Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та праваНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Сторінка1/3
Дата конвертації09.01.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра психології, соціології та права


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

(протокол № 11 від 28.11.2011р.)

Директор ВТЕІ КНТЕУ

________________ Сусіденко В.Т.


ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА


Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Галузь знань – 1801 «Специфічні категорії»

^ Напрям підготовки – 18010018 «Адміністративний менеджмент»

заочна форма навчання


Вінниця 2011


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено


Укладачі: Киричук А.С., кандидат педагогічних наук;

^ Панькевич В.М., кандидат юридичних наук


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології, соціології та права (протокол № 13 від 06.09.2011 року), на засіданні Вченої ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол № 11 від 17.11.2011 року), на засіданні Вченої ради Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (протокол № 11 від 18.11.2011 року)


Рецензент: Байлема Т.М., кандидат історичних наук


^ ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Програма та робоча навчальна програма


Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Галузь знань – 1801 «Специфічні категорії»

Напрям підготовки – 18010018 «Адміністративний менеджмент»

заочна форма навчання


^ Укладачі: Киричук Анжела Станіславівна,

Панькевич Василь Миколайович

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………......4

 1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі ……………………………...………..……........4

 2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами………………..6

2.1. Опис дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності»………….................................................................….…...6

2.2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план)..….………………………………………..……………………….7

 1. Програма дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності»……....………………………………………………………8

 2. Робоча програма дисципліни………………………………………13

4.1. Тематика та зміст лекційних, практичних занять, самостійної роботи студентів ……………………...……………………………….13

4.2. Організація, контроль та критерії оцінювання знань студентів…………………………………………………………………..19

 1. Організація самостійної роботи студентів…………………………...25

 2. Список рекомендованих джерел………………………………………29

ВСТУП

Перехід України до ринкової економіки, докорінні зміни в державному регулюванні економічних відносин значно підвищили роль права в усіх сферах економіки країни. Це зумовило необхідність створення нової правової бази підприємницької діяльності. У законодавстві України останніми роками з’явилися нові правові інститути для регулювання ринкових відносин і управління ними.

Адміністративний менеджмент є одним з напрямів управління суспільством. В Україні, де відбувається зміна стереотипів функціонування адміністративного апарату, він є особливо актуальним. Це стосується державних та комерційних структур, реалізації проектів, зокрема інноваційних. Структурні перетворення, що безпосередньо триватимуть в органах державного управління, потребують фахівців з адміністративного управління.

Проблеми, що пов’язані з використанням методології адміністративного менеджменту, стосуються організації державного управління на різних рівнях: національному, регіональному та місцевому, а також координації управління цією складною системою. Проблема адміністративного менеджменту має широкий спектр, обумовлений неоднозначністю формалізації умов виконання проектів та їх адмініструванням.

Основними задачами адміністративної діяльності є :

 • координація процесів розроблення інноваційних проектів;

 • обґрунтування прогнозів соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі, підприємства, організації;

 • надання пропозицій щодо удосконалення механізмів управління інноваційними процесами;

 • формування кадрової політики та корпоративної культури організації;

 • координація процесів функціонування інформаційно-комунікаційної системи організації;

 • здійснення розрахунків показників економічного і соціального розвитку підприємств;

 • визначення пріоритетів економічного розвитку підприємств, організацій, галузей регіону та держави;

 • моніторинг реалізації стратегії розвитку організації;

 • підготовка аналітичних оглядів господарської діяльності;

 • управління на державному рівні, на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування.


^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Вивчення курсу «Правові засади адміністративної діяльності» зумовлено потребою у висококваліфікованих керівниках і спеціалістах нової формації, здатних брати безпосередню участь у реалізації на різних рівнях суспільного виробництва економічних, політичних і правових реформ, поглибленні демократизації нашого суспільства, формуванні правової держави.

У межах навчального курсу розкривається зміст основних законодавчих актів, що регулюють господарську та підприємницьку діяльність, вивчаються юридичні питання, які виникають у сфері підприємництва та державного управління. При цьому врахована необхідність підготовки фахівців, які могли б досить швидко адаптуватися до умов, пов’язаних зі зміною способів і змісту законодавчого регулювання реформ і методів підприємницької та управлінської діяльності.

Метою навчальної дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» є засвоєння студентами основних правових інститутів адміністративного, підприємницького та трудового права з урахуванням одержаних ними знань з правових дисциплін, що вивчалися раніше, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування в них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі.

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам систематичних юридичних знань, виховання в них поважного ставлення до Конституції, законів та підзаконних актів України; засвоєння специфічної юридичної термінології, певного правового мінімуму знань з адміністративного, підприємницького та трудового права – неодмінна передумова майбутньої професійної діяльності фахівця в обставинах сучасного економічного життя. І тому вивчення цього курсу є обов’язковим елементом підготовки економіста-магістра.

У професійному плані вивчення курсу «Правові засади адміністративної діяльності» поширює положення правового регулювання в сфері виробничих та невиробничих відносин. Майбутній фахівець повинен опанувати певний мінімум правових знань, що є передумовою успішної трудової діяльності.

Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь, навичок.

^ У результаті вивчення курсу «Правові засади адміністративної діяльності» студент повинен знати:

 • предмет, об’єкт і метод адміністративного, підприємницького та трудового права;

 • основні форми та методи державного управління;

 • чинне законодавство, що регулює відносини у сфері здійснення підприємницької діяльності та трудової діяльності;

 • основні положення про структурні підрозділи господарюючих суб’єктів;

 • правові засади регулювання внутрішнього трудового розпорядку;

 • порядок укладання, вимоги до змісту та основні розділи колективного договору, контроль за його виконанням;

 • види і процедури матеріальної відповідальності працівників та ін.

Засвоєння даного курсу має забезпечити формування у майбутніх фахівців таких вмінь і навичок:

 • вирішувати практичні ситуаційні завдання з адміністративного, підприємницького та трудового права шляхом здійснення обґрунтованого вибору та застосування норм цих галузей законодавства;

 • діяти в умовах недопущення правопорушень;

 • реалізовувати суб’єктивні права і юридичні обов’язки;

 • вміти розробляти проекти та фахово аналізувати наявні правила внутрішнього трудового розпорядку та колективний договір;

 • бути ознайомленими з видами та процедурою матеріальної відповідальності працівників;

 • володіти навичками роботи з текстами нормативно-правових актів, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу законів про працю України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України з метою профілактики правопорушень, а також реалізації своїх суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

Курс «Правові засади адміністративної діяльності» органічно поєднаний з дисциплінами, які вивчають студенти економічних та інших спеціальностей, зокрема «Правознавство», «Підприємницьке право»; «Господарське право»; «Трудове право»; «Адміністративне право»; «Права та свободи людини» та ін.


^ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)


2.1. Опис дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності»

Дисципліна

Правові засади адміністративної діяльності

^ Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS

3

Галузь знань – 1801 «Специфічні категорії»,

напрям підготовки -

^ 8.18010018 Адміністративний менеджмент

нормативна професійно- орієнтована дисципліна (НПП)

Кількість залікових модулів

^ Рік підготовки

1

1

Семестри

1-2

^ Загальна кількість годин

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Лекції

4

108

з них аудиторних

12

магістр

^ Практичні заняття

8

Вид підсумкового контролю

залік письмовий


^ Самостійна робота
96
Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

СРС

Разом

Форма контролю

заочна

V

1

4

8

96

108

Залік письмовий


^ 2.2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план)Теми

^ Кількість годин
Всього

лекції

практ

СРС

Форми контролю

А/р

СРС

1. Основні засади державного управління в Україні

8

2
6

УО

ІЗ

2. Методи та види форм управлінської діяльності

8
2

6

ЗР

ДО

3. Поняття, галузі та види господарської діяльності. Правові засади підприємницької діяльності

8
8
ІЗ

4. Поняття державного регулювання підприємницької діяльності

88
ДО

5. Контроль у сфері здійснення підприємницької діяльності

10
2


8


ЗР, КТ

ІЗ

6. Поняття, предмет і метод трудового права.

10

2
8

УО

Т

7. Трудові правовідносини та суб’єкти трудового права.

1010
ІЗ

8. Джерела трудового права

88
ДО

9. Поняття, зміст та порядок укладання колективного договору

10
2

8

ЗР, КТ

Т

10. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

10
2

8

УО

ІЗ

11. Види і процедури матеріальної відповідальності у сфері трудових правовідносин

88
Т

12. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

10
10
ДО

Разом

108

4

8

96^ Форма підсумкового контролю – залік письмовий

Умовні позначення:

УО – усне опитування; ІЗ – індивідуальні завдання;

Т – тестування; КТ – комп’ютерне тестування;

ЗР – захист рефератів; ПО – підсумкове опитування.

ДО – дистанційна освіта;


^ 3. ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Основні засади державного управління

Поняття «управління» та його особливості. Соціальне управління, його характерні риси та види. Суб’єкт і об’єкт управління. Державне управління як вид соціального управління. Широке та вузьке значення державного управління. Характерні риси державного управління.

Виконавча влада: механізм співвідношення з державним управлінням. Владно-організуючий характер державного управління. Взаємозв’язок державного управління з політичною владою.

Суб’єкти державного управління, основні риси їх діяльності (виконавча, розпорядча, юридично-владна, підзаконна).


^ Тема 2. Методи та види форм управлінської діяльності

Поняття форми та її співвідношення з функцією управління. Правові та неправові форми державного управління. Види форм управлінської діяльності та їхня адміністративно-правова характеристика.

Поняття і значення методів державного управління. Адміністративні методи державного управління та їхня характеристика. Економічні методи державного управління та їхня характеристика.

Переконання і примус в державному управлінні.

Структура процесу державного управління — стадії управління (розробка та прийняття управлінського рішення, виконання прийнятого рішення, перевірка виконання, контроль). Функції державного управління (прогнозування, планування, організація, керівництво, регулювання, контроль). Принципи державного управління.


^ Тема 3. Поняття, галузі та види господарської діяльності. Правові засади підприємницької діяльності


Поняття та правові засади господарської діяльності. Основні галузі господарської діяльності. Класифікація господарської діяльності. Правові засади підприємницької діяльності Підприємництво як вид господарської діяльності. Нормативне регулювання підприємницької діяльності. Принципи підприємницької діяльності. Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності.

Підприємницьке право як комплексна галузь. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права. Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів. Роль актів узагальнення судової практики та судових прецедентів.


^ Тема 4. Поняття державного регулювання підприємницької діяльності

Держава та органи місцевого самоврядування як учасники у сфері господарювання. Форми реалізації державою економічної політики.

Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку.

Сутність та основні риси державного регулювання підприємницької діяльності. Принципи державного регулювання підприємницької діяльності. Державна підтримка суб’єктів господарювання (дотації, субвенції, відрахування). Функції та цілі державного регулювання підприємницької діяльності. Держано-управлінські відносини та їх види. Співвідношення понять регулювання та управління. Суб’єкти та об’єкти державного регулювання підприємницької діяльності.

Нормативне забезпечення державного регулювання підприємницької діяльності. Загальна характеристика законодавства. Поняття та види законодавчих актів. Міжнародні договори та угоди та їх вплив на розвиток законодавства у сфері державного регулювання підприємницької діяльності.


^ Тема 5. Контроль у сфері здійснення підприємницької діяльності

Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в підприємницькій діяльності. Державний контроль та нагляд за підприємницькою діяльністю. Порядок отримання ліцензій та дозволів в процесі здійснення підприємницької діяльності.

Особливості управління господарською (підприємницькою) діяльністю у державному секторі економіки. Особливості управління підприємницькою діяльністю у комунальному секторі економіки. Відносини суб’єктів підприємництва з органами місцевого самоврядування.

Компетенція Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України у сфері здійснення контролю за підприємницькою діяльність.

Повноваження судів, прокуратури центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості в Україні щодо здійснення контролю за підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання.


^ Тема 6. Поняття, предмет і метод трудового права

Правове значення праці в сучасних ринкових умовах розвитку суспільства. Поняття трудового права як галузі. Трудове право як складова системи права. Сучасні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України. Метод правового регулювання трудових відносин.

Функції трудового права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, цивільного процесуального, адміністративного, соціального забезпечення та норм виправно-трудового законодавства.

Система трудового права та її значення в регулюванні трудових відносин як самостійної галузі права. Система науки трудового права.

Основні тенденції розвитку та реформування трудового права у сучасній Україні.


^ Тема 7. Трудові правовідносини та суб’єкти трудового права

Поняття трудових правовідносин. Підстави виникнення та зміст трудових правовідносин.

Суб’єкти трудових правовідносин та їх правовий статус.

Повноваження трудового колективу та їх класифікація. Органи трудового колективу (загальні збори, рада трудового колективу) та їх компетенція. Принципи діяльності трудового колективу.

Професійні спілки та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права.

Гарантії діяльності профспілок. Гарантії прав профспілок і виборних профспілкових працівників. Захист прав професійних спілок і відповідальність посадових осіб за їх порушення.

Інші суб’єкти трудового права. Служба зайнятості. Органи контролю нагляду та контролю. Органи з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів. Організації роботодавців та основні засади їх діяльності.


^ Тема 8. Джерела трудового права

Поняття джерел трудового права, форми їх вираження. Класифікація джерел трудового права.

Поняття і значення принципів трудового права України, їх економічна і соціальна основа. Імплементація принципів міжнародного трудового права у трудове право України. Загальна характеристика основних (галузевих) принципів трудового права. Принципи, що визначають політику в галузі правового регулювання ринку праці та зайнятості. Принципи, що визначають застосування умов праці. Принципи, що визначають охорону трудових прав працівників. Співвідношення принципів трудового права із суб’єктивними правами і обов’язками.

Дія нормативних правових актів про працю у часі, просторі і за категоріями працівників.

Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин. Фактори диференціації. Загальне і спеціальне законодавство про працю.

Система джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового права. Джерела міжнародного правового регулювання праці. Кодекс законів про працю України. Система законів, що регулюють соціально-трудові відносини. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Угоди, колективні договори та інші локальні нормативно-правові акти. Значення рішень Конституційного суду України та керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для однакового застосування законодавства про працю.

Реформа трудового законодавства. Проект трудового кодексу України.


^ Тема 9. Поняття, зміст та порядок укладання колективного договору

Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. Порядок укладення колективного договору. Строк і порядок ведення переговорів, розв’язання розбіжностей, що виникають під час їх ведення.

Порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору. Строк чинності колективного договору. Зміст колективного договору. Види умов колективного договору: нормативні, зобов’язальні та інші. Структура колективного договору.

Правове значення додатків до колективного договору. Реалізація колективного договору та контроль за виконанням його умов. Внесення змін і доповнень до колективного договору.

Поняття, види та сторони соціально-партнерських угод. Порядок ведення переговорів щодо укладення та змін угод. Строки чинності угод. Структура і зміст угод. Контроль за виконанням угод.

Співвідношення трудового законодавства з положеннями колективного договору і угод. Вирішення спорів між сторонами колективного договору, угоди. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори та угоди.


^ Тема 10. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

Поняття та правове регулювання трудової дисципліни. Методи забезпечення трудової дисципліни.

Поняття та правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Види правил внутрішнього трудового розпорядку: типові, галузеві, локальні.

Структура та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку. Статути та положення про дисципліну. Правові наслідки відсутності в організації правил внутрішнього трудового розпорядку. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору.

Поняття, види та підстави заохочення за успіхи в роботі. Порядок застосування заохочень за успіхи в роботі.

Поняття, види та підстави дисциплінарної відповідальності працівників.

Склад дисциплінарного проступку. Правові гарантії працівника від незаконного притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Стадії накладення дисциплінарного стягнення. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження та зняття дисциплінарного стягнення.

Гарантії для працівників, обраних до профспілкових органів, у разі їх притягнення до дисциплінарної відповідальності. Інші заходи правового впливу, що застосовуються до порушників трудової дисципліни.


^ Тема 11. Види і процедури матеріальної відповідальності у сфері трудових правовідносин


Поняття матеріальної відповідальності сторін трудового договору за заподіяну шкоду. Поняття та особливості матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю.

Відмінність матеріальної відповідальності працівників від цивільно-правової відповідальності.

Підстави та види матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації чи підприємцю.

Обмежена матеріальна відповідальність працівників та її розмір. Випадки повної матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників та підстави їх запровадження.

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників. Визначення розміру шкоди та порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.

Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди працівнику. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю застрахованого.


^ Тема 12. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю як гарантія трудових прав працівників.

Державні органи, що здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, та їх правовий статус:

• Генеральний прокурор України та підлеглі йому прокурори;

• Державний департамент Міністерства праці і соціальної політики з нагляду за додержанням законодавства про працю;

• Державна інспекція праці Міністерства праці та соціальної політики України;

• Державний комітет з нагляду за охороною праці України;

• Державна інспекція з охорони праці Державного комітету України з нагляду за охороною праці;

• органи пожежного нагляду Міністерства надзвичайних ситуацій України;

• органи і заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України.

Місцеві державні адміністрації та місцеві ради. Повноваження трудових колективів і профспілок з контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці. Юридична відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю.


^ 4. РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ «Правові засади адміністративної діяльності»

4.1. Тематика та зміст лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів

^ Результати навчання

Навчальна діяльність

Розрахований робочий час (год)

1

2

3
 1. З’ясувати поняття «управління» та його структуру, характерні риси державного управління, а також

охарактеризувати суб’єктів державного управління.

Лекція 1. Тема 1. Основні засади державного управління в Україні

План

1. Поняття «управління» та його структура.

 1. Характерні риси державного управління.

 2. Суб’єкти державного управління, основні риси їхньої діяльності .

Джерела основні: 1, 57, 65, 92, 102, 104, 107, 114-116, 124

Джерела додаткові: 133 141, 179, 183,193, 202, 210, 216.

2
Вивчення та доповнення матеріалу лекцій


Розкрити сутність та види управлінь, встановити особливості соціального управління. З’ясувати систему та структура державних органів, що здійснюють управління.

СРС Тема 1. Основні засади державного управління в Україні

План

1. Сутність та види управління.

2. Особливості соціального управління.

3. Система та структура державних органів, що здійснюють управління.

Джерела основні: 1, 57, 65, 92, 102, 104, 107, 114-116, 124

Джерела додаткові: 133 141, 179, 183,193, 202, 210, 216.

6
Скласти схему системи державних органів, що здійснюють управління, та законспектувати основні визначення.

З’ясувати поняття форм управління та її співвідношення з функцією управління, визначити види форм управлінської діяльності. Вивчити методи державного управління та надати характеристику адміністративних та економічних методів державного управління.

Практичне заняття 1. Тема 2. Методи та види форм управлінської діяльності

1.Поняття форми управління та її співвідношення з функцією управління.

2.Види форм управлінської діяльності та їхня адміністративно-правова характеристика.

3.Поняття і значення методів державного управління.

4.Характеристика адміністративних та економічних методів державного управління.

5. Співвідношення переконання і примусу як методів державного управління.

Джерела основні: 1, 57, 65, 92, 102, 104, 107, 114-116, 124

Джерела додаткові: 133 141, 179, 183,193, 202, 210, 216.

2
Вивчити та проаналізувати теоретичний матеріал за поданим планом. Скласти схему видів форм управлінської діяльності, опрацювати законодавчі акти, що регламентують управлінську діяльність в Україні. У вигляді схематичної таблиці проаналізувати співвідношення переконання і примусу як методів державного управління

6


Дослідити питання поняття та співвідношення господарської та підприємницької діяльності, визначити галузі та види господарської діяльності, дати характеристику правовим засадам підприємницької діяльності.

СРС Тема 3. Поняття, галузі та види господарської діяльності. Правові засади підприємницької діяльності

1. Поняття та співвідношення господарської та підприємницької діяльності.

2. Галузі та види господарської діяльності.

3. Правові засади підприємницької діяльності

Джерела основні: 1-56, 59, 61-62, 64, 66-69, 72, 76-78, 83-84, 90-91.

Джерела додаткові: 146, 150, 155-163, 198, 212.

8
Вивчити та проаналізувати теоретичний матеріал за поданим планом. Схематично продемонструвати співвідношення господарської та підприємницької діяльності. Занотувати законодавчі акти, що регламентують підприємницьку діяльність в Україні.

З’ясувати поняття державного регулювання підприємницької діяльності, дати характеристику формам і методам державного регулювання підприємницької діяльності

СРС Тема 4. Поняття державного регулювання підприємницької діяльності

1. Поняття державного регулювання підприємницької діяльності.

2. Форми і методи державного регулювання підприємницької діяльності.

Джерела основні: 1-56, 59, 61-62, 64, 66-69, 72, 76-78, 83-84, 90-91.

Джерела додаткові: 146, 150, 155-163, 198, 212.

8
Вивчити та проаналізувати теоретичний матеріал за поданим планом. Письмово скласти словник із основними визначення до даної теми. Підготувати приклади з практичної діяльності, які демонструють застосування основних методів державного управління.
Визначити роль держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування у підприємницькій діяльності

Практичне заняття 2. Тема 5. Контроль у сфері здійснення підприємницької діяльності

План

1.Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування у підприємницькій діяльності.

2.Державний контроль та нагляд за підприємницькою діяльністю.

3.Особливості управління підприємницькою діяльністю у державному секторі економіки.

4.Особливості управління підприємницькою діяльністю у комунальному секторі економіки.

5. Відносини суб’єктів господарювання з органами місцевого самоврядування.

Джерела основні: 1-5, 7-8, 10-12, 32, 61, 64, 66, 72, 77.

Джерела додаткові: 150, 155-163, 185.

2
Вивчити та проаналізувати теоретичний матеріал за поданим планом. У вигляді презентації продемонструвати участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування у підприємницькій діяльності. Підготувати схеми державного управління підприємницькою діяльністю у різних сферах економіки
З’ясувати роль та компетенцію органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів у сфері здійснення контролю за підприємницькою діяльністю.

СРС^ Тема 5. Контроль у сфері здійснення підприємницької діяльност

План

1. Компетенція Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України у регулюванні підприємницької діяльності.

2. Судовий та прокурорський контроль та нагляд за підприємницькою діяльністю.

3. Повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості у здійсненні контролю за підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання.

Джерела основні: 1-5, 7-8, 10-12, 32, 61, 64, 66, 72, 77.

Джерела додаткові: 150, 155-163, 185.

8
У вигляді таблиці відобразити у конспекті участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування у підприємницькій діяльності.
Окреслити поняття, предмета та метода трудового права як окремої галузі права України

Лекція 2. Тема 6. Поняття, предмет і метод трудового права

План

 1. Поняття трудового права як галузі права: предмет та метод правового регулювання.

 2. Функції трудового права та його співвідношення з іншими галузями права.

 3. Система трудового права та її значення в регулюванні трудових відносин.

 4. Основні тенденції розвитку та реформування трудового права у сучасній Україні.

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

2
Вивчення та доповнення матеріалу лекцій.
Визначити сутність та значення трудового права галузі права, з’ясувати особливості предмета і метода трудового права, а також встановити функції та систему трудового права.

СРС Тема 6. Поняття, предмет і метод трудового права

План

1. Сутність та значення трудового права як галузі права.

2. Особливості предмета і метода трудового права.

3. Функції та система трудового права.

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

8
Скласти словник з основними визначеннями до даної теми.
З’ясувати поняття трудових правовідносин, дати

характеристику суб’єктів трудових правовідносин та встановити зміст трудових правовідносин.

СРС Тема 7. Трудові правовідносини та суб’єкти трудового права

План

1. Поняття та класифікація трудових правовідносин.

2. Характеристика суб’єктів трудових правовідносин.

3. Зміст трудових правовідносин.

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

10
Письмово скласти класифікацію трудових правовідносин та занотувати правовий статус основних суб’єктів трудових правовідносин.
Надати визначення джерел трудового права, та ознайомитися з їх класифікацією, охарактеризувати принципи трудового права та з’ясувати особливості нормативного регулювання трудових правовідносин.

СРС Тема 8. Джерела трудового права

План

1. Поняття та класифікація джерел трудового права.

2. Характеристика та види принципів трудового права.

3. Особливості нормативного регулювання трудових правовідносин.

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

8
Занотувати основні джерела трудового права та письмово скласти класифікацію принципів цієї галузі права.
З’ясувати поняття, зміст та сторони колективного договору, а також порядок його розробки, укладення та внесення змін і доповнень до нього.

Проаналізувати соціально-партнерські угоди та визначити види відповідальності за порушення законодавства про колективні договори та угоди.

Практичне заняття 3. Тема 9. Поняття, зміст та порядок укладення колективного договору

План

 1. Поняття, зміст та сторони колективного договору.

 2. Порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору.

 3. Поняття, види та сторони соціально-партнерських угод.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори та угоди.

 5. Вирішення спорів між сторонами колективного договору.

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

2
Вивчити та проаналізувати теоретичний матеріал за поданим планом. Підготувати власний проект колективного договору. Схематично відобразити порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору.
Встановити соціальну та правову сутність колективного договору та соціально-партнерської угоди.

Окреслити основні напрямки правової охорони працівників, визначити судовий та позасудовий порядок вирішення трудових спорів.

СРС Тема 9. Поняття, зміст та порядок укладення колективного договору

План

1. Соціальна та правова сутність колективного договору.

2. Правова природа і соціально-економічне значення соціально-партнерських угод.

3. Правова охорона працівників, судовий та позасудовий порядок вирішення трудових спорів.

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

8
Письмово навести види юридичної відповідальності за порушення законодавства про колективні договори та угоди.
З’ясувати поняття трудової дисципліни та правові методи її забезпечення .

Визначити поняття внутрішнього трудового розпорядку та окреслити його

структуру і зміст. Встановити підстави виникнення дисциплінарної відповідальності та порядок накладення дисциплінарних стягнень.

Практичне заняття 4. Тема 10. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

План

1.Поняття трудової дисципліни та правові методи її забезпечення .

2.Поняття внутрішнього трудового розпорядку та характеристика його видів.

3.Структура та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку. Статути та положення про дисципліну.

4.Поняття, підстави виникнення та ознаки дисциплінарної відповідальності. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність.

5. Порядок накладення дисциплінарних стягнень. 

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

2
Вивчити та проаналізувати теоретичний матеріал за поданим планом. Розробити власний глосарій до даної тематики. Проаналізувати існуючі в Україні статути та положення про дисципліну. Схематично відобразити основні положення внутрішнього трудового розпорядку
Окреслити сутність та соціальну обумовленість трудової дисципліни, надати загальну характеристику внутрішнього трудового розпорядку та

дисциплінарної відповідальності.

СРС Тема 10. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

План

1. Сутність та соціальна обумовленість трудової дисципліни.

2. Загальна характеристика внутрішнього трудового розпорядку та співвідношення з статутами і положеннями про дисципліну.

3. Дисциплінарна відповідальність як вид юридичної відповідальності. 

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

8
Відшукати та долучити до конспекту діючі статути і положення про дисципліну. Розробити алгоритм дій працівника кадрів щодо притягнення робітника до дисциплінарної відповідальності.
З’ясувати поняття матеріальної відповідальності та відокремити її від цивільно-правової відповідальності, дати характеристику видам матеріальної відповідальності за законодавством України про працю та окреслити порядок притягнення суб’єкта трудових правовідносин до матеріальної відповідальності.

СРС Тема 11. Види і процедури матеріальної відповідальності у сфері трудових правовідносин

План

1. Поняття матеріальної відповідальності та відмінність її від цивільно-правової відповідальності.

2. Види матеріальної відповідальності за законодавством України про працю.

3. Порядок притягнення суб’єкта трудових правовідносин до матеріальної відповідальності. 

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

8
Розробити алгоритм дій працівника кадрів щодо притягнення робітника до матеріальної відповідальності.
Встановити сутність нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, з’ясувати систему державних та недержавних органів, що здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Визначити юридичну відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю.

СРС Тема 12. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

План

1. Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.

2. Система державних та недержавних органів, що здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

3. Юридична відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю. 

Джерела основні: 1, 3, 5-6, 33-56, 58, 81, 85, 88.

Джерела додаткові: 147-149, 151, 164-178, 180.

10
Письмово структурувати систему державних та недержавних органів, що здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Навести приклади притягнення службових осіб за порушення законодавства про працю до юридичної відповідальності.
Разом
108^ 4.2. Організація, контроль та критерії оцінювання знань студентів


Система контролю знань студентів являє собою сукупність організаційно-методичних заходів щодо перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок студентів, набуття ними фахової компетенції з метою раціональної організації навчального процесу та управління якістю надання освітніх послуг ВТЕІ КНТЕУ.

До основних завдань контролю знань студентів належать:

 • оцінювання рівня засвоєння студентами програм навчальних дисциплін та інформування студентів про якість досягнутих результатів;

 • мотивація студентів до системної активної роботи протягом усього періоду навчання;

 • аналіз успішності та вплив викладача на процес самостійної роботи студентів і ефективність навчального процесу в цілому.

Дидактичними принципами системи контролю знань студентів є:

 • дієвість;

 • систематичність;

 • індивідуальність;

 • диференційованість;

 • об’єктивність;

 • єдність вимог;

 • прозорість навчального середовища.

Оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів протягом навчального семестру здійснюється за результатами активної роботи на лекційному занятті, усних відповідей на практичних заняттях, тестування, під час перевірки виконання індивідуальних завдань, а також за результатами підсумкового контролю у вигляді залікової письмової роботи.

Реалізація основних завдань контролю знань студентів досягається системними підходами до оцінювання та комплексністю застосування різних видів контролю.

За місцем, яке посідає контроль в навчальному процесі для студентів заочної форми навчання з даної дисципліни, розрізняють поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки студента із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях та виконання індивідуальних завдань.

Завдання поточного контролю зорієнтовані допомогти студентам організувати свою роботу самостійно, сумлінно та систематично щодо опанування матеріалу навчальних дисциплін і мають на меті:

 • визначити повноту, глибину програми та якість сприйняття матеріалу, що вивчається;

 • виявити результат засвоєння дисципліни, рівень сформованості знань, умінь і навичок (компетенції);

 • визначити недоліки у знаннях і спланувати заходи щодо їх усунення;

 • виявити ступінь відповідальності студентів при підготовці до навчальних занять та визначити причини, що перешкоджають систематичній навчальній роботі;

 • виявити рівень навичок самостійної роботи й окреслити шляхи та засоби щодо їх розвитку;

 • стимулювати інтерес студентів до змісту дисципліни та активність до пізнання.

Підсумковий контроль. Підсумковий результат роботи студента протягом часу, передбаченого на вивчення навчальної дисципліни, формується шляхом оцінювання письмової залікової роботи.

Враховуючи вимоги Болонської декларації, використовується 100-бальна шкала оцінювання знань та умінь студентів з дисципліни (шкала ECTS), відповідно до якої, у випадку отримання студентом менше 60 балів, оцінка є незадовільною, що не дозволяє студенту скласти залік. Поряд з нею використовується національна 4-бальна шкала («відмінно», «добре», «задовільно» - зараховуються як успішно складений залік, а оцінка «незадовільно» - не складений залік)

«Відмінно»студент дав відповідь, яка:

 • є правильною, повною та обґрунтованою;

 • свідчить про високий рівень теоретичних знань студента, його вміння користуватися різними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, визначати їх характерні риси та особливості;

 • містить правильні та чіткі визначення теоретико-правових понять;

 • демонструє наявність належних знань щодо змісту основних нормативно-правових актів, їх назв та сфери застосування;

 • містить власний аналіз проблеми, порівняння різних поглядів на наукові течії, самостійні висновки та аргументацію своєї думки;

 • викладена логічно, системно, граматично та стилістично правильно;

- студент правильно розв’язав ситуацію на основі чинного законодавства та при цьому:

 • обґрунтував відповідь з посиланням на відповідні норми законодавчих актів;

 • продемонстрував здатність правильно їх тлумачити та застосовувати до конкретних практичних ситуацій;

 • логічно і послідовно виклав свою думку та аргументував її;

 • аргументація відповіді має переконливий характер і наповнена відповідними коментарями, поясненнями, тлумаченнями правових норм та категорій; виявив високий рівень теоретичних знань та вміння їх застосовувати під час розв’язання практичних задач.

«Добре»студент загалом відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків:

 • наявні помилки та/або неточності у розкритті предмета питання, змісту окремих правових понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, нечіткі характеристики відповідних інститутів та явищ;

 • містить неправильні назви нормативно-правових актів, помилки в розкритті їх змісту;

 • є неповною;

 • не є аргументованою, не містить посилань на нормативно-правові акти та інші джерела;

 • дещо порушена логіка викладу матеріалу;

 • містить граматичні, грубі стилістичні помилки або незначну кількість виправлень;

 • містить незначні помилки щодо аргументації рішення ситуації або перелік аргументів не є вичерпним;

 • в обґрунтуванні рішення правової ситуації немає посилань на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилки допущено в назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту;

 • містить граматичні, грубі стилістичні помилки та/або виправлення.

«Задовільно»студент дав неповну, неточну відповідь на питання або вона містить хоча б один з таких недоліків:

  • містить певну кількість помітних помилок у змісті та оформленні роботи;

  • відсутність розуміння змісту основних правових понять;

  • погане володіння термінологічним апаратом теми;

  • недостатньою мірою виявлену активність в комунікативних ситуаціях та неналежну старанність під час виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи;

  • відсутність творчого підходу в опануванні змісту дисципліни, переважно репродуктивний характер навчальної роботи.

«Незадовільно» – студент не дав відповіді на питання або вона містить хоча б один з таких недоліків:

  • є неправильною;

  • не розкриває сутності питання; в ній допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента щодо конкретного питання або щодо основних положень правової науки, або їх безсистемність та поверхневість, невміння правильно сформулювати власну думку;

  • викладена безсистемно, з істотним порушенням логіки;

  • містить велику кількість граматичних та стилістичних помилок, виправлень;

  • завдання не розв’язано по суті або розв’язано неправильно, або з посиланням на не чинні нормативно-правові акти;

  • припущено грубих змістових помилок, які свідчать про відсутність у студента належної теоретичної підготовки або невміння застосовувати теоретичні знання під час практичних ситуацій;

  • студент неправильно обґрунтував своє рішення або обґрунтування немає, або свідчить про неспроможність студента аргументувати свою позицію.

За підсумками письмового заліку студент при отриманні позитивних оцінок за результатами атестації одержує загальну оцінку.

90 – 100 балів

«відмінно»зараховано

А


студент вільно володіє навчальним матеріалом, здійснює огляд як основної, так і додаткової літератури, аргументовано висловлює свою думку, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних завдань, бере участь у науковій роботі

89 – 82 балів

«добре»зарахованоВ

студент володіє певним обсягом матеріалу, здатний його аналізувати, але під час відповіді допустив певні неточності формулювання термінів

81 – 75 балів

«добре»

зараховано

С

студент володіє певним обсягом матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формулювання висновків, застосування знань на практиці

74 – 60 балів

«задовільно»зарахованоD

студент володіє матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу

менше 59-35 балів

«незадовільно»незарахованоFX

студент має недостатній для оцінювання обсяг знань і не володіє матеріалом

менше 34-1 балів

«незадовільно»незарахованоF

студент не розкриває сутності питання; у відповіді допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента щодо конкретного питання або щодо основних положень правової науки, або їх безсистемність та поверхневість  1   2   3Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: Мартинюк О. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра товарознавства та експертизи харчових продуктів Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Обліково-фінансовий факультет Кафедра бухгалтерського обліку
Програму розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри бухгалтерського обліку 03 жовтня 2012 p., протокол №20 та вченої ради обліково-фінансового...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов