Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та праваНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Сторінка1/3
Дата конвертації09.01.2013
Розмір401.56 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра психології, соціології та права


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

_________________ Сусіденко В.Т.


ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО


ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА


Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»


Вінниця 2011


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено


^ Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права ВТЕІ КНТЕУ


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри психології, соціології і права ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 2 від 31.01.2011 р.), методичною комісією факультету товарознавства, маркетингу та туризму ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 1 від 25.02.2011 р.) та на засіданні методичної ради ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 1 від 30.03.11р.)


Рецензенти:

О. Ф. Мельничук, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства ВНАУ;

О. В. Чешковська, асистент кафедри психології, соціології та права ВТЕІ КНТЕУ


^ Господарське право


Програма та робоча програма


Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

^ Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»


Укладач: Мартинюк Олексій Володимирович


ЗМІСТ


Вступ…………………………………..…………………………………….........4

 1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі ……………………………………...………..…….......6

 2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами……………....…...…..9

2.1. Опис дисципліни «Господарське право»………………...….…... 9

2.2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план)……………………………………………………………………...10

 1. Програма дисципліни «Господарське право»…...………...………….… . 11

 2. Робоча програма дисципліни……………………………………………….15

4.1. Тематика та зміст практичний занять, самостійної роботи студентів …………………………………………………………..15

4.2. Організація, контроль та критерії оцінювання знань студентів..21

 1. Організація самостійної роботи студентів…………………………………27

 2. Список рекомендованих джерел……………………………………………28ВСТУП


Програма та робоча програма курсу «Господарське право» розроблені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік і аудит».

Програма курсу підготовлена відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та спрямована на опанування студентами цілісною системою правових знань з господарського права. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується бурхливим виникненням нових та ускладненням існуючих господарських зв’язків, реформуванням цивільного, господарського та податкового законодавства. Актуальними залишаються завдання структурно-інноваційної перебудови економічної системи та забезпечення її соціальної спрямованості. У цьому зв’язку важлива роль належить правовому регулюванню господарських відносин.

Дисципліна «Господарське право» розрахована на студентів усіх спеціальностей напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» і відноситься до циклу природничонаукової та загальноекономічної підготовки за вибором ВНЗ.

Програма курсу «Господарське право» передбачає вивчення положень, принципів, понять та змісту окремих правових норм та інститутів господарського права, вміння їх застосовувати у конкретній життєвій ситуації є необхідною умовою становлення фахівців. Програма передбачає міждисциплінарні зв’язки з основами правознавства, а саме базових положень теорії держави і права, цивільного права та права соціального забезпечення.

Навчальна програма дисципліни складається з двох розділів, у яких розкриті мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі; визначена структура дисципліни та розподіл годин за темами, зокрема, наданий тематичний план дисципліни; подані програма та робоча програма дисципліни у яких наведені тематика та зміст практичних занять, самостійної роботи студентів; визначені загальні засади організації, контролю та критерії оцінювання знань студентів; встановлений порядок організації самостійної роботи студентів та наведений список рекомендованих джерел.

Запропонована робоча програма навчального курсу – це короткий перелік тем занять, їх змісту, необхідної літератури, завдань та стратегії курсу, які спонукають студентів приходити на лекції підготовленими, складати план своєї роботи та досягати успіху при вивченні матеріалу.

Навчальний процес реалізується у таких формах: навчальні заняття, контрольні заходи, самостійна робота. Основними видами навчальних занять є: лекції, семінарсько-практичні заняття та консультації.

Навчальним планом передбачено, що при вивченні дисципліни студент повинен:

- на лекції – отримати та засвоїти основний теоретично-правовий матеріал;

- на семінарсько-практичному занятті – проявити більшу самостійність у навчально-пізнавальній діяльності, поглибити та систематизувати набуті додаткові правові знання та проявити їх в процесі контролю; деталізувати набуті вміння та навички, застосувавши їх при обговоренні та вирішенні правових ситуацій;

- самостійна робота студентів (СРС) повинна носити систематичний характер та обов’язково завершуватися перевіркою знань студентів; є обов’язковою при підготовці до семінарських, практичних занять, модульної контрольної роботи, складання заліку з даної навчальної дисципліни;

- консультації проводяться протягом семестру за встановленим кафедрою розкладом.

При підготовці до занять рекомендується крім нормативно-правових актів, поданих у Програмі, користуватися підручниками і навчальними посібниками, виданими останнім часом, публікаціями у періодичних виданнях.

Дисципліна викладається українською мовою.

Навчальний процес організується за синхронною поточно-груповою схемою. Вивчення всієї нормативної складової програми підготовки планується у вигляді розкладу занять лекційних потоків та навчальних груп.


^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Дисципліна «Господарське право» має велике теоретичне і практичне значення у підготовці фахівців економічних спеціальностей. Глобалізація економічного життя, вступ України до Світової організації торгівлі та стратегічний курс на набуття членства у ЄС зумовлює необхідність орієнтації як законодавця, так і вітчизняних суб’єктів господарювання на кращі світові стандарти комерційної практики. Важлива роль у забезпеченні інтенсивного розвитку економіки, недопущенні кризових явищ, ефективному захисті прав та законних інтересів громадян і учасників господарського життя належить правовому регулюванню господарських правовідносин.

Для досягнення зазначеної мети студентам необхідно дати первинні знання про господарське право, їх основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших господарських відносин, а також сформувати у студентів навички роботи з різними джерелами права і вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Вивчення курсу «Господарське право» є передумовою формування, по-перше, правильного аналізу, тлумачення і застосування норм господарського права, по-друге, практичних навичок застосування норм господарського законодавства у повсякденній правозастосовній практиці, у регулюванні господарських відносин на локальному рівні.

^ Предметом курсу «Господарське право» є вивчення теоретичних положень та системи господарського законодавства.

Мета викладення курсу полягає в необхідності подальшого зміцнення правових основ господарського законодавства, суворого і неухильного дотримання чинного законодавства, вироблення у майбутніх спеціалістів непримиренності до недоліків і правопорушень, дбайливого ставлення до інтересів людини і громадянина, а також суспільства в цілому. Акцент в курсі зроблено на дослідження господарського законодавства як інструмента практичного врегулювання господарської діяльності, тобто розкриваються зміст та практика застосування господарського законодавства України.

Актуальність вивчення курсу «Господарське право» обумовлена зростанням місця і ролі господарської діяльності у врегулюванні ринкових відносин.

Наукову основу курсу складають наукові розробки теоретичних положень господарського права і наукові дослідження правового регулювання господарських правовідносин, їх застосування в практичній діяльності.

Завдання викладання дисципліни:

 1. Дати теоретичну підготовку студентам з питань правового регулювання господарської діяльності держави.

 2. Сформувати у студентів вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності.

 3. Навчити правильно обґрунтовувати власне рішення і надавати необхідні консультації.

У результаті вивчення курсу «Господарське право» студент повинен:

Знати:

 • Основні положення чинного господарського законодавства України.

 • Основні джерела господарського законодавства.

 • Основні положення щодо господарських правовідносин.

 • Основні нормативно-правові акти, що регулюють господарську діяльність.

Вміти:

 • Орієнтуватися в системі господарського законодавства.

 • Використовувати господарське законодавство в повсякденній діяльності.

 • Аналізувати нормативно-правові акти та застосовувати їх до конкретних життєвих ситуацій.

 • Складати необхідні документи правового характеру.

 • Самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію.

Курс «Господарське право» органічно поєднаний з дисциплінами, які вивчають студенти економічних та інших спеціальностей, зокрема «Правознавство»; «Підприємницьке право»; «Комерційне право»; «Фінансове право»; «Права та свободи людини» та ін.


^ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)


2.1. Опис дисципліни «Господарське право»Дисципліна

^ Напрям, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика
навчальної дисципліни


Правознавство

^ Кількість кредитів ECTS

Напрям підготовки, спеціальність

дисципліна природничонаукової та загальноекономічної підготовки за вибором ВНЗ.

3

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»

^ Кількість залікових модулів

Рік підготовки

1

2

Семестр

2

^ Загальна кількість годин

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Лекції

20 год.

108 год.

бакалавр

^ Практичні заняття

22 год.

з них аудиторних

46 год.

Вид підсумкового
контролю


Залік письмовий

^ Самостійна робота

модульний контроль
4 год.

62 години
Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

МК

СРС

Разом

Форма контролю

Денна

І

2

20

22

4

62

108

Залік письмовий^ 2.2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами

(тематичний план)
Модулі/теми

Кількість годин

^ Форми контролю

Всього

Лекції

Практ.

СРС

МК

для ауд. роботи

для

СРС

Модуль 1. Загальна частина: загальні засади господарського права

Тема 1 Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності10226

УО, ОРСЗ


ОРСЗ

Тема 2 Правові основи державного регулювання господарської діяльності8-26

УО, ОРСЗ


ОРСЗ

Тема 3 Суб’єкти господарських правовідносин


14


4


4


6

УО, ОРСЗ


ІЗ

Тема 4 Організація господарської діяльності


10


2


2


6
УО, ОРСЗ

УО, ОРСЗ

Тема 5 Припинення діяльності суб’єктів господарювання


10


2


2


6
Т, ОРСЗ

ОРСЗ

Тема 6 Майнова основа господарювання

10

2

2

6
УО

ІЗ

^ Модульний контроль

2


2^ Модуль 2. Спеціальна частина: правове регулювання окремих видів господарських правовідносин


Тема 7 Господарські договори


12


2


2


8

ОРСЗ


ОРСЗ

Тема 8 Правові засади захисту економічної конкуренції


10


2


2


6

УО, ОРСЗ

ОРСЗ


Тема 9 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


10


2


2


6

КТ, УО

ОРСЗ

Тема 10 Відповідальність у господарських правовідносинах


10


2


2


6

УО, ОРСЗ


ІЗ

^ Модульний контроль

2


2
Підсумковий контроль
^ Письмовий залік

Разом

108

20

22

62

4


Умовні позначення:

УО – усне опитування;

Т – тестування;

КТ – комп’ютерне тестування;

ІЗ – індивідуальні завдання;

ОРСЗТ – оцінка розв’язання ситуаційної вправи.


^ 3. ПРОГРАМА КУРСУ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

  1   2   3Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: Мартинюк О. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Вченої ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол №11 від 17. 11. 2011 року), на засіданні Вченої ради Вінницького...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра товарознавства та експертизи харчових продуктів Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Обліково-фінансовий факультет Кафедра бухгалтерського обліку
Програму розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри бухгалтерського обліку 03 жовтня 2012 p., протокол №20 та вченої ради обліково-фінансового...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов