Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та праваНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Сторінка1/3
Дата конвертації09.01.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра психології, соціології та права


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

_________________ Сусіденко В.Т.


ПРАВО
(трудове право, господарське право)ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА


Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»

^ Напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


Вінниця 2011


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено


Укладач: Мартинюк О. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права ВТЕІ КНТЕУ


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри психології, соціології та права ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 2 від 31.01.2011 р.), методичною комісією факультету товарознавства, маркетингу та туризму ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 1 від 25.02.2011 р.) та на засіданні методичної ради ВТЕІ КНТЕУ (протокол № 1 від 30.03.11 р.)


Рецензенти:

О. Ф. Мельничук, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства ВНАУ;

О. В. Чешковська, асистент кафедри психології, соціології та права ВТЕІ КНТЕУ, юрист


^ Право (трудове право, господарське право)

Програма та робоча програма


Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»

^ Напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


Укладач: Мартинюк Олексій Володимирович


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………….........4

 1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі ……………………………………...………..…….......6

 2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами……………....…...…..9

2.1. Опис дисципліни «Право (трудове право, господарське право)» 9

2.2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план)……………………………………………………………………...10

 1. Програма дисципліни «Право (трудове право, господарське право)» .… 11

 2. Робоча програма дисципліни……………………………………………….19

4.1. Тематика та зміст практичних занять, самостійної роботи студентів …………………………………………………………..19

4.2. Організація, контроль та критерії оцінювання знань студентів..28

 1. Організація самостійної роботи студентів…………………………………34

 2. Список рекомендованих джерел……………………………………………35ВСТУП


Програма та робоча програма курсу «Право (трудове право, господарське право)» розроблені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент».

Програма курсу підготовлена відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та спрямована на опанування студентами цілісної системи правових знань з трудового та господарського права. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується бурхливим виникненням нових та ускладненням існуючих господарських зв’язків, реформуванням трудового законодавства. Актуальними залишаються завдання структурно-інноваційної перебудови економічної системи та забезпечення її соціальної спрямованості. У цьому зв’язку важлива роль належить правовому регулюванню, як трудових, так і господарських відносин.

Дисципліна «Право (трудове право, господарське право)» розрахована на студентів напряму підготовки «Менеджмент» і відноситься до циклу нормативних дисциплін професійної підготовки..

Програма курсу «Право (трудове право, господарське право)» передбачає вивчення положень, принципів, понять та змісту окремих правових норм та інститутів трудового та господарського права, так як вміння їх застосовувати у конкретній життєвій ситуації є необхідною умовою становлення фахівців. Програма передбачає міждисциплінарні зв’язки з основами правознавства, а саме базових положень теорії держави і права, цивільного права та права соціального забезпечення.

Навчальна програма дисципліни складається з двох розділів, у яких розкриті мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі; визначена структура дисципліни та розподіл годин за темами, зокрема, наданий тематичний план дисципліни; подані програма та робоча програма дисципліни у яких наведені тематика та зміст практичних занять, самостійної роботи студентів; визначені загальні засади організації, контролю та критерії оцінювання знань студентів; встановлений порядок організації самостійної роботи студентів та наведений список рекомендованих джерел.

Запропонована робоча програма навчального курсу – це короткий перелік тем занять, їх змісту, необхідної літератури, завдань та стратегії курсу, які спонукають студентів приходити на лекції підготовленими, складати план своєї роботи та досягати успіху при вивченні матеріалу.

Навчальний процес реалізується у таких формах: навчальні заняття, контрольні заходи, самостійна робота. Основними видами навчальних занять є: лекції, семінарсько-практичні заняття та консультації.

Навчальним планом передбачено, що при вивченні дисципліни студент повинен:

- на лекції – отримати та засвоїти основний теоретично-правовий матеріал;

- на семінарсько-практичному занятті – проявити більшу самостійність в навчально-пізнавальній діяльності, поглибити та систематизувати набуті додаткові правові знання та проявити їх в процесі контролю; деталізувати набуті вміння та навички, застосувавши їх при обговоренні та вирішенні правових ситуацій;

- самостійна робота студентів (СРС) повинна носити систематичний характер та обов’язково завершуватися перевіркою знань студентів; є обов’язковою при підготовці до семінарсько-практичних занять, модульної контрольної роботи, складання іспиту з даної навчальної дисципліни;

- консультації проводяться протягом семестру за встановленим кафедрою розкладом.

При підготовці до занять рекомендується крім нормативно-правових актів, поданих у Програмі, користуватися підручниками і навчальними посібниками, виданими останнім часом, публікаціями у періодичних виданнях.

Дисципліна викладається українською мовою.

Навчальний процес організується за синхронною поточно-груповою схемою. Вивчення всієї нормативної складової програми підготовки планується у вигляді розкладу занять лекційних потоків та навчальних груп.


^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Дисципліна «Право (трудове право, господарське право)» має велике теоретичне і практичне значення у підготовці фахівців економічних спеціальностей. Глобалізація економічного життя, вступ України до Світової організації торгівлі та стратегічний курс на набуття членства у ЄС зумовлює необхідність орієнтації як законодавця, так і вітчизняних суб’єктів господарювання на кращі світові стандарти комерційної практики. Важлива роль у забезпеченні інтенсивного розвитку економіки, недопущенні кризових явищ, ефективному захисті прав та законних інтересів громадян і учасників господарського життя належить правовому регулюванню як трудових, так і господарських правовідносин.

Для досягнення зазначеної мети студентам необхідно дати первинні знання про трудове та господарське право, їх основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших трудових та господарських відносин, а також сформувати у студентів навички роботи з різними джерелами права і вміння застосовувати набуті знання на практиці.

Вивчення курсу «Право (трудове право, господарське право)» є передумовою формування, по-перше, правильного аналізу, тлумачення і застосування норм трудового права, по-друге, практичних навичок застосування норм господарського законодавства у повсякденній правозастосовній практиці, у регулюванні господарських відносин на локальному рівні.

Метою навчальної дисципліни «Право (трудове право, господарське право)» є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять трудового і господарського права, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування в них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі.

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам систематичних знань з юридичних наук, виховання в них поважного ставлення до Конституції, законів та підзаконних актів України. Засвоєння специфічної юридичної термінології, певного правового мінімуму знань з трудового та господарського права – неодмінна передумова майбутньої професійної діяльності фахівця в обставинах сучасного економічного життя. І тому вивчення цього інтегрованого курсу є обов’язковим елементом підготовки економіста-спеціаліста з вищою освітою.

У професійному плані вивчення курсу «Право (трудове право, господарське право)» поширює положення правового регулювання в сфері виробничих відносин. Майбутній фахівець повинен опанувати певний мінімум правових знань, що є передумовою успішної виробничої діяльності.

Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь, навичок.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • сутність трудового права та сферу його застосування;

 • правовий статус суб’єктів трудового права;

 • поняття і зміст трудових правовідносин;

 • правове регулювання укладення колективних договорів, укладення і припинення різних видів трудових договорів;

 • поняття і юридичні властивості трудового законодавства;

 • особливості юридичної відповідальності за трудовим законодавством;

 • порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів;

 • сутність господарського права, господарського законодавства;

 • розрізняти та класифікувати суб’єктів господарювання;

 • сутність господарських договорів;

 • поняття підприємництва;

 • порядок організації та припинення господарської діяльності;

 • основні положення законодавства щодо захисту економічної конкуренції, зовнішньоекономічної діяльності та ін.

Засвоєння даного курсу має забезпечити формування у майбутніх фахівців таких вмінь і навичок:

 • вирішувати завдання з трудового та господарського права;

 • застосовувати на практиці норми трудового і господарського права;

 • обґрунтовувати вибір правової норми, якої потребує певна ситуація;

 • здійснювати пошук потрібної правової норми в законодавстві України;

 • діяти в умовах недопущення правопорушень;

 • реалізовувати суб’єктивні права і юридичні обов’язки;

 • володіти навичками роботи з текстами нормативно-правових актів, зокрема, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Кодексу Законів України про працю з метою правильного аналізу правопорушень, а також реалізації своїх суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

Курс «Право (трудове право, господарське право)» органічно поєднаний з дисциплінами, які вивчають студенти економічних та інших спеціальностей, зокрема «Підприємницьке право»; «Господарське право»; «Комерційне право»; «Трудове право»; «Фінансове право»; «Права та свободи людини» та ін.


^ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)


2.1. Опис дисципліни

«Право (трудове право, господарське право)»Дисципліна

^ Напрям, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика
навчальної дисципліни


«Право (трудове право, господарське право)»

^ Кількість кредитів ECTS

Напрям підготовки, спеціальність

нормативна дисципліна професійної підготовки (НПП)

4,5

Напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


^ Кількість залікових модулів

Рік підготовки

2

1

Семестр

2

^ Загальна кількість годин

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Лекції

28 год.

162 год.

бакалавр

^ Практичні заняття

30 год.

з них аудиторних

60 год.

Вид підсумкового
контролю


Іспит письмовий

^ Самостійна робота

модульний контроль
2 год.

102 години
Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

МК

СРС

Разом

Форма контролю

денна

ІІ

2

28

30

2

102

162

іспит письмовий^ 2.2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами

(тематичний план)Модулі/теми

Кількість годин

Форми контролю

Всього

лекції

Пр.

СРС

МК

для аудиторної роботи

для

СРС

^ Трудове право

Тема 1 Предмет, метод і система трудового
права

6

22

4

УО, ОРСЗТема 2 Трудові правовідносини. Суб’єкти
трудового права

10

2

6

УО, ОРСЗТема 3 Колективні договори

8

2

2

4
УО, ОРСЗ

ІЗ

Тема 4 Поняття та порядок укладення трудового договору

12

4

2

6

УО, ОРСЗ
Тема 5 Припинення трудового договору

6
2

4
ОРСЗ
Тема 6 Робочий час. Час відпочинку

10

2

2

6
УО

ІЗ

Тема 7 Юридична відповідальність за трудовим правом

10

2

2

6

УО, ОРСЗ
Тема 8 Правове регулювання охорони праці

66
Т
Тема 9 Трудові спори та порядок їх вирішення

8
2

6
УО, ОРСЗ
^ Господарське право

Тема 10 Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності


6


2

2


4

УО, ОРСЗ
Тема 11 Правові основи державного
регулювання господарської діяльності

6
4

УО
тема 12 Суб’єкти господарських правовідносин

10

2

2

6
УО, ОРСЗ
Тема 13 Організація господарської діяльності

8

2

2

4
УО, ОРСЗ

ОРСЗ

Тема 14 Припинення діяльності суб’єктів господарювання

8

2

2

4

УО
Тема 15 Майнова основа господарювання

10

2

2

6
УО, ОРСЗ

ІЗ

Тема 16 Господарські договори

10

2
8
ОРСЗ
Тема 17 Правові засади захисту економічної конкуренції


10


2


2


6

УО, ОРСЗ


ОРСЗ

Тема 18 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

8
2

6

УО, КТ
Тема 19 Відповідальність у господарських правовідносинах


8

2


6

УО, ОРСЗ
^ Модульний контроль

2


2^ Підсумковий контроль
Іспит письмовий

Разом

162

28

30

102

2

^ Умовні позначення:

УО – усне опитування;

Т – тестування;

КТ– комп’ютерне тестування;

ІЗ – індивідуальні завдання;

ОРСЗ – оцінка розв’язання ситуаційної вправи.

^ 3. ПРОГРАМА КУРСУ «ПРАВО (ТРУДОВЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО)»


РОЗДІЛ I. ТРУДОВЕ ПРАВО

  1   2   3Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Вченої ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол №11 від 17. 11. 2011 року), на засіданні Вченої ради Вінницького...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра товарознавства та експертизи харчових продуктів Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Обліково-фінансовий факультет Кафедра бухгалтерського обліку
Програму розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри бухгалтерського обліку 03 жовтня 2012 p., протокол №20 та вченої ради обліково-фінансового...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов