Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економікиНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Дата конвертації08.01.2013
Розмір313.93 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки


ПРОЕКТ

Затверджено на засіданні кафедри

економіки підприємства та

міжнародної економіки

Протокол №13

від 13.09.10р.


ПРОГРАМА

державного іспиту

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка»


Вінниця 2011


Укладач: Хільська І. І., к.е.н., доцент


Рецензент: Гарбар В.А., к.е.н., доцент


Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13.09.10 p., протокол № 13


ПРОГРАМА

державного іспиту

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка»


ВСТУП


Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 0305 «Економіка та підприємництво» професійного спрямування 6.03050301 «Міжнародна економіка».

Державний іспит з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета державного іспиту – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний іспит складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра, що зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра» з напряму 0305 «Економіка та підприємництво» професійного спрямування 6.03050301 «Міжнародна економіка»;

- письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний іспит виносяться наступні дисципліни:

 • Міжнародна економіка;

 • Основи політичної економії, макро, мікроекономіка;

 • Міжнародні фінанси;

 • Міжнародне економічне право;

 • Міжнародний маркетинг;

 • Міжнародна економічна діяльність України.

Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаних джерел.

При підготовці до державного іспиту студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програм.


^ 1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


1. Міжнародна економіка


Сутність та засади міжнародних економічних відносин. Об’єкти та суб’єкти міжнародних економічних відносин. Принципи та особливості механізму МЕВ. Місце та роль міжнародних економічних відносин у розвитку національних економік. Україна у міжнародних економічних стосунках. Сучасне положення та перспективи.

Міжнародний розподіл праці та чинників виробництва. Їх взаємозв’язок і економічні вигоди. Поняття та міжнародна мобільність чинників виробництва. Причини, які на неї впливають. Основні чинники та показники участі країн в міжнародному розподілі праці. Сутність та види міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва. Створення міжнародних виробництв. Участь України в міжнародному розподілі праці, спеціалізації та кооперації виробництва.

Види ринків. Становлення та поняття світового ринку. Поняття та характеристики сучасного світового господарства. Етапи та основні риси розвитку світового господарства. Поняття та переваги економіки відкритого типу. Фактори та показники, що її визначають. Зміст інтернаціоналізації та глобалізації світової економіки. Фактори, що їх визначають. Характеристика головних причин та характерних рис економічної глобалізації. Глобальні проблеми людства та їх роль у формуванні світового господарства.

Зміст та обмеженість меркантилістської теорії зовнішньої торгівлі та теорії абсолютних переваг. Поняття закону порівняльних переваг. Його позитивні якості та недоліки. Пояснити виграш від торгівлі кожної із країн на конкретному прикладі. Теорія співвідношення чинників виробництва у міжнародній торгівлі. Її сильні та слабкі сторони. Парадокс Леонт’єва. Основні положення теорії конкуренції та теорії життєвого циклу.

Міжнародна торгівля. Її види, товарна та географічна структура. Основні характеристики світового ринку послуг. Фактори, які впливають на темпи та структуру сучасного міжнародного ринку товарів та послуг. Місце та роль України в міжнародній торгівлі товарами та послугами.

Значення та види державного регулювання міжнародної торгівлі. Зміст та особливості політики протекціонізму та свободи торгівлі на різних стадіях економічного розвитку суспільства та в різних галузях економіки. Основні інструменти державного регулювання зовнішньої торгівлі. Особливості їх застосування. Основні причини державного втручання у зовнішню торгівлю. Позитивні та негативні наслідки його здійснення. Варіанти та показники характеру торгової політики країни. Фактори та умови, які її визначають. Діяльність ГАТТ-СОТ. Основні міжнародні проблеми, які вирішуються в рамках цієї організації. Україна та Світова організація торгівлі. Результати, проблеми та перспективи взаємовідносин.

Економічний зміст тарифного регулювання зовнішньої торгівлі. Поняття надлишку споживача та виробника. Поняття митного тарифу та мита. Їх значення та функції. Види митних тарифів та їх значення в міжнародній торгівлі. Рівень митних тарифів. Номінальна та ефективна ставка тарифу. Визначення реального рівня митного обкладання. Тарифна ескалація. Економічний зміст оптимального тарифу. Поняття тарифної квоти.


Особливості вимірювання нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі. Методи кількісних обмежень. Економічний зміст квотування. Види квот, їх зміст та призначення. Сутність ліцензування. Види ліцензій. Методи розподілення ліцензій. Приховані методи міжнародної торгової політики. Їх економічний зміст. Економічний зміст різних видів субсидування у зовнішній торгівлі. Сутність експортного кредитування. Види демпінгу та необхідні умови для його здійснення. Способи встановлення антидемпінгового мита. Основні методи позаекономічного регулювання зовнішньої торгівлі.

Взаємозв’язок та взаємозалежність міжнародного руху товарів та міжнародного руху чинників виробництва. Пояснити на прикладі. Значення міжнародних інвестицій. Правило Вальраса. Види капіталу в міжнародній економіці. Міжнародний рух капіталу та його наслідки для країн експортерів та імпортерів капіталу. Основні поняття в сфері прямих іноземних інвестицій. Причини та роль прямих інвестицій в міжнародній економіці. Значення та способи державної підтримки прямих інвестицій. Причини виникнення та етапи еволюції міжнародних корпорацій. Основні поняття, які відносяться до міжнародних корпорацій. Правила їх функціонування. Роль, структура та особливості розвитку ТНК. Портфельні інвестиції. Основні види цінних паперів, в які вкладається міжнародний капітал. Інструменти міжнародного запозичення та кредитування. Поняття міжчасової торгівлі. Участь України в міжнародному русі капіталу. Обсяги та значення іноземних інвестицій в економіці України. Форми участі іноземного капіталу в Україні.

Поняття та види трудової міграції. Показники, що її визначають. Масштаби та напрями сучасної міграції робочої сили. Головні державні механізми регулювання міграції. Стимулювання рееміграції. Україна на міжнародному ринку праці.

Поняття міжнародної передачі технологій та форми її здійснення. Моделі технічного прогресу та їх вплив на умови міжнародної торгівлі. Особливості нейтрального, капіталозберігаючого та працезберігаючого технічного прогресу. Моделі неотехнологічного розвитку: технологічних розходжень між країнами; технологічного розриву та ін. Технологічний цикл життя товару в міжнародній торгівлі. Особливості технології як товару. Міжнародний ринок технологій: його сегменти, особливості розвитку, діючі суб’єкти та їх мотивація. Поняття патенту, патентоспроможності та особливості патентного захисту. Значення та особливості ліцензування у міжнародній передачі технологій. Види ліцензій. Ціни ліцензій та механізми їх визначення. Комерційні форми передачі технологій: ноу-хау, інжиніринг, франчайзинг, консалтинг, контракти під ключ, контракти на управління. Їх особливості, причини та переваги. Методологія економічної оцінки інноваційного продукту. Поняття технологічної ємності торгівлі. Міжнародне технічне сприяння: види та механізми. Державне та міждержавне регулювання міжнародної передачі технологій. Україна в системі міжнародного обміну технологіями.

Сутність та етапи розвитку міжнародних валютних відносин. Види та причини виникнення валютних блоків та валютних зон у міжнародній економіці. Поняття конвертованості валют. Види котувань валюти. Валютний курс та його різновиди. Методи визначення валютних курсів. Валютна політика та політика валютного курсу. Варіанти динаміки валютного курсу. Поняття платіжного балансу і основні принципи його побудови. Методи державного регулювання платіжного балансу. Сутність, основні види та характерні риси міжнародних валютно-фінансових ринків. Типи угод на валютних ринках. Поняття валютної позиції банку. Міжнародні валютно-фінансові інститути. Цілі функціонування та види діяльності.

Поняття міжнародної економічної інтеграції: передумови, цілі та форми. Основні етапи утворення та розвитку Європейської економічної інтеграції. Особливості інтеграції в різних регіонах світу. Регіональні економічні організації. Участь України в регіональних інтеграційних об’єднаннях.


^ 2. Основи політичної економії, макро, мікроекономіка


Макро- та мікроекономіка є складовими частинами економічної теорії і мають за мету надати студентам базові теоретичні знання й початкові уявлення про механізм функціонування економічної системи в умовах ринкової та трансформаційної економік.

Гуманітарна суть економічних перетворень в Україні полягає в тому, щоб зробити кожну людину активним учасником господарського життя. Вища школа покликана в межах сучасної базової освіти формувати у молодого спеціаліста економічне мислення на основі глибокого розуміння явищ, процесів і відносин в економічній системі суспільства.

Основи економіки, макро- та мікроекономіка є базовими дисциплінами навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки підприємства. Їх вивчення забезпечує науково-методичне підґрунтя для опанування студентами конкретних економічних дисциплін.

Предметом дисципліни є економічна система в цілому. При цьому в центрі уваги курсів – знаходження причини та наслідків спільної діяльності всіх суб’єктів національної економіки, які знаходять своє відображення через такі узагальнюючі категорії як валовий внутрішній продукт, сукупні витрати, зайнятість і безробіття, інфляція, державний бюджет тощо.

Головною метою курсу є набуття майбут­німи спеціалістами навичок аналізу агрегованих показників, визна­чення чинників і наслідків макроекономічного розвитку госпо­дарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

Основним завданням курсу є дослідження таких проблем:

- визначення величини сукупних обсягів виробництва, розподілу, перерозподілу й споживання валового внутрішнього продукту та інших макроекономічних показників;

- з'ясування механізмів формування економічної рівноваги національного ринку з точки зору різних економічних концепцій;

- вивчення форм прояву економічної нестабільності - інфляції, безробіття й циклічних коливань;

- аналізу інструментів економічного регулювання та факторів економічного зростанн

3 ^ . Міжнародні фінанси


Методологічні основи управління підприємством. Підприємство як відкрита система, цілі його діяльності, основні підсистеми. Внут­рішнє середовище підприємства. Розподіл праці на підприємстві як передумова необхідності управління. Зовнішнє середовище підпри­ємства, чинники, що впливають на нього.

Основні підходи до управління на підприємстві: ситуаційний, системний, процесний, інтегрований; обґрунтування їх вибору.

Управлінські функції, їх характеристика. Планування як стра­тегічна функція менеджменту, цілі та етапи здійснення. Інструменти процесу планування, методи їх застосування.

Організація як управлінська функція, її елементи. Складові організаційної діяльності підприємства: розподіл праці, делегування повноважень, мотивація , діапазон контролю, механізм координації.

Типи організаційних структур в управлінні підприємством, їх характерні риси. Фактори, що обумовлюють їх вибір. Методи вибору організаційної структури.

Функція мотивації, її сутність. Моделі процесу мотивації. Теорії змістовного та процесуального підходу до мотивації, їх порівняльна характеристика. Мотивація та компенсація, їх взаємозв'язок. Розробка системи оцінок діяльності працівників на підприємстві, її основні параметри.

Контроль як функція менеджменту, сутність, основні елементи. Місце контролю в системі управління на підприємстві, форми його здійснення. Методичні підходи до вибору системи контролю на підприємстві. Ефективний контроль, шляхи його досягнення.

Координація як управлінська функція, її сутність та основні механізми реалізації.

Система методів менеджменту, їх взаємозв'язок та обґрунтування вибору.

Процес формування управлінських рішень, основні моделі їх прийняття.

Комунікації в менеджменті, їх значення і основні види. Обґрунтування вибору типу комунікаційної мережі на підприємстві.

Управління організаційними змінами та розвитком на підпри­ємстві, основні моделі.

Ефективність менеджменту підприємства, її економічні та со­ціальні аспекти. Основні підходи до визначення ефективності управ­ління, критерії та показники оцінки. Особливості оцінки ефективності роботи функціональних підрозділів апарату управління.

Поняття функціонального менеджменту на підприємстві, його види та передумови створення.

Принципи організації праці на підприємстві. Раціональний роз­поділ та кооперація праці. Створення сприятливих умов праці. Факто­ри, що впливають на умови праці. Оптимізація режиму праці. Графіки роботи.

Стимулювання праці: сутність та функції. Види стимулів тру­дової діяльності: за видами потреб, інтересами, спрямованістю. Вимоги до організації стимулювання праці.

Кадрова політика підприємства. Організація кадрової служби на підприємстві. Принципи управління мобільністю кадрів: планування трудового шляху, професійно-кваліфікаційного зростання, цілеспря­мовані посадові переміщення. Розвиток персоналу: підготовка, під­вищення кваліфікації, перепідготовка та планування кар'єри. Плин­ність кадрів: реальна та потенційна, зовнішня та внутрішня, її показ­ники та методи розрахунку. Потоки необхідної та надмірної плин­ності, фактори, що їх зумовлюють.

Особливості організації управлінської праці на підприємстві, основні принципи її наукової організації.


^ 4. Міжнародний маркетинг

Основні етапи еволюції стратегій поведінки підприємців на ринку. Об’єкт, предмет та суб’єкти міжнародного маркетингу. Загальні риси методичного апарату міжнародного маркетингу. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Специфічні відміни міжнародного маркетингу від внутрішнього.

Система міжнародного маркетингового середовища. Особливості економічного середовища міжнародного маркетингу. Соціально-економічне групування країн світу та його значення в міжнародному маркетингу. Особливості політико-правового середовища міжнародного маркетингу. Особливості соціокультурного середовища міжнародного маркетингу.

Основні завдання та етапи міжнародних маркетингових досліджень. Особливості формування інформаційної бази міжнародних маркетингових досліджень.

Порівняння товарних стратегій адаптації та стандартизації в міжнародному маркетингу. Товарні стратегії зворотного та нового винаходу в міжнародному маркетингу. Особливості життєвого циклу товару в міжнародній торгівлі.

Поняття та фактори формування світової ціни товару. Види цін вільного ринку. Види цін закритих ринків. Етапи ціноутворення міжнародної фірми. Методи ціноутворення. “Каскад собівартості“ експортних товарів. Цінові стратегії.

Поняття збуту та завдання збутової політики в міжнародному маркетингу. Канали розподілу в міжнародному маркетингу. Особливості організації товароруху в міжнародному масштабі. Методи збуту в міжнародному маркетингу. Маркетингові посередники на зарубіжних ринках, особливості їх вибору та форми роботи з ними.

Суб’єкти рекламного процесу в міжнародному маркетингу. Основні етапи міжнародної рекламної компанії. Культурні імперативи реклами.

Етапи цільового маркетингу: сегментування ринку; вибір цільових сегментів; позиціювання товарів на ринку. Сегментування ринку: характеристика рівнів сегментування ринків. Основні змінні, які використовуються при сегментуванні зарубіжного ринку. Оцінка і вибір цільового ринку. Стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг. Позиціювання товарів на ринку. Стратегії позиціювання. Вибір і реалізація стратегії позиціювання. Диференціація пропозиції організації щодо товару, послуг, персоналу або іміджу. Вибір загальної стратегії позиціювання.

Види структурної побудови міжнародних компаній за С. Маджаро. Типи структурної побудови маркетингових служб міжнародних фірм. Типи стратегій планування в міжнародному маркетингу (модель EPRG). Особливості формування програм міжнародного маркетингу організації. Особливості побудови тактичного плану міжнародного маркетингу організації. Основні принципи контролінгу міжнародного маркетингу.


^ 5. Міжнародне економічне право


Основною метою даного курсу є формування у студентів системи правових знань, невід'ємно пов'язаних з їх професійною підготовкою. Завдання курсу - вивчення основних принципів та інститутів підприємницького права, особливостей правового регулювання відносин у ринковій економіці; вироблення навичок роботи з нормативним матеріалом; уміння вирішувати конкретні правові ситуації на базі національного та міжнародного законодавства, які виникають у підприємницькій діяльності; здатність активно реалізовувати право в обраній сфері діяльності, усвідомлення своєї відповідальності при здійсненні юридично значимих дій. Розкриття найважливіших юридичних категорій та конструкцій, основних тенденцій правового розвитку і застосування нормативно-правових актів є головним напрямом у викладанні даного курсу. Крім того, вивчення підприємницького права сприяє виробленню поваги до законів, вмінню добиватися їх додержання, організації їх виконання в практичній підприємницькій діяльності.

Програма курсу, що налічує 8 розділів і охоплює теми відпо­відно до певної проблематики, розроблена таким чином, щоб системно надати спеціальні знання на базі правового аналізу економічних процесів, базисну інформацію про юридичне оформлення сфери бізнесу та ділових операцій. Це досягається за допомогою зба­лансованої методики, яка поєднує вивчення теоретичних проблем з їх практичним опрацюванням шляхом вирішення юридичних задач, з урахуванням судової та комерційної практики, Такий підхід необхідний для засвоєння даного курсу та підготовки кваліфікованих фахівців.

^ 6. Міжнародна економічна діяльність України


Міжнародна економічна діяльність як спосіб реалізації міжнародних економічних відносин. Генеза і етапи розвитку міжнародної економічної діяльності. Вплив сучасного світового господарства на характер міжнародної економічної діяльності. Ознаки міжнародної економічної діяльності на національному та міжнародному рівні. Передумови розвитку міжнародної економічної діяльності на національному рівні. Передумови розвитку міжнародної економічної діяльності на міжнародному рівні. Фактори, що вплинули на виникнення і розвиток міжнародної економічної діяльності. Тенденції розвитку міжнародної економічної діяльності не зламі XX- XXI ст.

Об’єкти міжнародних економічних операцій. Суб’єкти міжнародних економічних операцій на мікрорівні. Суб’єкти міжнародних економічних операцій на макрорівні. Основні форми міжнародної економічної діяльності.

Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку країн. Макроекономічні показники зовнішньої торгівлі. Значення зовнішньої торгівлі для стабілізації економічного становища в Україні. Стратегічні напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України. Нерівномірність зовнішньторговельної діяльності незалежної України. Структура зовнішньоторговельного обороту товарами України. Товарна структура експорту України. Торгівля послугами як показник рівня економічного розвитку країн. Структура зовнішньторговельного обороту послугами України. Структура експорту послуг України. Економічний аналіз стану експортної спеціалізації України. Аналіз конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Товарна структура українського імпорту. Географічна структура зовнішньої торгівлі України. Особливості та фактори розвитку торговельних відносин України і Росії. Роль ЄС в зовнішній торгівлі України. Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі України.

Сутність і структура інвестиційних ресурсів. Значення та наслідки використання прямих інвестицій для країн-експортерів і імпортерів. Характеристика інвестиційного клімату в Україні. Значення іноземних інвестицій для економіки України. Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України. Джерела інвестиційних ресурсів в Україні та їх структура. Основні напрямки вдосконалення інвестиційної політики України. Структура та географія прямих закордонних інвестицій в економіку України.

Сутність і структура міжнародних фінансових ринків. Місце України на міжнародних валютних ринках. Інтеграція України в міжнародні ринки цінних паперів. Взаємодія України з міжнародними ринками позичкового капіталу. Розвиток фінансового сектора в Україні.

Об’єкти світового ринку технологій та їх ознаки. Основні форми міжнародного обліку технологій. Сучасні тенденції світової патентно-ліцензійної торгівлі. Проблеми розвитку науково-технічного потенціалу України. Основні напрямки інтеграції України в систему міжнародного поділу праці. Промисловий комплекс України в системі міжнародного поділу праці. Шляхи підвищення ефективності і конкурентоспроможності промислового виробництва України. Заходи по реалізації конкурентної стратегії України у світовому господарстві. Основні напрямки промислової політики в Україні.

Місце України в системі міжнародного транспортного комплексу. Структура та стан транспортного комплексу України. Основні показники торгівлі транспортними послугами України. Перспективи розвитку транзитно-транспортного комплексу України.

Особливості розвитку сучасного міжнародного ринку праці. Причини та спонукальні мотиви міжнародної міграції трудових ресурсів. Умови і мотивація міграції населення України у трансформаційний період. Негативні і позитивні наслідки еміграції з України. Структура еміграційних потоків з України. Нелегальні міграція та її наслідки для України. Проблема еміграції з України науково-технічних кадрів. Міграційна політика: сутність, принципи, заходи. Проблеми імпорту робочої сили в Україні та їх вирішення.

Сутність і передумови регулювання міжнародної економічної діяльності. Основні напрямки регулювання міжнародної економічної діяльності. Система регулювання міжнародної економічної діяльності України. Передумови та перспективи інтеграції України у світове господарство. Взаємозв’язок міжнародної інтеграційної стратегії та економічних перетворень в Україні. Об’єктивний характер і сутність інтернаціоналізації виробництва. Інтернаціоналізація капіталу як засіб міжнародного економічного співробітництва. Транснаціоналізація в механізмі глобалізації світового господарства. Інтеграційні процеси в системі міжнародного економічного співробітництва.

Особливості митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України на підставі договорів купівлі-продажу. Митні платежі, які підлягають оплаті під час переміщення товарів через митний кордон України: види, підстава для начислення, порядок сплати. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Мета і принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вивезення товарів з митної території України (місце та час оформлення, вимоги до товарів, надання документів і відомостей). Національна система преференцій. Умови надання. Система експортного контролю в Україні. Митний режим експорту. Зміст, умови й порядок застосування, особливості заповнення ВМД. Митний режими експорту та імпорту. Зміст, умови й порядок застосування, особливості заповнення ВМД. Митний режим реімпорту. Зміст, умови й порядок застосування. Митний режим транзиту. Зміст, умови й порядок застосування, особливості заповнення ВМД.

^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» при вирішенні ситуаційного (творчого) завдання


За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За національною шкалою

Критерії оцінювання

A

90-100%

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовані й оформленні належним чином.


B

82-89%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.


C

75-81%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконане не менше як на 80%


D

69-74%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.


E

60-68%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.


FX

35-59%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 65%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.


F

1-34%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 50%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.^ Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів ОКР «бакалавр»


при комп’ютерному тестуванні


Критерії оцінювання

(% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100 %

90-100

відмінно

A

82-89 %

82-89

добре

B

75-81 %

75-81

добре

C

68-74 %

69-74

задовільно

D

55-67 %

60-68

задовільно

E

27-54 %

35-59

незадовільно


FX

1-26 %

1-34

FПри формуванні загальної оцінки виходити з того, що у структурі комплексного державного іспиту тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.

Рішення щодо присвоєння кваліфікації «Бакалавр» Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно»

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Міжнародна економіка


1. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посібник.- К: Знання, 2006.- 462с- (Вища освіта XXI століття).-І8ВК 966-346-076-8: 44.80 - 60 прим.

2. Транснаціональні корпорації:особливості інвестиційної діяльності: Навч. посібник/ С.О.Якубовський, Ю.Г.Козак, О.В.Савчук, Н.С.Логвінова; За ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, О.В. Савчука.- К: Центр навчальної літератури, 2006.-488с-І8ВК 966-364-287-4: 37.00 - 11 прим.

3. Уманців Ю.М. Офшорне підприємництво у сучасній економіці: Монографія/ Ю.М.Уманців, Ю.А.Швед.- К: Атіка, 2004.- 144с- : 10.00 -5 прим.

4. Міжнародна торгівля: Навч. посібник/ А.П.Румянцев,
А.І.Башинська, І.М.Корнілова, Ю.О.Коваленко.- К: Центр навчальної літератури,
2004.- 376с- І8ВК 966-8365-74-7: 30.00 - 51 прим.

5. Байбекова О.О. Чому нас може навчити досвід проведення фінансового
контролю у сфері охорони здоров'я Франції?// Фінансовий контроль.- 2007.- №2.-
С.49-52

6. Білорус І.О. Сучасні тенденції розвитку співпраці України з НУ О// Зовнішня торгівля: право та економіка.- 2007.- №1.- С.67-72

7. Брагина Е. Микрофинансирование в развивающихся странах Азии и Африки// Мировая зкономика и международньїе отношения.- 2007.- №3.- С.94-99

 1. Гоффе Н. Социальная составляющая зкономического развития: региональньїй аспект// Мировая зкономика и международньїе отношения.- 2006.-№5.- С.53-61

 2. Радзієвська С.О. Участь України в регіональних інтеграційних процесах і її впливів на підвищення конкурентоспроможності національної економіки// Зовнішня торгівля: право та економіка.- 2007.- №1.- С.49-55

 3. Ревенко А. Енергоресурси і макроекономіка// Дзеркало тижня.- 2007.- 2 черв.-СІ,8

 4. Рябкова Д. Дракон в степях Украиньї/ Д.Рябкова, Л.Цьібко// Инвестгазета.-2007.-№20.-С.20-23

 5. Семенов А. Особливі фінансові підрозділи промислових ТНК// Фінанси України.- 2004.- №12.- С.83-88

 6. Україна на ринку Європейського Союзу//Діловий вісник.- 2004.- №5.- СІ8-20

 7. Усі до ЄС Україна платить// Галицькі контракти.- 2004.- №17.- С.8-9

 8. Хачатуров А. Интеграционньїй менеджмент: проблеми, которме необходимо решать.// Менеджмент в России и за рубежом.- 2004.- №2.- С.9-20

 9. Цоуніс Н. Вплив динамічних ефектів розширення на промисловість ЄС/ Журнал європейської економіки.- 2004.- №3.- С.247-261

 10. Чабанньїй В. Украйна - Бразилия: инновационньїи вектор сотрудничества/ Персонал.- 2004.- №11.- С.80-85

 11. Чуприна О.Б. Історія розвитку інтеграційних процесів в Європі та аналіз ї взаємозв'язку з процесами глобалізації// Зовнішня торгівля: право та економіка 2007.-№1.-С.56-62

 12. Шкуратенко О. Співпраця України у міжнародній системі спеціалізовані установ ООН// Право України.- 2004.- №11.- С.125-129

 13. Шлях до НАТО - спільна євроатлантична перспектива України та інші посткомуністичних країн.// Економічний часопис -XXI.- 2004.- №3.- С. 12-42

 14. Щелкунов В. Процеси інтеграції та науково-технологічний розвит України за умов світової глобалізації// Вісник КНТЕУ.- 2004.- №5.- С.81-86^ 2. Політична економія, мікро- і макроекономіка


 1. Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., допов. – К : Атіка, 2007. – 368с.

 2. Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; За ред. В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., випр. – К : Знання, 2006. – 623с.

 3. Батура, О. В. Макроекономіка : навч. посібник / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 236с.

 4. Безугла, В. О. Мікроекономіка : навч. посібник / В. О. Безугла, І. І. Постіл. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288с.

 5. Быстров, С. А. Туризм: макроекономика и микроекономика / С. А. Быстров, М. Г. Воронцова. – С.Пб. : Издательский дом Герда, 2007. – 464с. + CD-ROM.

 6. Економіка : Навч. посібник / Ю. Г. Козак, Л. М. Семенюк, О. С. Кіро, М. І. Барановська. – К : ЦУЛ, 2006. – 296с.

 7. Економічна теорія : Навч. посібник / М. Х. Корецький, О. І. Дацій, Г. М. Кульнєва та ін. – К : Центр навчальної літератури, 2007. – 256с.

 8. Економічна теорія : Підручник / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець та ін. ; За ред.В.М. Тарасевича. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 784с.

 9. Калініченко, О. В. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432с.

 10. Косік, А. Ф. Мікроекономіка : навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 438с.

 11. Круш, П. В. Макроекономіка : Навч. посібник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 400с.

 12. Кулішов, В. В. Макроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посібник / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія плюс, 2007. – 256с.

 13. Кушнір, В. С. Мікро- та макроекономіка : Навч. посібник / В. С. Кушнір. – К : ІНКОС, центр учбової літератури, 2006. – 256с.

 14. Макроекономіка : збірник тестових завдань / уклад.: Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 80с.

 15. Макроекономіка : Навч. посібник / І. І. Вініченко, О. В. Гончаренко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с.

 16. Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколов, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна. – К. : КНТЕУ, 2007. – 102с.

 17. Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколовська, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна, Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 107с.

 18. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посібник / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник ; за ред. А.Ф. Мельника. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 19. Мікроекономіка : Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, А. І. Ігнатюк, С. В. Слухай ; За ред. В.Д. Базилевич. – К : Знання, 2007. – 677с. – (Класичний університетський підручник).

 20. Нарижна, Л. Д. Мікроекономіка в схемах : Навчальний посібник / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Пономарьова. – К : Центр навчальної літератури, 2007. – 160с.

 21. Отрошко, О. В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навч. посібник / О. В. Отрошко. – К : Знання, 2006. – 222с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 22. Павленко, І. М. Мікроекономіка : Навч. посібник / І. М. Павленко. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с.

 23. Предборський, В. А. Економічна теорія : підручник / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко ; за ред. Предборського В.А. – К. : Кондор, 2007. – 492с.

 24. Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 360с.

 25. Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий. – К. : Каравела, 2008. – 312с.

 26. Старостенко, Г. Г. Мікроекономіка : Навч. посібник / Г. Г. Старостенко. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 152с.

 27. Стеблій, Г. Я. Мікроекономіка : навч. посібник / Г. Я. Стеблій. – К. : "Фірма "ІНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. – 221с.


^ 3. Міжнародні фінанси

Основні джерела

 1. Бойцун Н.Є. Міжнародні фінанси: Навч. посібник / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало. - 2-ге вид. - К: Професіонал, 2005. - 336с.

 2. Боринець СЯ. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник / СЯ. Боринець. - 5-е вид., перероб. і допов. - К: Знання, 2008. - 582с. -(Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років).

 3. Боринець СЯ. Міжнародні фінанси: Підручник / СЯ. Боринець. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К: Знання, 2006. - 494с. - (Вища освіта XXI століття).

 4. Гурова И.П. Мировая зкономика: Учебник / И.П. Гурова. - 2-е изд., стер. - М: Омега-Л., 2008. - 394с

 5. Гусаков А. Стренина Международные валютно-кредитные и финансовые отношєния: Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, Под общ. ред. Н.П. Гусакова. - М: Инфра-М, 2008. - 314с. - (Учебники РУДН).

 6. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 7-мє вид., стер. - К: Знання, 2008. - 406с. -(Вища освіта XXI століття).

 7. Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посібник / В.П. Кудряшов. - К: Знання, 2008.-431с.

 8. Міжнародна економіка: Навч. посібник / Ю. Г. Козак, Н.С. Логвінов, В.В. Ковалевський та ін.; За ред. Ю.Г. Козака, Н.С Логвінової, В.М. Осипова. - 2-

ге вид., перероб.та допов. - К: Центр учбової літератури, 2008. - 1118с.

9.Міжнародні організації: Навч. посібник / В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова та ін.; За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, 3. Кутайні. - 2-ге вид., перероб і допов. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 440с. 10.Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. О.СКучика. - 2-ге вид., перероб і допов. - К: Знання, 2007. - 749с. 14.Міжнародні фінанси: Навч. посібник / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць та ін; За ред. О.М. Мозгового. - К: КНЕУ, 2005. - 504с.

11.Міжнародні фінанси: Навч. посібник / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський та ін.; За ред. Ю.Г.Козака, Н.С. Логвінової, В.В.Ковалевського. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 640с.

12.Міжнародні фінанси: Опорний конспект лекцій / Уклад. Волосович С.В. - К: КНТЕУ, 2005.-93с.

13. Романчиков В.І. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник / В.І. Романчиков, І.О. Романенко. - К: Центр учбової літератури, 2008. - 256с.

14. Румянцев А.П. Міжнародні фінансові відносини: Навч. посібник / А.П. Румянцев, В.Я. Голюк, О.Г. Тонких. - К: Центр учбової літератури, 2008. - 348с.

15. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посібник / К.С Солонінко. - К: Кондор, 2008. - 382с.

16.Фінанси: Навч. посібник / В.І. Оспіщев, Л.І. Ланкова, О.П. Близнюк та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К: Знання, 2008. - 366с.

17.Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Підручник / В.О. Шевчук. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К: Знання-Прес, 2008. - 663с.


Інтернет-ресурси

 1. Верховна Рада України - http://www.rada.gOV.ua/

 2. Галицькі контракти – видавничий дім - http://www. gc.lviv.ua/

 3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - http://www. ssmsc. gov.ua/

 4. Державна митна служба України - http://www.eustoms.gov.ua/

 5. Державна податкова адміністрація України - http://www. sta. gov.ua/

 6. Державний комітет статистики України - http://www.ukrstat. gov.ua/

 7. Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва - http://www.dkrp.pov.ua/

 8. Кабінет Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua/control/^ 4. Міжнародне економічне право

Основні джерела

   1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К., 2002.

   2. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К., 2004.

   3. Дахно Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. — Видання друге, перероблене і доповнене. — К.: КНЕУ, 2003. — 311 с.

Інтернет-ресурси

1. http://zakon.rada.gov.ua/

2. http://www.readbookz.com/cat/11.html

3. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html

4. http://ebk.net.ua/index.htm

5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php

6. http://www.lawbook.by.ru/

7. http://book.li.org.ua/ua/map/r1/


^ 5. Міжнародний маркетинг

 1. Березин, И. С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение / И. С. Березин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., С.Пб. : Вершина, 2007. – 480с. : ил., табл.

 2. Бородкіна, Н. О. Маркетинг : навч. посібник / Н. О. Бородкіна ; за ред. Г.В. Осовської. – К. : Кондор, 2007. – 362с.

 3. Бутенко, Н. В. Маркетинг : Підручник / Н. В. Бутенко. – К : Атіка, 2006. – 300с.

 4. Вісник студентського наукового товариства Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ "Ватра". Вип.1. – Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2007. – 349с.

 5. Гаркавенко, С. С. Маркетинг : Підручник / С. С. Гаркавенко. – К : Лібра, 2004. – 712с.

 6. Гірченко, Т. Д. Маркетинг : Навч. посібник / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. – К : ІНКОС, Центр навчальної літератури, 2007. – 255с. : іл.

 7. Донець, Л. І. Основи підприємництва : Навч. посібник / Л. І. Донець, Н. Г. Романенко. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с.

 8. Економіка та підприємництво : Практикум. Навч. посібник / С. Я. Салига, В. О. Желябін, О. В. Бойко та ін. – К : Професіонал, 2007. – 752с.

 9. Котлер, Ф. Маркетинг по Котлеру: как создать, завоевать и удержать рынок = Kotler on marketing : Пер. с англ. / Ф. Котлер. – 4-е изд. – М : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 294с.

 10. Лютий, І. О. Банківський маркетинг : Підручник / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К : Знання-Прес, 2006. – 395с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 11. Маркетинг : опорний конспект лекцій / уклад. В.М. Торопков. – К. : КНТЕУ, 2008. – 136с.

 12. Маркетинг : Учебник / Г. А. Васильев, В. Я. Горфинкель, Л. Я. Ибрагимов и др. ; Под ред. Г.А. Васильева. – М : ЮНИТИ, 2006. – 208с.

 13. Новітній маркетинг : навч. посібник / Є. В. Савєльєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанович та ін. ; за ред. Є.В. Савєльєва. – К. : Знання, 2008. – 420с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 14. Основи маркетингу : Навч. посібник / С. І. Чеботар, М. Г. Шевчик, І. В. Рябчик та ін. ; За ред. С.І. Чеботаря, Є.В. Савельєва. – К : Наш час, 2006. – 240с.

 15. Парсяк, В. Н. Маркетингові дослідження : Навч. посібник / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. – Херсон : Олді-плюс, 2006. – 200с.

 16. Слиньков, В. Н. Практический маркетинг : Учеб. пособие / В. Н. Слиньков. – К : КНТ, 2005. – 368с.

 17. Сучасні проблеми і перспективи розвитку підприємництва в регіоні : Збірник наукових праць по матеріалах міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених 12 квітня 2006 року. – Вінниця, 2006. – 549с.

 18. Циба, Т. Є. Маркетингове планування : Навч.посібник / Т. Є. Циба, М. І. Сокур, В. І. Баюра. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 128с.

 19. Щербань, В. М. Маркетинг : Навч. посібник / В. М. Щербань. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с.

 20. Щербань, В. М. Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / В. М. Щербань. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с.


^ 6. Міжнародна економічна діяльність України


 1. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92-1V із змінами та доповненнями від 24 грудня 2002 року // Збірник нормативно-правових актів. -К: Атака, 2004. - 680 с.

 2. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР // Збірник нормативно-правових актів. - К: Атака, 2004. - 680 с.

 3. Про єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.1992р. № 2097-ХИ-ВР// Збірник нормативно-правових актів. - К: Атака, 2004. - 680 с.

4. Білорус, І. О. Сучасні тенденції розвитку співпраці України з НУО /І. О. Білорус // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - №1. - С.67-72.

5. Вачевський, М. Маркетинг світового господарства та Україна в міжнародних економічних відносинах / М. Вачевський // Вища школа. - 2010. - №2. - С.60-6 24.Вступ до економічної теорії: Підручник / 3. Ватаманюк, С. Панчишин, С. Кудин та ін. ; За ред. 3. Ватаманюка. - 3-є вид., допов. - Львів : Новий свііт -2000, 2007. - 504с. - (Вища освіта в Україні).

6. Гладков, И. С. Мировая зкономика и международньїе зкономические отношения : учеб. пособие / И. С. Гладков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009. - 341 с. : ил.

7.Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / В. В. Козик, Л. А. Пайкова, Н. Б. Даниленко. - 6-те вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 406с. -(Вища освіта XXI століття).

8.Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. - 7-ме вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 406с. -(Вища освіта XXI століття).

10.Мальський, М. 3. Теорія міжнародних відносин : Підручник/ М. 3. Мальський, М. М. Мацяк. - 3-тє вид., перероб. та допов.- К: Знання, 2007.-461с.

11.Міжнародні організації: Навч. посібник / В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова та ін. ; За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, 3. Кутайні. - 2-ге вид., перероб і допов. - К : Центр учбової літератури, 2007. - 440с. *

12. Міжнародні економічні відносини : опорний конспект лекцій / уклад. Є.М. Воронова, Л.П. Кудирко, К.І. Ладиченко, Т.М.Мельник , І.П. Михайленко, Т.В.Мірзодаєва, І.Я.Софіщенко, І.В.Таран, В.В.Юхименко. - К. : КНТЕУ, 2009. -213 с.

13.Основи економічної теорії: опорний конспект лекцій /уклад.: В.Д. Лагутін, В.М. Попов, О.І. Черепніна та ін. - К. : КНТЕУ, 2008. - 116с.

14.Передрій. О. С. Міжнародні економічні відносини : Навч. посібник / О. С. Передрій. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 274с.

15.Передрій, О. С. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / О. С. Передрій. - 4-те вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2008. - 264с. - (Вища освіта XXI століття).

16.Редькіна, В. А. Торговельно-економічні відносини України з країнами Організації чорноморського співробітництва в умовах світової фінансово-економічної кризи / В. А. Редькіна // Зовнішня торгівля: право та економіка. -2009. - №4. - С.40-44.

17.Романчиков, В. І. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 256 с. 40.Румянцев, А. П. Міжнародна економіка. Практикум : Навч. посібник / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. - К : Центр учбової літератури, 2007. - 296с.

18.Старостенко, Г. Г. Політична економія : Навч. посібник / Г. Г. Старостенко. -К : Центр навчальної літератури, 2006. - 344с.

19.Ткаченко, А. М. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / А. М. Ткаченко, В. Г.Воронкова,М.О.Ткаченко.-К.:Професіонал, 2009. -352 с. 20.Ткачук, Т. Становлення та сучасний стан міжнародних фінансових організацій, їх роль у регулюванні світових економічних процесів / Т. Ткачук // Вісник Національного банку України. - 2006. - №4. - С.56-61.

21.Цимбалістий, В. Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібник /В. Ф. Цимбалістий. - 3-тє вид., допов.та перероб.- Львів: Новий світ-2000, 2007.-360с.Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра товарознавства та експертизи харчових продуктів Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний торговельно-економічний університет вінницький торговельно-економічний інститут
Менеджери та підприємці ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: Мартинюк О. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Обліково-фінансовий факультет Кафедра бухгалтерського обліку
Програму розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри бухгалтерського обліку 03 жовтня 2012 p., протокол №20 та вченої ради обліково-фінансового...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Вченої ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол №11 від 17. 11. 2011 року), на засіданні Вченої ради Вінницького...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов