Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» icon

Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм»НазваПрограма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм»
Сторінка1/3
Дата конвертації08.01.2013
Розмір446.77 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3
1. /Програма Робоча програма ЕК д_яльност_ п_дприємств Туризму -/Робоча програма.docПрограма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм»


Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра фінансового контролю і аналізу


ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ


ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА


освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

напрям підготовки 6.020107 «Туризм»

сфера діяльності 0201 «Культура»


Вінниця 2010


Укладач: І.Ф. Лобачева, канд. пед. наук, доцент кафедри фінансового контролю і аналізу


Робочу програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансового контролю і аналізу (протокол № 13 від 04.09. 2010 року), на засіданні медичної комісії обліково-фінансового факультету (протокол № 6 від 18.09. 2010 року), на засіданні методичної ради інституту (протокол № 3 від 8.10. 2010 року).


Рецензент: Денисюк О.М., доктор екон. наук, професор кафедри фінансового контролю і аналізу


Навчальна програма

Програма та робоча програма дисципліни

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ»


для студентів напряму підготовки 6.020107 «Туризм»

сфера діяльності 0201 «Культура»

що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

(при кредитно-модульній системі організації навчального процесу)


Укладач: Лобачева Ірина Федорівна


ВСТУП


Трансформаційні процеси у розвитку національної економіки в умовах ринкового реформування та глобалізацій них процесів у світовому просторі вимагають докорінної перебудови всього організаційного економічного механізму на всіх рівнях управління. Саме перехід на нові умови господарювання, становлення нової філософії економічного мислення, широке впровадження нових форм і методів менеджменту та державного регулювання передбачають підвищення ролі і значення економічного аналізу, вдосконалення його методики і організації в усіх секторах національної економіки.

Економічний аналіз спрямований на оцінку рівнів розвитку національної економіки країни, її окремих галузей та суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності їх результативності у впровадженні в практику роботи об’єктів дослідження досягнень науково-технічного прогресу та інтенсифікації виробництва. Він передбачає наукове обґрунтування планових завдань, норм і нормативів, підвищення ефективності і якості праці, підготовку багатоваріантних управлінських рішень, вибір і обґрунтування оптимальних управлінських рішень, визначення резервів підвищення ефективності виробництва, тактики розвитку національної економіки і фінансово-господарської діяльності підприємств, стратегії і тактики розвитку національної економіки і фінансово-господарської діяльності підприємств стратегії і тактики розвитку підприємств. На підставі економічного аналізу отримують нові знання про розвиток тенденцій і закономірностей у національній економіці окремих об’єктів дослідження, причини і передумови зміни і розвитку економічних явищ і процесів. За допомогою економічного аналізу на макро- і макрорівнях здійснюється перетворення економічної інформації в аналітичну, що дозволяє розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення та здійснювати контроль за їх виконанням.

Предметом навчальної дисципліни є методологія і організація комплексного економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання для створення необхідного і достатнього інформаційного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень.

РОЗДІЛ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ (КОМПЕТЕНЦІЇ) ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Дисципліна «Економічний аналіз діяльності підприємств туризму» є нормативною дисципліною циклу професійно-орієнтованої підготовки, яка заснована на знаннях дисциплін «Вища математика», «Статистика», «Економіка та фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» та інших фахово спрямованих курсів.

Дисципліна «Економічний аналіз діяльності підприємств туризму» спрямована на формування у студентів сучасного економічного мислення, опанування ними методів і прийомів перетворення економічної інформації на аналітичну, методики та організації аналізу показників; оцінки взаємозв’язку, взаємозалежностей і взаємообумовленостей між ними, оволодіння навичками оцінки результатів аналізу, а також розробки обґрунтованих висновків і пропозицій щодо підвищення ефективної роботи підприємств туризму за мінімальних ризиків.

Мета вивчення дисципліни – полягає у наданні студентам глибоких теоретичних знань щодо наукових основ економічного аналізу, методики математичного моделювання господарських процесів і економічних явищ, а також опанування економіко-логічних методів, набуття навичок використання при вивченні взаємозв’язків між результативним і чинниковими показниками, організації аналізу, інформаційного забезпечення оперативного ретроспективного та перспективного аналізу, комплексного економічного аналізу, методичних основ аналізу найважливіших показників фінансово-господарської діяльності підприємств туризму і глибокого комплексного розуміння та оцінки результатів фінансово-господарської діяльності підприємств туризму.

Завданням дисципліни «Економічний аналіз діяльності підприємств туризму» є набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо економічного аналізу, стратегії й тактики фінансово-господарської діяльності підприємств туризму, а також об’єктивної оцінки результатів діяльності підприємства та вміння передбачати перспективи його діяльності в майбутньому, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки.

Компетенції, які слід розвинути у студента :

  1. Здатність володіти навчальним матеріалом, узагальнювати, робити власні висновки, опанування основних прийомів та методів економічного аналізу для застосування цих знань на практиці в майбутній діяльності.

  2. Вміння використовувати економіко-логічні методи аналізу (факторний аналіз) для кількісної оцінки впливу факторів (чинників) на аналізований результативний показник.

  3. Вміння об’єктивно оцінювати результати діяльності підприємств туризму і вміння передбачати його діяльність на майбутнє.

  4. Вміння розробляти обґрунтовані висновки і пропозиції щодо підвищення ефективності роботи підприємств туризму за мінімальних ризиків.

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ


Розділ І. Теоретичні основи економічного аналізу діяльності підприємств туризму


Тема 1. Наукові основи економічного аналізу


Об'єктивні передумови розвитку економічного аналізу при становленні ринкових відносин. Пріоритети аналітичних досліджень під час формування ринкової філософії економічного мислення. Особливість структуризації профільної підготовки економічних кадрів у різних країнах і переваги формування систем знань комплексного економічного аналізу. Економічний аналіз у зв'язку із загальною теорією наукового пізнання. Проблеми реалізації аналітичних підходів у здобутті професійних знань і навиків. Місце економічного аналізу у тріаді пізнання економічних систем. Аналітичне забезпечення реалізації економічних методів господарювання. Характерні ознаки економічного аналізу і його відмінність від інших економічних наук. Взаємозв'язки економічного аналізу у системі економічних наук. Змістові характеристики та цільові спрямування економічного аналізу. Методологічна основа економічного аналізу.


Тема 2. Зміст, предмет та завдання економічного аналізу діяльності підприємств туризму


Трансформація економічного аналізу у зв'язку із ринковим реформуванням та зміною філософії управління і менеджменту. Напрями фундаментальних і прикладних досліджень у галузі економічного аналізу. Предмет і об'єкти економічного аналізу, їх класифікація і особливості дослідження. Принципи економічного аналізу. Оціночна, діагностична та пошукова функції економічного аналізу. Межі економічного аналізу, його світоглядне і цільове спрямування. Цілі та завдання економічного аналізу, їх трансформація з розвитком ринкових відносин. Доведення і аргументації в економічному аналізі. Еволюція теорії і практики економічного аналізу в Україні, її тенденції. Періодизація розвитку економічного аналізу в Україні.


Тема 3. Метод і методика економічного аналізу


Поняття методу економічного аналізу, його загальнонаукове і функціональне значення. Характерні ознаки методу економічного аналізу, його відмінності від методів інших функціональних економічних наук. Співвідношення понять «метод» і «прийом» економічного аналізу. Класифікація методів економічного аналізу, вибір і обґрунтування класифікаційних ознак. Базові характеристики і класифікація загальнонаукових, економіко-логічних і економіко-математичних методів аналізу. Взаємозв'язок методу, методики і методології економічного аналізу. Сфери застосування методів і прийомів економічного аналізу, їх вибір для розв'язання конкретних аналітичних задач.


Тема 4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу


Економіко-логічні методи і прийоми як інструмент обробки економічної інформації, що застосовується при вивченні економічних явищ і процесів на макро- і мікроекономічних рівнях.

Класифікація економіко-логічних (традиційних) методів і прийомів, галузь їх застосування. Методи загального і факторного (чинникового) аналізу.

Порівняння: цілі, форми порівняння та їх використання в аналізі.

Умови забезпечення зіставленості показників.

Прийоми групування: індуктивно-дедуктивний умовивід стосовно дослідження господарських процесів, операцій і економічних явищ в їх взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємообумовленості. Види групування: аналітичні, структурні та типові.

Прийоми деталізації загальних показників. Графічні методи (стовпчикові, лінійні, секторні та гістограми) у дослідженні аналітичних показників, їх характеристика, роль і значення графіків у візуальному дослідженні господарських операцій, процесів та економічних явищ.

Методи аналізу кількісного впливу чинників на зміну результативного показника. Прийоми елімінування: індексний метод, метод ланцюгових підставок, метод абсолютних різниць, метод відносних різниць, інтегральний метод, метод простого додавання, нерозкладеного залишку, метод зважених кінцевих різниць, метод коригуючого коефіцієнта, метод часткової участі, логарифмічний метод. Умови використання економіко-логічних методів в економічному аналізі.

Метод балансового ув'язування у дослідженнях наявності та руху матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку об'єкта за допомогою інтегрованих показників, показників темпів економічного зростання і коефіцієнта рівномірності.

Прийоми визначення «вузьких місць» та головних ланцюгів розвитку об'єкта дослідження. Методи детермінованої комплексної оцінки господарської діяльності: метод сум, метод сум місць, метод відносної відстані, метод геометричної середньої, метод коефіцієнтів і таксиметричний метод.


Розділ ІІ. Організація, інформаційне забезпечення та методика аналізу найважливіших показників фінансово-господарської діяльності підприємств туризму


Тема 5. Інформаційне забезпечення економічного аналізу


Інформаційна база економічного аналізу. Види інформаційних ресурсів аналізу. Основні принципи формування інформаційної бази аналітичних досліджень. Перевірка достовірності інформації економічного аналізу. Документальне оформлення результатів аналізу. Стандарти аналітичних процедур та формування вихідного аналітичного забезпечення на запит користувачів.


Тема 6. Організація економічного аналізу


Методологічний та організаційний аспекти економічного аналізу та їх взаємозв'язок. Види організаційних систем економічного аналізу, їх характеристики. Умови застосування, переваги і недоліки децентралізованої і централізованої систем економічного аналізу. Типи організаційних систем економічного аналізу, їх характеристики. Аналітичний процес і його структурні елементи. Управління аналітичним процесом. Технологія аналітичного процесу та умови її реалізації. Технологічні рівні економічного аналізу і особливості аналітичного процесу на кожному рівні. Особливості здійснення аналітичного процесу в умовах використання інформаційних технологій і систем. Функціональна інтеграція підсистем економічного аналізу різних ієрархічних рівнів. Підсистеми забезпечення аналітичного процесу у мережі - інформаційних технологій і систем: побудова баз даних, створення програмного забезпечення, вибір організаційно-технічного забезпечення, адаптація підсистем ергономічного і правового забезпечення.


Тема 7. Типологія видів економічного аналізу


Класифікаційні ознаки видів економічного аналізу у зв'язку із реалізацією його цілей, функцій та завдань. Просторові види економічного аналізу: макроекономічний та мікроекономічний аналіз, внутрішній та зовнішній аналіз. Характеристики просторових видів економічного аналізу, особливості їх цільової орієнтації, методології і організації аналітичних робіт. Рівні аналізу відповідно до масштабів дослідження. Порівняльні характеристики просторових видів економічного аналізу. Часові види економічного аналізу: перспективний і стратегічний економічний аналіз, поточний (оперативний) і наступний (ретроспективний) економічний аналіз. Характеристики часових видів економічного аналізу, їх особливості залежно від предмета і об'єктів аналізу. Особливості аналітичного забезпечення часового виміру, прийняття і виконання управлінських рішень. Відмінності ча­сових видів економічного аналізу, переваги і недоліки у створенні аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень. Тематичний економічний аналіз, його види і сфери застосування. Характеристики видів економічного аналізу за рівнем охоплення об'єкта дослідження. Внутрігосподарський (управлінський) і фінансовий аналіз. Функціонально-вартісний аналіз: сутність, змістові характеристики, завдання і етапи його здійснення. SWОТ-аналіз та його характеристики.


Тема 8. Методичні основи аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємств туризму


Аналіз і обґрунтування пріоритетних напрямів діяльності підприємств туризму. Вибір масштабів і структури програми діяльності, оцінка конкурентних переваг та можливостей ділового партнерства. Аналіз можливостей мобілізації виробничого потенціалу. Критерії обґрунтованості програми виробничої діяльності. Аналіз використання договорів із надання послуг. Оцінка ступеня мобілізації внутрішніх резервів виробництва.

Порядок і методика економічного аналізу обсягу реалізації туристичного продукту в підприємствах туризму. Аналіз обсягу та структури товарообороту й виробничої програми в закладах ресторанного господарства,готельних і туристичних комплексів. Особливості перспективного та оперативного економічного аналізу діяльності підприємств туризму.

Аналіз і оцінка основних засобів виробництва (забезпеченості та якісного стану). Аналіз руху основних засобів та ефективності їх використання.

Аналіз забезпеченості туристичної діяльності матеріальними ресурсами та ефективності їх використання. Аналіз трудового потенціалу об'єктів дослідження. Аналіз якісних параметрів трудових ресурсів та ефективності їх використання. Фактори зростання продуктивності праці та підвищення ефективності використання трудових ресурсів у підприємствах туристичної індустрії.

Класифікація поточних витрат, що відносяться на собівартість послуг у підприємствах туристичної індустрії. Аналіз поточних витрат у туристичних комплексах. Особливості аналізу витрат діяльності за економічними елементами і калькуляційними статтями. Аналіз прямих і непрямих витрат діяльності. Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг).

Аналіз доходів, результатів діяльності та рентабельності.

Аналіз фінансового стану підприємства. Оцінка динаміки та структури економічного потенціалу підприємства. Оцінка інтенсивності використання оборотних активів. Аналіз власного і залученого капіталу. Аналіз фінансової стабільності і платоспроможності підприємства.

Аналіз податкових платежів підприємств туризму.

Аналіз реальних інвестицій підприємств у формі капітальних вкладень.

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)


3.1. Опис дисципліни «Економічний аналіз діяльності підприємств туризму»


Дисципліна

«Економічний аналіз діяльності підприємств туризму»

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

1

2

3

Кількість кредитів ЕСТS

3

Сфера діяльності

Культура

Нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованої підготовки

Кількість залікових модулів

1

Напрям підготовки


Туризм

Рік підготовки

4

Триместр

1

Модульний контроль

(год.)

2

Освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

Лекції

20 годин

Семінарські заняття

6 годин

Практичні заняття

16 годин

Загальна кількість годин

108

з них аудиторних

42

Вид підсумкового контролю

екзамен

Самостійна робота

64 годин
Форма навчання

Курс

Три-местр

Лекції

Семі-нари

Прак-тичні

МК

СРС

Разом

Екзамен, залік

денна

4

1

20

6

16

2

64

108

Екзамен3.2. Тематичний план дисципліни «Економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки «Туризм»

денної форми навчання


Модулі /Теми

Кількість годин

Форми контролю

всього

з них:
лекції

семінар.

практ.

СРС

МК
1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ І. Теоретичні основи економічного аналізу діяльності підприємств туризму

Тема 1. Наукові основи економічного аналізу

10

28
Усне опитування,

тестування

Тема 2. Зміст, предмет та завдання економічного аналізу діяльності підприємств туризму

10

28
Усне опитування,

тестування

Тема 3. Метод і методика економічного аналізу

10

28
Усне опитування,

тестування

Тема 4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу

24

6
10

8
Усне опитування,

обговорення реферативних повідомлень, перевірка практичних завдань

Всього по розділу І

54

12

-

10

32Розділ ІІ. Організація, інформаційне забезпечення та методика аналізу найважливіших показників фінансово-господарської діяльності підприємств туризму

Тема 5. Інформаційне забезпечення економічного аналізу

9

18
Усне опитування

Тема 6. Організація економічного аналізу

9

1

2
8
Усне опитування

Тема 7. Типологія видів економічного аналізу

10
2
8
Усне опитування,

тестування


Продовження таблиці


1

2

3

4

5

6

7

8

Тема 8. Методичні основи аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємств туризму

22

6

2

6

8
Письмове опитування,

перевірка практичних завдань

Всього по розділу ІІ

52

8

6

6

32Модульний контроль
2
Разом

108

20

6

16

64

2

Підсумковий контроль – іспит письмовий.


  1   2   3Схожі:

Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconПрограма аналіз господарської діяльності робоча програма курсу для студентів напряму підготовки
Укладачі: Н. С. Барабані, канд екон наук, доц., Г. О. Кравченко, канд екон наук, доц
Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconПрограма аналіз господарської діяльності робоча програма курсу для студентів напряму підготовки
Укладачі: Н. С. Барабані, канд екон наук, доц., Г. О. Кравченко, канд екон наук, доц
Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconПрограма аналіз господарської діяльності програма курсу для студентів напряму підготовки
Програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінан­сового аналізу і контролю 18 січня 2008 р., протокол №10 та на засіданні...
Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconРобоча програма Українська мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії «Філологічних дисциплін»
Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconВ. Т. Сусіденко судово-бухгалтерська експертиза програма та робоча програма
«Економіка та підприємництво», напряму підготовки 030509 «Облік і аудит», професійного спрямування 03050903 «Державний фінансовий...
Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconМіжнародне право програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки – 050. 10401 «Державні фінанси»
Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі
Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconЗ дисципліни “Економічний аналіз діяльності підприємств туризму
Об'єктивні передумови розвитку економічного аналізу при становленні ринкових відносин
Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconПрограма фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки
«Облік і аудит», охоплює всі основні вимоги до підготовки абітурієнтів. Для вступу на напрям підготовки «Облік і аудит» потрібно...
Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconПрограма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» Для студентів усіх курсів денної форми навчання усіх спеціальностей
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри психології, соціології та права протокол №13 від 08. 11. 2010 р., на засіданні Методичної...
Програма Програма та робоча програма дисципліни «економічний аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів напряму підготовки 020107 «Туризм» iconПрограма вступних співбесід за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов