Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство icon

Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавствоНазваПрограма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство
Дата конвертації09.01.2013
Розмір249.99 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут


Кафедра туризму та готельно-ресторанної справиЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Протокол № __

(пост.п.4 від __.__.2012р)

Директор ВТЕІ

_____________В.Т.СусіденкоПРОГРАМА

виробничої та переддипломної практики


освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

спеціальності 7.14010301 «ТУРИЗМОЗНАВСТВО

(туристична діяльність)»


Вінниця – 2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладач: І.В.Левицька, докт.екон.наук., проф.. Н.В.Корж, канд.екон.наук, доц.


Програму виробничої та переддипломної практики розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ від 16.01.2012 р., протокол №1, Вченою радою ВТЕІ КНТЕУ від __.___.12.р, протокол №__, п.4.


Рецензент : С.В. Коляденко докт.екон.наук., проф.


ПРОГРАМА

виробничої та переддипломної практики


освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

спеціальності 7.14010301 «ТУРИЗМОЗНАВСТВО

(туристична діяльність)»


1. Загальні положення

Програма з виробничої та переддипломної практики є невід’ємною складовою навчального процесу з підготов­ки кваліфікованих фахівців для готельного та ресторанного господар­ства. Програму розроблено згідно з положенням про проведення прак­тики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р., та змістом прог­рам з дисциплін «Менеджмент», «Маркетинг», «Інноваційні технології в туризмі», «Економіка підприємства».

Програма є навчально-методичним документом, який визначає зміст, мету й порядок проходження практики в підприємствах туристичної індустрії зі спеціальності 7.14010301 «Туризмознавство (за видами)».

Тривалість практики визначається діючим навчальним планом.


^ 2. Мета практики

Мета виробничої практики полягає в закріпленні на практиці та розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами в туризмі, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій в практичну діяльність підприємства. Термін проходження – 2 семестр (6 тижнів). Форма контролю - диференційований залік.

^ Метою переддипломної практики є збір, обробка, систематиза­ція та аналіз інформації тих напрямів діяльності підприємства, що відповідають вибраній темі дипломної роботи. Студентам пропонуєть­ся виконати індивідуальні завдання, які пов’язані не лише з напи­санням дипломної роботи, а й з виконанням конкретних досліджень на замовлення готелю, закладу ресторанного господарства; темати­кою науково-дослідних робіт, що проводяться кафедрою і можуть входити до наукового розділу дипломної роботи.


^ 3. Порядок проходження практики

Практика студентів проходить на підприємствах туристичного бізнесу, які є юридичними особами й відповідають вимо­гам програми.

Перелік баз практики для студентів, що навчаються за держав­ним замовленням, надаються тими органами, які формують замов­лення на спеціаліста згідно із договором. При підготовці спеціалістів за цільовими договорами підприємств та організацій, бази практики передбачаються у цих договорах. Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри, підбирати для себе місця проходження практики і пропонувати їх.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник виробничої практики від університету. Навчально-методичне керівництво й виконання програми забезпечує кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів, їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання й темою дипломної роботи. Закріплення студентів за базами практики та призначення керів­ників від кафедри оформляється наказом ректора інституту.

Керівник практики від кафедри:

 • проводить разом з деканатом факультету маркетингу, товарознавства туристичного бізнесу інструктивні збори студентів, які нап­равляються на практику;

 • надає студентам-практикантам необхідні документи (направлення на практику, програму, щоденник, календарний план, індивідуа­льне завдання й тему дипломної роботи, методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи та інші додаткові матеріали);

 • повідомляє студента про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме: порядок подання письмового звіту, стандарти оформлення, дослідження на замовлення про проведену науково-дослідну роботу тощо;

 • регулярно проводить консультації студентів згідно із затвердженим графіком з питань виконання програми практики, виконання інших видів робіт та складання звіту;

 • у складі комісії приймає захист звіту і залік з практики;

 • подає завідувачу кафедри звіт про проведення практики з виснов­кам, щодо результатів практики і пропозиціями щодо її поліпшення.

Обов’язки безпосередніх керівників, призначених на базах прак­тики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути: зараховані на штатні посади, якщо робота на цих базах відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 % часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.

Студенти під час проходження практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх видів документів;

 • своєчасно прибути на базу практики, у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і рекомендаціями її керівника;

 • вивчити й суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • своєчасно скласти звіт, заповнити щоденник, захистити звіт і отримати залік з практики.


^ 4. Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання, науково-дослідної роботи тощо. Письмовий звіт разом зі щоденником, який завіряється керівником практики від підприємства, подається на рецензування керівнику практики від кафедри. Звіт практики повинен відповідати вимогам щодо оформлення, змісту всіх розділів програми, індивідуа­льного завдання.

Звіт практики захищається студентом з диференційною оцінкою в комісії, призначеною завідувачем кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Комісія приймає залік з практики у приміщенні університету протягом одного тижня після її завершення. Оцінка студента за практику вноситься в залікову екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно, при виконанні умов, визначених деканом факультету.

Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з університету.


^ 5. ЗМІСТ виробничої ПРАКТИКИ

Базами практики є туристські фірми, готельні, ресторанні, санаторно-курортні і рекреаційні комплекси, екскурсійні бюро, музейно-виставкові і інші підприємства (установи, організації), а також інші об'єкти туристської індустрії, за профілем яких здійснюється підготовка «магістра туризму».

Зміст практики

^ 1. Оформлення на практику і знайомство з туристичним підприємством (фірмою). Інструктаж з техніки безпеки.

Перед початком практики студент знайомиться з керівником практики від підприємства, правилами внутрішнього розпорядку в туристичному підприємстві (фірмі) і своїм графіком виходу на роботу. Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки безпеки. На період проходження практики студентом видається наказ відділу кадрів туристичного підприємства (фірми), де за студентами закріплюється керівник від бази практики.

^ Характеристика підприємства–бази практики

 • Охарактеризувати тип (категорію, розрядність) та статус підприєм­ства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, належ­ність до певної організаційно-правової форми, основні цілі й обме­ження діяльності, загальну стратегію, види підприємницької діяль­ності), використовуючи інформацію Статуту, Установчого догово­ру, Ліцензії на право здійснення відповідного виду підприємни­цької діяльності, Сертифікату відповідності тощо. Визначити стратегічні одиниці бізнесу підприємства.

 • Оцінити вигідність місця розташування підприємства з точки зору характеру бізнесу, зручності для клієнтів тощо.

 • Оцінити внутрішній вигляд будівлі та інтер’єру приміщень підприємства, відповідність стандартам (надати, по можливості, в додатках фото, відео, інші інформаційні матеріали підприємства).

 • Проаналізувати всі можливі показники господарської діяльності підприємства в динаміці (за два–три роки) та за структурою, згідно з даними форм статистичної звітності, побудувавши аналітичні таблиці, графіки, діаграми

 • Провести аналіз асортименту турпродуктів та послуг (у формі табл.1 й проведенням подальшого їх аналізу);

 • дати пропозиції щодо поліпшення туристичної пропозиції та розширення географії подорожей фірмою.

Таблиця 1

Аналіз асортименту турпродуктів та послуг


Номенклатура, асортимент

Кількість туристів, що скористалися продуктами фірми

Відхилення

Минулий рік

Поточний рік

чол.

або грн

питома

вага, %

чол.

грн.

питома

вага, %

Внутрішній туризм, разом
в т.ч. екскурсії

екстремальні тури

оздоровчі тури

……………..
Виїзний туризм, разом
в т.ч. Америки

Мексики

Іспанії

……………..
Послуги, разом
в т.ч.оформлення віз
оформлення страховки
бронювання готелю
бронювання квитків
транспортні послуги
………………..


^ Зміст завдань щодо управлінської діяльності


Проаналізувати організаційну структуру управління підприємством.

Визначити вищий, середній і низовий рівні управління на підприємстві та їх функціональне призначення. Розробити схему організаційної структури управління підприємством, визначити недоліки та переваги, запропонувати основні напрямки її вдосконалення.

Охарактеризувати основні функції та методи управління підприємством.

Для цього, необхідно проаналізувати ступінь реалізації різноманітних функцій управління на підприємстві; їх вплив на результати праці. Зупинитись більш детально на аналізі функцій: планування, мотивації, організації.

Ознайомитись з діючими методами управління, їх структурою вказавши на їх позитивні і негативні сторони, внести пропозиції щодо їх вдосконалення.

Показати взаємозв’язок функцій і методів, які реалізуються на підприємстві.

Охаpактеpизувати спецiальні функції управління на підприємстві.

Зміст та форми реалізації виробничої (операційної) функції підприємства (основне та допомiжне виpобництво(організація надання послуг), упpавлiння якiстю), логістичної (матеpiально-технiчного забезпечення, транспортування, зберігання, збу­­­ту продукції та послуг), капiтального будiвництва, кеpiвництва науково-тех­­­нiчним та iнновацiйним pозвитком, упpавлiння кадpами, облiку та аналiзу господарської діяльності, упpавлiння фінансами, упpавлiння маpкетингом.

Аналіз управління персоналом на підприємстві. Ознайомлення з штатним розкладом працівників та їх посадовими інструкціями (надати приклади посадових інструкцій).

Дослідити систему підбору, розстановки та підготовки кадрів на підприємстві.

Охаpактеpизувати пpоцес упpавлiння на підприємстві.

Поняття інформації. Пpиклади piзних видiв інформації, що використовуються менеджеpами на підприємстві. Основнi види комунiкацiй, що iснують на підприємстві. Хаpактеpистика­­ основних етапiв комунiкацiйного пpоцесу на конкретному прикладі.

Хаpактеpистика основних видiв упpавлiнських piшень, що pозpобляються на підприємстві, форми їх ухвалення. Хаpактеpистика основних етапiв пpоцесу пpийняття та реалізації конкpетного упpавлiнського piшен­­­ня.

Хаpактеpистика основних видiв документiв, що pозpобляються та ви­­­коpистовуються на підприємстві. Оpганiзацiя дiловодства на підприємстві.

^ Зміст завдань щодо планово-економічної діяльності підприємств


Аналіз виконання виробничої/експлуатаційної програми за 2(3) роки та прогнозування обсягу пропозиції послуг підприємства.

 1. В туристичних підприємствах необхідно проаналізувати:

а) ступінь виконання плану та динаміку обсягу реалізації туристських та туристсько-екскурсійних послуг у натуральних (чол., туро-дні) і вартісних показниках (у фактичних і порівняльних цінах);

б) структуру наданих послуг в динаміці з точки зору:

 • контингенту туристів (групові, індивідуальні, сімейні);

 • внутрішній туризм, іноземний, зарубіжний (в т.ч. по країнах прибуття);

 • місця розміщення туристів (стаціонарна власна мережа, сезонна мережа, залучена мережа);

в) структуру туристичного продукту в динаміці по окремим сегментам ринку;

г) зміну обсягу наданих послуг по місяцях року, визначити сезонні коливання в реалізованому попиті на послуги підприємства впродовж року (сезонна хвиля);

д) вплив основних факторів на зміну обсягів реалізованих послуг з використанням методів ланцюгових підстанов, індексного, процентних чисел.

При обґрунтуванні виробничої програми туристичних підприємств:

 • показати розрахунок планового обсягу реалізації основних і додаткових послуг, окремих послуг підсобних підрозділів, послуг, пов’язаних з іншою експлуатацією засобів розміщення, виходячи з укладених угод на використання житлової і нежитлової площі юридичними і фізичними особами (під офіс, інші) у власній, орендованій мережі розміщення туристів;

 • показати розрахунок планового обсягу реалізації основних туристських послуг (турів, туристсько-екскурсійних) і додаткових платних послуг;

 • визначити обсяг надання основних і додаткових послуг в підприємстві на плановий період, який забезпечить беззбиткову діяльність підприємства та одержання мінімально необхідного прибутку;

 • обґрунтувати структуру надаваних послуг у прогнозному періоді.

^ Аналіз і планування трудових ресурсів підприємства та показників плану з праці і заробітної плати.

У процесі аналізу показників по праці необхідно:

 • дослідити кількісний і якісний склад працівників підприємства в цілому і по окремих підрозділах у динаміці, показники текучості кадрів та стабільності кадрового складу;

 • визначити динаміку продуктивності праці робітників у цілому по підприємству, у тому числі основних категорій робітників по виробничих підрозділах (у натуральних, вартісних, умовних показниках);

 • дати оцінку ефективності використання робочого часу робітників і визначити основні причини, що обумовлюють її певний рівень;

 • дослідити форми і системи оплати праці, що застосовуються на підприємстві щодо окремих категорій працівників, тарифну сітку з системою посадових окладів і тарифних ставок;

 • визначити динаміку обсягу фонду оплати праці в цілому і його окремих складових частин (фонд основної, додаткової заробітної плати, інші заохочувальні виплати);

 • виявити причини зміни величини середньої заробітної плати одного працівника;

 • узагальнити основні види і розміри компенсуючих і стимулюючих надбавок і доплат, що використовуються на підприємстві, джерела їх відшкодування;

 • вивчити систему преміювання, діючу на підприємстві, або розподілу приробітку по підрозділах, бригадах, окремих працівників;

 • дослідити джерела формування фонду оплати праці;

 • визначити вплив на продуктивність праці основних факторів (обсяг діяльності, чисельність робітників, рівень їх кваліфікації, рівень механізації тощо);

 • зробити висновки щодо відповідності чисельності та структури кадрового складу працівників підприємства до обсягу та асортименту реалізованих послуг;

 • проаналізувати ефективність використання фонду оплати праці (на 1 грн. реалізованих послуг, на 1 грн. прибутку, на одного працюючого);

 • надати пропозиції щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

При плануванні показників по праці і заробітній платі показати методику планування:

 • основних показників плану з праці та заробітної плати працівників;

 • рівня продуктивності праці працівників;

 • фонду оплати праці;

 • середньої заробітної плати і та інших.

Показати механізм індексації заробітної плати працівників підприємства на сучасному етапі.


Аналіз і планування доходів підприємства.

У цьому розділі необхідно:

 • проаналізувати виконання плану валового доходу в звітному періоді та його динаміку за 2-3 роки, структуру доходів по джерелах утворення: доходів від звичайної та надзвичайної діяльності;

 • показати особливості джерел утворення доходів від реалізації продукції і товарів у підрозділах громадського харчування і торгівлі;

 • розрахувати вплив основних факторів на обсяг доходу від основної діяльності підприємства;

 • визначити вплив основних факторів на формування доходів від надання додаткових послуг;

 • показати розрахунки кількісної оцінки впливу факторів на розмір доходу від реалізації продукції громадського харчування і товарів;

 • проаналізувати порядок розподілу доходів підприємства.

На основі проведеного аналізу виявити можливі резерви підвищення доходу підприємства.

Показати методику планування валових доходів, в тому числі по різним напрямам діяльності підприємства.

^ Аналіз і планування поточних витрат підприємства.

У процесі аналізу поточних витрат підприємства необхідно:

 • дати оцінку виконання кошторису поточних витрат (витрат виробництва, обороту, собівартості послуг) у звітному періоді і в порівнянні з минулим періодом у цілому по підприємству, у тому числі по головних підсобних підрозділах, по окремих статтях витрат;

 • розрахувати розмір абсолютної і відносної економії витрат;

 • проаналізувати структуру собівартості основних і додаткових послуг підприємства;

 • розрахувати одиничну собівартість (витратомісткість) або рівень витрат послуг і проаналізувати зміну цього показника в динаміці;

 • визначити вплив основних факторів на суму витрат і витратомісткість послуг у цілому по підприємству (кількості наданих основних і додаткових послуг, зміни асортиментної структури наданих послуг, цін і тарифів тощо);

 • визначити розмір та характер впливу зміни рівня витрат на розмір одержаного у звітному періоді прибутку;

 • здійснити розрахунки ефективності витрат обороту у звітному періоді та їх динаміку.

Показати методику планування поточних витрат на підприємстві.


^ Аналіз і планування прибутку підприємства.

У цьому розділі необхідно:

 • проаналізувати динаміку та механізм формування балансового і чистого прибутку, маржі туристичного підприємства, показників рентабельності в цілому по підприємству;

 • дати кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від господарської діяльності підприємства (обсяг реалізованих послуг, ціни на послуги та товари, рівень поточних витрат, інших доходів та витрат підприємства, ефективність використання ресурсів і капіталу, ін.);

 • показати резерви збільшення балансового прибутку підприємства;

 • показати порядок розрахунку розміру прибутку, що оподатковується, і чистого прибутку підприємства;

 • визначити динаміку загальної суми і структури чистого прибутку підприємства за напрямками його розподілу.

Показати розрахунки планового обсягу прибутку та планових показників рентабельності, що застосовуються на підприємстві.


^ Аналіз і планування фінансових ресурсів підприємства.

У цьому розділі необхідно:

 • проаналізувати стан та структуру майна підприємства у динаміці, показати причини, що привели до змін;

 • проаналізувати загальний обсяг оборотних коштів підприємства у динаміці, їх структуру і джерела формування;

 • проаналізувати стан нормованих та ненормованих оборотних коштів;

 • розрахувати показники ефективності використання оборотних коштів;

 • вивчити порядок утворення фінансових фондів підприємства (статутного фонду, резервного фонду, амортизаційного фонду, дивідендного фонду, фонду накопичення, фонду споживання і інших спеціальних фондів);

 • дати загальну оцінку платоспроможності і фінансової стійкості підприємства в динаміці;

 • перелічити і показати на прикладі методику розрахунку основних податків і відрахувань, що здійснює підприємство;

 • проаналізувати динаміку загального розміру податкових платежів та їх структуру;

 • показати (на окремих прикладах) зміну питомої ваги податкових платежів у вартості турпродукту, продукту гостинності;

 • дати кількісну оцінку впливу податкових платежів на суму чистого прибутку підприємства;

 • показати основні напрями інвестиційної діяльності підприємства, порядок розрахунку капітальних вкладень у будівництво, капітальний ремонт підприємства, методику розрахунку строків їх окупності і економічної ефективності;

 • проаналізувати використання валютних коштів на підприємстві, вплив курсової різниці на кінцеві показники господарської діяльності.

Показати методику планових розрахунків обігових коштів, кредитних ресурсів, валових доходів і валових витрат, надходжень та витрат грошових коштів, балансового плану.


^ Ціни і ціноутворення на послуги туризму.

У цьому розділі необхідно:

 • охарактеризувати систему цін і тарифів, що застосовується на підприємстві на основні, додаткові та спеціальні туристичні послуги, (у національній та вільноконвертованій валюті) в динаміці;

 • показати на конкретних прикладах методику калькулювання цін на послуги проживання, додаткові послуги, послуги, що надають окремі господарські підрозділи готелю (перукарня, сауна і т.ін.), на окремі види товарів та продукцію громадського харчування, на окремі види туристичного продукту;

 • з’ясувати основні фактори, що впливають на рівень цін у підприємствах готельного господарства та туризму;

 • визначити вплив цінового фактора на кінцеві результати господарської діяльності;

 • дати обґрунтування цін у сезонний та несезонний періоди;

 • показати особливості калькулювання цін при обслуговуванні групових та індивідуальних туристів;

 • узагальнити інформацію щодо застосування цінових знижок у підприємстві;

 • показати особливості калькулювання цін за номер і за місце;

 • показати особливості калькулювання цін для іноземних громадян, громадян СНД та України.^ Зміст завдань щодо маркетингової діяльності підприємств туристичних підприємств


Охарактеризувати систему маркетингу підприємства.

Для цього необхідно описати функціональні обов’язки співробітників служби маркетингу, представити схему організаційної структури служби маркетингу. Дати характеристику організації практичної реалізації наступних функцій маркетингу: аналітичної (як на підприємстві сформована система збору маркетингової інформації, чи є чіткий профіль цільового сегменту споживачів), планової (хто відповідає за розробку стратегії і тактики маркетингу), виробничої (хто здійснює практичну реалізацію маркетингової політики), контролюючої (на кого покладені обов’язки контролю маркетингу).


Оцінити ефективність маркетингової діяльності підприємства.

Визначити позицію підприємства на ринку.

Дати характеристику продуктивної політики досліджуваного підприємства.

Визначити цінову стратегію підприємства та охарактеризувати застосовані методи ціноутворення.

Здійснити аналіз системи розповсюдження за наступними показниками: види посередників підприємства, їх особливості, переваги і недоліки застосованих каналів.

Для цього необхідно дати характеристику видів реклами, що застосовуються на підприємстві.

Проаналізувати план рекламних заходів, рекламний бюджет, витрати на рекламу, ефективність проведення виставок-продажів, сезонних базарів, ярмарок тощо. Оцінити ефективність реклами, достатність та повноту інформації покупців, що надається підприємством.

Визначити доцільність використання окремих рекламних заходів. Виявити резерви та дати пропозиції щодо поліпшення організації рекламних заходів та інформування покупців.


^ 6. Зміст переддипломної практики


Переддипломна практика є загальним підсумком підготовки студентів перед виконанням дипломної роботи. Під час цієї практики поглиблюються й закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, ведеться підготовка до складання державних екзаменів і виконання дипломної роботи. До початку переддипломної практики студент разом із викладачем–керівником дипломної роботи визначають об’єкт дослідження, складають перелік питань, які повин­ні входити до розділів плану дипломної роботи. Згідно із розробленим планом дипломної роботи визначається обсяг інформаційних мате­ріалів, що мають бути зібрані, систематизовані й проаналізовані у процесі проходження практики.

Зміст, кількість та обсяг практичного матеріалу, який збирається студентом під час переддипломної практики, залежить від теми дипломної роботи, типу і виду об’єкта дослідження, мети, що стави­ться при написанні дипломної роботи і погоджується студентом з керівником. У процесі проходження переддипломної практики для підвищення фахового рівня підготовки студентів планується виконан­ня науково-дослідної роботи та індивідуальних завдань. Виконання цих робіт і завдань є обов’язковими для кожного студента денної форми навчання.

Зміст науково-дослідної роботи та індивідуальних завдань, порядок їх виконання, методи дослідження з’ясовуються з керівником дипломної роботи. Обробка матеріалів для виконання дипломної ро­боти, індивідуального завдання, науково-дослідної роботи здійс­нюється з використанням ПЗ у період проходження практики та виконанням дипломної роботи згідно із графіком навчального процесу.

Після закінчення практики студент звітується перед керівником про виконання переддипломної практики. Форма звіту – таблиці, графіки, схеми, інші письмові матеріали, що містять інформацію про об’єкт дослідження, письмовий аналіз поданих матеріалів.

На основі звіту про переддипломну практику керівником прак­тики від кафедри визначається виконання або невиконання програми. Студенти, які не виконали програму переддипломної практики, не допускаються до виконання дипломної роботи.


^ Тематика індивідуальних науково-дослідних завдань


 1. Ринок туристичних послуг України (регіону) і перспективи його розвитку в умовах світової економічної кризи

 2. Аналіз і оцінка туристського потенціалу України і розробка пропозицій|речень| по розвитку туристсько-рекреаційних комплексів в найбільш перспективних туристських кластерах

 3. Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Україні до 2020 року.

 4. Соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняного (або зарубіжного) туризму в умовах світової економічної кризи

 5. Формування і розвиток ринку рекреаційних і туристських послуг України

 6. Державне регулювання туристської діяльності в Україні

 7. Зарубіжний досвід|дослід| розвитку індустрії гостинності і туризму (на прикладі|зразку| окремих країн) і можливості|спроможності| його використання в Україні

 8. Процеси глобалізації в світовій індустрії гостинності і туризму

 9. Інтеграція України в світову індустрію гостинності і туризму

 10. Економічні методи державного регулювання розвитку готельно-туристської сфери

 11. Прогнозування розвитку туристичної індустрії

 12. Методи прогнозування показників діяльності підприємств індустрії туризму

 13. Методи дослідження і прогнозування туристських ринків

 14. Програмно-цільові|цільові| методи планування|планерування| і управління готельно-туристськими комплексами

 15. Реалізація концепції маркетингу на ринку туристичних послуг

 16. Сегментація ринку, позиціонування|позиціювати| і брендинг| туристичних послуг

 17. Маркетинг ринку освітніх послуг у сфері туристичної індустрії

 18. Система маркетинг-менеджменту| в індустрії туризму і її вдосконалення

 19. Дослідження методів управління маркетингом на підприємствах туристичної індустрії і їх вдосконалення

 20. Управління маркетингом у сфері рекреації і туризму і його вдосконалення

 21. Креативний маркетинг туристичного підприємства (бізнесу)

 22. Організація рекламної діяльності на підприємствах індустрії туризму і оцінка її ефективності

 23. Організація маркетингової служби на підприємствах індустрії туризму, її ефективність і шляхи|колії| вдосконалення

 24. Дослідження життєвого циклу продукту (послуги) туристичного підприємства

 25. Міфодізайн гостинності туристичного підприємства

 26. Імідж (планування|планерування|, формування, просування) туристичного підприємства

 27. Інноваційні методи стимулювання попиту в індустрії туризму

 28. Торгова|торгівельна| марка туристичного підприємства

 29. Маркетинговий аналіз діяльності підприємств індустрії туризму

 30. Формування і розвиток ринку праці індустрії туризму

 31. Формування і підтримка корпоративної культури підприємств індустрії туризму

 32. Управління персоналом в індустрії туризму в умовах реорганізації бізнес-процесів

 33. Крос-культурні особливості управління персоналом на підприємствах індустрії туризму

 34. Особливості управління персоналом на малих підприємствах індустрії туризму

 35. Аналіз кадрової структури і трудового потенціалу підприємства індустрії туризму

 36. Компетенції персоналу туристичних підприємств: визначення, формування і моніторинг в процесі управління ними

 37. Стратегічне управління персоналом підприємств індустрії туризму

 38. Управління матеріально-технічною базою на підприємствах індустрії туризму

 39. Організація і управління матеріальними ресурсами в туристичному бізнесі

 40. Управління знаннями на підприємствах індустрії туризму як спосіб підвищення їх конкурентоспроможності

 41. Бізнес-план туристичного підприємства: поняття і основні етапи розробки

 42. Бізнес-модель туристичного підприємства

 43. Фінансове планування|планерування| на туристичному підприємстві

 44. Методи контролю якості послуг в індустрії туризму

 45. Системи забезпечення безпеки в туристсько-готельній сфері і їх ефективність

 46. Організаційне проектування підприємств індустрії туризму

 47. Аналіз фінансового стану|достатку| туристичних підприємств

 48. Економічний аналіз ефективності діяльності туристичного підприємства

 49. Впровадження сучасних автоматизованих систем управління на підприємствах індустрії гостинності і туризму

 50. Перспективи розвитку інформаційних технологій і систем на підприємствах індустрії туризму

 51. Сучасні централізовані системи бронювання в індустрії туризму. Впровадження і експлуатація

 52. Програмно-апаратний комплекс підприємств індустрії туризму. Склад, впровадження і особливості експлуатації

 53. Електронна комерція на підприємствах індустрії туризму

 54. Організація проектування туристського продукту підприємствами сфери гостинностіДодаток
^

Титульний лист звіту


Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Факультет маркетингу, товарознавства та туризму

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи


ЗВІТ

про комплексну з фаху та переддипломну практику

в __________________________________

(назва підприємства)


Студента ___ курсу ___групи

денної форми навчання

спеціальності 7.140103010

«Туризмознавство (за видами)» П.І.Б.


Науковий керівник від кафедри _______________ П.І.Б.

(підпис)

від підприємства ____________________ П.І.Б.

(підпис)


Вінниця 201_
Схожі:

Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconОсвітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельна і ресторанна справа»
Програму виробничої та переддипломної практики розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри...
Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconПрограма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів
Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconПрограма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів
Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти затверджених у 2003 році для освітньо-кваліфікаційного...
Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін...
Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconПротокол №1 тематичний план з курсу "Харчова хімія"
Харчова хімія для студентів 1 курсу денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»...
Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconПрограмафахови Х вступнихвипробуван ь на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 03050701 «Маркетинг»
«Маркетинг» на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» – визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися...
Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconЗатверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
У ході проведення письмового іспиту серед абітурієнтів, котрі отримали диплом бакалавра у галузі знань «Текстильна та легка промисловість»...
Програма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 03050401 Економіка підприємства
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи спеціаліста та відбір...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов