Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингуНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу
Дата конвертації09.01.2013
Розмір332.42 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Кафедра товарознавства та маркетингу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ


В. Т. Сусіденко
ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ


(«Основи стандартизації,

метрології та управління якістю»)


^ РОБОЧА ПРОГРАМА


освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 030510 «Товарознавство і торго­вельне підприємництво»


Вінниця 2012

^ Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу

ВТЕІ КНТЕУ заборонено


Автори:  В. І. Клименко, ст. викладач


Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів 11 лютого 2009 р., протокол № 13, кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів 23 березня лютого 2009 р., протокол № 13, та методичної комісії товарознавчого факультету 25 березня 2009 р., протокол № 10.

^

Рецензенти: С. А. Вдовенко, к. с-г. наук, доцент


               Паламарчук І. В., д-р техн. наук, проф.


Навчальна програма


ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА


освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»


Автори:   КЛИМЕНКО Володимир Іванович


Редактор

Комп’ютерна верстка

Підп. до друку 16.06.09. Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. 1,10. Ум. фарбо-відб. 1,22.

Обл.-вид. арк. 1,19. Тираж 50 пр. Зам. 784.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

© Клименко В. І. 2012
© Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012


^ 1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компЕтенції),

її місце у навчальному процесі


Робоча програма дисципліни «Технічне регулювання» складена відповідно до навчальних планів для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво» професійного спрямування: 03051001 «Товаро­знавство та комерційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Метою вивчення матеріалу дисципліни «Технічне регулювання» є формування у студентів системи знань із сучасного технічного регулювання у стандартизації, метрології та управлінні якістю, опанування науково-методичних джерел національного технічного регулювання (національної стандартизації) та державної метрологічної системи Україні, нормативного та законо­давчого забезпечення виробництва і сфери торговельно-економічного обігу продукції, теорії якості та основоположних принципів побудови та функціонування систем управління якістю, товарів і послуг.

Знання, отримані студентами під час вивчення дисципліни, дозволять забезпечити високу кваліфікацію майбутніх спеціалістів у їх багатогранній діяльності, використовувати досягнення технічного регулювання (стандар­тизації та метрології в управлінні якістю товарів і послуг), сприяти прийняттю самостійних правильних рішень в умовах жорсткої конкуренції під час розгляду наукових і виробничо-господарських завдань для одержання високих результатів.

Завдання, що мають бути вирішені в процесі викладання дис­ципліни, це покращання рівня підготовки товарознавців-комерсантів у галузі стандартизації, метрології та управ­ління якістю. Студенти повинні знати:

 • термінологію стандартизації, метрології, якості продукції (процесів, товарів, робіт, послуг) та управління якістю;

 • принципи, методи, правила й норми стандартизації та метрології в управлінні підприємствами і якістю продукції;

 • роль нормативних документів у поліпшенні якості продукції;

 • види нормативних документів, їх структуру і зміст, основні положення щодо їх застосування;

 • структуру органів і служб стандартизації, метрології, управління якістю, їх функції та завдання;
 • значення міжнародної стандартизації, її вплив на розвиток економіки країни;

 • метрологічне забезпечення якості продукції;

 • забезпечення єдності вимірювань в країні та світі;

 • місце і роль кваліметрії у системі технічних наук;

 • соціально-економічні проблеми якості продукції;

 • фактори, що впливають на якість продукції і результати вимірювань;

 • виявляти чинники поліпшення якості продукції і забезпечення її конкурентоспроможності;

 • системи управління якістю продукції та послуг;

 • міжнародні стандарти на системи якості ІSО серії 9000;

 • орієнтуватися у правилах функціонування систем якості, які вико­ристовують у різних країнах світу;

 • необхідність та організація сертифікації;

 • особливості визначення економічної ефективності стандартизації, метрології та управління якістю;

 • правове забезпечення стандартизації, метрології та управління якістю;

 • розвиток руху споживачів та захист їх інтересів і прав.

Під час вивчення дисципліни «Технічне регулювання» студенти одержують знання, які відповідають сучасному рівню науки і техніки, а також оволодівають законами, принципами та правилами функціонування систем технічного, умінням і навичками використову­вання нормативної документації та оцінювання її з точки зору вимог соціально-економічного прогресу і споживача при вирішенні практичних завдань.

Методика вивчення дисципліни базується на поєднанні лекцій та практичних занять.

Практичні заняття доповнюють зміст лекційного матеріалу і спрямовані на набуття практичних навичок щодо оволодіння вмінням та навичками роботи з нормативною і законодавчою документацією, знайомство з основними положеннями Національної стандартизації України, Державної метрологічної системи, забезпечення єдності вимірювань, управління якістю продукції; систем управління якістю згідно зі стандартами ІSО серії 9000, визначення можливості вико­ристання технічних засобів вимірювання та показників стандарту при оцінці якості товарів і послуг.

Заняття практичної підготовки поєднують теоретичне й практичне навчання студентів, підвищують компетентність та рівень індивідуальної ком­петенції кожного студента при вирішенні завдань, що пов’язанні зі стандартизацією, метрологією та управлінням якістю.

Вивчення дисципліни «Технічне регулювання» ґрунтується на знаннях, отриманих студентами після вивчення суміжних дисциплін природничо-наукової підготовки, а саме – «Історія», «Хімія та методи дослідження сировини та мате­ріалів», «Фізика та методи дослідження сировини та матеріалів». Матеріал цього курсу важливий для подальшого вивчення дисциплін професійної підготовки, а саме – «Теоретичні основи товаро­знавства», «Товарознавство», «Експертиза товарів», «Комерційна діяльність підприємства», «Організація торгівлі», «Оцінювання відповідності», «Управління якістю», «Торговельна логістика» та ін.

Після вивчення теоретичної частини дисципліни, виконання практичних занять, здачі звітів з усіх завдань, складання рубіжних модульних контролів з розділів дисципліни студент допускається до підсум­кового модульного контролю і заліку з курсу.


^ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (Тематичний план)

2.1. Структура та розподіл навчального часу

за темами дисципліни


Назви тем

Кількість годин

Форма

контролю
Лекції

Практичні заняття

СРС

Поточна робота

Самостійна робота

Модуль 1
Т, ПО

Розділ 1. Основи стандартизаціїТема 1.1. Сутність стандартизації та її науково-методичні основи

13

2

4

7
УО, Т

Тема 1.2. Системи стандартизації

23

4

10

9
УО, Т

Тема 1.3. Міжнародна стандартизація

9

27
УО, Т

Розділ 2. Основи метрологіїТема 2.4. Теоретичні основи метрології

13

2

4

7
УО

Тема 2.5. Забезпечення єдності вимірювань

17

4

4

9
УО, Т

Тема 2.6. Економічні та правові основи стандартизації і метрології

10

28
УО, Т

Модульний контроль 1

22
Модуль 2
^ Розділ 3. Основи управління якістю

13

27Тема 3.7. Основні поняття і кате­горії управління якістю продукції

13

2

6

7Тема 3.8. Сімейство стандартів ISO серії 9000. Основні положення концепції TQM

18

4

4

10Тема 3.9. Вітчизняний та міжна­родний досвід управління якістю

22Модульний контроль 2

44
Підсумковий контроль

135/3

24

32

79
Разом

13

27
Примітка: Т – тестування, ПО – письмове опитування, УО – усне опитування.

3. ^ ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента (год)

Оціню­вання

(у балах)
^ Розділ 1. Основи стандартизаціїЗнати:


 • роль стан­дартизації, метрології та управління якістю для розвитку економіки країни;
 • мету, зав­дання стан­дартизації, метрології та управління якістю;
Лекція 1.1. Сутність стандартизації

та її науково-методичні основи

План лекції

 1. Історія розвитку стандартизації.

 2. Роль стандартизації у розвитку економіки країни.

 3. Основні поняття та визначення в галузі стан­дартизації.

 4. Принципи, методи та форми стандартизації.

 5. Основи параметричної стандартизації.

Література

Основна: 1, 2, 3.

Додаткова: 1, 2, 3, 7, 9

2

^ Продовження таблиці


Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента (год)

Оціню­вання

(у балах)

 • терміни та визначення;
 • види, прин­ципи, мето­ди, форми стан­дарти­зації, метро­логії та уп­равління якістю;
 • використан­ня парамет­ричної стан­дартизації;
 • основні по­ложення та організацію роботи НС України
Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття.


Самостійна робота студентів

Вивчення та конспектування:

 1. Законодавчих актів, які регламентують діяльність в галузі стандартизації.

 2. Окремих питань – 4. Принципи, методи та форми стандартизації.


Практичне заняття. Вивчення основопо­ложних стандартів Національної стандар­тизації України (НС).

Опитування, тестування.


Зміст заняття


 1. Знайомство з основоположними стандар­тами Національної стандартизації України (НС).

 2. Вивчення основних положень Націо­нальної стандартизації України.

 3. Вивчення термінів у галузі стандартизації

6


43


6

Знати:

 • види НД, їх структуру;
 • правила роз­робки і зат­вердження НД;
 • види нагляду за впровад­женням та дотриманням НД;
 • метрологічне забезпечення єдності вимі­рювання;
 • методи, спо­соби та різ­новиди ви­мірювання;
Лекція 1.2. Національна система стандартизації України


План лекції


  1. Основні положення Національної стан­дартизації України та шляхи її удоско­налення.

  2. Органи та служби стандартизації і їх основні функції.

  3. Види нормативних документів.

  4. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів.

  5. Нагляд за впровадженням та дотриманням стандартів.


 Література

 Основна: 1, 2, 3.

 Додаткова: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.


4^ Продовження таблиці


Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента (год)

Оціню­вання

(у балах)
 • одиниці фізичних величин системи SI;
 • еталони фізичних величин;
 • технічні засоби вимі­рювання та їх метрологічні характеристи­ки;
 • види повірок засобів ви­мірювання;
 • фактори, що впливають на результат ви­мірювання та якість продукції;
 • юридичну відповідаль­ність за дотримання НД
Лекція 1.2.2. Міжгалузеві системи стандартизації


План лекції

 1. Значення міжгалузевих систем стандар­тизації для економіки країни.

 2. Характеристика міжгалузевих систем стандартизації.

Література

Основна: 1, 2, 3.

Додаткова: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття.


Самостійна робота студентів

Вивчення та конспектування:

  1. Законодавчих і нормативних актів, які регламентують діяльність Національної стандартизації України.

  2. Окремих питань – 1.2. Органи та служби стандартизації, їх основні функції – 2.1. Значення міжгалузевих систем стандар­тизації для економіки країни

73

Практичне заняття. Вивчення нормативних документів різних видів та їх інформаційне забезпечення.

Опитування, тестування.

Зміст заняття

 1. Вивчення основних термінів щодо нормативних документів.

 2. Вивчення видів стандартів.

 3. Вивчення позначення нормативних документів.

 4. Знайомство з різними нормативними документами

6

1


5

Практичне заняття.^ Вивчення порядку розробки і перевірки стандартів та їх інформаційне забезпечення.

Опитування, тестування.


4

6^ Продовження таблиці


Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента (год)

Оціню­вання

(у балах)
Зміст заняття

  1. Вивчення порядку розробки, погодження і затвердження стандартів.

 1. Вивчення порядку перевірки, перегляду і скасування стандартів.

 2. Вивчення будови та змісту Каталогів нормативних документів України та порядок роботи з нимиУміти:


 • вільно орієнтува­тися в пи­таннях стан­дартиза­ції, метрології та управ­ління якістю;

 • вміло засто­совувати НД, визна­чати вид та оцінювати її відповідно до сучас­ного роз­витку науково-технічного прогресу;

 • приймати рішення про відповід­ність НД метроло­гічного забезпе­чення та єдності ви­мірювань;
Лекція 1.3. Міжнародна стандартизація

План лекції

 1. Значення міжнародної стандартизації у розвитку торговельно-економічних зв’яз­ках між країнами.

 2. Міжнародні організації зі стандартизації.

 3. Регіональні організації зі стандартизації.

 4. Міжнародні стандарти, їх використання та гармонізація з українським законо­давством.

Література

Основна: 1, 2, 3.

Додаткова: 1, 2, 3, 7, 9

2Вивчення та доповнення матеріалу лекції. Самостійна робота студентів

Вивчення та конспектування:

  1. Законодавчих і нормативних актів, які регламентують використання міжнарод­них стандартів в Україні.

  2. Окремих питань – 3. Регіональні орга­нізації зі стандартизації

63


^ Продовження таблиці


Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента (год)

Оціню­вання

(у балах)

 • виявляти фактори, що впливають на якість продукції і результати вимірю­вання

Розділ 2. Основи метрології

Лекція 2.4. Теоретичні основи метрології

План лекції

 1. Метрологія як наука та її значення для розвитку економіки країни.

 2. Основні етапи розвитку метрології.

 3. Роль та значення метрології у торгівлі.

 4. Поняття та визначення в галузі метрології.

 5. Об’єкти, засоби та методи вимірювання.

 6. Основи теорії вимірювання.

Література

Основна: 1, 2, 3.

Додаткова: 1, 2, 3, 8, 9

2Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття.

Самостійна робота студентів

Вивчення та конспектування:

  1. Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

 1. Окремих питань – 2. Основні етапи роз­витку метрології

6

3

Знати:

 • основні по­ложення метрологіч­ного за­без­печення єд­ності вимі­рювань;

 • структуру та функції мет­рологічної служби Украї­ни;

 • фактори, що впливають на резуль­тати вимі­рювань.
Лекція 2.5. Забезпечення єдності вимірювання

План лекції

 1. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань.

 2. Державна метрологічна система України.

 3. Метрологічна служба України.

 4. Метрологічний нагляд за єдністю вимірювань в країні.

Література

Основна: 1, 2, 3.

Додаткова: 1, 2, 3, 8, 9

2Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття.

Самостійна робота студентів
^

Вивчення та конспектування:


  1. Законодавчих і нормативних актів, які регламентують діяльність Державної метрологічної системи України.

  2. Окремих питань – «Функції метроло­гічного нагляду та відомчого контролю за єдністю вимірювань в країні»

73

^ Продовження таблиці


Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента (год)

Оціню­вання

(у балах)

Уміти:

 • визначати метрологіч­ні характе­ристики засобів вимірювань;

проводити експеримен­тальні дослідження товарів та обраховувати похибки вимірювань

Практичне заняття.^ Вивчення осново­по­ложних нормативних документів з метро­логічного забезпечення єдності вимірювання в Україні.

Опитування, тестування.

Зміст заняття

 1. Вивчення термінів в галузі метрології.

 2. Вивчення основних положень метроло­гічного забезпечення єдності вимірю­вання.

 3. Вивчення нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювання.

 4. Організація та порядок проведення по­вірки технічних засобів вимірювання

4

1


5

Практичне заняття. Похибки вимірювань та запис результатів випробувань.

Опитування, тестування.

Зміст заняття

 1. Вивчення різних типів похибок вимірювань.

 2. Вивчення характеристик засобів вимі­рювань.

 3. Проведення експериментальних досліджень товарів та обрахування похибок вимі­рювань.

 4. Вивчення особливостей обробки прямих і непрямих вимірювань

4

6

Знати:

 • правове за­безпечення стандарти­зації та метрології в Україні та світі;

 • законодавчі і нормативні акти, що ре­гламен­тують питання від­повідаль­ності за по­рушення НД в галузі стан­дартизації та метрології

Лекція 2.6. Економічні та правові основи стандартизації і метрології

План лекції

 1. Економічна ефективність стандартизації та метрології.

 2. Правове забезпечення стандартизації та метрології.

Література

Основна: 1, 2, 3.

Додаткова: 1, 2, 3, 9

2Вивчення та доповнення матеріалу лекції.

Самостійна робота студентів

Вивчення та конспектування:

  1. Законодавчих і нормативних актів, які регламентують питання відповідальності за порушення нормативних документів у галузі стандартизації та метрології
73
  Модульний контроль 1

2

5

Продовження таблиці


Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента (год)

Оціню­вання

(у балах)
Розділ 3. Основи управління якістюЗнати:

 • визначення основних тер­мінів щодо якості;

 • НД, які ре­гламентують вимоги до систем уп­равління якістю
Лекція 3.7. Основні поняття і категорії щодо якості продукції

План лекції

 1. Історична еволюція поняття «якість».

 2. Показники якості продукції.

 3. Вимірювання якості. Оцінка рівня якості.

 4. Основні поняття стосовно управління якістю продукції.

Література

Основна: 3, 4.

Додаткова: 14–16

2Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття.

Самостійна робота студентів

Вивчення та конспектування трактувань термінів «якість», «управління якістю» з різних джерел

6

6

Знати:

 • зміст, струк­туру осново­положних стандартів ISO серії 9000;

 • сучасні принципи управління якістю продукції.


Уміти:

 • правильно трактувати положення стандартів ISO серії 9000;

 • вирішувати практичні задачі щодо функціону­вання систем управління якістю

Лекція 3.8. Міжнародні стандарти ISO серії 9000. Основні положення концепції TQM

План лекції

 1. Характеристика стандартів ISO серії 9000.

 2. Основні положення концепції TQM.

 3. Основні елементи систем управління якістю.

Література

Основна: 3, 4.

Додаткова: 14–16

2Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття.

Самостійна робота студентів

Ознайомлення та конспектування питань з історії створення та удосконалення міжна­родних стандартів серії 9000

6

6
^

Практичне заняття. Вивчення осново­положних стандартів в галузі управління якістю.


Опитування.


6

12

^ Закінчення таблиці


Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента (год)

Оціню­вання

(у балах)
Зміст заняття

 1. Вивчення термінів та визначень щодо якості відповідно до ДСТУ ISO 9000-2001.

 2. Вивчення основних принципів побудови та функціонування систем управління якістю.

 3. Вивчення основних елементів систем управління якістю та вимог до нихЗнати:

 • особливості системного підходу до управління якістю на віт­чизняних та зарубіжних підпри­ємствах

Лекція 3.9. Вітчизняний та міжнародний досвід управління якістю. Премії з якості

План лекції

 1. Системний підхід до управління якістю на вітчизняних підприємствах.

 2. Зарубіжний досвід управління якістю.

 3. Премії з якості.

Література

Основна: 3, 4.

Додаткова: 14–16

2

-

Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття.

Самостійна робота студентів

 • Ознайомлення та конспектування питань з історії розвитку систем управління якістю в Україні та за кордоном.

 • Ознайомлення з досвідом передових віт­чизняних підприємств, які здобули нагороди в галузі якості

6

6
^

Практичне заняття. Вивчення підходів до управління якістю в різних країнах.


Опитування.

Зміст заняття

 1. Вивчення особливостей розвитку вітчиз­няних систем управління якістю.

 2. Вивчення особливостей управління якістю в США, Японії та країнах Європи.

 3. Вивчення критеріїв присудження премій з якості

4

8

Модульний контроль 2


2

9

Підсумковий контроль – залік

4
Разом

135

100


Студенти самостійно вивчають дисципліну за конспектами лекцій та лабораторно-практичних занять, опорним конспектом лекцій, підручниками, навчальними посібниками, використовують додаткову літературу, періодичні видання, нормативні та законодавчі матеріали. На самостійну роботу виноситься увесь матеріал навчальної дисципліни.

Індивідуальна робота зі студентами проводиться у формі консультацій згідно з графіком. Під час консультацій студентам надається допомога у вивченні різних тем дисципліни, підготовки до тестування, контролю знань, семестрового заліку, доповідей.


^ 4. КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Контроль знань студентів проводиться на кожному практичному занятті шляхом усного опитування і тестування. Тестування здійснюється за допомогою комп’ютерних програм, розроблених на основі тестових завдань, що наведені в методичній розробці [3].

Графіком навчального процесу дисципліни «Основи стандар­тизації, метрології та управління якістю» передбачається проведення двох модульних контролів та підсумковий контроль (залік). Перший модульний контроль включає розділ 1 «Основи стандартизації» та розділ 2 «Основи метрології», другий модульний контроль включає розділ 3 «Основи управління якістю». На підсумковий контроль вино­ситься весь матеріал навчальної дисципліни і студенти складають його шляхом тестування за спеціально розробленою комп’ютерною програмою, модульної контрольної роботи або усної співбесіди.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відпрацювали усі практичні заняття, законспектували питання, що винесенні на самостійну роботу згідно з навчальним графіком. При отриманні позитивної оцінки під час підсумкового контролю студенту може бути виставлений залік.

При оцінці знань з дисципліни використовується комплексна діагностика знань студентів. У ній передбачається 100-балова оцінка поточних знань студентів. Залежно від кількості балів, отриманих за кожний вид навчальних робіт, студент отримує сукупну суму балів, яка переводиться в оцінку за національною системою та за Європейською кредитно-трансфертною (ЕСТS).


^ Критерії оцінювання знань


Якщо студент: засвоїв теоретичний зміст дисципліни; оволодів практичними навичками роботи зі стандартами різних видів, каталогами НД, набув здатність використовувати їх; виявив сукупність усвідомлених знань щодо стандартизації, метрології та управління якістю на основі розуміння їх у системі науки та міждисциплінарних зв’язків; аргументовано й логічно формулював висновки та робив узагальнення щодо принципів, методів, правил і норм стандартизації та метрології в управлінні якістю продукції, глибоко і всебічно розкривав зміст питань, які обговорювалися; вільно оперував науковими термінами та поняттями, викладав матеріал літературною мовою; постійно готувався до навчальних занять; виявив творчі здібності та вміння виконувати індивідуальні та колективні завдання, самостійно здобувати знання, знаходити відповідні джерела інформації; здійснював підготовку завдань за допомогою різних технічних засобів та програмних продуктів; правильно розраховував певні показники (конкретно зазначити, які саме); працював з нормативними та законодавчо-інструктивними документами, додатковою літературою, Інтернет-ресурсами; своєчасно та якісно виконав усі передбачені програмою дисципліни завдання, брав участь у наукових заходах (олімпіадах, студентських наукових конференціях, науково-дослідній роботі кафедри),

але допускав при усних або письмових відповідях, тестуванні окремі неточності, студент після закінчення триместру може отримати від 90 до 100 балів, що відповідає оцінці «A» за шкалою ECTS.

Якщо студент: засвоїв теоретичний зміст дисципліни в повному обсязі та оволодів практичними навичками і вміннями; творчо підходив до вирішення завдань, вільно розв’язував їх; доказово розкривав основні положення теми; повно, чітко та логічно відповідав на поставлені питання, показав розуміння щодо принципів, методів, правил і норм стандартизації та метрології в управлінні якістю продукції; викладав матеріал літературною мовою, оперував науковими термінами та поняттями; виявив здатність практично оцінювати окремі факти/явища/процеси; виконав усі передбачені програмою дисципліни завдання, у т.ч. модульного контролю та із самостійного опрацювання,

але недостатньо використовував додаткову літературу; при усних відповідях не досить повно й аргументовано викладав матеріал, під час письмового тестування допускав окремі помилки, студент після закінчення триместру може отримати від 82 до 89 балів, що відповідає оцінці «B» за шкалою ECTS.

Якщо студент: засвоїв теоретичний зміст дисципліни в повному обсязі; оволодів практичними навичками і вміннями; зіставляв, узагальнював, систематизував інформацію; давав повну, розгорнуту та аргументовану відповідь на поставлені питання; доказово розкривав основні положення щодо принципів, методів, правил і норм стандартизації та метрології в управлінні якістю продукції; формулював висновки з окремих питань; виконав завдання, передбачені програмою дисципліни, у т.ч. індивідуальне завдання, завдання модульного контролю та із самостійного опрацювання,

але допускав окремі помилки при тестуванні; виявив деякі недоліки при усних відповідях; не виявив належної активності при обговоренні питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував додаткову літературу; виконав індивідуальне завдання, не дотримуючись вимог до оформлення, не виявив до нього творчий підхід, студент після закінчення триместру може отримати від 75 до 81 балів, що відповідає оцінці «C» за шкалою ECTS.

Якщо студент: засвоїв значну частину теоретичного матеріалу; виявив знання і розуміння основних теоретичних положень дис­ципліни; аналізував певні процеси/явища/показники; відповідав на питання, які обговорювалися на занятті; формулював висновки з окремих питань; виконав завдання модульного контролю, інди­відуальне завдання,

але допускав окремі помилки при усних відповідях, тестуванні; не виявив належної активності при обговоренні усних питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи, недостатньо використовував додаткову літературу; виконав не всі завдання для самостійної роботи; виконав індивідуальне завдання, не дотримуючись вимог до оформлення, студент після закінчення триместру може отримати від 69 до 74 балів, що відповідає оцінці «D» за шкалою ECTS.

Якщо студент: засвоїв основні теоретичні положення дисцип­ліни; на значну частину матеріалу давав репродуктивні відповіді; виконав окремі завдання модульного контролю та індивідуальне завдання,

але допускав значну кількість суттєвих помилок при усних та письмових відповідях, тестуванні; не розумів сутності питань; не виявив належної активності на заняттях, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував основну та додаткову літературу; не брав участі у виконанні колективних завдань, студент після закінчення триместру може отримати
60–68 балів, що відповідає оцінці «E» за шкалою ECTS.


Якщо студент: фрагментарно оволодів теоретичними питан­нями, що становить незначну частину навчального матеріалу, поверх­нево розкривав зміст питань, які розглядалися, не проявляв активності при їх обговоренні; допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях; поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою; виконав індивідуальне завдання та завдання для самостійної роботи, не дотримуючись вимог до оформлення; не виконав завдання модульного контролю, студент після закінчення триместру може отри­мати від 35 до 59 балів, що відповідає оцінці «FХ» за шкалою ECTS.

Якщо студент: оволодів матеріалом на рівні елементарного розпізнання та відтворення окремих фактів/предметів/явищ тощо; поверхнево розкривав зміст питань, які розглядалися, не виявив активності при їх обговоренні; допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях, тестуванні; на підсумковому занятті не зміг розкрити зміст окремих питань, передбачених програмою дисципліни; поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою; не виконав завдання для самостійної роботи та індивідуальне завдання; не брав участі у виконанні колективних завдань; не виконав завдання модульного контролю, студент після закінчення триместру може отримати від 1 до 34 балів, що відповідає оцінці «F» за шкалою ECTS.

Якщо протягом триместру студент отримав менше ніж 60 балів, він повинен до останнього підсумкового заняття самостійно вивчити передбачені програмою дисципліни теми, письмово відповісти на питання для самоконтролю за рекомендованою викладачем (під час індивідуально-консультативної роботи) навчально-методичною літе­ратурою або пройти повторний курс з цієї дисципліни.


^
5. Список рекомендованих джерел


Основний


 1. Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю / Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко. – К. : КНТЕУ, 2001.

 2. Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : підручник / Л.С. Кириченко, А.А. Самойленко. – Х. : Ранок, 2008. – 240 с.

 3. Осієвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч. посіб. / В.В. Осієвська. – К. : КНТЕУ, 2003. – 127 с.

 4. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2004.


Додатковий


 1. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація / Л.І. Боженко. – Л. : Афіша, 2004.

 2. Кириченко Л.С. Збірник тестових завдань з дисципліни «Основи стандартизації, метрології та управління якістю» / Л.С. Кириченко. – К. : КНТЕУ, 2007.

 3. Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : практикум / Л.С. Кириченко. – К. : КНТЕУ, 2008.

 4. Національна стандартизація : зб. норм. док. : в 2 т. – К. : Держ­споживстандарт України, 2008.

 5. Про захист прав споживачів : Закон України від 01.12.2005 р. № 3161-IV.

 6. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відпо­відності : Закон України від 01.12.2005 р. № 3164-IV.

 7. Про стандартизацію : Закон України від 17.05.2001 р. № 2408-ІІІ.

 8. Про метрологію та метрологічну діяльність : Закон України від 11.02.1998 р. № 113/98-ВР.

 9. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація / М.І. Шаповал. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002.

 10. Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація / В.В. Тарасова. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 264 с.

 11. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю / Г.А. Саранча. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 624 с.

 12. Цюцюра С.В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація / С.В. Цюцюра, В.Д. Цюцюра. – К. : Знання, 2005. – 242 с.

 13. ДСТУ ІSО 9000–2007. Системи управління якістю. Основні положення і словник термінів. – К. : Держспоживстандарт, 2007. – 27 с.

 14. ДСТУ ІSО 9001–2001. Системи управління якістю. Вимоги. – К. : Держспоживстандарт, 2001. – 23 с.

 15. ДСТУ ІSО 9004–2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – К. : Держспоживстандарт, 2001. – 44 с.

Періодичні видання


  1. Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість».

  2. Журнал «Стандарты и качество».


Інтернет-ресурси


1. www. zacon. com. ua

2. www. leonorm. com. ua

3. www.ukrndnc.org.ua
Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра товарознавства та експертизи харчових продуктів Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Вченої ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол №11 від 17. 11. 2011 року), на засіданні Вченої ради Вінницького...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Обліково-фінансовий факультет Кафедра бухгалтерського обліку
Програму розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри бухгалтерського обліку 03 жовтня 2012 p., протокол №20 та вченої ради обліково-фінансового...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconДоговір № на виконання (передачу) науково-технічних робіт
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки
Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економіки підпри­ємства та міжнародної економіки 13. 09. 10 p., протокол №13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: О. В. Мартинюк, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра психології, соціології та права
Укладач: Мартинюк О. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри психології, соціології та права втеі кнтеу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Кафедра товарознавства та маркетингу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов