Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів icon

Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладівНазваПрограма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів
Дата конвертації17.05.2013
Розмір151.2 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький технічний коледж


„Затверджую”


директор коледжу

_______________ О.С. Домінський

„____” _________________20_ р.


ПРОГРАМА

ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИдля студентів вищих навчальних закладів

І – ІІ рівнів акредитації зі спеціальності

5.03050401 „Економіка підприємства”


Розглянуто і схвалено


на засіданні циклової комісії

Економічних дисциплін


„____” _______________ 20_ р.

Протокол № ______________

Голова циклової комісії

_____________ О.А. Олексєєнко


Вінниця 20_р.

Вступ


Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти затверджених у 2003 році для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

У сучасних умовах трансформації усіх сфер суспільних відносин, особливо у економічній системі, надзвичайно важливим є такий заключний етап підготовки як виробниче навчання. В умовах формування ринку праці та його насиченості працівниками економічного напряму молодому фахівцю важко зайняти достойне місце у виробничих відносинах. Водночас, ринок відчуває потребу у кваліфікованих фахівцях, обізнаних із сучасними науковими теоріями і законодавством і ознайомлених із фінансовими аспектами практичної діяльності.

Отже, виробниче навчання, як заключний етап підготовки фахівця, дозволяє повністю сформувати такого фахівця і адаптувати до виробничих та ринкових умов.

Велике значення для формування практичних навичок і досвіду при підготовці спеціалістів має керівництво практикою спеціалістами економічних служб підприємств.

Вивчення студентами кожної ланки фінансово-економічної роботи повинно проводитись в світі сучасних вимог здійснення економічної реформи і ринкової економіки із врахуванням вимог національних П(С)БО. Виконання поставлених завдань вимагає, щоб спеціалісти, які оволодівши теоретичною базою в процесі навчання мали змогу оволодіти своєю справою як спеціалісти-практики, використовуючи досвід працівників підприємства, вирішувати конкретні виробничі ситуації з метою покращення фінансового стану, підвищення ефективності діяльності підприємства, як частини національної економіки і національних ресурсів.


Практика згідно учбового плану включає етапи:

1. Безпосереднє проходження практики на робочих місцях економіста в організації, установі, підприємстві; заповнення щоденників, як форми поточного контролю.

2. Узагальнення роботи та набутого досвіду у звіті про проходження практики. Навчальна виробнича практики для студентів спеціальності 5.03050401 „Економіка підприємства” тривалістю 6 тижнів (324 академічних години) на IІІ курсі.


Мета, завдання та база практики


Виробнича практика спрямована досягнення наступних цілей:

1. Підготовка студентів до самостійної трудової діяльності.

2. Виховання у студентів відповідального відношення до дорученої справи.

3. Закріплення набутих знань.

4. Поглиблення і розширення знань теоретичних дисциплін.

5. Набуття практичних навичок по оформленню фінансових документів та виконанню професійних обов'язків молодого спеціаліста-фінансиста.

6. Застосування набутих знань при аналізі фінансових показників і розробці заходів покращення фінансового стану.

Для виконання поставлених цілей студент повинен:

1. Засвоїти організацію і постановку економічної роботи на підприємстві або в фінансових організаціях, установах.

2. Вивчити роботу конкретного відділу (сектору), на конкретній посаді згідно посадової інструкції.

3. Ознайомитись із нормативною базою фінансово-економічної діяльності підприємства або функціями, що виконують фінансово-економічні органи.

4. Вивчити основні напрямки організаційної роботи щодо управління фінансовими ресурсами на підприємстві.

5. Засвоїти систему створення і руху фінансових ресурсів державних і недержавних підприємств, органів влади і управління.

6. Заповнити фінансові документи, що відповідають його посадовим обов’язкам, проаналізувати фінансовий стан і виявити резерви підвищення результатів діяльності.

7. Дослідити систему планування роботи на підприємстві та оплату праці.

8. Дослідити систему охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві.


Бази практики, робочі місця і бюджет часу

Базою економічної практики є підприємства різних форм власності, ДПА районного та міського рівня, банківські установи тощо, на які студенти направляються згідно з наказом по коледжу.

Студенти можуть самостійно з дозволу ЦПК фінансів підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для затвердження.

Робочими місцями практики студентів є: відділи, групи, сектори ДПА, бухгалтерія, фінансовий відділ, відділ праці та заробітної плати, плановий відділ підприємства, відділ обслуговування клієнтів банківських установ та ін. Студенти можуть бути зараховані при проходженні практики на відповідне робоче місце.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, який складається до початку практики на базі тематичного плану.

В пункті 2 приводяться тематичні плани проходження практики студентами з урахуванням специфіки фінансової роботи на підприємствах, в установах, організаціях..


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


2.1 Організація та планування виробничої практики

на підприємстві (банку, фінансової організації, установи)


Тематичний план


№ п/п

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тривалість періоду роботи в днях

1.

Загальна характеристика підприємства. Фінансові ресурси.

2

2.

Персонал підприємства

3

3.

Основні та оборотні фонди підприємства

4

4

Інфраструктура підприємства

2

5

Система оподаткування підприємства.

2

6

Мотивація та оплата праці

3

7

Планування роботи підприємства

5

8

Фінансові результати

6

9.

Охорона праці і навколишнього середовища

2
Всього:

29


^ Зміст практики


1. Загальна характеристика підприємства

Робоче місце – економічний відділ.

Студент з'ясовує, який відділ займається організацією економічної роботи на підприємстві, причетність до цієї роботи інших підрозділів підприємства.

^ Студент вивчає організацію роботи на підприємстві, а саме: ознайомлення з цілями та напрямками діяльності підприємства, правовими основами його функціонування з статутом підприємства та з змістом колективного договору.

Студенту необхідно вивчити фінансові ресурси підприємства:

- статутний фонд;

- резервний фонд;

- амортизаційний фонд;

- спеціальні фонди і цільове фінансування;

- кошти, надані підприємству в порядку внутрішньогалузевого перерозподілу;

- нерозподілений (тимчасово не використаний) прибуток господарському обігу;

- кредиторську заборгованість усіх видів включаючи заборгованість;

- бюджетних платежів, відрахувань на соціальне страхування робітникам і службовцям з оплати праці, а також за виданим векселями;

- короткострокові й довгострокові кредити комерційних банків;

- централізовані й децентралізовані кошти для фінансування капітальних вкладень;

- кошти від реалізації власних цінних паперів (облігації, крім акцій, виручка від продажу яких включається до статутного фонду акціонерних товариств);

- інші кошти, які відображаються в пасиві бухгалтерського сальдового балансу підприємства.

На основі балансу необхідно визначити, яка сума фінансових ресурсів (власних і позичених) є в розпорядженні підприємства у даний момент.


^ 2. Персонал підприємства

Робоче місце – відділ кадрів.

Студент вивчає структуру персоналу підприємства, систему відбору та оцінки працівників, регулювання трудових відносин, фактори, що впливають на продуктивність праці робітників підприємства.

Студент визначає: показники управління трудовими ресурсами, чисельність працівників підприємства, продуктивності праці та їх динаміки. На основі даних показників зробити економічно обґрунтовані висновки.


^ 3. Основні та оборотні фонди

Робоче місце – бухгалтерія.

Студент вивчає структуру основних фондів підприємства та їх відтворення, склад і структуру оборотних фондів підприємства, які методи амортизації застосовуються на підприємстві та як вони впливають на розвиток підприємства.

Студент розраховує показники ефективності використанні основних та оборотних фондів підприємства та їх динаміки. Студент повинен проаналізувати норму амортизації та величину амортизаційних відрахувань на підприємстів. Зробити економічно обґрунтовані висновки.


^ 4. Інфраструктура підприємства

Робоче місце – економічний відділ.

Студент з'ясовує, які структурні підрозділи беруть участь у технологічному обслуговуванні підприємства.

В даному розділі необхідно проаналізувати систему технологічного обслуговування, капітального будівництва, засоби ведення будівельно-монтажних робіт.


^ 5. Оподаткування підприємства

В даному розділі необхідно розглянути всі податки, які сплачує підприємство до бюджету та позабюджетних фондів. У звіті вказати об'єкт оподаткування, ставки податку, податкові періоди, пільги по податку. Необхідно класифікувати загальнодержавні податки та збори і місцеві податки та збори, якими оподатковується підприємство.

Студент повинен також розглянути взаємозв’язок підприємства з державними фінансовими інститутами.


6. Мотивація та оплата праці

Робоче місце: планово-економічний відділ.

Студент має оволодіти методикою розрахунків заробітної оплати робітників на підприємстві при різних формах і системах оплати праці.

Студент має проаналізувати в динаміці розміри та структуру витрат на оплату праці на підприємстві, вивчити положення про преміювання та надання матеріальної допомоги. Зробити економічно обгруновані висновки


7. Види планування роботи підприємства

Робоче місце: планово-економічний відділ.

Студент досліджує: стратегію розвитку підприємства, зміст та методику розробки тактичних короткострокових планів, систему оперативного планування на підприємстві.


8. Фінансові результати та фінансовий стан підприємства

Робоче місце: фінансовий відділ.

Студент вивчає облік фінансових документів, місячної, квартальної, річної звітності. Розробляє пропозицій щодо покращення фінансового стану підприємства.


^ 3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ, ТЕРМІНИ ЗДАЧІ, ПОРЯДОК ЗАХИСТУ


Поточною формою контролю за проходженням практики є щоденник, в якому записано всю виконану роботу за кожен день, або по окремому розділу програми і який додається до звіту. Підсумковий звіт має містити висвітлення усіх питань змісту практики. Тобто, план написання звіту складається згідно змісту виробничої практики, при цьому необхідно враховувати базу проходження практики.

Звіт може виконуватись рукописним або друкованим способом.

Обсяг звіту складає 30 – 35 аркушів рукописного або 25 – 30 аркушів друкованого (шрифтом Time New Roman (звичайним) №14 редактору Word з інтервалом між рядками 1,5, без будь-яких виділень) тексту на папері стандарту А4.

Текст розміщується на одній сторінці аркуша, залишаючи вільними поля з інтервалами: зліва – 3 см, справа – 1см, згори і знизу по 2 см.

Орієнтовна кількість рядків на сторінці – 29 – 34.

Нумерація сторінок – наскрізна, починаючи з титульного аркуша, у правому верхньому кутку арабськими цифрами.

Першою сторінкою є титульний аркуш за зразком, поданим у додатку 1, другою – заповнене і затверджене завдання на практику, бланк якого міститься у додатку 2.

На титульному аркуші, першій сторінці розділу, на сторінці списку літературних джерел та додатках номер сторінки не проставляється.

Розділи мають порядкові номери (арабськими цифрами) і можуть складатись із пунктів. Пункти нумеруються в межах розділу двома цифрами, (наприклад 1.1, 1.2, 1.3, …), підпункти – мають потрійну нумерацію (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...). Розділи, пункти, підпункти повинні мати коротку змістовну назву, написану з прописної літери. Крапка у кінці назви не ставиться. Назви розділів розміщюються посередині рядка. Кожний розділ починається з нової сторінки; назва пункту (підпункту) відокремлюється від тексту роботи одним рядком.

Весь ілюстративний та розрахунковий матеріал, таблиці та малюнки оформлюються за наскрізною нумерацією (1, 2, 3, ...), мають назву, що відображає їх зміст, період часу, одиниці виміру. У таблицях рекомендовано використовувати метод порівняння показників у часі (визначення абсолютних і відносних відхилень). Зразок оформлення таблиць, малюнків подано нижче.

Р
ис. 1. Прибуток за видами продукції.

Таблиця 1.

Склад доходів підприємства „...” у 2010 – 2011 рр.з/пВид доходу

Роки


Порівняння, +- 2009 до 2011

2009

2010

2011

Х

Всього

Допускається перенос таблиці на наступну сторінку із надписом „продовження таблиці (номер)”.

Звіт брошурується у тверду обкладинку і подається керівнику для перевірки і доданим щоденником (зразок представлено в додатку 3) і відгуком керівника практики від організації.

Після закінчення періоду проходження виробничої практики студенти представляють звіт з практики, який підлягає перевірці у встановлені терміни, після чого відбувається захист звіту (залік проходження виробничої практики). Результати заліку проставляються у всіх підсумкових документах успішності до початку державної атестації студентів.

Студенти, які не виконали програму практики і отримали незадовільні оцінки при складанні заліку направляються на практику вдруге, або відраховуються з навчального закладу. Фактичні терміни початку і закінчення практики, терміни здачі, перевірки і захисту звітів визначаються адміністрацією згідно навчального плану і графіку навчального процесу на поточний навчальний рік та повідомляються студентам до початку практики. Керівник практики від навчального закладу інформує про такі терміни студентів та адміністрацію щодо результатів проходження практики і захисту звітів.

Додаток 1

(зразок оформлення титульної сторінки)


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький технічний коледж


ЦПК Економічних дисциплін


^ ЗВІТ ПО ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНІЙ ПРАКТИЦІ


Студента(ки)_______________


Група 3ЕП__

Керівник практики:

від коледжу_________________

від організації_______________


Вінниця 20_р.

Циклова предметна комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050401 „Економіка підприємства”

Затверджено:___________________

______________________________
„____”___________________20_ р.


^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

НА ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНУ ПРАКТИКУ

Студента (ки) ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Місце проходження практики _________________________________________

___________________________________________________________________

Терміни здачі звіту __________________________________________________

^ Зміст звіту

№ з/п

Назва розділу (підрозділу)

Термін виконання

1

Загальна характеристика підприємства. Фінансові ресурси.
2

Персонал підприємства.
3

Основні та оборотні фонди.
4

Інфраструктура підприємства.
5

Система оподаткування підприємства.
6

Мотивація та оплата праці.
7

Види планування роботи підприємства.
8

Фінансові результати.
9

Охорона праці і навколишнього середовища.Всього:

Виконавець_____________________

(підпис)

Керівник практики від коледжу: ____________________


Керівник практики від підприємства: _____________________


Дата видачі завдання____________

Додаток 3

(зразок оформлення щоденника)

^ Щоденник з виробничої практики

Студента __________ за період з „___”___________ 20__ по „___”________20__р.


Дата

Час початку і закінчення, кількість годин роботи
^

Зміст діяльності


Підпис керівника від організації

^ Продовження додатку 3

Для нотаток

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Схожі:

Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПрограма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів
Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Денне відділення Спеціальність
Фізика. Навчальна програма для старших курсів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconКонкурс для студентів (у тому числі для викладачів, к т. н.) вищих навчальних закладів на тему
Міжнародна організація виставкової статистики) оголошує міжнародний конкурс для студентів (у тому числі для викладачів, к т н.) вищих...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПротокол №1 проект робоча програма виробничої планово-економічної практики для студентів спеціальності
Обговорено і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки №1 від 28. 08. 2008р
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconМаркетингова товарна політика
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Підручник може бути корисним і для бізнесменів-практиків
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconВ. Т. Програма виробничої практики з фаху та переддипломної практики
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconВ. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПрограма дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" для студентів спеціальності "Облік і аудит"
Вища освіта України і Болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік і аудит” денної...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. №93
...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПрограма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство
Програму виробничої та переддипломної практики розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов