Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дата конвертації04.01.2013
Розмір357.64 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор В.Т. Сусіденко


ПРОГРАМА

комплексного державного екзамену з базової освітиосвітньо-кваліфікаційний рівень

“бакалавр”

напрям підготовки

6.030507 “Маркетинг”

професійне спрямування

6.03050701 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”для студентів заочної форми навчання


Вінниця 2011


Тиражування без дозволу ВТЕІ КНТЕУ не дозволяється.


Укладачі: С.О.Сіренко, к.т.н., доцент

А.С. Тернова, к.т.н., доцент

В.Г. Мормітко, к.т.н., доцент


Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №12 від 31.08.2011р.), схвалено на засіданні методичної ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол № 4 від 21.09.2011 року) та затверджено на Вченій раді інституту (протокол №8 від 26 вересня 2011 року )


Рецензент: Жарлінська Р.Г. канд. екон. наук, доцент


Навчально-методичне видання


ПРОГРАМА

комплексного державного екзамену з базової освіти

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг”

професійного спрямування

6.03050701 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”

для студентів заочної форми навчання


ВСТУП


Програма комплексного державного екзамену з базової освіти підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 6.030507 «Маркетинг» професійного спрямування 6.03050701 «Маркетинг на ринку товарів та послуг».

Комплексний державний екзамен з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета комплексного державного екзамену з базової освіти – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний екзамену з базової освіти складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра, зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра» з напряму 6.030507 «Маркетинг» професійного спрямування 6.03050701 «Маркетинг на ринку товарів та послуг».

- комплексне кваліфікаційне завдання, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На комплексний державний екзамен з базової освіти виносяться наступні дисципліни (табл.1).

Таблиця 1

Дисципліни, які виносяться на комплексний державний екзамен з базової освіти


№ з/п

Дисципліни

Форма навчання


заочна

заочна зі скороченим терміном

1

Основи економічної теорії, мікро- та макроекономіка

+


+

2

Економіка підприємства

+

+

3

Фінанси підприємства

+

+

4

Маркетингова товарна політика

+

+

5

Торговельна логістика

+

+

6

Організація і технологія торгівлі

+

+

7

Маркетинг

+

+

8

Менеджмент

+

+

9

Маркетингова цінова політика

+

+

10

Підприємницьке право

+

+Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу комплексного державного екзамену з базової освіти.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаних джерел.

При підготовці до комплексного державного екзамену з базової освіти студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програми.


1. Основний зміст


1. Основи економічної теорії, мікро-, макроекономіка


1.1. Основи економічної теорії

Предмет і метод дисципліни. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. Економічні потреби та інтереси. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Витрати виробництва і прибуток. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Домогосподарство в системі економічних відносин. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

1.2. Мікроекономіка

Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності та поведінки споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача. Аналіз поведінки споживача. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини. Мікроекономічна модель підприємства. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. Витрати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Олігополія та монополістична конкуренція. Ринок факторів виробництва. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

1.3. Макроекономіка

Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Ринок праці. Товарний ринок. Грошовий ринок. Інфляційний механізм. Споживання домогосподарств. Приватні інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. Економічна динаміка. Держава в системі макроекономічного регулювання. Зовнішньоекономічна діяльність.


^ 2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


Теорії підприємств і основи підприємства. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. Структура та управління підприємством. Ринок і продукція. Планування діяльності підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Капітал підприємства. Інвестиції. Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Організація виробництва забезпечення якості продукції. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. Економічна безпека та антикризова діяльність.


^ 3. Фінанси підприємства


Основи фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування підприємств. Обігові кошти. Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Оцінювання фінансового стану підприємств. Фінансове планування на підприємствах. Фінансова санація підприємств.


 1. ^ Маркетингова товарна політика


Товарна політика підприємства маркетингової орієнтації. Інтеграція споживчого і торговельного маркетингу в організації товарної політики. Зміст і завдання товарної політики. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування товарної політики. Диверсифікація товарної політики. Товарна політика підприємства на різних стадіях життєвого циклу товарів. Управління товарною політикою на підприємствах.

Товар і послуга як об'єкти маркетингової товарної політики. Товарний ринок. Значення товару в товарній політиці підприємства. Характеристика товарів. Визначення сильних та слабких сторін товару. Прогнозування майбутнього стану товару. Класифікація послуг. Специфіка послуг як товару. Особливості маркетингу у сфері послуг. Інжиніринг, його особливості. Організація торгівлі інжиніринговими послугами. Функціонування товарного ринку. Конкурентне середовище товарного ринку.

Якість як складова конкурентоспроможності товарів. Фактори якості товарів. Чотири рівні якості. Визначення показників якості товару. Проблеми підтримання якості продукції. Стандартизація і сертифікація продукції. Міжнародні стандарти ISO - 9000.

Конкурентоспроможність товарів. Порівняльні характеристики якості та конкурентоспроможності товарів. Складові конкурентоспроможності товарів. Одиничний, комплексний, інтегральний показники конкурентоспроможності товарів. Методи оцінки конкурентоспроможності товарів. Експертна оцінка конкурентоспроможності товарів. Методи генерації ідей експертів. Вибір базового зразка. Заходи щодо підтримання та підвищення конкурентоспроможності товарів. Управління конкурентоспроможністю товарів.

Формування асортименту і управління ним. Основні завдання асортиментної політики підприємства. Складові асортименту товарів. Показники асортименту товарів. Способи розширення асортименту. Етапи формування асортименту. Особливості формування асортименту на торговельних підприємствах різних спеціалізацій. Планування асортименту. Сітьові графіки. Планування асортиментної політики. Управління асортиментом. Оптимальна номенклатура. Застосування методів лінійного програмування в оптимізації асортименту.

Маркетинг товару ринкової новизни. Критерії визначення ринкової новизни товару. Особливості життєвого циклу товару ринкової новизни. Визначення ступеня новизни товару. Джерела придбання засобів для створення нового продукту. Функції служби маркетингу у здійсненні концепції товару ринкової новизни. Етапи розробки товару ринкової новизни. Творчі методи генерування ідеї нових товарів. Позиціювання товару на ринку. План маркетингу інноваційного товару як складова бізнес - плану. Прогнозування ризику, пов'язаного з розробкою товару ринкової новизни. Причини провалу товару ринкової новизни на ринку. Державне регулювання створення зразків товару в Україні.

Товарні марки, упаковка, кодування товарів. Типи товарної марки. Переваги та недоліки використання марок. Складові елементи фірмового стилю. Вимоги до упаковки товарів. Основні напрямки удосконалення упаковки у товарній політиці. Фактори, що впливають на рішення про упаковку. Алгоритм вибору упаковки. Кодування інформації про товар. Використання комп'ютерних технологій у процесі кодування товарів. Індекси штрих-кодів різних країн. Державне регулювання охорони торговельних знаків в Україні.

Сервіс у системі товарної політики. Основні принципи та завдання сервісу в системі товарної політики. Види сервісу. Варіанти організації сервісу. Технічне обслуговування. Стандартне обслуговування. Маркетинг запасних частин. Структура служби сервісу. Сучасні вимоги до технічної документації.


^ 5. Торговельна логістика


Логістика у ринковій економіці. Класифікація форм логістичних утворень. Характеристика основних елементів логістики. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками. Фактори формування логістичних систем. Управління матеріальними потоками в логістичних системах. Заготівельна логістика. Сутність розподільчої логістики. Внутрішньовиробнича логістика. Логістика посередництва. Логістика складування. Транспортна логістика. Транспортно-експедиційні логістичні послуги. Глобалізація процесів логістики. Міжнародна логістика.


^ 6. Організація і технологія торгівлі


Роздрібна торговельна мережа. Організація торгово-технологічного процесу та обслуговування покупців. Позамагазинні форми роздрібного продажу товарів. Види посередників в оптовій торгівлі та їхні функції. Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі. Складська мережа. Організація технологічних процесів і праці на складах. Упаковка товарів та операції з нею. Організація перевезення товарів і транспортно-експедиторського обслуговування.


7. Маркетинг


Ринкова економіка як середовище функціонування маркетингу: її сутність, основні ознаки та умови функціонування. Сутність основних понять маркетингу: нужда, потре­ба, попит, товар, обмін, угода та ринок. Сутність маркетингу. Виникнення, основні етапи розвитку. Марке­тинг як концепція і як спосіб дії, практична діяльність. Характеристика окремих маркетингових концепцій: удосконалення виробництва, удоско­налення товару, інтенсифікації комерційних зусиль, сучасного маркетин­гу, соціально-етичного маркетингу. Поняття консюмеризму, біхейвіоризму. Можливі стани ринку (співвідношення між попитом і пропозицією) і види маркетингу, що відповідають кожному з них; завдання маркетингу. Види маркетингу в залежності від направленості або місця знаход­ження ринків.

Система маркетингу і процес маркетингової діяльності на підприємстві: Поняття й структура системи. Основні елементи системи маркетингу: принципи маркетингу, цілі маркетингу, стратегія маркетингу, завдання та функції маркетингу, програми маркетингу, цільові ринки та сегменти цільового ринку. Маркетингове середовище підприємства. Особливості маркетингової діяльності на ринку продовольчих та на ринку непродовольчих товарів. Суб’єкти маркетингу.

Комплексні маркетингові дослідження та відбір цільових ринків.

Значення маркетингової інформації під час розробки та реалізації маркетингових рішень. Система маркетингової інформації та її структу­ра Види ринкової маркетингової інформації, її переваги та недоліки, джерела, система аналізу маркетингової інформації. Методи одержання даних (дослідження). Види і форми опитування: їх позитивні ри­си та недоліки. Сутність і завдання комплексного маркетингового дослідження. Зміст і структура маркетингового дослідження. Основні напрямки ком­плексного маркетингового дослідження. Сутність сегментації ринку та умови, за яких вона необхідна. Вибір цільових сегментів ринку. Позиціювання товару на ринку.

Стратегій, планування та контроль у системі маркетингу. Визначення поняття "стратегія маркетингу" Процес розробки стра­тегії маркетингу. Поняття та сутність стратегічного планування. Цілі стратегії марке­тингу. Стратегічна зона господарювання (СЗГ). Стратегічний господарсь­кий підрозділ (СГП). Види стратегій маркетингу стосовно товарів та послуг. Види стратегій маркетингу стосовно ринків. Методи розробки та оцінки варіантів стратегії маркетингу (методи "портфельного аналізу"). Процес планування маркетингу. Фактори, що впливають на плану­вання маркетингу. Визначення маркетингової програми. Маркетинговий контроль і його типи. Товарна політика маркетингу. Загальні поняття про товарну (продуктову) політику маркетингу, її зміст та завдання. Класифікація товарів

Суть основних понять товарно-знакової практики: марка, марочна назва, марочний знак, товарний знак. Рішення щодо використання марок, упаковки, марковання товару, сервісна політика. Формування товарного асортименту та товарної номенклатури підприємства. Поняття «новий товар» у теорії маркетингу. Процес створення нового товару. Характеристика основних етапів процесу створення та організації виробництва нового товару. Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів (стадій) життєвого циклу. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу товару. Маркетингова діяльність на різних стадіях життєвого циклу товару: мета, завдання, що розв'язуються, засоби, що використовуються. Стра­тегії маркетингу в залежності від співвідношення засобів, що використо­вуються: пасивний маркетинг, вибіркове і широке проникнення на ринок, інтенсивний маркетинг. Поняття "конкуренція" Основні показники конкурентоспроможності товарів на ринку. Методи визначення конкурентоспроможності товарів: Конкурентна боротьба на ринку, основні тенденції та завдання маркетингу

Цінова політика маркетингу. Загальне поняття цін. Ціна як один з основних інструментів (засобів) маркетингу. Види цін. Поняття про цінову політику, її мета й завдання. Ціноутворення на різних типах ринків. Основні складові частини і зміст методики розрахунку ціни. Основні стратегічні шляхи вирішення проблеми ціноутворення. Цінові стратегії маркетингу та умови їх застосування. Встановлення ціни при виході нового товару на ринок. Особливості цінової політики на різних етапах життєвого циклу товару: її цілі й завдання; зміст; засоби, що використовуються для досягнення поставленої мети.

Збутова політика маркетингу. Суть руху товарів і збуту продукції. Поняття, значення і завдання збутової політики маркетингу. Поняття й функції каналів збуту. Види ка­налів збуту: прямі канали (безпосередній зв’язок виробника із спожива­чем) і посередні (збут через різних посередників). Переваги й недоліки каналів збуту кожного виду. Характеристика каналів збуту в залежності від числа рівнів. Рішення про структуру каналу збуту. Поняття маркетингової системи збуту. Традиційні маркетингові сис­теми збуту. Вертикальні маркетингові системи збуту: корпоративні, до­говірні, адміністративні. Горизонтальні маркетингові системи збуту. Організація багаторівневих маркетингових систем. Організація збуту підприємства. Критерії функціонування системи збуту. Аналіз умов функціонування системи збуту різних структур. Роздрібна торгівля: класифікація посередників та їх характеристика. Оптова торгівля: класифікація посередників, їх характеристика. Вибір партнерів у каналах збуту.

Комунікаційна політика маркетингу. Поняття комунікаційної політики маркетингу (комплексу просування товарів та послуг на ринок) та її значення для досягнення цілей маркетингу. Структура комплексу маркетингових комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж. Елементи процесу комунікації. Зміст комунікаційної моделі: виявлення цільової аудиторії; вияв­лення очікуваної відповідної реакції; вибір звернення; вибір засобів роз­повсюдження інформації; вибір властивостей, які характеризують дже­рела інформації, що надходить по каналах зворотного зв’язку. Роль реклами у комплексі стимулювання збуту. Розробка програми рекламної діяльності. Основні рішення у сфері рекламної кампанії. Рекламний слоган, його значення та основні принципи розробки. Розробка рекламного тексту. Проведення реклами з використанням різних засобів. Поняття "фірмового стилю", його складові частини. Показники ефективності реклами. Зміст і основні напрямки "паблісіті". Поняття "директ мейл". Зміст, основні напрямки та засоби стимулювання збуту. Зміст та засоби особистого продажу. Поняття, значення, мета і завдання виставок та ярмарків.

Організація служб маркетингу на підприємстві. Поняття організаційної структури служби маркетингу підприємства. Основні вимоги до побудови маркетингових служб. Типи ор­ганізаційних структур служб маркетингу. Сутність функціональної організаційної структури маркетингу, її пе­реваги та недоліки. Сутність товарної організаційної структури маркетингу. її переваги та недоліки. Сутність регіональної організаційної структури маркетингу, її пере ваги та недоліки. Сутність матричної організаційної структури маркетингу. Функції основних категорій робітників маркетингових служб.


8. Менеджмент


Поняття і сутність менеджменту. Розвиток науки управління. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Методи обґрунтування управлінських рішень. Планування в організації. Організація як функція управління. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в управлінні. Ефективність управління.


^ 9. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА


Сутність та зміст маркетингової цінової політики. Підприємство в умовах ринкового ціноутворення. Цінова політика і цінова стратегія фірми. Необхідні умови ринкового ціноутворення. Ціна ринкової рівноваги. Фактори, що формують ринкові ціни. Нецінові фактори, що впливають на обсяг попиту, пропозиції та рівень ціни. Організація, порядок та етапи роботи керівників підприємства при встановленні ціни.

Методи визначення ціни товару підприємством. Роль ціни в економічній стратегії і тактиці підприємства в ринковій діяльності. Основні цілі ціноутворення. Критерії та послідовність вибору методу ціноутворення. Зміст методів ціноутворення та передумови їх практичного застосування. Ступінь готовності фірми до застосування прогресивних цінових стратегій. Специфіка формування цін підприємством на різних типах ринків. Природні монополії. Встановлення цін на продукцію природних монополій. Поняття про дешеву покупку та дорогий продаж. Обмеження дешевої покупки, дорогого продажу.

Типові цінові стратегії підприємства, засновані на збереженні стабільного положення на ринку, розширенні частки ринку, максимізації прибутку, забезпеченні платоспроможності підприємства. Особливі цінові стратегії. Заборонені цінові стратегії. Стратегії ціноутворення на нові товари та товари, що існують на ринку. Встановлення цін у межах товарного асортименту. Встановлення цін на доповнюючі товари. Встановлення цін на обов'язкові речі. Встановлення цін на побічні товари. Встановлення цін за географічним принципом. Ціноутворення на основі концепції «життєвого циклу товару».

Корисність товару та еластичність попиту - фактори формування ціни. Корисність товару як основа його оцінки покупцями. Розрахунок економічної цінності товару на основі ціни «байдужності». Визначення відмінностей товарів. Оцінка значущості відмінностей товарів з позиції покупця. Урахування в ціні рівня еластичності попиту та пропозиції. Закон попиту. Закон пропозиції. Кількісна характеристика еластичності. Вплив еластичності попиту від ціни на доход підприємства.

Фактори, які визначають чутливість покупців до рівня цін. Встановлення ціни на товар з урахуванням чутливості покупців до рівня ціни. Фактори, які визначають чутливість покупців до рівня цін: ефект уявлення про наявність замінюючих товарів; унікальність, витрати на переключення; складність у порівнянні товарів, оцінка якості через ціну; дорожнеча товару; значущість кінцевого результату; можливість поділу витрат; міра справедливості ціни, ефект утворення запасів. Методи кількісної оцінки цінової чутливості покупців.

Урахування витрат при формуванні ціни. Роль витрат в обгрунтуванні цінових рішень. Постійні, змінні, прирістні, зворотні витрати. Склад підприємницьких витрат виробництва. Витратний підхід до встановлення цін на продукцію. Сутність та можливості методу «стандарт-костс». Цілі нормативного обліку затрат. Поняття відносного виграшу фірми в результаті керування цінами.

Аналіз цін та товари конкурентів. Конкуренція, її види та вплив на формування ціни. Успіх високої ціни в середовищі, яке контролюється ринком або виробником. Відмінні риси середовища, яке контролюється урядом. Обставини, за яких фірма знижує ціни. Реакція споживачів на зниження або збільшення цін. Реакція конкурентів на зміну цін фірмою. Реакція фірми на зміну цін конкурентами.

Структура ціни в умовах ринкової економіки. Система цін на внутрішньому ринку товарів, їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Структура вільної ціни. Собівартість як основа для розрахунку ціни. Складові собівартості. Прибуток як узагальнений показник ефективності господарювання підприємства, фірми. Непрямі податки - акцизний збір, податок на додану вартість та методика їх розрахунку. Постачальницько-збутова надбавка як ціна на послуги оптової торгівлі (посередника). Методичні основи розрахунків та обгрунтування розміру оптової надбавки за умов вільного ціноутворення. Торговельна надбавка як складова частина роздрібної ціни, її економічний зміст та призначення в господарській діяльності підприємства. Види роздрібних цін. Ціна на продукцію підприємств громадського харчування як різновид роздрібних цін. Фактори, що визначають особливості формування цін у громадському харчуванні. Націнка як елемент ціни на продукцію громадського харчування та принципи її диференціації. Особливості встановлення цін на споживчі послуги, які мають неречовий характер. Категорії послуг. Об'єктивна необхідність антимонопольної політики та державного регулювання цін. Законодавча база та повноваження органів державної влади в Україні в галузі ціноутворення. Адміністративні та економічні методи державного регулювання цін. Зарубіжний досвід державного регулювання цін.

Модифікація цін для стимулювання збуту. Пристосування цін фірмою до специфічних особливостей споживачів. Модифікація цін фірмою для стимулювання збуту. Поняття про цінову дискримінацію, її форми. Умови, за яких застосування методів цінової дискримінації має успіх. Види цінових знижок, які застосовуються для стимулювання збуту. Вплив зміни цін на прибуток підприємства. Умови, за яких прибуток збільшується при зменшенні чи збільшенні ціни, прибуток зменшується при зменшенні чи збільшенні ціни. Оцінка помилки та ризику у встановленні цін. Роль оцінки ризику рішень, що приймаються в ціноутворенні. Методи оцінки ризику в розрахунках цін. Сутність та економічна основа інфляційного процесу. Значення оцінки інфляційного очікування ари встановленні ціни. Джерела отримання інформації та етани, за якими розраховують інфляційне очікування. Поняття про тестування цін. Бар'єри, які заважають проведенню тестування. Техніка ефективного тестування цін. Елементи ціни, як підлягають тестуванню.


^ 10. Підприємницьке право


Поняття, структура та джерела підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності. Загальні положення договірного права. Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна в користування. Договори про виконання робіт. Договори про надання послуг. Зобов'язання про сумісну діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право промислової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподаткування підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


У структурі комплексного державного іспиту тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.

Державна комісія фіксує результат комп'ютерного тестування кожного студента у екзаменаційній відомості.

У табл.2 наведено відповідність балів та критеріїв оцінювання державної атестації студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» при комп’ютерному тестуванні.


Таблиця 2


Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів

освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

при комп’ютерному тестуванні


Критерії оцінювання

(% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100

90-100

відмінно

A

82-89

82-89

добре

B

75-81

75-81

добре

C

68-74

69-74

задовільно

D

55-67

60-68

задовільно

E

27-54

35-59

незадовільно


FX

1-26

1-34

F


Оцінювання результатів розв'язання комплексного кваліфікаційного завдання відповідно до еталонних відповідей відбувається за загальними критеріями (табл. 3).

Рішення щодо присвоєння кваліфікації «Бакалавр» Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, комплексний державний екзамен з базової освіти оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно».


Таблиця 3

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» при вирішенні комплексного кваліфікаційного завдання


За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ (%)

За національною шкалою

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовані й оформленні належним чином.


B

82-89

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.


C

75-81

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконане не менше як на 80%


D

69-74

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.


E

60-68

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.


FX

35-59

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 65%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.


F

1-34

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 50%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.^ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


Основи економічної теорії


 1. Волкова, О. В. Ринок праці : Навч. посібник / О. В. Волкова. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 624с.

 2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория / Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. Амосова. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 240 с. 

 3. Дзюбик, С. Д. Основи економічної теорії : навч. посібник / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 491с.

 4. Економіка : навч. посібник / Ю. Г. Козак, Л. М. Семенюк, О. С. Кіро, М. І. Барановська ; за ред. Ю.Г. Козака, Л.М. Семенюк. – К. : Центр учбової літератури, 2006. – 296 с.

 5. Злупко, С. М. Перехідна економіка : сучасна Україна : Навч. посібник / С. М. Злупко. – К : Знання, 2006. – 324с. 

 6. Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : Навч. посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – 2-ге вид., допов. – К : Академія, 2006. – 504с. 

 7. Основи економічної теорії : Навч. посібник / Л. Ю. Мельник, М. Х. Корецький, В. М. Огаренко та ін. ; За ред. Л.Ю. Мельника. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 528с.

 8. Основи економічної теорії : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, В.М. Попов, О.І. Черепніна та ін. – К. : КНТЕУ, 2008. – 116с.

 9. Політична економія : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін ; За ред. проф. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487 с.

 10. Системна трансформація економіки: історико-методологічний аспект : Монографія / Л. Б. Ольшевський, Л. В. Осіпова, І. А. Черняхович та ін. – Вінниця : О.Власюк, 2005. – 208с.

 11. Федоренко, В. Г. Основи економічної теорії : Підручник / В. Г. Федоренко, Ю. М. Ніколенко, О. М. Діденко ; За ред. В.Г. Федоренка. – К : Алерта, 2005. – 511с.

12. Базілінська, О. Я. Мікроекономіка : навч. посібник / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна ; за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 352 с.

13. Гронтковська, Г. Е. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 418 с.


Мікроекономіка


1.Калініченко, О. В. Мікроекономіка : навч.-метод. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 472 с.

2.Калініченко, О. В. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

3.Косік, А. Ф. Мікроекономіка : навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 438 с.

4.Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад. А.Г. Герасименко, Н.В. Квіцинська. – К. : КНТЕУ, 2009. – 105 с.

5.Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад. О.Г. Гриценко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 77 с.

6.Мікроекономіка : опорний конспект лекцій. Р. I, II / уклад. О.В. Трапля. – Вінниця : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 55 с.

7.Пилипенко, В. В. Мікроекономіка : практикум: навч. посібник / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 298 с.

8.Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

9.Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий. – К. : Каравела, 2008. – 312с.


Макроекономіка


1.Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., допов. – К : Атіка, 2007. – 368с.

2.Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; За ред. В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., випр. – К : Знання, 2006. – 623с.

3.Базілінська, О. Я. Макроекономіка : навч. посібник / О. Я. Базілінська. – 2-г вид., випр. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 442 с.

4.Батура, О. В. Макроекономіка : навч. посібник / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 236с.

5.Карпінський, Б. А. Макроекономіка :зростання і сталий розвиток : навч. посібник / Б. А. Карпінський, С. М. Божко, О. Б. Карпінська. – К. : Професіонал, 2006. – 272 с.

6.Кулішов, В. В. Макроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посібник / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія плюс, 2007. – 256с.

7.Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посібник / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник ; за ред. А.Ф. Мельника. – К. : Знання, 2008. – 699с. 

8. Макроекономіка : збірник тестових завдань / уклад.: Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 80с.

9.Макроекономіка : Навч. посібник / І. І. Вініченко, О. В. Гончаренко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с.

10.Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколов, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна. – К. : КНТЕУ, 2007. – 102с.

11.Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколовська, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна, Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 107с.

12.Мікроекономіка і макроекономіка : підручник , у 2-х ч. / С. М. Будаговська, О. І. Кілієвич, І. О. Луніна та ін. ; за заг. ред. С.М. Будаговської. – 4-те вид. – К. : Основи, 2007. – 518 с.


Економіка підприємства


 1. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навч. посібник / І. І. Цигилик, Я. Р. Бибик, М. Я. Ємбрик, В. Ф. Паращич. – 2-ге вид., допов., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 212с.

 2. Економіка підприємства : опорний конспект лекцій / Уклад. Н.М. Гуляєва, І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк, І.Ю. Бондар, С.І. Губар. – К. : КНТЕУ, 2007. – 120с.

 3. Економіка та підприємництво : Практикум. Навч. посібник / С. Я. Салига, В. О. Желябін, О. В. Бойко та ін. – К : Професіонал, 2007. – 752с.

 4. Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

 5. Ковальчук, І. В. Економіка підприємства : навч. посібник / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679с. 


Фінанси підприємства


1. Білик, М. Д. Фінанси підприємств. Практикум : навч. посібник / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 196 с.

2.Бланк, І. О. Управління фінансами підприємств і об'єднань : навч. посібник / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2007. – 183с.

3.Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 271с.

4.Гончаров, А. И. Финансовое оздоровление предприятий:Теория и практика / А. И. Гончаров, С. В. Барулин, М. В. Терентьева. – М. : Ось-89, 2009. – 544 с.

5.Любенко, Н. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. М. Любенко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

6.Мацибора, В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с.

7.Фінанси підприємства : Опорний конспект лекцій / Уклад.: Л.О.Лігоненко, Н.М.Гуляєва, Г.В. Ситник , Л.Л.Стасюк та інш. – К : КНТЕУ, 2007. – 113с.

8.Фінанси підприємства : Підручник / Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва, Н. А. Гринюк та ін. – К : КНТЕУ, 2007. – 491с.

9.Фінансова стратегія підприємства : монографія / І. О. Бланк, Г. В. Ситник, О. В. Корольова-Казанська, І. Г. Ганечко ; за заг. ред. І.О. Бланка. – К. : КНТЕУ, 2009. – 147 с.

10.Фінансова стратегія підприємства : опорний конспект лекцій / уклад. І.О. Бланк, Г.В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2007. – 77с.


Маркетингова товарна політика


1.Балабанова, Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна. – К : Професіонал, 2006. – 336с.

2.Гринев, В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия : Учеб. пособие / В. Ф. Гринев. – К : МАУП, 2004. – 160с. 

3.Дудла, О. І. Товарознавчі аспекти маркетингу : Навч.посібник / О. І. Дудла. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 224с.

4.Ілляшенко, С. М. Маркетингова товарна політика : Підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 234с.

5.Ілляшенко, С. М. Товарна інноваційна політика : Підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 281с.

6.Кардаш, В. Я. Товарна інноваційна політика : Підручник / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк. – К : КНЕУ, 2002. – 266с.

7.Кучеренко, В. Д. Маркетингова товарна політика : Підручник / В. Д. Кучеренко, Н. Б. Ткаченко. – К : КНТЕУ, 2005. – 185с.

8.Норіцина, Н. І. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / Н. І. Норіцина. – К : НАУ, 2003. – 217с.

9.Шканова, О. М. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / О. М. Шканова. – К : МАУП, 2003. – 160с.

10.Щербань, В. М. Товарна інноваційна політика : Навч. посібник / В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко. – К : Кондор, 2006. – 400с.


Торговельна логістика


 1. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика : Учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М : Проспект, 2006. – 432с.

 2. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика : Учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М : Проспект, 2007. – 432с.

 3. Алькема, В. Г. Логістика. Теорія та практика : навч. посібник / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. – К. : Професіонал, 2008. – 272 с.

 4. Банько, В. Г. Логістика : Навч. посібник / В. Г. Банько. – 2-ге вид., перероб. – К : КНТ, 2007. – 332с.

 5. Єврологістика : опорний конспект лекцій / авт. Т. Д. Москвітіна. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 52 с.

 6. Крикавський, Є. В. Логістика. Основи теорії : Підручник / Є. В. Крикавський. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Інтелект-Захід, 2006. – 456с.

 7. Логістика: Теорія та практика : навч. посібник / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

 8. Москвітіна, Т. Д. Торговельна логістика : Навч. посібник / Т. Д. Москвітіна. – К : КНТЕУ, 2007. – 161с.

 9. Москвітіна, Т. Д. Торговельна логістика : опорний конспект лекцій / Т. Д. Москвітіна. – К. : КНТЕУ, 2009. – 93 с.

 10. Окландер, М. А. Логістика : підручник / М. А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

 11. Пономарьова, Ю. В. Логістика : Навч. посібник / Ю. В. Пономарьова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с.

 12. Щербанин, Ю. А. Основы логистики : Учеб. пособие / Ю. А. Щербанин. – М : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 320с.


Організація і технологія торгівлі


    1. Про захист прав споживачів : Закон України // Уряд, кур'єр. - 2006. - 18 січ.

    2. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року : затв. постановою Кабінету Міністрів України 24.06.2009 р. // Уряд, кур'єр. - 2009. - 16 лип.

3. Виноградська, А. М. Технологія комерційного підприємництва : Навч. посібник / А. М. Виноградська. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 780с.

 1. Владиславлев, Д. Н. Современные бизнес-технологии в торговле / Д. Н. Владиславлев. – М : Ось-89, 2002. – 208с.

 2. Голошубова И.О. Оптова торгівля: організація та технологія : навч. посіб. / Н.О. Голошубова, В.М. Торопков. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 265 с

 3. Голошубова И.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами : навч. посіб. / И.О. Голошубова. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 272 с

 4. Голошубова, Н. О. Організація торгівлі : Підручник / Н. О. Голошубова. – К : Книга, 2004. – 560с.

 5. Каплина, С. А. Технология торговли : учеб. пособие / С. А. Каплина. – Ростов-на Дону : ФЕНИКС, 2007. – 441с.

 6. Мазараки, А. А. Торговля. Деньги. Менталитет : Монографія / А. А. Мазараки. – К : Книга, 2006. – 632с.

 7. Мазараки, А. А. Торговля: история, цивилизация, мораль : монография / А. А. Мазараки. – К. : Книга, 2010. – 624 с.

 8. Норка, Д. И. Управление отделом продаж предприятия, стратегии и тактики успеха / Д. И. Норка. – М. : ГроссМедиа:РОСБУХ, 2009. – 320 с.

 9. Організація і технологія торгівлі : опорний конспект лекцій / авт. Н. О. Голошубова. – К. : КНТЕУ, 2010. – 190 с.

 10. Організація торгівлі на ринках : Конспект лекції / Уклад. Н.О. Голошубова, Н.І. Гончаренко. – К : КНТЕУ, 2001. – 44с.

 11. Організація торгівлі : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький та ін. ; за ред. В.В. Апопія. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.

 12. Основні правила торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. (Станом на 1 лютого 2003 року) : Збірник нормативних документів з питань торгівлі / Упор. Камлик М.І. – К : Атіка, 2003. – 512с.

 13. Ребицький, В. М. Організація та технологія інспектування : Підручник / В. М. Ребицький, І. С. Полікарпов ; За ред. В.М. Ребицького. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 363с.

 14. Справочник по приемке, хранению и реализации продовольственных товаров растительного происхождения / Под ред. Мицыка В.Е. – К : Техника, 1991. – 215с.

 15. Теорія та практика торговельного обслуговування : Навч. посібник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, С. І. Рудницький, Ю. М. Хом'як ; За ред. В.В. Апопія. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 496с.


Маркетинг


 1. Балабанова, Л. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, Р. В. Мажинський. – К : Професіонал, 2006. – 288с.

 2. Бєлявцев, М. І. Маркетинг : Навч. посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с.

 3. Бородкіна, Н. О. Маркетинг : навч. посібник / Н. О. Бородкіна ; за ред. Г.В. Осовської. – К. : Кондор, 2007. – 362с.

 4. Буряк, П. Ю. Маркетинг : Навч. посібник / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, Я. Ю. Карпова. – К : Професіонал, 2005. – 320с.

 5. Бутенко, Н. В. Маркетинг : Підручник / Н. В. Бутенко. – К : Атіка, 2006. – 300с.

 6. Вачевський, М. В. Маркетинг.Формування професійної компетенції : Підручник / М. В. Вачевський. – К : Професіонал, 2005. – 512с.

 7. Вачевський, М. В. Маркетингова культура у підприємництві : Навч. посібник / М. В. Вачевський, Н. М. Примаченко, М. М. Баб'як. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 128с.

 8. Гірченко, Т. Д. Маркетинг : Навч. посібник / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. – К : ІНКОС, Центр навчальної літератури, 2007. – 255с.

 9. Каракай, Ю. В. Маркетинг інноваційних товарів : Монографія / Ю. В. Каракай. – К : КНЕУ, 2005. – 226с.

 10. Корж, М. В. Маркетинг : навч. посібник / М. В. Корж. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

 11. Котлер, Ф. Маркетинг по Котлеру: как создать, завоевать и удержать рынок = Kotler on marketing : Пер. с англ. / Ф. Котлер. – 4-е изд. – М : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 294с.

 12. Литовченко, І. Л. Інтернет-маркетинг : навч. посібник / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.

 13. Маркетинг у прикладах і завданнях : Навч. посібник / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2006. – 400с.

 14. Маркетинг : опорний конспект лекцій / уклад. В.М. Торопков. – К. : КНТЕУ, 2008. – 136с.

 15. Маркетинг : Учебник / Г. А. Васильев, В. Я. Горфинкель, Л. Я. Ибрагимов и др. ; Под ред. Г.А. Васильева. – М : ЮНИТИ, 2006. – 208с.

 16. Маркетинг. Збірник ситуаційних завдань / Уклад. В.М. Торопков. – К : КНТЕУ, 2007. – 22с.

 17. Маркетинг. Збірник тестових завдань : Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" напряму підготовки 0503 "Торгівля" / Уклад. В.М. Торопков. – К : КНТЕУ, 2006. – 56с.

 18. Маркетинг. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів : освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" / уклад.: С.О.Сіренко, Р.Г. Жарлінська, А.С.Тернова. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – 42с.

 19. Маркетинг. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр,", напр. підгот. "Маркетинг" / уклад.: Р. Г. Жарлінська, А. С. Тернова, О. П. Янчик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 89 с.

 20. Маркетингова товарна політика. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво, всіх напр. підгот. / уклад.: В. В. Луцяк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 47 с.

 21. Маркова, В. Д. Маркетинг менеджмент : Учеб. пособие / В. Д. Маркова. – М : Омега-Л, 2007. – 204с.

 22. Новітній маркетинг : навч. посібник / Є. В. Савєльєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанович та ін. ; за ред. Є.В. Савєльєва. – К. : Знання, 2008. – 420с.

 23. Ноздрева, Р. Д. Маркетинг : Учебное пособие / Р. Д. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова. – М : Проспект, 2005. – 232с.

 24. Пащук, О. В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід : Навч. посібник / О. В. Пащук. – К : Професіонал, 2005. – 560с.

 25. Циба, Т. Є. Маркетингове планування : Навч.посібник / Т. Є. Циба, М. І. Сокур, В. І. Баюра. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 128с.

 26. Щербань, В. М. Маркетинг : Навч. посібник / В. М. Щербань. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с.

 27. Щербань, В. М. Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення : Навч. посібник / В. М. Щербань, К. М. Таньков, І. С. Задорожній. – К : Професіонал, 2007. – 288с.


Менеджмент


1. Дикань, Н. В. Менеджмент : навч. посібник / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389с. 

2. Менеджмент : підручник / В. Г. Федоренко, Є. В. Бондаренко, О. Ф. Іткін та ін. ; за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 652 с.

3. Менеджмент. Ситуаційні вправи : навч. посібник / С. І. Бай, В. М. Жуковська, А. Ю. Тривайло, С. О. Юшин ; за заг. ред. С.І. Бая. – К. : КНТЕУ, 2008. – 75с.

4. Петросян, А. Э. Менеджмент: идеи, задачи, тесты / А. Э. Петросян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 572 с. 

5. Скібіцька, Л. І. Менеджмент : Навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 416с.

6.Стадник, В. В. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2007. – 472с. 

7.Старостіна, А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : Політехніка, 2009. – 200с.

8.Сучасні концепції менеджменту : навч.посібник / Л. І. Федулова, Н. І. Гавловська, О. В. Декалюк та ін. ; за ред. Л.І.Федулової. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 535с.

9.Шевчук, С. П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч. посібник / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. – К. : Професіонал, 2009. – 232 с.


Маркетингова цінова політика


1.Балабанова, Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К : Професіонал, 2004. – 156с.

2.Бєлявцев, М. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посібник / М. І. Бєлявцев, І. В. Петенко, І. В. Прозорова. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 332с.

3.Длігач, А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : Навч. посібник / А. О. Длігач. – К : Професіонал, 2006. – 304с.

4.Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посібник / С. І. Дугіна. – К : КНТЕУ, 2005. – 393с.

5.Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дугіна. – К : КНЕУ, 2002. – 360с.

6.Корінєв, В. Л. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 200с.

7.Павленко, А. Ф. Маркетингова політика ціноутворення : Монографія / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв. – К : КНЕУ, 2004. – 332с.


Підприємницьке право


1.Бондарчук, Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. посібник / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак. – К. : ВД Скіф, КНТ, 2008. – 372с.

2.Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації : Підручник / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко. – К : Знання, 2006. – 513с.

3.Заблоцький, Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ - 2000, 2009. – 582 с.

4.Конкуренція і конкурентна політика: категорія та поняття / В. Д. Лагутін, О. О. Бакалінська, .В. Вертелєва О та ін. ; за заг. ред. В. Д. Лагутіна. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 320 с.

5.Підприємницьке право : опорний конспект лекцій / уклад. Н.П. Костюк. – Вінниця : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 128 с.

6.Підприємницьке право : Підручник / Кол. авт. Ніколаєва Л.В., та ін. За ред. Старцева О.В. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К : Істина, 2005. – 600с.

7.Підприємницьке право : навч. посібник / за ред. Старцева О.В. – 2-ге вид., змінене. – К. : Істина, 2007. – 208с.

8.Підприємницьке право : опорний конспект лекцій / авт.: Л. А. Микитенко, О. В. Севастьяненко, І. М. Зелениця. – К. : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 58 с.

9.Саніахметова, Н. О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. ЗЕД. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама : Навч. посібник / Н. О. Саніахметова. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К : А.С.К., 2005. – 912с. Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає для використання та неухильного виконання лист Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до відома та належного реагування лист Міністерства освіти...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 12. 12 №1/9-938 „Про забезпечення безпечних умов навчання і виховання”...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconКонкурс для школярів: 12-17 років (7-11 класи) «Молодь тестує якість»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки закарпатської

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов