Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та праваНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Сторінка1/3
Дата конвертації09.01.2013
Розмір465.01 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра психології, соціології та права


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

_________________ Сусіденко В.Т.


КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВОПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА


Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Для усіх напрямів підготовки


Вінниця 2011


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено


^ Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології, соціології та права ВТЕІ КНТЕУ


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри психології, соціології і права ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 2 від 31.01.2011 р.), методичною комісією факультету товарознавства, маркетингу та туризму ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 1 від 25.02.2011 р.) та на засіданні методичної ради ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 1 від 30.03.11р.)


Рецензенти:

О. Ф. Мельничук, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства ВНАУ;

В.М.Панькевич, кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології, соціології та права ВТЕІ КНТЕУ


комерційне Право

Програма та робоча програма


Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

^ Для усіх напрямів підготовки


Укладач: Мартинюк Олексій Володимирович


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………….........4

 1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі ……………………………………...………..…….......6

 2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами……………....…...…..9

2.1. Опис дисципліни «Комерційне право» …………………………...9

2.2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план)……………………………………………………………………...10

 1. Програма дисципліни «Комерційне право» …………………………...… 12

 2. Робоча програма дисципліни……………………………………………….16

4.1. Тематика та зміст лекційних, практичний занять та самостійної роботи студентів ………………..………………………………..16

4.2. Організація, контроль та критерії оцінювання знань студентів..21

 1. Організація самостійної роботи студентів…………………………………27

 2. Список рекомендованих джерел……………………………………………28ВСТУП


Програма та робоча програма курсу «Комерційне право» розроблені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» усіх напрямів підготовки.

Програма курсу підготовлена відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та спрямована на опанування студентами цілісною системою правових знань з комерційного права. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується бурхливим виникненням нових та ускладненням існуючих господарських зв’язків, реформуванням цивільного, господарського та податкового законодавства. Актуальними залишаються завдання структурно-інноваційної перебудови економічної системи та забезпечення її соціальної спрямованості. У цьому зв’язку важлива роль належить правовому регулюванню господарських відносин.

Дисципліна «Комерційне право» розрахована на студентів усіх напрямів підготовки і відноситься до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Програма курсу «Комерційне право» передбачає вивчення положень, принципів, понять та змісту окремих правових норм та інститутів господарського права, вміння їх застосовувати у конкретній життєвій ситуації є необхідною умовою становлення фахівців. Програма передбачає міждисциплінарні зв’язки з основами правознавства, а саме базових положень теорії держави і права, цивільного, господарського та підприємницького права.

Навчальна програма дисципліни складається з двох розділів, у яких розкриті мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі; визначена структура дисципліни та розподіл годин за темами, зокрема, наданий тематичний план дисципліни; подані програма та робоча програма дисципліни у яких наведені тематика та зміст лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів; визначені загальні засади організації, контролю та критерії оцінювання знань студентів; встановлений порядок організації самостійної роботи студентів та наведений список рекомендованих джерел.

Запропонована робоча програма навчального курсу – це короткий перелік тем занять, їх змісту, необхідної літератури, завдань та стратегії курсу, які спонукають студентів приходити на лекції підготовленими, складати план своєї роботи та досягати успіху при вивченні матеріалу.

Навчальний процес реалізується у таких формах: навчальні заняття, контрольні заходи, самостійна робота. Основними видами навчальних занять є: лекції, практичні заняття та консультації.

Навчальним планом передбачено, що при вивченні дисципліни студент повинен:

- на лекції – отримати та засвоїти основний теоретично-правовий матеріал;

- на практичному занятті – деталізувати набуті вміння та навички, застосувавши їх при обговоренні та вирішенні правових ситуацій;

- самостійна робота студентів (СРС) повинна носити систематичний характер та обов’язково завершуватися перевіркою знань студентів; є обов’язковою при підготовці до семінарських, практичних занять, модульної контрольної роботи, складання заліку з даної навчальної дисципліни;

- консультації проводяться протягом семестру за встановленим кафедрою розкладом.

При підготовці до занять рекомендується крім нормативно-правових актів, поданих у Програмі, користуватися підручниками і навчальними посібниками, виданими останнім часом, публікаціями у періодичних виданнях.

Дисципліна викладається українською мовою.

Навчальний процес організується за синхронною поточно-груповою схемою. Вивчення всієї нормативної складової програми підготовки планується у вигляді розкладу занять лекційних потоків та навчальних груп.


^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Дисципліна «Комерційне право» має велике теоретичне і практичне значення у підготовці фахівців економічних спеціальностей. Глобалізація економічного життя, вступ України до Світової організації торгівлі та стратегічний курс на набуття членства у ЄС зумовлює необхідність орієнтації як законодавця, так і вітчизняних суб’єктів господарювання на кращі світові стандарти комерційної практики. Важлива роль у забезпеченні інтенсивного розвитку економіки, недопущенні кризових явищ, ефективному захисті прав та законних інтересів громадян і учасників господарського життя належить правовому регулюванню господарських правовідносин.

Для досягнення зазначеної мети студентам необхідно дати первинні знання про комерційне (господарське) право, його основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших господарських відносин, а також сформувати у студентів навички роботи з різними джерелами права і вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Вивчення курсу «Комерційне право» є передумовою формування, по-перше, правильного аналізу, тлумачення і застосування норм комерційного (господарського) права, по-друге, практичних навичок застосування норм господарського законодавства у повсякденній правозастосовній практиці, у регулюванні господарських відносин на локальному рівні.

Метою навчальної дисципліни «Комерційне право» є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять комерційного та господарського права, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування в них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі.

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам систематичних знань з юридичних наук, виховання в них поважного ставлення до Конституції, законів та підзаконних актів України. Засвоєння специфічної юридичної термінології, певного правового мінімуму знань з комерційного права – неодмінна передумова майбутньої професійної діяльності фахівця в обставинах сучасного економічного життя. І тому вивчення цього курсу є обов’язковим елементом підготовки економіста-спеціаліста з вищою освітою.

У професійному плані вивчення курсу «Комерційне право» поширює положення правового регулювання в сфері виробничих відносин. Майбутній фахівець повинен опанувати певний мінімум правових знань, що є передумовою успішної виробничої діяльності.

Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь, навичок.

У результаті вивчення курсу «Комерційне право» студент повинен знати:

 • предмет, об’єкт і метод комерційного права;

 • сутність комерційного права, господарського законодавства;

 • розрізняти та класифікувати суб’єктів комерційного права;

 • сутність господарських договорів;

 • поняття підприємництва;

 • порядок організації та припинення господарської діяльності;

 • основні положення законодавства щодо захисту економічної конкуренції, зовнішньоекономічної діяльності та ін.

Засвоєння даного курсу має забезпечити формування у майбутніх фахівців таких вмінь і навичок:

 • вирішувати завдання з комерційного права;

 • застосовувати на практиці норми господарського (комерційного) права;

 • обґрунтовувати вибір правової норми, якої потребує певна ситуація;

 • здійснювати пошук потрібної правової норми в законодавстві України;

 • діяти в умовах недопущення правопорушень;

 • реалізовувати суб’єктивні права і юридичні обов’язки;

 • володіти навичками роботи з текстами нормативно-правових актів, зокрема, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України з метою правильного аналізу правопорушень, а також реалізації своїх суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

Курс «Комерційне право» органічно поєднаний з дисциплінами, які вивчають студенти економічних та інших спеціальностей, зокрема «Підприємницьке право»; «Господарське право»; «Трудове право»; «Фінансове право»; «Права та свободи людини» та ін.


^ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)


2.1. Опис дисципліни «Комерційне право»Дисципліна

^ Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика
навчальної дисципліни


Комерційне право

^ Кількість кредитів ECTS

0305 «Економіка та підприємництво»

дя усіх напрямів підготовки

Дисципліна гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГЕ)

3

^ Кількість залікових модулів

Рік підготовки

2

1

Семестр

2

^ Загальна кількість годин

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Лекції

16 год.

108 год.

бакалавр

^ Практичні заняття

24 год.

З них аудиторних

42 год.

^ Вид підсумкового
контролю


Іспит письмовий

Самостійна робота

модульний контроль
2 год.

66 годин
Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

МК

СРС

Разом

Форма контролю

денна

ІІ

2

16

24

2

66

108

Іспит письмовий

заочна

ІV

1

6

6

-

96

108

Іспит письмовий^ 2.2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами

(тематичний план)


Денна формаМодулі/теми

Кількість годин

^ Форми контролю

Всього

Лекції

Пр.

СРС

МК

для аудиторної роботи

для

СРС

Модуль 1. Загальна частина: загальні засади комерційного права

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система комерційного права.


9


2


2


5

УО, ОРСЗ
Тема 2. Господарське законодавство

8

-

2

6
УО, ОРСЗ
Тема 3. Суб’єкти господарських правовідносин


12


4


2


6

УО
Тема 4. Організація господарської діяльності


8


-


2


6

УО, Т

ІЗ

ОРСЗ

Тема 5. Припинення діяльності суб’єктів господарювання


8


-


2


6

УО
Тема 6. Майнова основа господарювання

9

2

2

5
УО

ІЗ

^ Модуль 2. Спеціальна частина: правове регулювання окремих видів господарських правовідносин


Тема 7. Господарські договори


9


2


2


5

ОРСЗ
Тема 8. Правове регулювання банкрутства

8

-

2

6
УО

ІЗ

Тема 9. Правові засади захисту економічної конкуренції


9


2


2


5

УО, ОРСЗ
Тема 10. Правове регулювання біржової діяльності


8


-


26

УО


ДН

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


9


2


2


5

УО, КТ
Тема 12. Відповідальність у господарських правовідносинах


9


2


2


5

УО, ОРСЗ

ІЗ

ОРСЗ

Модульний контроль

2


2
Підсумковий контроль
^ Письмовий іспит

Разом

108

16

24

66

2


Умовні позначення:

УО – усне опитування;

Т – тестування;

КТ – комп’ютерне тестування;

ІЗ – індивідуальні завдання;

ОРСЗ – оцінка розв’язання ситуаційної вправи;

ДН- дистанційне навчання.


^ Заочна формаМодулі/теми

Кількість годин

^ Форми контролю

Всього

Лекції

Пр.

СРС


для аудиторної роботи

для

СРС

Модуль 1. Загальна частина: загальні засади комерційного права

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система комерційного права.


10


2


-


8


-

ІЗ

Тема 2. Господарське законодавство

8

-

-

8

-

ІЗ

Тема 3. Суб’єкти господарських правовідносин


10


2


-


8


-

ІЗ

Тема 4. Організація господарської діяльності


10


-


2


8


ОРСЗ

ІЗ

Тема 5. Припинення діяльності суб’єктів господарювання


8


-


-


8

-

ІЗ

Тема 6. Майнова основа господарювання

10

2

-

8

-

ДН

Модуль 2. Спеціальна частина: правове регулювання окремих видів господарських правовідносин


Тема 7. Господарські договори


10


-


2


8

-


ІЗ

Тема 8. Правове регулювання банкрутства

10

-

2

8

УО

ІЗ

Тема 9. Правові засади захисту економічної конкуренції


8


-


-


8


-

ІЗ

Тема 10. Правове регулювання біржової діяльності


8


-


-


8


-

ІЗ

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


8


-


-


8


-

ІЗ

Тема 12. Відповідальність у господарських правовідносинах


8


-


-


8


-

ДН

Підсумковий контроль

^ Письмовий іспит

Разом

108

6

6

96


Умовні позначення:

УО – усне опитування;

ІЗ – індивідуальні завдання;

ДН- дистанційне навчання;

ОРСЗ– оцінка розв’язання ситуаційної вправи.


^ 3. ПРОГРАМА КУРСУ «КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО»


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА


  1   2   3Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: Мартинюк О. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Вченої ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол №11 від 17. 11. 2011 року), на засіданні Вченої ради Вінницького...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра товарознавства та експертизи харчових продуктів Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Обліково-фінансовий факультет Кафедра бухгалтерського обліку
Програму розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри бухгалтерського обліку 03 жовтня 2012 p., протокол №20 та вченої ради обліково-фінансового...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов