показників у рядках і графах.

У формах звітності заповнюють повністю всі показники. Особливу увагу потрібно звернути на автоматизацію обліку, аналізу і контролю. Для цього з'ясовують, у якому напрямку ведеться автоматизація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю на підприємстві: комплексна автоматизація бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і аудиту; автоматизація окремих ділянок обліку, аналізу і контролю; автоматизація господарських операцій. Крім того, з'ясовують рівень інформаційної системи обліку: проста інформаційна система обліку (локальні АРМ бухгалтера, інформаційні системи для малих підприємств, що здійснюють облік на одному комп'ютері) чи високий рівень інформаційної системи обліку (розподілена система обробки даних, система АРМ бухгалтера та ін.).

При наявності у секторі (відділі, групі) бухгалтерії автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтерів, аналітиків студенти знайомляться з роботою на ПЕОМ.

Крім того, магістрант повинен зібрати всю фактографічну інформацію і додатки (первинні документи, зведені регістри аналітичного та синтетичного обліку) форми звітності: бухгалтерської, податкової, статистичної, аудиторський висновок про діяльність підприємства, відображену в обліку і звітності.


^ РОЗДІЛ 4. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

4.1. Орієнтовний тематичний план переддипломної практики магістрів
пор.

Зміст

Тривалість,

дні

1.

Дослідження соціально-економічної значимості

теми магістерської роботи.
2.

Вивчення ступеня наявності ризиків у даній сфері використання державних коштів.
3.

Дослідження обсягу державних коштів, що

направляються в дану сферу.
4.

Оцінка можливих результатів магістерського дослідження.
5.

Складання звіту про результати переддипломної практики.

^ 4.2. Зміст програми переддипломної практики

4.2.1. Соціально-економічна значущість теми магістерської роботи

Студент досліджує:

 • критерії відбору тем аналізу і перевірок;

 • значущість тем аналізу і перевірок для державного сектора або державних інтересів;

 • значення для потенційних користувачів майбутнього звіту за результатами аналізу і перевірки;

 • соціально-економічне значення теми магістерської роботи.


4.2.2. Ступінь наявності ризиків у даній сфері використання державних коштів

Студент досліджує:

 • ймовірність негативного впливу на сферу, що досліджується або об'єкт, що аналізується і перевіряється, певних чинників (дій або подій), тобто чи існують ризики;

 • ступінь можливого впливу ризиків;

 • відхилення у функціонуванні сфери, що досліджується або в роботі організації, що аналізується і перевіряється, внаслідок впливу ризиків.


4.2.3. Дослідження обсягу державних коштів

Студент досліджує:

- обсяг щорічних бюджетних коштів, що направляються на фінансування сфери дослідження або одержуються об'єктами дослідження для здійснення певних функцій (видів діяльності);

- обсяг державного майна, що використовується у даній сфері.

4.2.4. Оцінка можливих результатів магістерського дослідження

Студент оцінює:

 • вплив результатів дослідження на функціонування сфери, що досліджена, або діяльності об'єктів дослідження;

 • величину впливу можливих результатів дослідження на інші сфери використання державних коштів.


4.2.5. Індивідуальні завдання

Програма практики включає виконання індивідуальних завдань, які видаються студентові перед початком практики. Виконання індивідуального завдання активізує наукову діяльність студента, підносить його ініціативу, робить проходження практики більш конкретним і спрямовує на підготовку магістерської роботи.

Індивідуальні завдання (ІЗ) призначені для поглибленого вивчення курсу із застосуванням наукових методичних прийомів і передбачають:

1. Самостійне опрацювання студентом відповідних розділів та окремих тем згідно з програмою практики. Відповідальність за вивчення питань програми покладається на виконавця. Контроль за виконанням ІЗ здійснюється впродовж практики.

2. Виконання ІЗ, запропонованих для окремих пунктів програми, здійснюється на базі практики.

Вибір ІЗ здійснюється студентом особисто і узгоджується з керівником практики. При виборі ІЗ необхідно дотримуватися таких вимог:

 • максимально можливе охоплення змісту програми;

 • урахування специфіки бази практики;

 • зв'язок з темою магістерської роботи;

 • реальність отримання даних для виконання ІЗ;

 • погодження переліку і змісту ІЗ з керівником;

 • своєчасність і послідовність виконання ІЗ;

 • застосування отриманих студентом результатів наукових досліджень.

Для виконання ІЗ студент розробляє індивідуальний графік виконання та подання ІЗ на кафедру. Графік затверджується керівником.


^ 5. СКЛАДАННЯ ТА ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ

5.1. Складання та оформлення звіту

Практика завершується складанням звіту, в якому на фактографічних даних базової установи студент викладає всі питання програми (зразок титульної сторінки звіту наведений у дод. А). Звіт складається одразу ж після опрацювання матеріалів і подається на перевірку керівнику практики від навчального закладу. Недоліки і зауваження керівника щодо змісту та оформлення звіту студент повинен виправити.

Звіт складається з двох частин: текстової та додатків. Він має бути грамотно виконаний, охайно оформлений і зброшурований. Текст роботи має виконуватися чітким почерком пастою або чорнилом чорного кольору без скорочень (окрім загальноприйнятих) на одній сторінці стандартного аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210x297мм) або бути надрукований через 1,5 міжрядкові інтервали. Обсяг текстової частини не повинен перевищувати 50 сторінок рукописного тексту або 30 сторінок машинописного тексту. Текст повинен мати поля: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, згори - 20 мм, знизу - 20 мм.

Усі сторінки звіту мають бути пронумеровані. Нумерація починається з титульного аркуша (без позначення на ньому номера сторінки), арабськими цифрами у правому верхньому куті без крапки в кінці. Титульний аркуш, зміст, вступ не нумеруються, але включаються до загальної нумерації.

Текст звіту поділяється на питання згідно з тематичним планом програми практики. Питання нумеруються арабськими цифрами. У кінці номера ставиться крапка. Наприклад, 2 (питання друге). Потім у тому ж рядку - заголовок питання, що друкується великими літерами (ЗМІСТ, ВСТУП, 1. ПИТАННЯ ПЕРШЕ). Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 4 інтервалам (20 мм), крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Не можна розміщувати заголовок у кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої.

Виклад нового питання можна починати на тій же сторінці, на якій закінчилося попереднє, за умови, що на ній поміститься 2-3 рядки тексту. Не допускається більше трьох виправлень на одній сторінці.

Виявлені при оформленні звіту помилки, описи та неточності повинні виправлятися чорнилом чорного кольору після охайної підчистки. Переписування підручників, інструкцій і методичних вказівок, дублювання й переписування звітів, подання одного і того ж тексту звіту двома й більшою кількістю студентів заборонено.

Матеріал звіту розташовується в такому порядку:

 • титульна сторінка;

 • характеристика;

 • зміст, в якому наведені структурні складові розділи з посиланням на сторінку;

 • вступ;

 • розділи звіту відповідно до програми практики;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Первинні документи, регістри, форми звітності та інші документи мають бути заповнені належним чином. Роздруківки ЕОМ розташовують як і інші додатки та згортаються за форматом аркушів звіту.

Розділи звіту підшиваються, сторінки нумеруються.

На першому (титульному) аркуші звіту мають бути підписи студента, керівників практики від підрозділу та від ВТЕІ КНТЕУ, відтиск печатки підрозділу.

Крім текстової частини звіту і додатків, студент повинен подати відзив (характеристику) керівника підрозділу (дод. Б), завірений печаткою та щоденник.

У відгуку-характеристиці повинно бути відображено, як студент виконав програму практики, його ставлення до роботи, ступінь самостійності виконання завдань, змістовність звіту про проходження практики.

У щоденнику мають бути зроблені відмітки про проходження студентом практики на кожній базі (робочому місці):

 • дата прибуття на практику;

 • дата закінчення практики;

 • підпис керівника організації;

 • печатка.

Звіт про проходження практики після подання на кафедру перевіряє керівник практики від інституту. Він дає висновок про якість звіту та допуск його до захисту. Про це роблять записи у щоденнику.

^ 5.2. Організація захисту звіту про практику

Завершений та відповідно оформлений звіт про проходження практики студент подає керівнику практики від ВТЕІ КНТЕУ для перевірки і написання відзиву. Після отримання позитивного відзиву у визначений кафедрою час студент з'являється на захист.

Захист звітів про практику може відбуватися у базовій установі за участю представника ВТЕІ КНТЕУ.

Результати практики оцінюються відповідно до вимог щодо проведення контролю знань студентів.

З метою забезпечення єдиних критеріїв та об'єктивності оцінок перевага в оцінці результатів проходження практики належить представнику ВТЕІ КНТЕУ. Оцінка повинна відображати ступінь підготовленості студента до практичної роботи.

При оцінюванні звітів враховується оцінка, надана керівником практики від підприємства, зміст та оформлення, виконання індивідуальних завдань, відповіді студента при захисті звіту.

Якщо захист звіту відбувається на кафедрі, створюється комісія у складі двох викладачів зі спеціальних дисциплін та керівника практики.

Результати практики обговорюються на засіданні кафедри.

Захист звіту завершується виставленням студенту диференційованої оцінки, про що робиться запис у заліковій книжці.

Оцінку "відмінно" студент отримує за умови повного виконання програми практики та індивідуального завдання і ґрунтовних відповідей на поставлені запитання.

Оцінку "добре" — за виконання програми практики та індивідуального завдання на 80 % і чіткі відповіді на поставлені запитання.

Оцінку "задовільно" — за виконання програми практики та індивідуального завдання на 60 % і чіткі відповіді на більшість поставлених запитань.

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук та/або незадовільну оцінку на захисті звіту, не допускається до захисту магістерської роботи.


Додаток А


Міністерство освіти і науки України

^ Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету


Обліково-фінансовий факультет


Кафедра фінансового контролю і аналізу

^ ЗВІТ

про проходження комплексної з фаху практики

за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит»

магістерська програма «Фінансовий аналіз і контроль»

Місце практики_________________________________________

Студента(ки)____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Період практики_________________________________________

Керівник практики_______________________________________

від ВТЕІ КНТЕУ (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підпис)

Керівник практики_______________________________________

від бази практики (прізвище, ім'я, по батькові, посада, підпис)

(печатка)

Вінниця 201__


Додаток Б


ХАРАКТЕРИСТИКА

студента(ки)

(прізвище, ім'я, по батькові)


(назва вищого навчального закладу)

за період проходження практики

на ___________________________

(база практики)


З_____________ДО______________

(термін проходження практики)


Оцінка__________

Керівник практики

від бази проходження практики_____________ (ініціали, прізвище)

(підпис)


(Печатка)

Схожі:

Розділ організація проведення практики iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. №93
...
Розділ організація проведення практики iconРозділ Специфікації
Організація міжнародної конференції “Роль громадських організацій у формуванні та впровадженні антидискримінаційної політики: досвід...
Розділ організація проведення практики iconОсновними обов'язками керівників практики від установи- об'єкта практики є
Відповідно до структури навчального плану та графіка навчального процесу виробнича практика проводиться у третьому триместрі. Тривалість...
Розділ організація проведення практики iconПро проведення навчальної практики учнів школи (проект)
Про створення комісій для проведення Державних підсумкових атестацій у випускних класах та апеляційних комісій з предметів
Розділ організація проведення практики iconДоговор № о проведении практики студентов
«база практики», в лице Директора, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о проведении практики...
Розділ організація проведення практики iconВип. 19 Бібліотекар – професія вічна
З практики організації та проведення конкурсу профмайстерності у Брусилівській црб
Розділ організація проведення практики icon1 Загальна характеристика автогаражу кооперативу «Радянське» Розділ II. Організація технічного обслуговування І ремонту рухомого складу
Організаційно-технічних заходів по удосконаленню організації виробництва та праці автогаражу кооперативу «Радянське»
Розділ організація проведення практики iconІнформації І принципи їх вибору. 10. Процес прийняття рішення про покупку. 35. Маркетинговий контроль І його типи. Стратегічний контроль І ревізія маркетингу. Розділ II: 2, 6, 10, 14, 18 Розділ III: 14 Список використаних джерел Розділ І
Система маркетингової інформації і її види. Джерела інформації і принципи їх вибору
Розділ організація проведення практики iconВ. Т. Програма виробничої практики з фаху та переддипломної практики
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Розділ організація проведення практики iconВ. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов