Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Сторінка1/4
Дата конвертації04.01.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор В.Т. Сусіденко


ПРОГРАМА

комплексного державного екзамену з базової освітиосвітньо-кваліфікаційний рівень

“бакалавр”

напрям підготовки

6.030507 “Маркетинг”

професійне спрямування

6.03050701 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”

“Рекламний бізнес”для студентів денної форми навчання


Вінниця 2011


Тиражування без дозволу ВТЕІ КНТЕУ не дозволяється.


Укладачі: С.О.Сіренко, к.т.н., доцент

А.С. Тернова, к.т.н., доцент

В.Г. Мормітко, к.т.н., доцент


Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №12 від 31.08.2011р.), схвалено на засіданні методичної ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол № 4 від 21.09.2011 року) та затверджено на Вченій раді інституту (протокол № 8 від 26 вересня 2011 року).


Рецензент: Жарлінська Р.Г. канд. екон. наук, доцент


Навчально-методичне видання


ПРОГРАМА

комплексного державного екзамену з базової освіти

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг”

професійного спрямування

6.03050701 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”,

“Рекламний бізнес”

для студентів денної форми навчання


ВСТУП


Програма комплексного державного екзамену з базової освіти підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 6.030507 «Маркетинг» професійного спрямування 6.03050701 «Маркетинг на ринку товарів та послуг», «Рекламний бізнес».

Комплексний державний екзамен з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета комплексного державного екзамену з базової освіти – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний екзамен з базової освіти складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра, зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра» з напряму 6.030507 «Маркетинг» професійного спрямування 6.03050701 «Маркетинг на ринку товарів та послуг», «Рекламний бізнес».

- комплексне кваліфікаційне завдання, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На комплексний державний екзамен з базової освіти виносяться наступні дисципліни (табл.1).


Таблиця 1

Дисципліни, які виносяться на комплексний державний екзамен з базової освіти


№ з/п

Дисципліни

Професійне спрямування

МР

РБ

1

Мікро-, макроекономіка

+

+

2

Торговельна логістика

+

+

3

Менеджмент підприємства

+

+

4

Маркетинг

+

+

5

Маркетингова політика комунікацій

+
6

Маркетингова товарна політика

+

+

7

Маркетингова цінова політика

+

+

8

Організація і технологія торгівлі

+

+

9

Промисловий маркетинг

+
10

Маркетингові дослідження

+

+

11

Маркетингові комунікації
+

12

Реклама в системі маркетингу
+


Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу комплексного державного екзамену з базової освіти.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаних джерел.

При підготовці до комплексного державного екзамену з базової освіти студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програми.


1. Основний зміст


1. мікро-, макроекономіка


1.1. Мікроекономіка

Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності та поведінки споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача. Аналіз поведінки споживача. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини. Мікроекономічна модель підприємства. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. Витрати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Олігополія та монополістична конкуренція. Ринок факторів виробництва. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

1.2. Макроекономіка

Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Ринок праці. Товарний ринок. Грошовий ринок. Інфляційний механізм. Споживання домогосподарств. Приватні інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. Економічна динаміка. Держава в системі макроекономічного регулювання. Зовнішньоекономічна діяльність.


^ 2. Торговельна логістика


Логістика у ринковій економіці. Класифікація форм логістичних утворень. Характеристика основних елементів логістики. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками. Фактори формування логістичних систем. Управління матеріальними потоками в логістичних системах. Заготівельна логістика. Сутність розподільчої логістики. Внутрішньовиробнича логістика. Логістика посередництва. Логістика складування. Транспортна логістика. Транспортно-експедиційні логістичні послуги. Глобалізація процесів логістики. Міжнародна логістика.


^ 3. Менеджмент підприємства


Поняття і сутність менеджменту. Розвиток науки управління. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Методи обґрунтування управлінських рішень. Планування в організації. Організація як функція управління. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в управлінні. Ефективність управління.


4. Маркетинг


Ринкова економіка як середовище функціонування маркетингу: її сутність, основні ознаки та умови функціонування. Сутність основних понять маркетингу: нужда, потре­ба, попит, товар, обмін, угода та ринок. Сутність маркетингу. Виникнення, основні етапи розвитку. Марке­тинг як концепція і як спосіб дії, практична діяльність. Характеристика окремих маркетингових концепцій: удосконалення виробництва, удоско­налення товару, інтенсифікації комерційних зусиль, сучасного маркетин­гу, соціально-етичного маркетингу. Поняття консюмеризму, біхейвіоризму. Можливі стани ринку (співвідношення між попитом і пропозицією) і види маркетингу, що відповідають кожному з них; завдання маркетингу. Види маркетингу в залежності від направленості або місця знаход­ження ринків.

Система маркетингу і процес маркетингової діяльності на підприємстві: Поняття й структура системи. Основні елементи системи маркетингу: принципи маркетингу, цілі маркетингу, стратегія маркетингу, завдання та функції маркетингу, програми маркетингу, цільові ринки та сегменти цільового ринку. Маркетингове середовище підприємства. Особливості маркетингової діяльності на ринку продовольчих та на ринку непродовольчих товарів. Суб’єкти маркетингу.

Комплексні маркетингові дослідження та відбір цільових ринків. Значення маркетингової інформації під час розробки та реалізації маркетингових рішень. Система маркетингової інформації та її структу­ра Види ринкової маркетингової інформації, її переваги та недоліки, джерела, система аналізу маркетингової інформації. Методи одержання даних (дослідження). Види і форми опитування: їх позитивні ри­си та недоліки. Сутність і завдання комплексного маркетингового дослідження. Зміст і структура маркетингового дослідження. Основні напрямки ком­плексного маркетингового дослідження. Сутність сегментації ринку та умови, за яких вона необхідна. Вибір цільових сегментів ринку. Позиціювання товару на ринку.

Стратегій, планування та контроль у системі маркетингу. Визначення поняття "стратегія маркетингу" Процес розробки стра­тегії маркетингу. Поняття та сутність стратегічного планування. Цілі стратегії марке­тингу. Стратегічна зона господарювання (СЗГ). Стратегічний господарсь­кий підрозділ (СГП). Види стратегій маркетингу стосовно товарів та послуг. Види стратегій маркетингу стосовно ринків. Методи розробки та оцінки варіантів стратегії маркетингу (методи "портфельного аналізу"). Процес планування маркетингу. Фактори, що впливають на плану­вання маркетингу. Визначення маркетингової програми. Маркетинговий контроль і його типи. Товарна політика маркетингу. Загальні поняття про товарну (продуктову) політику маркетингу, її зміст та завдання. Класифікація товарів

Суть основних понять товарно-знакової практики: марка, марочна назва, марочний знак, товарний знак. Рішення щодо використання марок, упаковки, марковання товару, сервісна політика. Формування товарного асортименту та товарної номенклатури підприємства. Поняття «новий товар» у теорії маркетингу. Процес створення нового товару. Характеристика основних етапів процесу створення та організації виробництва нового товару. Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів (стадій) життєвого циклу. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу товару. Маркетингова діяльність на різних стадіях життєвого циклу товару: мета, завдання, що розв'язуються, засоби, що використовуються. Стра­тегії маркетингу в залежності від співвідношення засобів, що використо­вуються: пасивний маркетинг, вибіркове і широке проникнення на ринок, інтенсивний маркетинг. Поняття "конкуренція" Основні показники конкурентоспроможності товарів на ринку. Методи визначення конкурентоспроможності товарів: Конкурентна боротьба на ринку, основні тенденції та завдання маркетингу

Цінова політика маркетингу. Загальне поняття цін. Ціна як один з основних інструментів (засобів) маркетингу. Види цін. Поняття про цінову політику, її мета й завдання. Ціноутворення на різних типах ринків. Основні складові частини і зміст методики розрахунку ціни. Основні стратегічні шляхи вирішення проблеми ціноутворення. Цінові стратегії маркетингу та умови їх застосування. Встановлення ціни при виході нового товару на ринок. Особливості цінової політики на різних етапах життєвого циклу товару: її цілі й завдання; зміст; засоби, що використовуються для досягнення поставленої мети.

Збутова політика маркетингу. Суть руху товарів і збуту продукції. Поняття, значення і завдання збутової політики маркетингу. Поняття й функції каналів збуту. Види ка­налів збуту: прямі канали (безпосередній зв’язок виробника із спожива­чем) і посередні (збут через різних посередників). Переваги й недоліки каналів збуту кожного виду. Характеристика каналів збуту в залежності від числа рівнів. Рішення про структуру каналу збуту. Поняття маркетингової системи збуту. Традиційні маркетингові сис­теми збуту. Вертикальні маркетингові системи збуту: корпоративні, до­говірні, адміністративні. Горизонтальні маркетингові системи збуту. Організація багаторівневих маркетингових систем. Організація збуту підприємства. Критерії функціонування системи збуту. Аналіз умов функціонування системи збуту різних структур. Роздрібна торгівля: класифікація посередників та їх характеристика. Оптова торгівля: класифікація посередників, їх характеристика. Вибір партнерів у каналах збуту.

Комунікаційна політика маркетингу. Поняття комунікаційної політики маркетингу (комплексу просування товарів та послуг на ринок) та її значення для досягнення цілей маркетингу. Структура комплексу маркетингових комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж. Елементи процесу комунікації. Зміст комунікаційної моделі: виявлення цільової аудиторії; вияв­лення очікуваної відповідної реакції; вибір звернення; вибір засобів роз­повсюдження інформації; вибір властивостей, які характеризують дже­рела інформації, що надходить по каналах зворотного зв’язку. Роль реклами у комплексі стимулювання збуту. Розробка програми рекламної діяльності. Основні рішення у сфері рекламної кампанії. Рекламний слоган, його значення та основні принципи розробки. Розробка рекламного тексту. Проведення реклами з використанням різних засобів. Поняття "фірмового стилю", його складові частини. Показники ефективності реклами. Зміст і основні напрямки "паблісіті". Поняття "директ мейл". Зміст, основні напрямки та засоби стимулювання збуту. Зміст та засоби особистого продажу. Поняття, значення, мета і завдання виставок та ярмарків.

Організація служб маркетингу на підприємстві. Поняття організаційної структури служби маркетингу підприємства. Основні вимоги до побудови маркетингових служб. Типи ор­ганізаційних структур служб маркетингу. Сутність функціональної організаційної структури маркетингу, її пе­реваги та недоліки. Сутність товарної організаційної структури маркетингу. її переваги та недоліки. Сутність регіональної організаційної структури маркетингу, її пере ваги та недоліки. Сутність матричної організаційної структури маркетингу. Функції основних категорій робітників маркетингових служб.


^ 5. Маркетингова політика комунікацій


Комунікаційна політика в системі маркетингу. Поняття, цілі та основні завдання комунікаційної політики під­приємств як одного з основних елементів програми маркетингу. Взає­мозв'язок та взаємодія комунікаційної політики з товарною, ціновою та збутовою політикою підприємства. Характеристика елементів сис­теми просування та стимулювання збуту товарів та послуг. Переваги та недоліки методів просування товарів на ринок. Ко­мунікаційна суміш. Традиційне визначення комунікації. Поняття комунікації у марке­тингу. Модель процесу комунікації. Характеристика основних елемен­тів моделі. Проблеми "кодування-декодування" у роботі з різноманітними цільовими ауди­торіями. Адресати маркетингових комунікацій підприємства. Характерис­тика фізичних, психологічних та семантичних шумів, які спотво­рюють сприйняття звернення.

^ Процес розробки комунікаційної програми. Процес розробки стратегії маркетингової комунікації на під­приємстві. Постановка цілей стратегії комунікацій. Вимоги до етапу розробки цілей. Зміст комунікаційних цілей. Вибір комунікаційної мети залежно від ступенів купівельної готовності по­тенційних покупців. Взаємо­зв'язок та взаємодія між цілями просування та цілями маркетингу. Вивчення та структура цільової аудиторії. Характеристика основ­них типів радників. Порівняльна характеристика потенційних покупців та споживачів як елементів цільової аудиторії. Вибір каналів комунікації. Переваги та недоліки використання особистої та неособистої комунікацій. Фактори, які впливають на вибір структури системи просування. Розробка звернення. Моделі розробки звернень, їх порівняльна характе­ристика. Планування використання засобів розповсюдження інформації. Вибір конкретних засобів розповсюдження інформації. Графік проведення заходів. Розробка бюджету комунікаційної політики підприємства. Ме­тоди розрахунку величини комунікаційного бюджету, переваги та недоліки кожного з методів. Фактори, що впливають на розмір кому­нікаційного бюджету. Структура бюджету комунікаційної політики підприємства.

^ Прийоми створення комунікаційного звернення. Способи створення комунікаційного звернення. Фактори, які впли­вають на його вибір. Тестування комунікаційного звернення з метою його оцінки. Ме­тоди передтестування. Методи редагування звернення в цілому та його окремих елементів. Фонетичне тестування.

^ Персональний продаж як елемент маркетингових комунікацій підприємства. Роль та значення персонального продажу у системі маркетин­гових комунікацій. Основні етапи персонального продажу.

^ Форми та методи стимулювання продажу. Роль і значення стимулювання продажу в комунікаційному ком­плексі. Чинники, що сприяють зростанню обсягів діяльності щодо стимулювання збуту. Обмеження в стимулюванні продажу. Форму­вання цілей стимулювання збуту. Суб'єкти стимулювання збуту. Засо­би стимулюючого впливу. Методи впливу на споживачів. Методи впли­ву на посередників. Методи впливу на торговий персонал фірми. Пе­реваги, недоліки та умови застосування основних методів, що стиму­люють просування товарів (послуг) на ринок. Обслуговування перед продажем. Обслуговування після продажу: га­рантійне, післягарантійне. Створення гарантійно-консультаційних пунк­тів, навчальних центрів, демонстраційних залів, станцій технічного обслуговування, комп'ютеризованих складів запасних частин. Розроб­ка правил та стандартів фірмового сервісного обслуговування. Етапи розробки плану стимулювання продажу. Розробка умов проведення стимулювання збуту. Інтенсивність стимулювання. Визначення інфор­маційних носіїв.

^ Засоби рекламних комунікацій. Роль та завдання реклами в системі маркетингу. Реклама як еле­мент системи маркетингових комунікацій. Класифікація видів реклами за різни­ми критеріями. Визначення поняття "носій реклами". Основні характеристики но­сіїв реклами. Кількісні та якісні характеристики аудиторії. Основні засоби розповсюдження реклами. Особливості викорис­тання різних носіїв реклами.

^ Психологічні та естетичні основи реклами. Поняття "рекламне звернення". Структура рекламного звернення. Загальні вимоги до рекламних текстів. Опти­мальний обсяг рекламного тексту. Вимоги до створення салогана. Основні рівні впливу рекламного звернення на цільову аудиторію. Когнітивний компонент рекламного впливу. Емоційний рівень впливу рекламного звернення. Психологія емоцій в рекламі. Гумор у рекламі. Емоційні особливості сприйняття людиною окремих компонентів рекламного звернення. Вплив кольору на емо­ційний стан людини. Вплив освітлення на сприйняття кольору. Ви­користання мотивації поведінки людини у розробці рекламного звер­нення. Психологічні засоби, які застосовуються у рекламі.

^ Зв'язки з громадськістю як елемент маркетингових комунікацій підприємства. Сутність зв'язків з громадськістю: об'єкти зв'язків з громадськістю, напрями діяльності. Методи і характеристика зв'язків із засобами масової інформа­ції. Аналіз інформації про підприємство в усіх засобах масової інформа­ції. Організація відвідування підприємства. Вимоги до органі­зації заходів з відвідування. Створення плану заходів з відвідування, підготовка інформації, фотографій. Створення та підтримка іміджу підприємства. Формування у співробітників почуття належності до підприєм­ства, активізація зворотних зв'язків. Проведення благочинних акцій. Розробка та реалізація концепції “реклами престижу”, “іміджевої реклами”. Основні напрями діяльності служб зв'язків з громадськістю на підприємстві. Основні вимоги до персоналу служби зв'язків з громадськістю. Оцінка ефективності за­ходів зв'язків з громадськістю.

^ Роль ярмарків у комунікаційній політиці. Розвиток ярмарків. Типи та види ярмарків і виставок. Чинники, які сприяють участі в ярмарках. Сприятливі та несприятливі передумови участі в ярмарках. Критерії вибору ярмарків і виставок.. Фінансове забезпечення ярмарків. Цілі функціонування ярмарків. Проведення ярмарок. Характеристики ярмарків. Розробка та оцінка бюджету на прове­дення ярмарку. Можливість здобуття спеціальних дозволів на участь в ярмарках. Наявність кваліфікованого персоналу, здатного організову­вати участь у ярмарках. Розробка проекту ярмаркового стенду. Підго­товка виставкових зразків. Підготовка реклами, матеріалів до ярмар­кового каталогу. Організація роботи на ярмарку. Опрацьовування даних після ярмарків. Підведення підсумків участі в ярмарках. Визначення результативності та пропозиції щодо коригування комунікаційної та маркетингової політики. Проблеми орга­нізації та участі підприємств у ярмарках України.

^ Планування використання засобів комунікації. Проблеми формування плану комунікації. Фактори, які виливають на вибір засобів масової інформації. Критерії оцінки комунікаційної привабливості засобів масової інформації. Критерій порівняння теле- та радіоканалів і програм. Формули планування рекламної кампанії. Інтенсивна та екстен­сивна рекламні кампанії, їх недоліки та переваги. Складання графіку виходу засобів ко­мунікації. Перевірка ефективності реалізації плану комунікаційної по­літики.

^ Організація та контроль комунікаційної діяльності підприємства. Принципи організації комунікаційної діяльності підприємства. Типи організаційних структур комунікаційних служб. Фактори, які впливають на вибір типу комунікаційного відділу. Структура реклам­ного відділу. Діяльність рекламних агентств в Україні. Зв'язки між рекламо­давцями та спеціалізованими рекламними організаціями, редакціями газет, журналів, радіо і телебачення. Участь рекламних агентств у створенні іміджу підприємства. Поняття, рівні та види контролю комунікаційної діяльності під­приємства. Комунікативна та економічна ефективність маркетингових комунікацій. Критерії оцінки комунікативної ефективності. Регулювання комунікаційної діяльності підприємства. Нормативно-правові акти, що регулюють цю діяльність в Україні. Закон України "Про рекламу". Вплив міжнародних неурядових організацій на комунікаційну діяльність підприємств Україні.  1. ^ Маркетингова товарна політика


Товарна політика підприємства маркетингової орієнтації. Інтеграція споживчого і торговельного маркетингу в організації товарної політики. Зміст і завдання товарної політики. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування товарної політики. Диверсифікація товарної політики. Товарна політика підприємства на різних стадіях життєвого циклу товарів. Управління товарною політикою на підприємствах.

Товар і послуга як об'єкти маркетингової товарної політики. Товарний ринок. Значення товару в товарній політиці підприємства. Характеристика товарів. Визначення сильних та слабких сторін товару. Прогнозування майбутнього стану товару. Класифікація послуг. Специфіка послуг як товару. Особливості маркетингу у сфері послуг. Інжиніринг, його особливості. Організація торгівлі інжиніринговими послугами. Функціонування товарного ринку. Конкурентне середовище товарного ринку.

Якість як складова конкурентоспроможності товарів. Фактори якості товарів. Чотири рівні якості. Визначення показників якості товару. Проблеми підтримання якості продукції. Стандартизація і сертифікація продукції. Міжнародні стандарти ISO - 9000.

Конкурентоспроможність товарів. Порівняльні характеристики якості та конкурентоспроможності товарів. Складові конкурентоспроможності товарів. Одиничний, комплексний, інтегральний показники конкурентоспроможності товарів. Методи оцінки конкурентоспроможності товарів. Експертна оцінка конкурентоспроможності товарів. Методи генерації ідей експертів. Вибір базового зразка. Заходи щодо підтримання та підвищення конкурентоспроможності товарів. Управління конкурентоспроможністю товарів.

Формування асортименту і управління ним. Основні завдання асортиментної політики підприємства. Складові асортименту товарів. Показники асортименту товарів. Способи розширення асортименту. Етапи формування асортименту. Особливості формування асортименту на торговельних підприємствах різних спеціалізацій. Планування асортименту. Сітьові графіки. Планування асортиментної політики. Управління асортиментом. Оптимальна номенклатура. Застосування методів лінійного програмування в оптимізації асортименту.

Маркетинг товару ринкової новизни. Критерії визначення ринкової новизни товару. Особливості життєвого циклу товару ринкової новизни. Визначення ступеня новизни товару. Джерела придбання засобів для створення нового продукту. Функції служби маркетингу у здійсненні концепції товару ринкової новизни. Етапи розробки товару ринкової новизни. Творчі методи генерування ідеї нових товарів. Позиціювання товару на ринку. План маркетингу інноваційного товару як складова бізнес - плану. Прогнозування ризику, пов'язаного з розробкою товару ринкової новизни. Причини провалу товару ринкової новизни на ринку. Державне регулювання створення зразків товару в Україні.

Товарні марки, упаковка, кодування товарів. Типи товарної марки. Переваги та недоліки використання марок. Складові елементи фірмового стилю. Вимоги до упаковки товарів. Основні напрямки удосконалення упаковки у товарній політиці. Фактори, що впливають на рішення про упаковку. Алгоритм вибору упаковки. Кодування інформації про товар. Використання комп'ютерних технологій у процесі кодування товарів. Індекси штрих-кодів різних країн. Державне регулювання охорони торговельних знаків в Україні.

Сервіс у системі товарної політики. Основні принципи та завдання сервісу в системі товарної політики. Види сервісу. Варіанти організації сервісу. Технічне обслуговування. Стандартне обслуговування. Маркетинг запасних частин. Структура служби сервісу. Сучасні вимоги до технічної документації.

  1   2   3   4Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає для використання та неухильного виконання лист Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до відома та належного реагування лист Міністерства освіти...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 12. 12 №1/9-938 „Про забезпечення безпечних умов навчання і виховання”...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconКонкурс для школярів: 12-17 років (7-11 класи) «Молодь тестує якість»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки закарпатської

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов