Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» icon

Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа»НазваОсвітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа»
Сторінка1/3
Дата конвертації09.01.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут


Кафедра туризму та готельно-ресторанної справиЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Протокол № __

(пост.п.4 від __.__.2012р)

Директор ВТЕІ

_____________В.Т.СусіденкоПРОГРАМА

виробничої та переддипломної практики


освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»

галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

спеціальності «Готельна і ресторанна справа»


Вінниця – 2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладач: І.В.Левицька, докт.екон.наук., проф.. Н.В.Корж, канд.екон.наук, доц.


Програму виробничої та переддипломної практики розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ від 16.01.2012 р., протокол №1, Вченою радою ВТЕІ КНТЕУ від __.___.12.р, протокол №__, п.4.


Рецензент : С.В. Коляденко докт.екон.наук., проф.


ПРОГРАМА

виробничої та переддипломної практики


освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»

галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

спеціальності «Готельна і ресторанна справа»


1. Загальні положення

Програма з виробничої та переддипломної практики є невід’ємною складовою навчального процесу з підготов­ки кваліфікованих фахівців для готельного та ресторанного господар­ства. Програму розроблено згідно з положенням про проведення прак­тики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р., та змістом прог­рам з дисциплін «Менеджмент», «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг в готельно-рес­торанному бізнесі», «Інноваційні ресторанні технології», «Інноваційні технології в готельному господарстві».

Програма є навчально-методичним документом, який визначає зміст, мету й порядок проходження практики в підприємствах готельного та ресторанного господарства зі спеціальності 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа».

Тривалість практики визначається діючим навчальним планом.


^ 2. Мета практики

Метою виробничої практики є: оволодіння студентами сучасними методами й формами організації управління у сфері готельно-ресторанного бізнесу на базі теоретичних знань, отриманих у процесі навчання; набуття професійних умінь і нави­чок для прийняття самостійних рішень під час проблемних ситуа­цій, що складаються на підприємствах у сучасних умовах.

Метою переддипломної практики є збір, обробка, систематиза­ція та аналіз інформації тих напрямів діяльності підприємства, що відповідають вибраній темі дипломної роботи. Студентам пропонуєть­ся виконати індивідуальні завдання, які пов’язані не лише з напи­санням дипломної роботи, а й з виконанням конкретних досліджень на замовлення готелю, закладу ресторанного господарства; темати­кою науково-дослідних робіт, що проводяться кафедрою і можуть входити до наукового розділу дипломної роботи.


^ 3. Порядок проходження практики

Практика студентів проходить на підприємствах готельно-рес­торанного бізнесу, які є юридичними особами й відповідають вимо­гам програми.

Перелік баз практики для студентів, що навчаються за держав­ним замовленням, надаються тими органами, які формують замов­лення на спеціаліста згідно із договором. При підготовці спеціалістів за цільовими договорами підприємств та організацій, бази практики передбачаються у цих договорах. Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри, підбирати для себе місця проходження практики і пропонувати їх.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник виробничої практики від університету. Навчально-методичне керівництво й виконання програми забезпечує кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів, їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання й темою дипломної роботи. Закріплення студентів за базами практики та призначення керів­ників від кафедри оформляється наказом ректора університету.

Керівник практики від кафедри:

 • проводить разом з деканатом факультету маркетингу, товарознавства туристичного бізнесу інструктивні збори студентів, які нап­равляються на практику;

 • надає студентам-практикантам необхідні документи (направлення на практику, програму, щоденник, календарний план, індивідуа­льне завдання й тему дипломної роботи, методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи та інші додаткові матеріали);

 • повідомляє студента про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме: порядок подання письмового звіту, стандарти оформлення, дослідження на замовлення про проведену науково-дослідну роботу тощо;

 • регулярно проводить консультації студентів згідно із затвердженим графіком з питань виконання програми практики, виконання інших видів робіт та складання звіту;

 • у складі комісії приймає захист звіту і залік з практики;

 • подає завідувачу кафедри звіт про проведення практики з виснов­кам, щодо результатів практики і пропозиціями щодо її поліпшення.

Обов’язки безпосередніх керівників, призначених на базах прак­тики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути: зараховані на штатні посади, якщо робота на цих базах відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 % часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.

Студенти під час проходження практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх видів документів;

 • своєчасно прибути на базу практики, у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і рекомендаціями її керівника;

 • вивчити й суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • своєчасно скласти звіт, заповнити щоденник, захистити звіт і отримати залік з практики.^ 4. Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання, науково-дослідної роботи тощо. Письмовий звіт разом зі щоденником, який завіряється керівником практики від підприємства, подається на рецензування керівнику практики від кафедри. Звіт практики повинен відповідати вимогам щодо оформлення, змісту всіх розділів програми, індивідуа­льного завдання.

Звіт практики захищається студентом з диференційною оцінкою в комісії, призначеною завідувачем кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Комісія приймає залік з практики у приміщенні університету протягом одного тижня після її завершення. Оцінка студента за практику вноситься в залікову екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно, при виконанні умов, визначених деканом факультету.

Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з університету.


^ 5. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Студент-практикант під час проходження прак­тики повинен критично проаналізувати існуючу на підприємстві сис­тему, технологію та механізм управління, визначити проблеми управ­ління й окреслити шляхи їх вирішення, виходячи із знань та умінь, отриманих під час навчання.

^ 1. Оформлення на практику і знайомство з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки

Перед початком практики студент знайомиться з керівником практики від підприємства, правилами внутрішнього розпорядку і своїм графіком виходу на роботу. Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки безпеки. На період проходження практики студентом, відділ кадрів підприємства створює наказ, в якому закріплюється керівник від бази практики.

^ 2.Характеристика підприємства готельно-ресторанного господарства, як суб’єкта підприємницької діяльності

Студент повинен охарактеризувати підприємство за такими пунктами:

 • форма власності, статус підприємства за розміром;

 • організаційно-правова форма;

 • установчі документи (статут та інші);

 • ліцензія на право здійснення даного виду діяльності;

 • організаційна структура підприємства включаючи структуру підрозділів;

 • матеріально-технічна база підприємства;

 • кадрове забезпечення підприємства.


3. Зміст завдань щодо управлінської діяльності

Проаналізувати організаційну структуру управління підприємством.

Визначити вищий, середній і низовий рівні управління на підприємстві та їх функціональне призначення. Розробити схему організаційної структури управління підприємством, визначити недоліки та переваги, запропонувати основні напрямки її вдосконалення.

^ Охарактеризувати основні функції та методи управління підприємством.

Для цього, необхідно проаналізувати ступінь реалізації різноманітних функцій управління на підприємстві; їх вплив на результати праці. Зупинитись більш детально на аналізі функцій: планування, мотивації, організації. Ознайомитись з діючими методами управління, їх структурою вказавши на їх позитивні і негативні сторони, внести пропозиції щодо їх вдосконалення. Показати взаємозв’язок функцій і методів, які реалізуються на підприємстві.

^ Охаpактеpизувати спецiальні функції управління на підприємстві.

Зміст та форми реалізації виробничої (операційної) функції підприємства (основне та допомiжне виpобництво (організація надання послуг), упpавлiння якiстю), логістичної (матеpiально-технiчного забезпечення, транспортування, зберігання, збу­­­ту продукції та послуг), капiтального будiвництва, кеpiвництва науково-тех­­­нiчним та iнновацiйним pозвитком, упpавлiння кадpами, облiку та аналiзу господарської діяльності, упpавлiння фінансами, упpавлiння маpкетингом.

^ Аналіз управління персоналом на підприємстві.

Ознайомлення з штатним розкладом працівників та їх посадовими інструкціями (надати приклади посадових інструкцій).

Дослідити систему підбору, розстановки та підготовки кадрів на підприємстві. Проаналізувати роботу менеджера, виявити недоліки в її організації та при необхідності її перепроектувати.

^ Охаpактеpизувати пpоцес упpавлiння на підприємстві.

Поняття інформації. Пpиклади piзних видiв інформації, що використовуються менеджеpами на підприємстві. Основнi види комунiкацiй, що iснують на підприємстві. Хаpактеpистика­­ основних етапiв комунiкацiйного пpоцесу на конкретному прикладі.

Хаpактеpистика основних видiв упpавлiнських piшень, що pозpобляються на підприємстві, форми їх ухвалення. Хаpактеpистика основних етапiв пpоцесу пpийняття та реалізації конкpетного упpавлiнського piшен­­­ня.

Хаpактеpистика основних видiв документiв, що pозpобляються та ви­­­коpистовуються на підприємстві. Оpганiзацiя дiловодства на підприємстві.


^ 4. Зміст завдань щодо планово-економічної діяльності підприємств


Аналіз виконання виробничої / експлуатаційної програми за 2 (3) роки та прогнозування обсягу пропозиції послуг підприємства.

 • ступінь виконання плану та динаміку обсягу наданих послуг проживання в натуральних (ліжко-діб) і вартісних показниках (у фактичних і порівняльних цінах);

 • ступінь виконання плану та динаміку наданих додаткових послуг, реалізації послуг підсобних підрозділів, доходів від здачі в оренду житлових і нежитлових приміщень, ін.;

 • структуру наданих послуг проживання по окремим сегментам ринку послуг гостинності (громадяни України, СНГ, іноземні; бізнесмені, відпочиваючи туристи, інші);

 • зміну обсягу наданих послуг по місяцях року, визначити сезонні коливання в реалізованому попиті на послуги підприємства готельного господарства впродовж року (сезонна хвиля);

 • вплив основних факторів на зміну обсягів реалізованих послуг з використанням методів ланцюгових підстанов, індексного, процентних чисел.

При обґрунтуванні експлуатаційної програми підприємств готельного господарства:

 • показати розрахунок планового обсягу реалізації основних і додаткових послуг, окремих послуг підсобних підрозділів, послуг, пов’язаних з іншою експлуатацією засобів розміщення, виходячи з укладених угод на використання житлової і нежитлової площі юридичними і фізичними особами (під офіс, інші);

 • визначити обсяг надання основних і додаткових послуг в підприємстві на плановий період, який забезпечить беззбиткову діяльність підприємства та одержання мінімально необхідного прибутку;

 • обґрунтувати структуру послуг у прогнозному періоді.

^ Аналіз і планування товарообігу підрозділів ресторанного господарства і торгівлі готельних підприємств.

В цьому розділі необхідно:

а) проаналізувати у фактичних і порівняльних цінах виконання плану товарообігу у звітному періоді і в порівнянні з минулим роком як у цілому по підрозділах, так і по окремих його структурних одиницях (ресторан, бар, їдальня, відділ продовольчих і непродовольчих товарів); в розрізі окремих видів товарообігу (роздрібний, оптовий) і окремих його складових частин (продукція власного виробництва, куповані товари);

б) проаналізувати асортиментну структуру товарообігу підрозділів ресторанного господарства і торгівлі окремо;

в) індексним методом та методом ланцюгових підстановок визначити вплив на обсяг товарообігу факторів, які обумовлені змінами матеріально-технічної бази, трудових ресурсів, цін на сировину і товари;

г) оцінити вплив на обсяг товарообігу факторів товарного забезпечення (надходження товарів, товарних запасів та іншого вибуття товарів);

д) проаналізувати стан товарних запасів та товарооборотність в цілому та по основних товарних групах. Методом ланцюгових підстановок оцінити фактори, які впливають на суму запасів. Виявити причини відхилення запасів від нормативів або попереднього періоду, прискорення (уповільнення товарооборотності);

е) оцінити надходження товарів та забезпечення товарними ресурсами і сировиною валового товарообігу;

ж) показати розрахунок:

 • планового товарообороту в підрозділах громадського харчування і торгівлі;

 • складу товарообороту і асортиментної структури та їх обґрунтування в підрозділах громадського харчування і торгівлі;

 • нормативу товарних запасів та його плану у цілому та по основних товарних групах (у сумі і в днях обороту).

Аналіз і планування матеріальних ресурсів.

У цьому розділі студент-практикант повинен в динаміці за 2 (3) роки:

 • визначити склад матеріальних ресурсів підприємства;

 • проаналізувати стан та розвиток матеріально-технічної бази підприємства готельного господарства, туристичної організації (кількість одиниць, загальна площа, житлова площа);

 • дати оцінку виробничої потужності підприємства і його структурним підрозділам (кількість ліжко-місць, місць в бібліотеці, кіноконцертному залі, місць в залі підрозділу громадського харчування, місць в офісі та ін.);

 • проаналізувати можливу і планову пропускну спроможність підприємства;

 • проаналізувати склад номерного фонду підприємства готельного господарства і ступінь завантаженості окремих категорій номерів по місяцях року;

 • проаналізувати наявність та рух основних фондів підприємства у звітному періоді відповідно до їх структури в залежності від: характеру використання, цільового призначення, участі у виробничо-експлуатаційному процесі, джерела формування;

 • обчислити показники інтенсивності відтворення основних фондів підприємства (коефіцієнт здатності, коефіцієнт зносу, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту). Зробити відповідні висновки щодо розрахованих показників;

 • визначити показники ефективності використання основних фондів підприємства у звітному періоді: фондовіддачу у фактичних та порівняльних цінах, фондомістскість, фондоозброєність праці, прибутковість основних фондів (рентабельність).

Визначити часткові показники ефективності використання основних фондів:

 • коефіцієнт завантаження засобів розміщення;

 • коефіцієнт використання виробничої потужності та пропускної спроможності підрозділів громадського харчування;

 • оборотність одного ліжко-місця та одного місця в торговому залі;

 • валовий дохід на 1 м2 загальної площі, на 1 номер, на 1 місце;

 • товарооборот на 1 м2 торговельної площі, тощо.

Зробити висновки про основні тенденції змін показників, їх вплив на обсяг господарської діяльності, зменшення рівня витрат, розмір прибутку підприємства.

Дати кількісну оцінку стану оборотних фондів, іх складу у динаміці в абсолютних і відносних показниках (на 1м2 загальної, житлової, торгової площі).

Визначити показники ефективності використання оборотних фондів у звітному періоді (обіговість оборотних фондів, рентабельність оборотних фондів, фондомісткість обороту за оборотними фондами, матеріаломісткість обороту), їх динаміку, вплив на обсяг обороту, рівень поточних витрат, розмір прибутку підприємства.

Показати методику розробки планів потреби у основних та оборотних фондах підприємства.

^ Аналіз і планування трудових ресурсів підприємства та показників плану з праці і заробітної плати.

У процесі аналізу показників по праці необхідно:

 • дослідити кількісний і якісний склад працівників підприємства в цілому і по окремих підрозділах у динаміці, показники текучості кадрів та стабільності кадрового складу;

 • визначити динаміку продуктивності праці робітників у цілому по підприємству, у тому числі основних категорій робітників по виробничих підрозділах (у натуральних, вартісних, умовних показниках);

 • дати оцінку ефективності використання робочого часу робітників і визначити основні причини, що обумовлюють її певний рівень;

 • дослідити форми і системи оплати праці, що застосовуються на підприємстві щодо окремих категорій працівників, тарифну сітку з системою посадових окладів і тарифних ставок;

 • визначити динаміку обсягу фонду оплати праці в цілому і його окремих складових частин (фонд основної, додаткової заробітної плати, інші заохочувальні виплати);

 • виявити причини зміни величини середньої заробітної плати одного працівника;

 • узагальнити основні види і розміри компенсуючих і стимулюючих надбавок і доплат, що використовуються на підприємстві, джерела їх відшкодування;

 • вивчити систему преміювання, діючу на підприємстві, або розподілу приробітку по підрозділах, бригадах, окремих працівників;

 • дослідити джерела формування фонду оплати праці;

 • визначити вплив на продуктивність праці основних факторів (обсяг діяльності, чисельність робітників, рівень їх кваліфікації, рівень механізації тощо);

 • зробити висновки щодо відповідності чисельності та структури кадрового складу працівників підприємства до обсягу та асортименту реалізованих послуг;

 • проаналізувати ефективність використання фонду оплати праці (на 1 грн. реалізованих послуг, на 1 грн. прибутку, на одного працюючого);

 • надати пропозиції щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

При плануванні показників по праці і заробітній платі показати методику планування:

 • основних показників плану з праці та заробітної плати працівників;

 • рівня продуктивності праці працівників;

 • фонду оплати праці;

 • середньої заробітної плати і та інших.

Показати механізм індексації заробітної плати працівників підприємства на сучасному етапі.

Аналіз і планування доходів підприємства.

У цьому розділі необхідно:

 • проаналізувати виконання плану валового доходу в звітному періоді та його динаміку за 2-3 роки, структуру доходів по джерелах утворення: доходів від звичайної та надзвичайної діяльності;

 • показати особливості джерел утворення доходів від реалізації продукції і товарів у підрозділах громадського харчування і торгівлі;

 • розрахувати вплив основних факторів на обсяг доходу від основної діяльності підприємства;

 • визначити вплив основних факторів на формування доходів від надання додаткових послуг;

 • показати розрахунки кількісної оцінки впливу факторів на розмір доходу від реалізації продукції громадського харчування і товарів;

 • проаналізувати порядок розподілу доходів підприємства.

На основі проведеного аналізу виявити можливі резерви підвищення доходу підприємства.

Показати методику планування валових доходів, в тому числі по різним напрямам діяльності підприємства.

^ Аналіз і планування поточних витрат підприємства.

У процесі аналізу поточних витрат підприємства необхідно:

 • дати оцінку виконання кошторису поточних витрат (витрат виробництва, обороту, собівартості послуг) у звітному періоді і в порівнянні з минулим періодом у цілому по підприємству, у тому числі по головних підсобних підрозділах, по окремих статтях витрат;

 • розрахувати розмір абсолютної і відносної економії витрат;

 • проаналізувати структуру собівартості основних і додаткових послуг підприємства;

 • розрахувати одиничну собівартість (витратомісткість) або рівень витрат послуг і проаналізувати зміну цього показника в динаміці;

 • визначити вплив основних факторів на суму витрат і витратомісткість послуг у цілому по підприємству (кількості наданих основних і додаткових послуг, зміни асортиментної структури наданих послуг, цін і тарифів тощо);

 • визначити вплив основних факторів на суму і витратомісткість витрат підприємства громадського харчування і торгівлі;

 • визначити розмір та характер впливу зміни рівня витрат на розмір одержаного у звітному періоді прибутку;

 • здійснити розрахунки ефективності витрат обороту у звітному періоді та їх динаміку.

Показати методику планування поточних витрат на підприємстві.

^ Аналіз і планування прибутку підприємства.

У цьому розділі необхідно:

 • проаналізувати динаміку та механізм формування балансового і чистого прибутку, маржі туристичного підприємства, показників рентабельності в цілому по підприємству;

 • дати кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від господарської діяльності підприємства (обсяг реалізованих послуг, ціни на послуги та товари, рівень поточних витрат, інших доходів та витрат підприємства, ефективність використання ресурсів і капіталу, ін.);

 • показати резерви збільшення балансового прибутку підприємства;

 • показати порядок розрахунку розміру прибутку, що оподатковується, і чистого прибутку підприємства;

 • визначити динаміку загальної суми і структури чистого прибутку підприємства за напрямками його розподілу.

Показати розрахунки планового обсягу прибутку та планових показників рентабельності, що застосовуються на підприємстві.

^ Аналіз і планування фінансових ресурсів підприємства.

У цьому розділі необхідно:

 • проаналізувати стан та структуру майна підприємства у динаміці, показати причини, що привели до змін;

 • проаналізувати загальний обсяг оборотних коштів підприємства у динаміці, їх структуру і джерела формування;

 • проаналізувати стан нормованих та ненормованих оборотних коштів;

 • розрахувати показники ефективності використання оборотних коштів;

 • вивчити порядок утворення фінансових фондів підприємства (статутного фонду, резервного фонду, амортизаційного фонду, дивідендного фонду, фонду накопичення, фонду споживання і інших спеціальних фондів);

 • дати загальну оцінку платоспроможності і фінансової стійкості підприємства в динаміці;

 • перелічити і показати на прикладі методику розрахунку основних податків і відрахувань, що здійснює підприємство;

 • проаналізувати динаміку загального розміру податкових платежів та їх структуру;

 • дати кількісну оцінку впливу податкових платежів на суму чистого прибутку підприємства;

 • показати основні напрями інвестиційної діяльності підприємства, порядок розрахунку капітальних вкладень у будівництво, капітальний ремонт підприємства, методику розрахунку строків їх окупності і економічної ефективності;

 • проаналізувати використання валютних коштів на підприємстві, вплив курсової різниці на кінцеві показники господарської діяльності.

Показати методику планових розрахунків обігових коштів, кредитних ресурсів, валових доходів і валових витрат, надходжень та витрат грошових коштів, балансового плану.


5.Зміст завдань щодо маркетингової діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу

Охарактеризувати систему маркетингу підприємства.

Для цього необхідно описати функціональні обов’язки співробітників служби маркетингу, представити схему організаційної структури служби маркетингу. Дати характеристику організації практичної реалізації наступних функцій маркетингу: аналітичної (як на підприємстві сформована система збору маркетингової інформації, чи є чіткий профіль цільового сегменту споживачів), планової (хто відповідає за розробку стратегії і тактики маркетингу), виробничої (хто здійснює практичну реалізацію маркетингової політики), контролюючої (на кого покладені обов’язки контролю маркетингу).

^ Оцінити ефективність маркетингової діяльності підприємства.

Визначити позицію підприємства на ринку.

Дати характеристику продуктивної політики досліджуваного підприємства.

Визначити цінову стратегію підприємства та охарактеризувати застосовані методи ціноутворення.

Здійснити аналіз системи розповсюдження за наступними показниками: види посередників підприємства, їх особливості, переваги і недоліки застосованих каналів.

Для цього необхідно дати характеристику видів реклами, що застосовуються на підприємстві.

Проаналізувати план рекламних заходів, рекламний бюджет, витрати на рекламу. Оцінити ефективність реклами, достатність та повноту інформації покупців, що надається підприємством.

Визначити доцільність використання окремих рекламних заходів. Виявити резерви та дати пропозиції щодо поліпшення організації рекламних заходів та інформування покупців.

Інформаційні джерела до звіту з практики

^ 1.1. Для великих готельних підприємств:

1

Ф.№1 готель “Звіт про роботу готелю”

2

Ф.№1-послуги “Звіт про обсяг реалізацій платних послуг населення”

3

Ф.№3 торг “Звіт про товарообіг”

4

Ф.№1-ПВ “Звіт з праці”

5

Ф.3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”

6

Штатний розклад підприємства

7

Ф.№11-ОФ “Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизаційне .відрахування”

8

Ф.№1-Баланс підприємства

9

Ф.№2-“Звіт про фінансові результати та їх використання”

10

Довідка до Ф.№2 “Про валютні надходження”

11

Ф.№3-“Звіт про фінансово-майновий стан підприємства”

12

Ф.№ 5-интс(с) “Звіт про витрати виробництва і обігу”

12.

Податкова декларація

13.

Прейскурант цін на номерний фонд:

13.1

Для України;

13.2

Для громадян СНД;

13.2

Для громадян іноземних.

14.

Прейскурант цін на додаткові послуги

15.

Прейскурант цін на послуги підсобних підрозділів

16.

Договір оренди на житлові (нежитлові) приміщення^ 5. ЗМІСТ ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


Необхідно, ґрунтуючись на цифрах, фактах, думках експертів, визначити маркетингове середовище, в якому буде функціонувати підприємство, що проектується відповідно до теми дипломного (магістерського) проекту обраного студентом перед початком практики та затвердженої наказом директора по інституту.

Переддипломна практика триває 2 тижні.

В сучасних умовах господарювання необхідно повністю виключити можливість надання послуг, що не відповідає потребам потенційних споживачів. Саме так можна сформувати основну задачу маркетингового обґрунтування майбутнього проекту. Необхідно, також, визначити можливі джерела доходу майбутнього об’єкту готельно-рестораного господарства, адже його функціонування лише завдяки зниженню витрат можливе лише до певної межі.

Згідно завдання, визначеного темою дипломного проекту дослідження проводяться у визначеному ареалі з використанням статистичних даних, періодичних видань та інших джерел інформації Маркетингове обґрунтування проекту має містити такі етапи:

 1. ^ Характеристика маркетингового середовища

На макрорівні необхідно проаналізувати реальні умови функціонування об’єкту готельно-ресторанного господарства, що проектується:

привабливість навколишньої території (економічна характеристика району забудови, рівень розвитку туризму, загалом, сфери послуг);

місце розташування об’єкту готельно-ресторанного господарства (характеристика інфраструктури району, транспортна доступність, об’єкти туристичного показу), необхідно зазначити майбутнє розташування проектного об’єкту на плані місцевості);

сезонність;

святкові і вихідні дні (які свята привертають масові потоки споживачів, готельних та рестораних послуг? Як такі дні впливають на завантаженість закладів?).

(Приклад: Заклад ресторанного господарства планується звести у районі А, міста (селища...) N. Прилегла територія, обрана для закладу забудована житловими будинками, вулиці озеленені, під’їзні шляхи та тротуари знаходяться у хорошому стані. Заклади ресторанного господарства, що тут знаходяться не підтверджені сезонним коливанням за винятком тих, що мають літні майданчики. Святкові та вихідні дні мало впливають на завантаженість.


^ 2. Аналіз ринку послуг готельного та ресторанного господарства району

Аналіз ринку готельних та ресторанних послуг – це визначення кількісної та якісної структури ринку (потенційний, дійсний), його місткості.

Оцінка кон'юнктури ринку.

На основі результатів вивчення структури ринку та порівняння із структурою попиту, шляхом аналізу показників розвитку ринку за дворічний період, визначають стратегічні напрями функціонування закладу.

Збір інформації необхідно здійснювати, користуючись джерелами зовнішньої маркетингової інформації (данні власних маркетингових досліджень та (або) результатів досліджень експертів – інформації офіційних інформаційних джерел: матеріалів організацій, періодичних видань, статистичних збірників, довідників, телебачення і радіо, мультимедійних видань, ресурсів Internet (з обов’язковим посиланням на джерело).

Зважаючи на те, що послугами розміщення будуть користуватися лише туристи, то насиченість ринку готельних послуг необхідно визначати загалом по місту. Адже конкурентами можуть бути любі готелі. Що стосується закладу ресторанного господарства та закладів побутового призначення при готелі, то споживачами їх послуг можуть бути не лише туристи, але й мешканці того мікрорайону, де планується побудувати об’єкт ГРГ.

Методика аналізу ринку готельних послуг та туристичного потоку:

1.Проводимо статистичне дослідження наявності закладів ГРГ. Дані зводимо в таблицю 1.1

Таблиця 1.1

Насиченість ринку закладами готельного господарстваВид закладів ГРГ


Кількість підприємств, од.

Кількість місць, од.

1

2

3

4

Готелі (м._____-)
Готель *****


…..


Готель*


Готелі без категоріїРазом
Важливо проаналізувати ще й динаміку ринку готельних послуг. Це можна зробити у вигляді таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Динаміка ринку готельних послуг у….......рр.Характеристики ринку

Показники

Поточний період

Попередній період

Відхилення

1

Кількість готелів з категорією


2

Кількість готелів без категорії


3

Разом готелів


4

Кількість місць в готелях


5

Одноразова місткість (с.4хс.3)


6.

Пропускна спроможність можлива (с.5х365 днів)


7.

Кількість людинно-діб перебування в готелях (стат.дані)


8.

Коефіцієнт завантаження готелів (с.6/с.4)


*У Європі показник забезпеченості готельними місцями складає 10-15 місць на 1000 мешканців. У Києві він становить 6, а в Україні ледве дотягує до 2-3.


За результатами таблиці визначають зміни на ринку ресторанного господарства, роблять висновки про тенденції у досліджуваному регіоні.

 1. Визначаємо потребу в готельних послугах:

 • зазначаємо обсяг туристичного потоку в людино–добах загалом, та з виділенням відсотку туристів, які можуть бути потенційними споживачами готельних послуг об’єкту, що проектується (зведені дані по статистичній звітності 1-тур);

 • визначаємо одноразову місткість, можливу та планову пропускну спроможність готелів досліджуємої території;

 • порівнюємо обсяг туристичного потоку та планову пропускну спроможність готелів.

 • можна визначити платоспроможний попит на готельні послуги в прогнозному періоді на основі зміні ціни на послуги за допомогою таблиці 1.3, а потім його порівняти з пропускною спроможністю готелів.

Таблиця 1.3

Обсяг попиту споживачів у плановому періоді в натуральних одиницяхПоказник та методика розрахунку

Базовий рік

Звітний рік
1

2

3

1

Кількість людинно-діб в готелях (статистичні дані)

а

б

2

Доходи готелів (статистичні дані)

в

г

3.

Середня ціна на послуги готелів (с.2/с.1)

д

є

4.

Коефіцієнт еластичності реалізації попиту по ціні ((б-а)/а)/((е-д)/д)

ж


5.

Темп зміни ціни на готельні послуги (є/дх100%)

З,%


6.

Темп зміни прогнозного попиту на готельні послуги (ж х з,%)

к,%

7.

Обсяг попиту споживачів у плановому періоді в натур.од (люд/добах)

б х к,%

 • обґрунтувати потребу в готельних місцях .


Методика аналізу ринку ресторанних послуг:

 • зібрані кількісні та якісні показники зводять у таблицю (табл.1.1., приклад) і аналізують методом різниць.

Таблиця 1.4

Динаміка ринку ресторанних послуг у..........рр.

Характеристики ринку

Показники

Поточний період

Попередній період

Відхилення

1

2

3

4

Загальна кількість ЗРГ


Кількість ЗРГ класів:

 • люкс;

 • вища

 • перша


Загальна кількість місць


Кількість ЗРГ класів:

- люкс;

- вища

- перша


Чисельність населення (міста чи мікрорайону),

тис. чол.


Необхідна кількість місць в мережі ЗРГ району або міста (норматив на 1000 мешканців)

40

40

-

Продовження табл. 1.4

1

2

3

4

Ступінь забезпеченості місцями в загальнодоступній мережі1.Необхідна кількість місць в мережі ЗРГ району або міста визначається по формулі (1) та коефіцієнту міграції (формула 2)

(2)


(1),

де N1 – кількість населення мікрорайону, чол. (розрахувати за площею мікрорайону та щільністю населення);

N2 – кількість людей, що виїздять на роботу до інших районів міста (з 900 до 1900), чол. (люди працездатного віку за виключенням непрацюючого населення;

N3 – кількість людей, що приїздять до району, чол. (згідно даних відділу статистики щодо кількості робочих місць у підприємствах району);

q – коефіцієнт, що характеризує співвідношення самодіяльного і несамодіяльного населення(самодіяльне – це населення працездатного віку (від 16 до 60 років), у середньому він становить 0,6-0,65;

n – норматив місць на 1000 мешканців, чол. Норматив кількості ЗРГ загальнодоступної мережі на 1000 мешканців приймають – 40.


Для отримання достовірної кількості населення міста чи мікрорайону міста можна скористатися статистичними даними або самостійно розрахувати з урахуванням щільності населення (при 9-ти поверховій і вище забудові 143 чол/га; при 4-8 поверховій забудові – 125 чол/га; при 3-поверховій без земельних ділянок – 100 чол/га; з земельними ділянками – 50 чол/га, в сільських поселеннях – 20 чол/га)


Ступінь забезпеченості місцями в загальнодоступній мережі визначається за формулою (3)
(3)


де Рф — фактична кількість місць в загальнодоступній мережі ресторанного господарства (міста, мікрорайону);

Рн – необхідна кількість місць в загальнодоступній мережі ресторанного господарства (міста, мікрорайону) по нормативу.


За результатами таблиці визначають зміни на ринку ресторанного господарства, роблять висновки про тенденції у досліджуваному регіоні, а саме:

доступність (або дефіцит) якісних ресторанних послуг;

маркетингові напрями ресторанного бізнесу:

посилення спеціалізації (сегментації) ресторанного бізнесу (наявність спеціалізованих підприємств ресторанного господарства), персоніфіковане обслуговування та концентрація на потребах і запитах конкретного кола споживачів;

б) одночасне охоплення кількох сегментів ринку;

в) організація закладів ресторанного господарства у комплексі з рекреаційним, розважальними, іншими підприємствами;

поява (або відсутність) нових типів закладів і нових форм обслуговування;

глобалізація та концентрація бізнесу (у випадку наявності закладів, що входять до операційних ланцюгів та мереж, союзів, асоціацій на ринку регіону);

вертикальна та горизонтальна диверсифікація закладів ресторанного бізнесу: франчайзинг, лізинг, контрактне управління, концесія, корпоративне об'єднання туристичного, транспортного, готельного, торговельного, розважального, виставкового бізнесу, ін (за умови її наявності).

  1   2   3Схожі:

Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconПротокол №1 тематичний план з курсу "Харчова хімія"
Харчова хімія для студентів 1 курсу денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»...
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconПрограма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство
Програму виробничої та переддипломної практики розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри...
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 05160203 «Проектування взуття та галантерейних виробів»
Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь та навичок, необхідних для опанування нормативних...
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін...
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconПрограмафахови Х вступнихвипробуван ь на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 03050701 «Маркетинг»
«Маркетинг» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися у Київському...
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconПрограмафахови Х вступнихвипробуван ь на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 03050701 «Маркетинг»
«Маркетинг» на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» – визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися...
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» галузь знань 1401 „Сфера обслуговування” напрям підготовки 140101 „Готельно-ресторанна справа”
Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу від від 07. 09. 2011 р., протокол №9, на засіданні методичної комісії факультету...
Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну
Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов