Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів icon

Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладівНазваПрограма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів
Сторінка1/2
Дата конвертації17.05.2013
Розмір458.17 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький технічний коледж


«Затверджую»


директор коледжу

_______________ О.С. Домінський

«____» _________________20__ р.


ПРОГРАМА

ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


для студентів вищих навчальних закладів

І – ІІ рівнів акредитації зі спеціальності

5.03050801 «Фінанси і кредит»


Розглянуто і схвалено


на засіданні циклової комісії

«Фінансів»


«____» _______________ 20__ р.

Протокол № ______________

Голова циклової комісії

_____________ А.О. Крисак


20__ р.

Вступ


Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

У сучасних умовах трансформації усіх сфер суспільних відносин, особливо у фінансовій системі, надзвичайно важливим є такий заключний етап підготовки як виробниче навчання. В умовах формування ринку праці та його насиченості працівниками економічного напряму молодому фахівцю важко зайняти достойне місце у виробничих відносинах. Водночас, ринок відчуває потребу у кваліфікованих фахівцях, обізнаних із сучасними науковими теоріями і законодавством і ознайомлених із фінансовими аспектами практичної діяльності.

Отже, виробниче навчання, як заключний етап підготовки фахівця, дозволяє повністю сформувати такого фахівця і адаптувати до виробничих та ринкових умов.

Велике значення для формування практичних навичок і досвіду при підготовці спеціалістів має керівництво практикою спеціалістами фінансових служб підприємств.

Вивчення студентами кожної ланки фінансової роботи повинно проводитись в світі сучасних вимог здійснення економічної реформи і ринкової економіки із врахуванням вимог національних П(С)БО. Виконання поставлених завдань вимагає, щоб спеціалісти, які оволодівши теоретичною базою в процесі навчання мали змогу оволодіти своєю справою як спеціалісти-практики, використовуючи досвід працівників підприємства, вирішувати конкретні виробничі ситуації з метою покращення фінансового стану, підвищення ефективності діяльності підприємства, як частини національної економіки і національних ресурсів.


Практика згідно учбового плану включає етапи:

1. Безпосереднє проходження практики на робочих місцях фінансиста в організації, установі, підприємстві; заповнення щоденників, як форми поточного контролю.

2. Узагальнення роботи та набутого досвіду у звіті про проходження практики. Навчальна виробнича практики для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» тривалістю 6 тижнів.

^ 1. Мета, завдання та база практики


Виробнича практика спрямована досягнення наступних цілей:

1. Підготовка студентів до самостійної трудової діяльності.

2. Виховання у студентів відповідального відношення до дорученої справи.

3. Закріплення набутих знань.

4. Поглиблення і розширення знань теоретичних дисциплін.

5. Набуття практичних навичок по оформленню фінансових документів та виконанню професійних обов'язків молодого спеціаліста-фінансиста.

6. Застосування набутих знань при аналізі фінансових показників і розробці заходів покращення фінансового стану.

Для виконання поставлених цілей студент повинен:

1. Засвоїти організацію і постановку фінансової роботи на підприємстві або в фінансових організаціях, установах.

2. Вивчити роботу конкретного відділу (сектору), на конкретній посаді згідно посадової інструкції.

3. Ознайомитись із нормативною базою фінансової діяльності підприємства або функціями, що виконують фінансові органи.

4. Вивчити основні напрямки організаційної роботи щодо управління фінансовими ресурсами на підприємстві, державними фінансовими ресурсами.

5. Засвоїти систему створення і руху фінансових ресурсів державних і недержавних підприємств, органів влади і управління.

6. Заповнити фінансові документи, що відповідають його посадовим обов’язкам, проаналізувати фінансовий стан і виявити резерви підвищення результатів діяльності.

^ Бази практики, робочі місця і бюджет часу

Базою економічної практики є ДПА районного та міського рівня, фінансові органи, казначейства, підприємства різних форм власності, банківські установи тощо, на які студенти направляються згідно з наказом по коледжу.

Студенти можуть самостійно з дозволу ЦПК фінансів підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для затвердження.

Робочими місцями практики студентів є: відділи, групи, сектори ДПА, бухгалтерія, фінансовий відділ, відділ праці та заробітної плати, плановий відділ підприємства, відділ обслуговування клієнтів банківських установ та ін. Студенти можуть бути зараховані при проходженні практики на відповідне робоче місце.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, який складається до початку практики на базі тематичного плану.

В пункті 2 приводяться тематичні плани проходження практики студентами з урахуванням специфіки фінансової роботи на підприємствах, в установах, організаціях.


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


2.1 Організація та планування виробничої практики

на підприємстві


Тематичний план


№ п/п

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тривалість періоду роботи в днях

1.

Організаційно-економічна характеристика підприємства

2

2.

Організація фінансової роботи на підприємстві та фінансові ресурси підприємства, організаційна структура підприємства.

2

3.

Грошові розрахунки за продукцію, роботи, послуги.

3

4.

Прогнозування грошових надходжень підприємства та їх використання.

4

5.

Використання підприємством банківських кредитів.

4

6.

Оподаткування підприємства.

2

7.

Прогнозування прибутку підприємства, формування та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку.

3

8

Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства.

5

9.

Аналіз фінансового стану підприємства, розробка пропозиції щодо його покращення

4
Всього:

29


^ Зміст практики


1. Організаційно-економічна характеристика підприємства


Робоче місце – фінансовий відділ.

Студент з’ясовує організаційну структуру підприємства, функціонування різних підрозділів та відділів підприємства, систему організації виробничо-господарської діяльності певного підприємства, аналізує статут підприємства.

^ Студент вивчає основи організації виробничо-економічної діяльності, дає характеристику процесу аналізу основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства, аналізує основні проблеми та перспективні напрями покращення ефективності підприємства.


2. Організація фінансової роботи на підприємстві та фінансові ресурси підприємства

Робоче місце – фінансовий відділ.

Студент з'ясовує, який відділ займається організацією фінансової роботи на підприємстві, причетність до цієї роботи інших підрозділів підприємства.

^ Студент вивчає організацію фінансової роботи на підприємстві, а саме: фінансове планування, оперативну фінансову роботу, контрольно-аналітичну роботу, а також організаційну структуру підприємства та структуру фінансового відділу.

Студенту необхідно вивчити фінансові ресурси підприємства:

- статутний фонд;

- резервний фонд;

- амортизаційний фонд;

- спеціальні фонди і цільове фінансування;

- кошти, надані підприємству в порядку внутрішньогалузевого перерозподілу;

- нерозподілений (тимчасово не використаний) прибуток господарському обігу;

- кредиторську заборгованість усіх видів включаючи заборгованість;

- бюджетних платежів, відрахувань на соціальне страхування робітникам і службовцям з оплати праці, а також за виданим векселями;

- короткострокові й довгострокові кредити комерційних банків;

- централізовані й децентралізовані кошти для фінансування капітальних вкладень;

- кошти від реалізації власних цінних паперів (облігації, крім акцій, виручка від продажу яких включається до статутного фонду акціонерних товариств);

- інші кошти, які відображаються в пасиві бухгалтерського сальдового балансу підприємства.

На основі балансу необхідно визначити, яка сума фінансових ресурсів (власних і позичених) є в розпорядженні підприємства у даний момент.


3. Грошові розрахунки за продукцію, роботи, послуги

Робоче місце – бухгалтерія.

^ Студент з'ясовує, яким чином фінансова служба бере участь в організації на підприємстві грошових розрахунків за продукцію, роботи, послуги.


4. Прогнозування грошових надходжень підприємства та їх використання

Робоче місце – бухгалтерія.

^ Студент з'ясовує, яким чином здійснюється грошові надходження на підприємстві.


5. Використання підприємством банківських кредитів

Робоче місце – фінансовий відділ.

^ Студент з'ясовує, які структурні підрозділи беруть участь у короткостроковому банківському кредитуванні.

В даному розділі необхідно проаналізувати кредитування підприємства в оборотні та основні засоби, вивчити основні пункти кредитного договору.

^ Студент бере участь у складанні кредитного договору.

Визначає, які кредити надавались банками даному підприємству залежно від строків кредитування за відповідний період, що було об'єктами кредитування, з'ясовує планово-цільовий характер одержаних кредитів.

Вказує, чи були на підприємстві прострочені кредити, а також аналізує процентну політику по короткострокових, середньострокових, довгострокових та прострочених кредитах.


6. Оподаткування підприємства

В даному розділі необхідно розглянути всі податки, які сплачує підприємство до бюджету та позабюджетних фондів. У звіті вказати об'єкт оподаткування, ставки податку, податкові періоди, пільги по податку. Необхідно класифікувати загальнодержавні податки та збори і місцеві податки та збори, якими оподатковується підприємство.

Студент повинен також розглянути взаємозв’язок підприємства з державними фінансовими інститутами.


7. Прогнозування прибутку підприємства, створення та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку

Робоче місце: фінансовий відділ.

^ Студент виясняє, який метод планування прибутку використовується на підприємстві.

Студенту необхідно проаналізувати, чи виконували на підприємстві основні заходи, які сприяли б підвищенню прибутковості виробництва за відповідний період, а саме:

• нарощування обсягів виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг;

• розширення асортименту і якості продукції;

• заходи щодо підвищення продуктивності праці;

• зменшення витрат виробництва продукції;

• оптимальна цінова політика;

• найдоцільніше розміщення одержаного раніше прибутку.

Студент повинен розглянути склад балансового прибутку, проаналізувати рентабельність окремих видів продукції.

Йому необхідно ознайомитись з методикою, за якою відбувається планування прибутку і рентабельності на підприємстві а також привести розрахунок планового прибутку від реалізації товарної продукції.

В даному розділі також необхідно показати платежі, що сплачуються з прибутку до бюджету та позабюджетних фондів. В роботі необхідно висвітлити, як відбувається розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, та які грошові фонди формуються за рахунок чистого прибутку, що залишається на підприємстві.

В роботі також треба проаналізувати, як були використані такі фонди:

• фонди коштів на розвиток та вдосконалення виробництва;

• фонд коштів на соціальні потреби;

• фонд коштів для матеріального заохочення;

• резервний (страховий) фонд;

• фонд коштів на інші цілі.

^ Студент бере участь, у розрахунку рентабельності окремих видів продукції.

В кінці звіту необхідно зробити загальний висновок про фінансову діяльність підприємства, вказати на недоліки та запропонувати програму, спрямовану на усунення вказаних недоліків.

Для написання звіту необхідно використати всю бухгалтерську та статистичну звітність за останні 3 роки.


8. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства

Робоче місце: фінансовий відділ.

Студент з’ясовує напрями інвестиційної діяльності підприємства.


9. Аналіз фінансового стану підприємства, розробка пропозиції щодо його покращення

Робоче місце: фінансовий відділ.

Студент вивчає облік фінансових документів, місячної, квартальної, річної звітності. Розробляє пропозицій щодо покращення фінансового стану підприємства.


2.2. Організація та планування виробничої практики в органах Державного казначейства України та фінвідділах


Тематичний план

№ п/п

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тривалість періоду роботи в днях

1

Розділ 1.

Функції Державного казначейства України, його управлінь на відділень по виконанню Державного бюджету України

1

1.1

Функції Державного казначейства України з керівництва територіальними органами Держказначейства.

1

1.2

Ознайомлення з порядком контролю за надходженням і використанням коштів держбюджету.

2

1.3

Вивчення, прогнозування та касового планування коштів держбюджету.

2

1.4

З'ясування порядку ведення бухгалтерського обліку та руху коштів держбюджету за рахунками відділень Державного казначейства.

2

1.5

Ознайомлення з процесом збирання, контролю, зведення та подання вищим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету відповідних регіонів.

2

2

Розділ 2

Касове виконання державного бюджету за видатками.

3

2.1

Вивчення організації роботи по виконанню державного бюджету за видатками.

3

2.2

Ознайомлення з порядком фінансування розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства України.

2

2.3

З'ясування порядку оплати витрат розпорядників бюджетних коштів.

2

2.4

Ознайомлення з порядком фінансування розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства України.

1

2.5

Вивчення функцій установ банків при казначейській формі виконання держбюджету за видатками.

1

3

Розділ 3.

Функції місцевого фінансового відділу в забезпеченні бюджетного процесу.

1

3.1

Ознайомлення з організацією роботи по складанню проектів місцевих бюджетів.

2

3.2

Ознайомлення з роботою по забезпеченню перевірки правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних закладів.

2

3.3

Ознайомлення з роботою по аналізу діючої системи оподаткування підприємств і організацій, доходів громадян, підсумків виконання плану місцевих податків і зборів.

2
Всього

29^ Зміст практики


1. Ознайомлення з роботою Державного казначейства України по керівництву територіальними органами Держказначейства

Робоче місце – районний (міський) відділ казначейства. Студент вивчає:

• структуру держказначейства;

• головні завдання та функції ДПА;

• організацію роботи та документооборот у відділах;

• основні завдання і функції відділів.


2. Контроль Державного казначейства за надходженням і використанням коштів державного бюджету

Робоче місце – районний (міський) відділ казначейства. Студент вивчає:

• порядок контролю за надходженням і використанням коштів державного бюджету;

• порядок обліку розпорядників коштів, яким виділяються асигнування із державного бюджету, державних позабюджетних фондів;

• порядок відкриття реєстраційних рахунків розпорядників коштів органами Державного казначейства.

Студент бере участь у заповненні первинних документів та форм обліку надходжень і використання коштів.


3. Прогнозування та касове планування коштів держбюджету

Студент вивчає:

• методи прогнозування та касового планування коштів держбюджету;

• порядок повернення за рахунок державного бюджету зайво сплачених або стягнених податків, зборів та обов'язкових платежів.

Студент бере участь у заповненні документів, які супроводжують роботу касового планування коштів держбюджету.


^ 4. Порядок ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету за рахунками відділень Державного казначейства

Студент вивчає нормативні документи, які регламентують ведення бухгалтерського обліку руху коштів Державного бюджету.

Студент бере участь у заповненні первинних документів по веденню бухгалтерського обліку руху коштів держбюджету.


^ 5. Збирання, контроль, зведення та подання вищим органом Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету регіоном

Студент вивчає:

• фінансову звітність про стан виконання показників державного бюджету регіоном;

• порядок контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання держбюджету;

• порядок взаємодії Державного казначейства та його територіальних органів з міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, НБУ, установами інших банків, державною податковою службою, місцевими фінансовими органами, державною контроль-ревізійною службою України.


6. Організація роботи по виконанню державного бюджету за видатками

Робоче місце – районний (міський) відділ казначейства. Студент вивчає:

• порядок доведення даних про територіальне розташування мережі установ, підприємств і організацій;

• порядок доведення обсягів асигнувань та кошторисів видатків;

• порядок обліку змін, що виникають у процесі виконання Державного бюджету України.


7. Фінансування розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства України

Студент вивчає:

• порядок фінансування за відомчою структурою;

• порядок фінансування через органи Державного казначейства;

• порядок проведення фінансування в Державному казначействі України;

• організацію фінансування в територіальних органах Державно казначейства.


8. Порядок оплати витрат розпорядників коштів

Студент вивчає:

• порядок оплати рахунків;

• порядок видачі готівки.

Студент бере участь у заповненні первинних документів при оплаті рахунків і видачі готівки.


9. Облік і звітність за операціями касового виконання Державної бюджету

Студент вивчає:

• порядок обліку операцій фінансування;

• порядок обліку операцій по оплаті витрат розпорядників коштів.

Студент бере участь у заповненні регістрів бухгалтерського обліку з операцій фінансування.


10. Функції установ банків при казначейській формі виконані державного бюджету за видатками

Студент вивчає порядок виконання державного бюджету через банківські установи


11. Організація роботи по складанню проектів місцевих бюджетів

Робоче місце – фінвідділ району (міста). Студент знайомиться:

• із структурою фінвідділу району (міста);

• із функціональними обов’язками працівників фінвідділу і його структурних підрозділів.

Студент вивчає:

• порядок складання проектів місцевих бюджетів;

• порядок розподілу доходів і видатків місцевого бюджету між бюджетами різних рівнів та укріплення доходної бази кожного із бюджетів;

• порядок розпису доходів і видатків місцевого бюджету;

• порядок контролю за виконанням бюджетів нижчого рівня.

Студент бере участь у заповненні документів по складанню проектів місцевих бюджетів.


12. Робота фінвідділу по забезпеченню перевірки правильності складання і затвердження правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних закладів

Студент вивчає:

• порядок і методику контролю за правильністю і економним витрачанням коштів на утримання апарату управління і дотримання граничних асигнувань, встановлених на такі цілі;

• порядок і методику розробки проекту зведеного балансу фінансових ресурсів.

Студент бере участь у проведенні контролю за правильністю витрачання коштів бюджетних закладів.


13. Аналіз діючої системи оподаткування підприємств, організацій та фізичних осіб

Студент вивчає:

• методику аналізу діючої системи оподаткування;

• проводить аналіз підсумків виконання плану місцевих податків і зборів.


2.3. Організація та планування виробничої практики в органах ДПА


  1   2Схожі:

Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПрограма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів
Наскрізна програма з виробничої практики розроблена згідно галузевих стандартів вищої освіти затверджених у 2003 році для освітньо-кваліфікаційного...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Денне відділення Спеціальність
Фізика. Навчальна програма для старших курсів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconКонкурс для студентів (у тому числі для викладачів, к т. н.) вищих навчальних закладів на тему
Міжнародна організація виставкової статистики) оголошує міжнародний конкурс для студентів (у тому числі для викладачів, к т н.) вищих...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПротокол №1 проект робоча програма виробничої планово-економічної практики для студентів спеціальності
Обговорено і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки №1 від 28. 08. 2008р
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconМаркетингова товарна політика
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Підручник може бути корисним і для бізнесменів-практиків
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconВ. Т. Програма виробничої практики з фаху та переддипломної практики
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconВ. Т. Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики
Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань втеі кнтеу. 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПрограма дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" для студентів спеціальності "Облік і аудит"
Вища освіта України і Болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік і аудит” денної...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. №93
...
Програма для проходження виробничої практики для студентів вищих навчальних закладів iconПрограма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство
Програму виробничої та переддипломної практики розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов