Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів icon

Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктівНазваТехнічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів
Дата конвертації14.02.2013
Розмір85.04 Kb.
ТипТехнічне завдання
скачать >>>


Погоджено

______________________
(керівник територіального органу земельних ресурсів)

_________ _______________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____________

(дата)

Затверджено

________________________________________

(керівник (заступник) організації замовника)

__________ ______________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________

(дата)

^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розроблення технічної документації із землеустрою

по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації

земель населених пунктів______________________

на території

(сільська (селищна, міська) рада, район, область)

1. Підстава для проведення роботи

1.1. Робота виконується у відповідності до Наказу Держкомзему України від 26.08.1997 року №85 та договору від _____________ 20__ року №_____________ між Замовником ___________________________ і Розробником_______________________________________ (назва Замовника) (назва Розробником)

Усі геодезичні роботи по земельно-кадастровій інвентаризації земель виконуються у відповідності з інструкцією по топографічній зйомці в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (1982 р.) та у відповідності до вимог Будівельних норм і правил - БНІП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства".

1.2. Рішення про надання дозволу на проведення земельно-кадастрової інвентаризації

земель______________________________________________________________________

(сільської (селищної, міської) ради) (районної (обласної, міської) держадміністрації)

^ 2. Мета роботи

Метою роботи є розробка технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель села ________________ ___________________сільської (селищної, міської) ради _______________ району Житомирської області


^ 3. Характеристика об’єкта

_________________________________________________________________________________ (місце розташування об’єкту та інші дані)

_________________________________________________________________________________


^ 4. Вихідні дані для проведення роботи

Вихідними даними для розробки технічної документації із землеустрою по проведенню робіт із інвентаризації земель є: дані державного земельного кадастру, проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), наявні планово-картографічні матеріали (земельно-кадастрові плани, матеріали аерофотозйомки, матеріали зйомок минулих років); облікові картки (паспорти) земельних ділянок, документи і матеріали про відведення земельних ділянок; матеріали щодо виносу в натуру, встановлення (поновлення) і визначення меж земельних ділянок та меж населеного пункту; матеріали обстеження бюро технічної інвентаризації (БТІ) будівель і споруд на земельних ділянках індивідуальної забудови; інформація про землекористувачів та землевласників; матеріали про підприємства і організації, що мають у своєму складі шкідливі або небезпечні виробництва та накопичувачі токсичних відходів; матеріали та документи, що мають кадастровий зміст (реєстри, таблиці тощо) в різних організаціях і управліннях комунального господарства, благоустрою, озеленення тощо; затверджена містобудівна та проектна документація (також в т.ч. для індивідуальних забудовників).


^ 5. Виконавці роботи

_________________________________________________________________________________ (виконавець роботи, номер і дата затвердження ліцензії на виконання землевпорядних робіт)

_________________________________________________________________________________

^ 6. Етапи роботи та терміни їх виконання


Етап роботи

Зміст етапу

^ Термін виконання

1-й етап – підготовчий

2-й етап – виробничий

Збір, вивчення та аналіз матеріалів

Польові роботи

Камеральні роботи

Відповідно до календарного плану робіт


 • структуризація території населеного пункту на мікрорайони, квартали, розбивочні масиви та їх кодування;

 • встановлення етапності виконання інвентаризаційних робіт;

 • формування землевпорядної документації на окремий квартал, розбивочний масив, мікрорайон;

 • обстеження пунктів геодезичної мережі;

 • обстеження існуючих меж кварталу, масиву, мікрорайону;

 • обстеження існуючих меж землеволодінь і землекористувань;

 • складання акта встановлення та погодження меж населеного пункту і землекористувань;

 • складання експлікації земель по кварталах, розбивочних масивах, мікрорайонах і в цілому по населеному пункту.

 • складання списку власників землі (землекористувачів);

 • польове обстеження об'єктів інвентаризації з уточненням меж землекористувань.


^ 6.1. При виконанні робіт виробничого етапу необхідно керуватись наступними принципами:

 • основою для створення робочого інвентаризаційного плану повинен бути планово-картографічний матеріал не дрібніше масштабу 1:2000, а в містах обласного (районного) підпорядкування - масштабу 1:500;

 • відображення підземних споруд та рельєфу на вихідному матеріалі не обов'язкове;

 • граничні похибки положення точок зйомочних мереж відносно планової опори не повинні перебільшувати: у містах обласного підпорядкування - 0,1 м; у містах районного підпорядкування і селищах - 0,2 м; у селах - 0,4 м.


^ 7. Вимоги до виконання робіт

7.1. Технічна документація із землеустрою по проведенню робіт із інвентаризації земель розробляється у межах адміністративно-територіальних утворень, виходячи з інформації про земельні ділянки та їх використання. Обліковими одиницями повинні бути:

 • у містах обласного підпорядкування - 1 кв.м (0,0001 га);

 • для ділянок садово-городніх товариств - 2,5 кв.м (0,00025 га);

 • у містах районного підпорядкування і селищах - 15 кв.м (0,0015 га);

 • у селах - 100 кв.м (0,010 га).

Масштаби створення земельно-кадастрових карт (планів):

 • у містах обласного підпорядкування - не дрібніше 1:500;

 • у містах районного підпорядкування і селищах - не дрібніше 1:1000;

 • у селах - 1:2000.

Точність відображення прийнятої облікової одиниці площі похибка (гранична) точок знімального обгрунтування і межових знаків відносно найближчих пунктів державної геодезичної сітки не повинна перевищувати:

 • у містах обласного підпорядкування - 10 см;

 • у містах районного підпорядкування, в селищах - 20 см;

 • у селах - 40 см.

Помилка взаємного положення суміжних точок межі не повинна перевищувати 0,1 мм у масштабі плану.

У разі відсутності чітких меж землекористувань, на підставі матеріалів польових обстежень і зібраних документів, у межах кожного кварталу (масиву), здійснити встановлення (поновлення) меж землекористувань в натурі, які закріплюються межовими знаками та за допомогою промірів прив'язуються до чітких контурів, складаються картки-кроки і акт закладки межових знаків. В акті, у разі неузгодженості меж земельних ділянок з суміжними землекористувачами, вказати шляхи вирішення спірних питань.

У складі документації по інвентаризації земель землекористувачам (власникам землі) визначити обмеження по використанню земельних ділянок, якщо такі передбачені законодавством, державними будівельними, санітарними, природоохоронними або іншими нормами.

Графічний матеріал (складова частина документації) засвідчується виконавцем (підрядчиком) та власниками землі або землекористувачами.

За результатами натурних топографо-геодезичних та землевпорядних робіт підрядчик здійснює вирахування площ усіх землекористувань у встановлених межах і формує документацію по кварталу (масиву).


^ 7.2. Технічна документація включає:

 • пояснювальна записка;

 • технічне завдання з робочим інвентаризаційним планом та нанесеними межами всіх землекористувань;

 • список (реєстр) землекористувачів (власників землі) із зазначенням площі їх ділянок за формою реєстрації земельно-кадастрової книги;

 • список землекористувачів, що не мають документів на право користування або право власності на землю;

 • перелік земель, що не використовуються або використовуються не за цільовим призначенням;

 • перелік самовільно захоплених земельних ділянок;

 • перелік земель, що зазнали негативного впливу антропогенних процесів (порушені, підтоплені, забруднені органічними та іншими видами відходів);

 • експлікація всіх земель та розподіл їх по землекористувачах (власниках землі) та угіддях по формі 6-зем.;

 • зведений план розміщення землекористувань у масштабі 1:2000;

 • каталог координат кутів повороту меж кварталу;

 • акти встановлення та погодження меж землекористувань (землеволодінь);

 • абриси меж земельних ділянок;

 • каталоги координат кутів поворотів зовнішніх меж землекористувань (землеволодінь);

 • план встановлених меж землекористування в масштабах 1:500, 1:2000;

 • схема прив'язки кутів поворотів землекористувань (землеволодінь);

 • схема планової опори;

 • відомість врівноваження теодолітних ходів.

 • графічні матеріали;

 • додатки.


^ 7.3. Графічні матеріали.

На планово-картографічний матеріал наноситься :

 • межа та площа адміністративно-територіального утворення;

 • межі та площі населених пунктів (первинна та існуюча станом на 1 січня поточного року);

 • межі та площі земельних ділянок наданих у власність та користування, у тому числі на умовах оренди (станом на 1 січня поточного року);

 • межі та площі земель, що не використовуються (станом на 1 січня поточного року);

 • землі, що перебувають у запасі та землі резервного фонду, що не надані у власність та користування;

 • межі земельних ділянок на які встановлено обмеження, обтяження та права третіх осіб.

 • зони з особливими умовами використання території.

 • межі кварталів, розбивочних масивів, мікрорайонів, їх коди (нумерація), а також межі населеного пункту;

 • схематично наносяться межі землекористування в середині кожного кварталу (масиву).


^ 7.4. Додатки готуються у табличній формі та містять наступну інформацію:

 • про власників земельних ділянок та землекористувачів;

 • про площі земельних ділянок наданих у власність та користування в тому числі на умовах оренди;

 • про площі земель не наданих у власність та користування;

 • про площі земельних ділянок з особливими умовами використання території;

 • про цільове призначення земельних ділянок;

 • про рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування або рішення суду про передачу у власність або надання у користування земельної ділянки, у тому числі на умовах оренди;

 • про документ, що посвідчує право власності або користування, в тому числі на умовах оренди, земельною ділянкою;

 • про земельні ділянки, де виявлене нецільове використання або самовільне зайняття.

 • картографічна основа виготовляється в державній системі координат, в масштабі 1:2000, 1:1000, 1:500, що забезпечує чітке зображення усіх компонентів.


^ 8. Документи і матеріали, що повинні бути представлені за результатами виконаних робіт

Замовникові подається технічна документація згідно вимог технічного завдання.


^ 9. Порядок здавання документації

9.1. Технічна документація здається згідно акту прийомки-передачі, який складається у двох примірниках.

9.2. Технічна документація підлягає затвердженню рішенням органу місцевого самоврядування після державної землевпорядної експертизи згідно чинного законодавства.

9.3. Технічна документація виготовляється у трьох примірниках:

 • перший примірник - зберігається в архіві управлінь (відділів) земельних ресурсів у містах (районах) на паперових та електронному носіях,

 • другий примірник – залишається у Виконавця,

 • третій примірник – надається Замовнику.


____________________________________

(керівник відповідного підрозділу організації - замовника робіт)

_____________ ___________________________________

(підпис) (розшифровка підпису)

_____________

(дата)
Схожі:

Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconВиконання робіт по земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів
Координацію робіт по інвентаризації земель населених пунктів здійснюють міські управління та районні відділи земельних ресурсів
Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconІнформація про фінансування та графік зевершення робіт по інвентаризації та грошовій оцінці земель населених пунктів, земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів станом на 1 липня 2005 року по Житомирській області

Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconЗакон України Про інвентаризації земель Зміст Розділ I. Загальні положення Стаття Мета інвентаризації земель Стаття Завдання інвентаризації земель. Стаття 3
Повноваження органів місцевого самоврядування в питаннях інвентаризації земель
Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconУжгород: «Про стан проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»
Віктора Феєра. Участь в ній взяв й заступник начальника Головного управління Держкомзему України в Закарпатській області В. С. Токар....
Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconЗатвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
Оформлення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconЗатвердження технічної документації
Оформлення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconРішення від 2011 року № м. Ужгород Про зміну та встановлення меж населених пунктів
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 8, 173, 174 Земельного кодексу України, розглянувши...
Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції Замовник: Найменування: Головне управління Держкомзему у Закарпатській області
Найменування предмета закупівлі: код: 74. 20. 7 – консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом...
Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconПро затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів
На виконання Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року "Про земельну реформу" (563-12), постанови Кабінету Міністрів...
Технічне завдання на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів iconЗатвердження технічної документації із землеустроющодо складання документів
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов