Міністерство освіти і науки України icon

Міністерство освіти і науки УкраїниНазваМіністерство освіти і науки України
Дата конвертації04.01.2013
Розмір229.41 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України


Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор В.Т. Сусіденко


ПРОГРАМА І СТРУКТУРА

комплексного державного іспиту з базової освіти

напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 050108 “Маркетинг”

професійного спрямування

05010801 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”

для студентів усіх форм навчання

Вінниця 2010


Тиражування без дозволу ВТЕІ КНТЕУ не дозволяється.


Укладачі: С.О.Сіренко, к.т.н., доцент

А.С. Тернова, к.т.н., доцент


Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №2 від 04.09.2009р.), схвалено на засіданні методичної ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол № 1 від 30.09.2009 року), на засіданні методичної ради інституту (протокол № 1 від 02.10.2009 року) та затверджено на Вченій раді інституту (протокол № 11 від 05.10.2009р.).


Рецензент: Жарлінська Р.Г. канд. екон. наук, доцент кафедри товарознавства та маркетингу


Навчально-методичне видання


^ ПРОГРАМА І СТРУКТУРА

комплексного державного іспиту з базової освіти

напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 050108 “Маркетинг”

професійного спрямування

05010801 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”

для студентів усіх форм навчання


Вінниця 2010ВСТУП


Програму комплексного державного іспиту з базової освіти розроблено відповідно до Галузевих компонент державних стандартів вищої освіти України підготовки бакалаврів напряму 050108 “Маркетинг” та Варіативних компонент ВТЕІ КНТЕУ: "Освітньо-кваліфікаційної характеристики", "Освітньо-професійної програми" та "Засобів діагностики якості вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра зі спеціальності 050108 “Маркетинг” передбачає реалізацію випускниками на первинних посадах таких функцій, як маркетингова, інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, зокрема:

 • реалізацію загальних функцій управління маркетингом на підприємстві;

 • прийняття оперативних рішень в межах своєї компетенції;

 • функціональну та інформаційну підготовку проектів рішень;

 • оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;

 • керівництво підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

Формування вмінь та навичок для виконання типових завдань забезпечено змістовними модулями, що об'єднані у нормативні дисципліни.

У засобах діагностики якості вищої освіти бакалавра з торгівлі враховано професійне спрямування.

Випускник спеціальності «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має володіти наступними знаннями та вміннями.


Знання


 • суть та особливості ринку, його інституціональні складові, етапи формування;

 • особливості споживчої поведінки;

 • класифікацію товарів промислового ринку;

 • специфіку маркетингового середовища підприємства, методи та процедури аналізу маркетингового середовища;

 • основні принципи, моделі та методи сегментації ринку та відбору цільових ринків;

 • стратегію планування на промисловому ринку;

 • маркетингові стратегії підприємства на промисловому ринку;

 • процес постачання та збуту товарів на промисловому ринку;

 • специфіку розробки комплексу маркетингу підприємства загалом та по кожній складовій;

 • специфіку інноваційної діяльності підприємства;

 • значення та суть маркетингових досліджень;

 • критерії достовірності та об`єктивності маркетингової інформації;

 • основні етапи маркетингових досліджень та їх детальну характеристику;

 • основні джерела вторинної маркетингової інформації;

 • методику розробки анкет;

 • організаційні питання проведення маркетингового дослідження;

 • методику здійснення вибіркових спостережень.Вміння


 • сформулювати маркетингову управлінську проблему підприємства;

 • проаналізувати маркетингове середовище підприємства та провести SWOT-аналіз;

 • сформулювати ринкову стратегію фірми на промисловому ринку;

 • розробити комплекс маркетингу підприємства (товарну, цінову, збутову стратегії та стратегію просування) для цільових ринків;

 • побудувати програму реалізації кожної складової комплексу маркетингу із урахуванням специфіки ринку, ресурсів та позиції підприємства, поточної маркетингової політики тощо.

 • здійснювати на практиці маркетингові дослідження ринків;

 • виявляти ринкові проблеми та можливості, формувати цілі маркетингових досліджень;

 • складати пошукові питання та обирати джерела інформації;

 • оцінювати цінність маркетингової інформації;

 • здійснювати різноманітні інтерв’ю;

 • проводити інструктаж інтерв’юерів;

 • планувати вибіркові спостереження;

 • обробляти та аналізувати первинну і вторинну маркетингову інформацію;

 • збирати принципову інформацію та аналізувати основні фактори політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища зовнішнього ринку.

Комплексний державний іспит з базової освіти дозволяє виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання робочих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Мета державного іспиту - оцінка рівня професійних знань, умінь та навичок випускників. 1. ^ СТРУКТУРА ІСПИТУ З БАЗОВОЇ ОСВІТИ


Іспит базується на вимогах до знань та вмінь випускника спеціальності «Маркетинг» ОКХ «бакалавр».

Комплексний державний іспит складається з двох етапів:

 1. Теоретична частина, яка передбачає тестову перевірку знань, що формують уміння, зазначені в ГСВОУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму "Маркетинг";

 2. Практична частина, яка передбачає письмове розв'язання типового кваліфікаційного завдання.

^ Теоретична частина. Програма тестової перевірки знань комплексного державного іспиту містить нормативні професійно-орієнтовані дисципліни відповідно до професійного спрямування випускників:

 1. Основи економічної теорії, мікро-, макроекономіка.

 2. Економіка підприємства.

 3. Фінанси підприємства.

 4. Маркетинг.

 5. Торговельна логістика.

 6. Менеджмент.

 7. Підприємницьке право.

 8. Організація і технологія торгівлі.

 9. Маркетинг підприємства.

9.1. Маркетингова товарна політика.

9.2. Маркетингова цінова політика

Тестові завдання сформовані у закритій формі із запропонованими відповідями, з яких вибирають правильні з множинним вибором (чотири відповіді, тільки одна з яких є правильною).

Тестові завдання закритої форми знаходяться в комп’ютерній базі даних. Банк кількості тестових завдань для бакалаврів різних професійних спрямувань містить 1080 завдань.

^ Практична частина. Типове кваліфікаційне завдання за змістовними модулями імітує умови (ситуації) практичної діяльності випускника на первинних посадах.


^ Критерії оцінки комплексного державного іспиту з базової освіти


Державна комісія фіксує результат комп'ютерного тестування кожного студента у екзаменаційній відомості.

Загальні критерії оцінювання тестових завдань:

Понад 90% правильних відповідей - "відмінно",

76-90% правильних відповідей - "добре",

60-75% правильних відповідей - "задовільно",

менше 60% правильних відповідей - "незадовільно".

Оцінювання результатів розв'язання типового кваліфікаційного завдання відповідно до еталонних відповідей відбувається за такими загальними критеріями:

"відмінно" - завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином;

"добре" - завдання виконано повністю, але припущено незначних неточностей у розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше, ніж на 80%;

"задовільно" - завдання виконано не менше, ніж на 70% за умови належного оформлення; або не менше, ніж на 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного державного іспиту складається з усередненої оцінки за кожний з етапів (40% за тестове випробування і 60% за розв'язання типового кваліфікаційного завдання).


^ 2. Програма комплексного державного іспиту

з базової освіти


Розділи програми комплексного державного іспиту з базової освіти складені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.

Під час підготовки до іспиту рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці кожної програми.


^ 1. Основи економічної теорії, мікро-, макроекономіка


1.1. Основи економічної теорії

Предмет і метод дисципліни. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. Економічні потребі та інтереси. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Витрати виробництва і прибуток. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Домогосподарство в системі економічних відносин. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

1.2. Мікроекономіка

Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності та поведінки споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача. Аналіз поведінки споживача. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини. Мікроекономічна модель підприємства. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. Витрати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Олігополія та монополістична конкуренція. Ринок факторів виробництва. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

1.3. Макроекономіка

Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Ринок праці. Товарний ринок. Грошовий ринок. Інфляційний механізм. Споживання домогосподарств. Приватні інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. Економічна динаміка. Держава в системі макроекономічного регулювання. Зовнішньоекономічна діяльність.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Волкова, О. В. Ринок праці : Навч. посібник / О. В. Волкова. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 624с.

 2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория / Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. Амосова. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 240 с. 

 3. Дзюбик, С. Д. Основи економічної теорії : навч. посібник / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 491с.

 4. Економіка : навч. посібник / Ю. Г. Козак, Л. М. Семенюк, О. С. Кіро, М. І. Барановська ; за ред. Ю.Г. Козака, Л.М. Семенюк. – К. : Центр учбової літератури, 2006. – 296 с.

 5. Злупко, С. М. Перехідна економіка : сучасна Україна : Навч. посібник / С. М. Злупко. – К : Знання, 2006. – 324с. 

 6. Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : Навч. посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – 2-ге вид., допов. – К : Академія, 2006. – 504с. 

 7. Основи економічної теорії : Навч. посібник / Л. Ю. Мельник, М. Х. Корецький, В. М. Огаренко та ін. ; За ред. Л.Ю. Мельника. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 528с.

 8. Основи економічної теорії : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, В.М. Попов, О.І. Черепніна та ін. – К. : КНТЕУ, 2008. – 116с.

 9. Політична економія : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін ; За ред. проф. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487 с.

 10. Системна трансформація економіки: історико-методологічний аспект : Монографія / Л. Б. Ольшевський, Л. В. Осіпова, І. А. Черняхович та ін. – Вінниця : О.Власюк, 2005. – 208с.

 11. Федоренко, В. Г. Основи економічної теорії : Підручник / В. Г. Федоренко, Ю. М. Ніколенко, О. М. Діденко ; За ред. В.Г. Федоренка. – К : Алерта, 2005. – 511с.

12. Базілінська, О. Я. Мікроекономіка : навч. посібник / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна ; за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 352 с.

13. Гронтковська, Г. Е. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 418 с.

14.Калініченко, О. В. Мікроекономіка : навч.-метод. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 472 с.

15.Калініченко, О. В. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

16.Косік, А. Ф. Мікроекономіка : навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 438 с.

17.Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад. А.Г. Герасименко, Н.В. Квіцинська. – К. : КНТЕУ, 2009. – 105 с.

18.Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад. О.Г. Гриценко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 77 с.

19.Мікроекономіка : опорний конспект лекцій. Р. I, II / уклад. О.В. Трапля. – Вінниця : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 55 с.

20.Пилипенко, В. В. Мікроекономіка : практикум: навч. посібник / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 298 с.

21.Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

22.Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий. – К. : Каравела, 2008. – 312с.

23.Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., допов. – К : Атіка, 2007. – 368с.

24.Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; За ред. В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., випр. – К : Знання, 2006. – 623с.

25.Базілінська, О. Я. Макроекономіка : навч. посібник / О. Я. Базілінська. – 2-г вид., випр. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 442 с.

26.Батура, О. В. Макроекономіка : навч. посібник / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 236с.

27.Карпінський, Б. А. Макроекономіка :зростання і сталий розвиток : навч. посібник / Б. А. Карпінський, С. М. Божко, О. Б. Карпінська. – К. : Професіонал, 2006. – 272 с.

28.Кулішов, В. В. Макроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посібник / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія плюс, 2007. – 256с.

29.Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посібник / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник ; за ред. А.Ф. Мельника. – К. : Знання, 2008. – 699с. 

30. Макроекономіка : збірник тестових завдань / уклад.: Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 80с.

31.Макроекономіка : Навч. посібник / І. І. Вініченко, О. В. Гончаренко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с.

32.Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколов, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна. – К. : КНТЕУ, 2007. – 102с.

33.Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколовська, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна, Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 107с.

34.Мікроекономіка і макроекономіка : підручник , у 2-х ч. / С. М. Будаговська, О. І. Кілієвич, І. О. Луніна та ін. ; за заг. ред. С.М. Будаговської. – 4-те вид. – К. : Основи, 2007. – 518 с.


^ 2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Теорії підприємств і основи підприємства. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. Структура та управління підприємством. Ринок і продукція. Планування діяльності підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Капітал підприємства. Інвестиції. Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Організація виробництва забезпечення якості продукції. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. Економічна безпека та антикризова діяльність.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навч. посібник / І. І. Цигилик, Я. Р. Бибик, М. Я. Ємбрик, В. Ф. Паращич. – 2-ге вид., допов., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 212с.

 2. Економіка підприємства : опорний конспект лекцій / Уклад. Н.М. Гуляєва, І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк, І.Ю. Бондар, С.І. Губар. – К. : КНТЕУ, 2007. – 120с.

 3. Економіка та підприємництво : Практикум. Навч. посібник / С. Я. Салига, В. О. Желябін, О. В. Бойко та ін. – К : Професіонал, 2007. – 752с.

 4. Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

 5. Ковальчук, І. В. Економіка підприємства : навч. посібник / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679с. 


^ 3. Фінанси підприємства


Основи фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування підприємств. Обігові кошти. Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Оцінювання фінансового стану підприємств. Фінансове планування на підприємствах. Фінансова санація підприємств.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Білик, М. Д. Фінанси підприємств. Практикум : навч. посібник / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 196 с.

2.Бланк, І. О. Управління фінансами підприємств і об'єднань : навч. посібник / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2007. – 183с.

3.Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 271с.

4.Гончаров, А. И. Финансовое оздоровление предприятий:Теория и практика / А. И. Гончаров, С. В. Барулин, М. В. Терентьева. – М. : Ось-89, 2009. – 544 с.

5.Любенко, Н. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. М. Любенко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

6.Мацибора, В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с.

7.Фінанси підприємства : Опорний конспект лекцій / Уклад.: Л.О.Лігоненко, Н.М.Гуляєва, Г.В. Ситник , Л.Л.Стасюк та інш. – К : КНТЕУ, 2007. – 113с.

8.Фінанси підприємства : Підручник / Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва, Н. А. Гринюк та ін. – К : КНТЕУ, 2007. – 491с.

9.Фінансова стратегія підприємства : монографія / І. О. Бланк, Г. В. Ситник, О. В. Корольова-Казанська, І. Г. Ганечко ; за заг. ред. І.О. Бланка. – К. : КНТЕУ, 2009. – 147 с.

10.Фінансова стратегія підприємства : опорний конспект лекцій / уклад. І.О. Бланк, Г.В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2007. – 77с.


4. Маркетинг.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Класифікація маркетингу. Характеристики маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика. Маркетингова цінова політика. Маркетингова політика продажу. Маркетингова політика просування. Організація маркетингу. Контроль маркетингу. План маркетингу підприємства.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1.Бородкіна, Н. О. Маркетинг : навч. посібник / Н. О. Бородкіна ; за ред. Г.В. Осовської. – К. : Кондор, 2007. – 362с.

2.Гірченко, Т. Д. Маркетинг : Навч. посібник / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. – К : ІНКОС, Центр навчальної літератури, 2007. – 255с. 

3.Корж, М. В. Маркетинг : навч. посібник / М. В. Корж. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

4.Литовченко, І. Л. Інтернет-маркетинг : навч. посібник / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.

5.Мазилкина, Е. И. Брендинг : учеб.-практ. пособие / Е. И. Мазилкина. – М. : Дашков и К, 2008. – 224 с.

6.Манн, И. Б. Маркетинг на 100 %: ремикс: как стать хорошим менеджером по маркетингу / И. Б. Манн. – 6-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2009. – 256 с.

7.Маркетинг : опорний конспект лекцій / уклад. В.М. Торопков. – К. : КНТЕУ, 2008. – 136с.

8.Маркетинг. Збірник ситуаційних завдань / Уклад. В.М. Торопков. – К : КНТЕУ, 2007. – 22с.

9.Новітній маркетинг : навч. посібник / Є. В. Савєльєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанович та ін. ; за ред. Є.В. Савєльєва. – К. : Знання, 2008. – 420с. 

10Прайснер, А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте / А. Прайснер. – М. : Гребенников, 2009. – 308 с.

11.Райс, Э. Маркетинг снизу вверх: от тактики до бизнес-стратегии = By Al Ries and Jack Trout Bottom-Up Marketing / Эл. Райс, Джек Траут. – пер.с англ. – М., СПб., К. : Вильямс, 2009. – 224 с.

12.Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление / Т. А. Гайдаенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, МИРБИС, 2008. – 512 с.

13.Лисогор, В. М. Моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств : Монографія / В. М. Лисогор, О. М. Мороз, О. В. Пітик. – 2-ге вид., випр. і допов. – Вінниця : Універсум - Вінниця, 2005. – 122с.

14.Лисогор, В. М. Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону : Навч. посібник / В. М. Лисогор, О. М. Мороз, О. В. Пітик. – К : Кондор, 2007. – 208с.

15.Маркетингова діяльність підприємства : Опорний конспект лекцій / Укл. Черепов В.В. – К : КДТЕУ, 2000. – 93с.

16.Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / М. І. Белявцев, В. М. Воробйов, В. Г. Кузнецов та ін. ; За ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 407с.

17.Теорія і практика маркетингу в Україні : Монографія / За ред. А.Ф Павленка. – К : КНЕУ, 2005. – 584с.

18.Шульгіна, Л. М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : Монографія / Л. М. Шульгіна. – К : КНТЕУ, 2005. – 597с. – с. 561-596.

19.Щербань, В. М. Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / В. М. Щербань. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с.


^ 5. Торговельна логістика


Логістика у ринковій економіці. Класифікація форм логістичних утворень. Характеристика основних елементів логістики. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками. Фактори формування логістичних систем. Управління матеріальними потоками в логістичних системах. Заготівельна логістика. Сутність розподільчої логістики. Внутрішньовиробнича логістика. Логістика посередництва. Логістика складування. Транспортна логістика. Транспортно-експедиційні логістичні послуги. Глобалізація процесів логістики. Міжнародна логістика.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Алькема, В. Г. Логістика. Теорія та практика : навч. посібник / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. – К. : Професіонал, 2008. – 272 с.

 2. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика : Учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М : Проспект, 2007. – 432с.

 3. Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посібник / В. Г. Банько. – К. : КНТ, 2008. – 204с.

 4. Волгин, В. В. Склад: логистика, управление, анализ / В. В. Волгин. – 10-е изд., перераб. и допол. – М. : Дашков и К, 2009. – 736 с.

 5. Гаджинский, А. М. Практикум по логистике / А. М. Гаджинский. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2009. – 312 с.

 6. Дыбская, В. В. Управление складированием в цепях поставок / В. В. Дыбская. – М. : Альфа-Пресс, 2009. – 720 с.

 7. Москвітіна, Т. Д. Торговельна логістика : Навч. посібник / Т. Д. Москвітіна. – К : КНТЕУ, 2007. – 161с.

 8. Москвітіна, Т. Д. Торговельна логістика : Опорний конспект лекцій / Т. Д. Москвітіна ; Укл. Москвітіна Т.Д. – К : КНТЕУ, 2002. – 95с.

 9. Невешкина, Е. В. Управление финансово-товарными потоками на предприятиях торговли : практ. пособие / Е. В. Невешкина. – М. : Дашков и К, 2009. – 192 с.

 10. Окландер, М. А. Логістика : підручник / М. А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.


6. Менеджмент


Поняття і сутність менеджменту. Розвиток науки управління. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Методи обґрунтування управлінських рішень. Планування в організації. Організація як функція управління. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в управлінні. Ефективність управління.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Дикань, Н. В. Менеджмент : навч. посібник / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389с. 

 2. Менеджмент : підручник / В. Г. Федоренко, Є. В. Бондаренко, О. Ф. Іткін та ін. ; за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 652 с.

 3. Менеджмент. Ситуаційні вправи : навч. посібник / С. І. Бай, В. М. Жуковська, А. Ю. Тривайло, С. О. Юшин ; за заг. ред. С.І. Бая. – К. : КНТЕУ, 2008. – 75с.

 4. Петросян, А. Э. Менеджмент: идеи, задачи, тесты / А. Э. Петросян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 572 с. 

 5. Пфеффер, Д. Доказательный менеджмент:новейшая концепция управления от Гарвардской школы бизнеса = Jeffey Pfeffer Robert I. Sutton Hard Facts, Dangerous Half-Truths, and Total Nonsese / Дж. Пфеффер, Р. Саттон. – пер. с англ. – М. : Эксмо, 2008. – 384 с. 

 6. Скібіцька, Л. І. Менеджмент : Навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 416с.

 7. Стадник, В. В. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2007. – 472с. 

 8. Старостіна, А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : Політехніка, 2009. – 200с.

 9. Сучасні концепції менеджменту : навч.посібник / Л. І. Федулова, Н. І. Гавловська, О. В. Декалюк та ін. ; за ред. Л.І.Федулової. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 535с.

 10. Шевчук, С. П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч. посібник / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. – К. : Професіонал, 2009. – 232 с.


^ 7. Підприємницьке право


Поняття, структура та джерела підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності. Загальні положення договірного права. Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна в користування. Договори про виконання робіт. Договори про надання послуг. Зобов'язання про сумісну діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право промислової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподаткування підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Микитенко Л.А. Програма з курсу «Комерційне право». – К.; ВЦ КНТЕУ, 2003.

2. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С.141.

3. Цивільний кодекс України РСР: Затв. Законом Української РСР від 18.07.1963р. № 1540-06 // Кодекси України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн.2.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. № 8073 – Х // Кодекси України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн.1.

5.Господарський процесуальний кодекс України // Кодекси України. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №4.

7. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. – М.: Междунар. Огношения, 1993.

8. Карпенко В.А. Правила торговли. Оптовая и розничная торговля. – Х.: Конус, 1998. – 184с.

9. Коммерческое право / Под ред. В.Ф Попондопуло, В.Ф. Яковлевой.- СПб., 1998.

10. Правове регулирование торговой деятельности в Украине / Сост. Д.В. Заднхайло. – Х.: Синтекс, 1997. – 656 с.


^ 8. Організація і технологія торгівлі


Роздрібна торговельна мережа. Організація торгово-технологічного процесу та обслуговування покупців. Позамагазинні форми роздрібного продажу товарів. Види посередників в оптовій торгівлі та їхні функції. Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі. Складська мережа. Організація технологічних процесів і праці на складах. Упаковка товарів та операції з нею. Організація перевезення товарів і транспортно-експедиторського обслуговування.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підручник ./ Н.О. Голошубова. – К.: Книга, 2004.- 560с.

2. Голошубова Н.О., Організація і технологія споживчими товарами: Навч.посіб./ Н.О. Голошубова – К.: КНТЕУ, 2007.- 272 с.

3. Голошубова Н.О.Оптова торгівля: організація та технологія: Навч. посіб./ Н.О. Голошубова, В.М. Торопков – К.: КНЕУ, 2005. – 265 с.


^ 9. МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Сутність, зміст і завдання товарної політики підприємства. Товари і послуги в маркетинговій діяльності. Ціни в системі ринкових характеристик товару. Якість продукції та методи її оцінювання. Конкурентоспроможність товару та її показники. Ринок товарів та послуг. Формування попиту на ринку окремого товару. Маркетингові дослідження товарного ринку. Цільовий ринок товару і методика його вибору. Організація управління продуктом. Життєвий цикл товару. Планування нового продукту і розроблення товару. Призначення та види ідентифікування продукції. Упаковка в системі планування продукту.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление / Т. А. Гайдаенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, МИРБИС, 2008. – 512 с.

2.Лисогор, В. М. Моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств : Монографія / В. М. Лисогор, О. М. Мороз, О. В. Пітик. – 2-ге вид., випр. і допов. – Вінниця : Універсум - Вінниця, 2005. – 122с.

3.Лисогор, В. М. Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону : Навч. посібник / В. М. Лисогор, О. М. Мороз, О. В. Пітик. – К : Кондор, 2007. – 208с.

4.Маркетингова діяльність підприємства : Опорний конспект лекцій / Укл. Черепов В.В. – К : КДТЕУ, 2000. – 93с.

5.Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / М. І. Белявцев, В. М. Воробйов, В. Г. Кузнецов та ін. ; За ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 407с.

6.Теорія і практика маркетингу в Україні : Монографія / За ред. А.Ф Павленка. – К : КНЕУ, 2005. – 584с.

7.Шульгіна, Л. М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : Монографія / Л. М. Шульгіна. – К : КНТЕУ, 2005. – 597с. – с. 561-596.

8.Щербань, В. М. Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / В. М. Щербань. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с.

9.Балабанова, Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна. – К : Професіонал, 2006. – 336с.

10.Гринев, В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия : Учеб. пособие / В. Ф. Гринев. – К : МАУП, 2004. – 160с. 

11.Дудла, О. І. Товарознавчі аспекти маркетингу : Навч.посібник / О. І. Дудла. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 224с.

12.Ілляшенко, С. М. Маркетингова товарна політика : Підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 234с.

13.Ілляшенко, С. М. Товарна інноваційна політика : Підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 281с.

14.Кардаш, В. Я. Товарна інноваційна політика : Підручник / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк. – К : КНЕУ, 2002. – 266с.

15.Кучеренко, В. Д. Маркетингова товарна політика : Підручник / В. Д. Кучеренко, Н. Б. Ткаченко. – К : КНТЕУ, 2005. – 185с.

16.Норіцина, Н. І. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / Н. І. Норіцина. – К : НАУ, 2003. – 217с.

17.Шканова, О. М. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / О. М. Шканова. – К : МАУП, 2003. – 160с.

18.Щербань, В. М. Товарна інноваційна політика : Навч. посібник / В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко. – К : Кондор, 2006. – 400с.


^ 9.1. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Введення в ціноутворення. Формування цінової політики. Ціна як інструмент маркетингової цінової політики. Системи цін та їх класифікація. Фактори маркетингового ціноутворення. Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу. Процедура прийняття рішень щодо визначення ціни. Коригування ціни. Особливості дослідження ринкової кон’юнктури у ціноутворенні. Маркетингові стратегії ціноутворення. Ціноутворення в міжнародному маркетингу. Оцінювання помилки і ризику в ціноутворенні. Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні. Ціноутворення брендів.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Балабанова, Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К : Професіонал, 2004. – 156с.

2.Бєлявцев, М. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посібник / М. І. Бєлявцев, І. В. Петенко, І. В. Прозорова. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 332с.

3.Длігач, А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : Навч. посібник / А. О. Длігач. – К : Професіонал, 2006. – 304с.

4.Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посібник / С. І. Дугіна. – К : КНТЕУ, 2005. – 393с.

5.Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дугіна. – К : КНЕУ, 2002. – 360с.

6.Корінєв, В. Л. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 200с.

7.Павленко, А. Ф. Маркетингова політика ціноутворення : Монографія / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв. – К : КНЕУ, 2004. – 332с.

8.Цацулин, А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга : Учебное пособие / А. Н. Цацулин. – 2-е изд. – М : Информационно-издательский дом "Филинь", 1998. – 448с.Схожі:

Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти і науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044)
На численні звернення приймальних комісій вищих навчальних закладів щодо порядку прийому на навчання осіб, які мають документ про...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки України Луцький національний технічний університет „затверджено”
Вступний іспит проходить у вигляді тестування. Тестові завдання складено відповідно до вимог програми з англійської мови для професійного...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни міністерство економіки україни
Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, що додається
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство енергетики та вугільної промисловості україни севастопольський національний університет ядерної
Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференціі. / За заг ред заслуженого діяча науки І техніки України, д ф м н., проф.,...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичний лист "Особливості організації навчально-реабілітаційного процесу у спеціальних...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36 тел. 248-91-14
Управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки закарпатської

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов