Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання icon

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчанняНазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
Дата конвертації03.01.2013
Розмір186.62 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>


Київський національний торговельно - економічний університет

Вінницький торговельно – економічний інститут

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем
Інформаційні системи в економіці

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


галузь знань 0305 Економіка і підприємництво


напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика


Вінниця 2011

Укладачі: Сусіденко В.Т. – д.е.н., професор

Кузьміна О.М. – к.т.н., доцент


Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол № 07 від 30.08.2010 р.), на засіданні методичної ради обліково-фінансового факультету (протокол № 7 від 30.11.2010 р.), на засіданні методичної ради Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (протокол №3 від 23.12.2010 р.).


Рецензент: Смілянець О.Г. – к.п.н., доцент


Навчально-методичне видання

^

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи


з дисципліни «Інформаційні системи в економіці»

для студентів всіх форми навчання


освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика


Підп. до друку 11.01.2010. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. друк. арк. – ___. Обл.-вид. арк. – ___

Тираж ___. Зам. ___

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ

21000, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 25

ЗМІСТ

стор.

1. Мета і завдання курсового проектування…………………………………...4

2. Структура і обсяг курсової роботи…………..………………………………5


3. Зміст основних частин курсової роботи……………………………………..5

4. Правила оформлення курсової роботи……………………………………..12

5. Захист курсової роботи………………………………………………………14

6. Додатки…………………………………………………………………….....16
^

1. Мета і завдання курсової роботи


Мета курсової роботи – закріплення і поглиблення знань, набутих студентами при вивченні дисципліни «Інформаційні системи в економіці». Курсова робота сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів, прищеплює елементи науково-дослідної і практичної роботи у галузі побудови інформаційних систем, програмування і аналізу створеної бізнес – моделі економічного об’єкта.

Курсова робота орієнтується на використання сучасних засобів обчислювальної техніки, інформаційних технологій, методів проектування інформаційних систем і на розробку оптимальних варіантів побудови бізнес – моделі економічного об’єкта.

Етапи курсової роботи - це вибір теми курсової роботи та її затвердження на кафедрі, складання завдання курсової роботи (плану), безпосередня розробка роботи та захист її у комісії.

Орієнтована тематика курсових робіт наведена у додатку 1.

Студенти вибирають теми курсових робіт із переліку, рекомендованого кафедрою, або пропонують свою тему із врахуванням індивідуальних інтересів і здібностей, можливості використання практичних матеріалів підприємств і установ. При цьому слід зазначити, що предметна галузь вибирається таким чином, щоб розроблюваний контрольний приклад автоматизованого рішення задачі мав реальну основу.

Після вибору тем і призначення керівника студенту видається завдання на курсову роботу, відповідно до якого студент складає план роботи і приступає до його виконання. Для складання плану студентам рекомендовано ознайомитись з проблемами, розв’язання яких передбачено в темі дослідження; самостійно опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні документи, методичні розробки, які послідовно та логічно розкривають визначену тему. Складений студентом план курсової роботи (додаток 2) погоджується з викладачем – науковим керівником.


^ 2. Структура і обсяг курсової роботи

Курсова робота повинна мати таку структуру:

Титульний лист (додаток 3)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Постановка задачі та алгоритм її розв’язання

Розділ 2. Імітаційне моделювання бізнес процесів віртуального економічного об’єкта за допомогою аналітичної системи Project Expert

Розділ 3. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта засобами Microsoft Access

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

Курсова робота складається із текстової частини (приблизно 40 сторінок тексту набраного на комп’ютері) графіків, рисунків, таблиць, додатків, форм вхідних і вихідних документів, структурних схем, програм тощо. Робота та ілюстративний матеріал оформляють відповідно до вимог державних стандартів України.

Курсова робота повинна повністю реалізовуватися на ПК на основі самостійно розробленого контрольного прикладу для одного із АРМ ІС. Програми, що написані при реалізації контрольного прикладу на ПК, повинні додаватись до пояснювальної записки курсової роботи як додаток 6.


^ 3. Зміст основних частин проекту

Кожний розділ слід починати із нової сторінки, нумерувати сторінки у правому верхньому кутку.

Зміст. Включає найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають найменування) із зазначенням сторінок, з яких починається викладання матеріалу розділу чи пункту.

Вступ. У ньому необхідно наголосити на актуальності розробленої теми, ролі і важливості її у системі управління, обґрунтувати необхідність створення ІС. Зазначити мету, завдання, об’єкт дослідження, основні джерела інформації та методи дослідження. Обсяг вступу не повинен перевищувати трьох сторінок.

Розділ 1. Постановка задачі та алгоритм її розв’язання. Опис постановки задачі визначається РД 50-34.698-90 “Автоматизовані системи, вимоги до змісту документів” / розділ 2 “Вимоги до змісту документів по загальносистемних рішеннях”.

При написанні постановки задачі потрібно виділити наступне: призначення, організаційно економічна сутність задачі, обґрунтування необхідності її розв’язання за допомогою засобів комп’ютерної техніки. Постановка задачі виконується відповідно до плану, наприклад :

1. Організаційно-економічна сутність задачі:

 • найменування завдання;

 • місце рішення;

 • мета рішення;

 • призначення (для яких об'єктів, підрозділів, користувачів призначена);

 • періодичність рішення і вимоги до термінів рішення;

 • джерела і способи отримання даних;

 • споживачі результатної інформації і способи її відправки;

 • інформаційний зв'язок з іншими завданнями.

2. Опис вхідної інформації:

 • перелік вхідної інформації;

 • форми представлення документів вхідної інформації;

 • способи контролю вхідних даних;

3. Опис вихідної інформації:

 • перелік вихідної інформації;

 • форми представлення вихідної інформації;

 • періодичність і терміни уявлення;

 • способи контролю вихідної інформації;

4. Опис використовуваної умовно-постійної інформації:

 • перелік умовно-постійної інформації (класифікаторів, довідників, таблиць, списків з вказівкою їх повних найменувань);

 • форми уявлення;

 • способи взаємодії із змінною інформацією.

5. Опис алгоритму рішення задачі (послідовності дій і логіки рішення задачі):

 • опис способів формування вихідної інформації, з вказівкою послідовності виконання логічних і арифметичних дій;

 • опис зв'язків між частинами, операціями, формулами алгоритму;

 • вимоги до порядку розташування (сортуванню) ключових (головних) ознак у вихідних документах.

Структура цього розділу визначається РД 50-34.698-90 “Вимоги до змісту документів” (Розділ 7. Вимоги до змісту документів з рішеннями по математичному забезпеченню). Алгоритм повинен враховувати загальні та всі окремі випадки рішення задачі. Допускається опис алгоритму у вигляді пояснюючого тексту. Необхідно передбачити контроль обчислень на окремих етапах виконання алгоритму. При описі алгоритму виділяють наступні підрозділи: “Вхідна інформація”; “Вихідна інформація”; “Математичний опис”; “Алгоритм розв’язання задачі на ПК”.

^ Вхідна інформація. В тексті описують вхідні документи, які будуть використані для формування оперативних файлів бази даних; файли, які потрапляють на вхід задачі чи комплексу з інших задач та їх комплексів; а також документи та файли, які носять довідковий характер і можуть бути віднесені до умовно-постійної інформації. Наводиться опис структури вхідних документів.

^ Вихідна інформація. В тексті описують її призначення та використання. Наводять структуру вихідних форм.

У даному розділі необхідно також навести інформаційну модель задачі (див.рис.1.)

Рис.1. Інформаційна модель економічного об’єкта

Математичний опис. Наводять математичну модель чи математичні формули розрахунку основних показників, які формуються в процесі розв’язання задачі, а також опис процесу, об’єктів, перелік прийнятих допущень і оцінок відповідності розробленої моделі реальному процесу в різних умовах роботи. Математична модель і алгоритми, що розробляються на її основі, повинні задовольняти трьом вимогам: визначеності (однозначності), інваріантності по відношенню до різних альтернативних ситуацій в завданні і результативності (можливості її рішення за кінцеве число кроків).

^ Алгоритм розв’язання задачі на ПК. В тексті наводять опис логіки алгоритму і спосіб формування результатів розв’язання із зазначенням послідовності етапів розрахунку. Алгоритмом повинні бути передбачені всі ситуації, які можуть виникнути в процесі розв’язання задачі. Після чого подається алгоритм у вигляді схеми відповідно до вимог Державного стандарту 19.701-90 “Схеми алгоритмів, програм даних і систем. Умовні позначення і правила виконання”. При побудові загального алгоритму розв’язання задачі у вигляді схеми можуть бути використані символи, передбачені державним стандартом 19.701-90. Ступінь деталізації схеми алгоритму визначає автор розробки. Результатом алгоритмізації є логічно побудована блок-схема (див. додаток 4).

Розділи 2 та 3 починаються з короткого опису теоретичних положень, які слід повязувати потім зі сферою практичної діяльності. Курсова робота має відображати глибокі знання основних понять, термінів з досліджуваної теми; основних положень нормативних і законодавчих актів, що стосуються діяльності певного економічного об’єкта; вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела та інформаційну базу даних; використовувати математичні, статистичні та інші способи обробки інформації; розробляти пропозиції щодо вирішення проблем з теми роботи; логічно та чітко викладати матеріал; робити висновки та узагальнення; давати ґрунтовні оцінки різним явищам та процесам. У кінці кожного розділу стисло (2 – 3 речення) формулюються висновки.

Розділ 2. Імітаційне моделювання бізнес процесів віртуального економічного об’єкта за допомогою аналітичної системи Project Expert

В теперішній час, стратегічне планування розвитку підприємства вимагає застосування сучасних методик та інструментів. Одним з ефективних інструментів для задач даного типу є метод імітаційного моделювання. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення. Крім того, вони дають можливість перевірити різні ідеї, гіпотези і припущення щодо розвитку бізнесу, проаналізувати наслідки їх реалізації. Послідовно моделюючи в системі плановану діяльність нового чи діючого підприємства і зміни в економічному середовищі, можна вести інвестиційне проектування і фінансове планування, створювати бізнес-плани, оцінювати ефективність реалізації проектів. Комп’ютерний комплекс Project Expert дозволяє проаналізувати альтернативні варіанти розвитку проекту і вибрати оптимальний шлях розвитку підприємства, визначити потреби підприємства в коштах, підібрати оптимальну схему фінансування й умови кредитування, оцінити запас міцності бізнесу, ефективність вкладень для всіх учасників проекту, вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту, а також вести контроль за реалізацією проектів. Система дозволяє моделювати діяльність різних підприємств. Робота з системою на різних стадіях розробки і реалізації проекту виконується у виді наступних основних кроків:

 • побудова моделі компанії та її економічного оточення в рамках проекту її розвитку;

 • визначення потреби у фінансуванні проекту;

 • розробка стратегії фінансування;

 • аналіз прогнозованих фінансових результатів;

 • планування, бізнес-планування – з необхідними підсумковими таблицями, графіками і діаграмами;

 • аналіз даних про поточне становище проекту в процесі його реалізації.

Розділ 3. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта засобами Microsoft Access

У середовищі Microsoft Access необхідно створити базу для введення даних, пошуку необхідної інформації та створення вихідних документів. Створення реляційної бази даних за допомогою СУБД Access необхідно починати з формування структури таблиць. При створенні структури таблиць треба користуватися даними з індивідуального завдання та зразком створення структури БД із загальної постановки задач. Для встановлення зв’язку з іншими таблицями БД встановити ключові поля. Після формування структури таблиць необхідно створити схему даних, у якій встановлюються зв’язки між таблицями. Для заповнення даними створеної структури таблиці ввести дані в таблиці та здійснити їх редагування відповідно до індивідуального завдання Після побудови інформаційних таблиць в СУБД Access створюють інструмент форми для візуального огляду, введення та редагування даних. Відбір та аналіз інформації у базі даних здійснюється за допомогою запитів. Вони також, використовуються як джерело даних для форм та звітів. Обов’язковим є побудування запитів: на вибірку, з параметром, перехресний та т.п. Для виведення на друк необхідних відомостей у визначеному користувачем вигляді створюються вихідні документи зі звітними даними – звіти. Дані для звітів формуються на основі базових таблиць та запитів. Додаткові розрахунки та поля вводяться при розробці макету звіту. Для зручного доступу до всіх форм та звітів, що створені в базі даних, використовується Главная кнопочная форма. Це засіб інтерфейсу користувача інформаційної системи - Диспетчера кнопочных форм. В даному завданні необхідно створити головну кнопкову форму з меню для переходу до:

 • підменю для роботи з довідниковою інформацію та формування замовлень (містить кнопки з відповідними підписами для відкриття форм);

 • підменю для перегляду та друку звітної інформації (містить кнопки для перегляду та друку звітів з відповідними підписами).

^ У висновку треба викласти у вигляді коротких тез основні положення розробленої роботи, особливості і переваги прийнятих проектних рішень, а також пропозиції щодо впровадження їх у практику. Висновки – це узагальнення за темою в цілому.

^ У списку використаних джерел необхідно зібрати у повному обсязі інформацію із законодавчих, нормативних документів, статистичних збірників. Проаналізувати спеціальну літературу, internet – ресурси, періодичні видання. Зібраний матеріал систематизується відповідно до плану курсової роботи. У списку використаних джерел рекомендується включати від 20 до 30 найменувань.

Додатки. Кожний додаток, наведений у роботі, повинен мати свій порядковий номер і посилання на нього в тексті. У додатках розміщуються інформаційні матеріали, які становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки можна включати документи підприємства, інструкції, ілюстрації допоміжного характеру тощо, на які, якщо необхідно, в роботі наводяться посилання.

^ 4. Правила оформлення курсової роботи

Роботу оформляють згідно з держстандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», а саме:

^ Друк тексту - лист білого паперу А4 (210х297 мм); компютерний набір: шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14, інтервал – 1.5; параметри сторінки: ліве поле – 20мм, праве -10мм, верхне – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) слід подавати безпосередньо після посилання на нього в тексті, де він згаданий вперше, або на наступній сторінці і позначати словом «Рисунок _», «Таблиця _» і т.п., нумеровати послідовно. Номер рисунка та його назву розміщують під рисунком. Нумерацію рисунків і таблиць наводять арабськими цифрами без знака №. Сторінки курсової роботи, на яких наведено ілюстративний матеріал, включають до загальної нумерації сторінок. Таблиця має містити: дані, необхідні для вивчення певного явища; загальний та внутрішні загаловки. Загальний заголовок таблиці стисло характеризує її зміст, а також період, за який наведено дані. Внутрішні заголовки зазначають, які показники аналізуються у відповідних рядках і графах таблиці, в яких одиницях виміру. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені у додатках) у межах розділу. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку, пишуть «Продовження табл._ ». Кількість ілюстрацій у курсовій роботі визначається її змістом і доцільно для надання тексту зрозумілості та конкретності.

Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер формули пишуть у круглих дужках на цьому ж рядку з правого боку сторінки; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, та кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починається зі слова «де» без двокрапки. Формули слід розміщувати у тексті на окремому рядку, залишаючи між ними не менше одного вільного рядка. Першоджерела формул зазначаються у квадратних дужках.

При оформленні курсової роботи слід також дотримуватися вимог держстандарту України ДСТУ БА.2.-4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) «Основні вимоги до робочої документації».

Титульну сторінку, яка є першою сторінкою курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Нумерацію наступних сторінок подають арабськими цифрами, які проставляють у правому верхньому куті.

Зміст складається з усіх частин курсової роботи та номерів їх початкових сторінок. Його розміщують після титульної сторінки і нумерують як другу сторінку.

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до плану роботи. Відстань між заголовком і текстом дорівнює трьом інтервалам основного тексту.

На додатки, які містяться у курсовій роботі, мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток _» і велика літера, що позначає додаток.

Посилання на літературні джерела слід наводити у квадратних дужках, наприклад [X, с.N] , де Х – порядковий номер літературного джерела у списку, N – сторінка цитованого джерела.

Список використаних джерел слід розміщувати у такій послідовності: спочатку (у хронологічному порядку) Закони України, далі – Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, за ними літературні джерела в абетковому порядку: монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації. Дані про книги обовязково містять прізвіще та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Дані про журнальні або газетні статті – прізвище та ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки.

У списку використаних джерел наукові праці записуються тією мовою, якою вони видані.

Список оформлюється відповідно до вимог держстандартів: «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила к составлению». ГОСТ 7.1-84 та «Скорочення слів в укр. мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». ДСТУ 3582-97.


^ 5. Захист курсової роботи

Студент має виконати курсову роботу і подати її на кафедру у термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше 10 днів до захисту.

Спочатку виконана курсова робота реєструється на кафедрі та передається викладачу – науковому керівнику на перевірку. Викладач перевіряє роботу та пише рецензію (додаток 5). Якщо робота не відповідає темі, завданню та вимогам до курсової роботи, викладач повертає роботу з позначкою «на доопрацювання» без письмової рецензії. У такому разі викладач не допускає студента до захисту та встановлює строки усунення недоліків. Тільки після доопрацювання, з урахуванням зауважень, викладач пише рецензію і допускає роботу до захисту.

Захист курсової роботи проводиться комісією у складі наукового керівника та викладачів кафедри ЕКІС ВТЕІ у терміни, передбачені розпорядженням по кафедрі.

При захисті курсової роботи студент має продемонструвати глибокі знання з досліджуваної теми, вміти чітка викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал, аргументовано відповідати на питання.

Оцінювання курсової роботи здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та за шкалою ECTS ( A, B, C, D, E, FX). На оцінку впливають глибина, змістовність і манера захисту, тобто якість розробленої роботи та її оформлення. Позитивна оцінка заноситься до залікової книжки. Захищені курсові роботи передаються на кафедру, де вони зберігаються згідно з вимогами до такого виду документів.

Якщо студент не захистив курсову роботу, він вважається не атестованим з даної дисципліни та не допускається до іспиту.

Додаток 1

^ Орієнтовна тематика курсових робіт

з дисципліни «Інформаційні системи в економіці»

для студентів спеціальності 6.030502 ЕК всіх форм навчання


1.Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – підприємства автоперевезень;

2. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта - виробництва упаковки;

3. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта - видавництва;

4. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – лікарні;

5. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – хлібопекарного виробництва;

6. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – будівельної компанії;

7. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта - фото послуги;

8. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта - постачальника кави та чаю;

9. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – фармацевтичного підприємства;

10. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – готелю;

11. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – ресторану;

12. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – виробництва шкарпеток;

13. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – спортивного комплексу;

14. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – туристичної фірми;

15. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – супермаркету побутової техніки;

16. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – продуктового супермаркету;

17. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – підприємства виготовлення меблів;

18. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – салону краси;

19. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – супермаркету канцтоварів;

20. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта – охоронної агенції;

21. Створення інформаційної системи віртуального економічного об’єкта - автосалону.


Додаток 2

Київський національний торговельно - економічний університет

Вінницький торговельно – економічний інститут
^

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем


дисципліна інформаційні системи в економіці

спеціальність 6.030502 економічна кібернетика курс_____ група _______

форма навчання ______________

Завдання

на курсову роботу студента


___________________________________________________________________________

/ Прізвище, Ім’я та по Батькові/

^ 1.Тема роботи______________________________________________________________

/назва теми/

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

^ 2.Строк здачі студентом закінченої роботи ______________ 20 р.

3. План____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

^ 4. Дата видачі завдання ___________ 20 р.


Студент________________________

підпис

Керівник______________________ ______________________________

підпис Прізвище, Ім’я та по Батькові

«____»____________20 р.


Додаток 3

Київський національний торговельно - економічний університет

Вінницький торговельно – економічний інститут

^

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Інформаційні системи в економіці»


на тему: / назва теми / .


Студент ___ курсу ____ групи ______ форми навчання__________факультету

/ Прізвище, Ім’я та по Батькові /


Науковий керівник____________________________

/ науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали /


Вінниця 20____

Додаток 4
Рис.4.1. Загальна блок – схема постановки задачі
Рис.4.2. Блок – схема алгоритму створення імітаційної моделі економічного об’єкта за допомогою Project Expert
Рис.4.3 Блок – схема алгоритму створення БД економічного об’єкта за допомогою MS Access

Додаток 5

Київський національний торговельно - економічний університет

Вінницький торговельно – економічний інститут

^

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем


Рецензія

на курсову роботу


студента___________________________________________________________

( прізвище, імя та по-батькові)

курсу______групи_____________факультету____________________________

Курсова робота з дисципліни «Інформаційні системи в економіці»

Тема______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Реєстраційний №_______, дата одержання «___»_____________200____р.

Рецензент__________________________________________________________

( вчене звання, прізвище, ініціали)


Зміст рецензії

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Допущено до захисту «____»________20 р. ______________________

( підпис рецензента)

Захист планується о _____ , в ауд. корп. ,«___»________20 р.

(місце роботи комісії)


КР захищено з оцінкою________________________

Комісія у складі:

1.______________ ____________________________

2.______________ ____________________________

3.______________ ____________________________

(підпис ) ( прізвище, ініціали )
Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
«Інформаційні системи в економіці». Курсова робота сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів, прищеплює елементи...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconКалендарний план виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи І технології в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика», групи ек-31 денна форма навчання на 2012-2013 н р
«Інформаційні системи і технології в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів всіх форм навчання
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол №19 від 23. 11. 2012 р.),...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Для студентів спеціальності
Менеджмент організацій", навчального плану підготовки спеціаліста з напряму 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни "Менеджмент підприємства", навчального...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження”, навчального...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра напряму 0305 "Економіка І підприємництво"...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр 030502 «Економічна кібернетика»
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу „Економічна теорія" для студентів напрямів підготовки „Економіка і підприємництво"...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетинг”, навчального плану, освітньо-кваліфікаційної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Промисловий маркетинг”, навчального плану,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов