Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами icon

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особамиНазваДоговір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами
Дата конвертації11.07.2013
Розмір57.14 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (ВІДСТУПЛЕННЯ) ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИм. _________________

"___" _____________ 200_ р.


________________________________________________________________,

(вказати найменування сторони)

що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "________________________________________" (надалі іменується "Продавець") в особі ________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________________________________________________,

що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________,

що діє на підставі ________________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

на підставі Протоколу Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "__________________________" від "___" ________________ 200_ р., у якому усі учасники названого товариства одноголосно дали згоду на відступлення частки ____________________________________ у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ____________________ та вступ до Товариства з обмеженою відповідальністю ________________________ Покупця,

уклали цей Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами (надалі іменується "Договір") про таке.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві свою частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю _____________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування товариства з обмеженою відповідальністю)

(надалі іменується "ТОВ"), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити названу частку.

1.2. Відомості про ТОВ:

1.2.1. Найменування: _______________________________________.

1.2.2. Зареєстровано: ______________________________________________.

(ким, коли)

1.2.3. Свідоцтво про реєстрацію: серія ____________ N ________________.

1.2.4. Статутний капітал: __________________________________________.

1.2.5. Місцезнаходження: __________________________________________.

1.3. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі ТОВ (надалі іменується "частка"):

1.3.1. Розмір вкладу: ______________________________________________.

1.3.2. Склад вкладу: ______________________________________________.

1.3.3. Дата внесення вкладу: _______________________________________.

1.3.4. Документ про вклад: свідоцтво про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ N _______ від "___" ______________ 200_ р.

1.3.5. Розмір частки на момент укладення цього Договору у відповідності до балансу ТОВ за _______________________ складає ____________________ грн.

1.4. Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення цього Договору.


^ 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

2.1. Покупець після підписання цього Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ, яке повинно бути оформлено у відповідності до Статуту ТОВ.

2.2. Відступлення частки за цим Договором є чинним і Покупець вважається повноправним учасником ТОВ з моменту ________________________.


^ 3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. За відступлення частки Покупець зобов'язується сплатити Продавцю __________________________________________________________________ грн.


4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Строк оплати за цим Договором складає _______________ з моменту _________________.

4.2. Порядок оплати: ______________________________________________.

4.3. Форма розрахунків: ___________________________________________.

4.4. Вид розрахунків: _____________________________________________.

4.5. Покупець повинен повідомити Продавця про здійснення платежу в строк ___________________________ з моменту ____________________________

шляхом _______________________________________________________________.


^ 5. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

5.1. За настання обставин, зазначених в п. 2.2 цього Договору, мають місце наступні юридично значимі наслідки:

- всі права і обов'язки Продавця як учасника ТОВ переходять до Покупця;

- Продавець втрачає усі права та обов'язки, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ, а Покупець набуває відповідних прав та обов'язків;

- Покупець стає новим учасником ТОВ і в повному обсязі набуває правосуб'єктності, що випливає із цього.


^ 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


^ 7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.


^ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у _____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

^

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ПідписиЗа пРОДАВЦЯ

Керівник _______________/_________/


м. п.

ПОКУПЕЦЬ


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

сторінЗа Покупця

Керівник _____________/__________/м. п.
Зразок договору складений станом на 22.03.2006 р.Схожі:

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconДоговір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» (надалі іменується «Постачальник»), в особі Директора Рудича Володимира Василійовича,...
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconДоговір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю
України вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю " " (надалі іменується "Товариство"), на нижчевикладених умовах,...
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconДоговір купівлі-продажу квартири між підприємствами
Даний Договір укладений у трьох оригінальних примірниках та зберігається у сторін
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconКупівлі продажу м
Покупець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу...
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconЗразковий договір купівлі-продажу (акцій з розстроченням платежів)
Продавець продає, а Покупець купує акції відкритого акціонерного товариства (надалі акції Товариства)
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconАудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності...
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconДоговір купівлі-продажу квартири між підприємствами
Квартира належить продавцю на праві приватної власності згідно
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Директор Товариства з обмеженою відповідальністю " "
Товариства з обмеженою відповідальністю ” ” (далі за текстом – ”Підприємство”) запроваджуються ці правила внутрішнього трудового...
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconДоговір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, встановленого чинним законодавством...
Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами iconМіж Товариством з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна"
Цей Договір укладений дві тисячі одинадцятого року в місті Цюрупинську, Україна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов