Звіт щодо фінансової звітності icon

Звіт щодо фінансової звітностіНазваЗвіт щодо фінансової звітності
Дата конвертації29.05.2013
Розмір78.08 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>
м.Хмельницький, Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів

вул.Соборна, 56 аудиторської діяльності №0452 від 26.01.01

тел.76-30-83 ідентифікаційний код № 21341857


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


Керівництву товариства з обмеженою відповідальністю

"Фінансова компанія "Укрстандарт"


Звіт щодо фінансової звітності


Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2011.р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність


Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


^ Відповідальність аудитора


Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.


Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.


Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


^ Висловлення думки


На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ "Фінансова компанія "Укрстандарт" станом на 31.12.2011 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, інших вимог законів та нормативних актів щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.


^ Звіт щодо вимог Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України


Основні відомості про аудиторську фірму


повне найменування юридичної особи

^ Приватна аудиторська фірма "Експрес-аудит"

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21341857

місцезнаходження

м.Хмельницький, вул.Соборна, 56

реєстраційні дані

зареєстрована виконавчим комітетом Хмельницької міської Ради 18.11.1994 р., номер запису 1 673 120 0000 002538, свідоцтво №249710

номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0452, видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. №98; рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 р. №222/3 термін дії свідоцтва продовжено до 30.11.2015 р.

номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора

Аудитор Гоч Інна Анатоліївна сертифікат аудитора №001622 серія А виданий 27.10.1994 р., чинний до 27.10.2013 р.


Аудиторську перевірку проводила аудитор Гоч Інна Анатоліївна, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №000896 серія А, дата видачі свідоцтва 03.12.2004 р., строк дії свідоцтва з 03.12.2004 р. по 27.10.2008 р., строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2008 р. №1480 з 18.12.2008 р. по 27.10.2013 р., телефон 76-30-83, електронна адреса express-audit@ic.km.ua, поштова адреса 29000, м.Хмельницький, вул.Соборна, 56


Основні відомості про фінансову компанію


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрстандарт"

Код за ЄДРПОУ

35994921

Місцезнаходження

м.Хмельницький, вул.Театральна, 48

Дата державної реєстрації

Зареєстровано 27.06.2008 р. Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради №1 673 102 0000 005992

Основні види діяльності до установчих документів

65.23.0 Інше фінансове посередництво

Чисельність працівників

2

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій або дозволу на здійснення діяльності

Ліцензія №416624 серія АВ на право провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, рішення про видачу ліцензії державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2008 р. №2655-Л, строк дії ліцензії з 04.09.2008 р. по 04.09.2013 р.

Кількість відокремлених підрозділів

ВідсутніВідомості про умови договору на проведення аудиту
Аудиторська перевірка проведена згідно договору №5 від 12.01.2012 р.
Перевірка охоплювала період з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2011 р.

Дата початку проведення аудиту 01.03.2012 р.

Дата закінчення проведення аудиту 12.03.2012 р.


Опис перевіреної інформації


Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ТОВ "Фінансова компанія "Укрстандарт", що включають баланс станом на 31 грудня 2011 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, приміток до річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату.


Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про господарські товариства", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. №5224 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. №6337), Міжнародних стандартів аудиту.

Показники балансу складені відповідно до П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 . Активи відображені в балансі за умови, що іх оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням. Зобов'язання відображені в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення. Власний капітал відображений в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.


Звіт про фінансові результати складений у відповідності до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 і в якому достовірно відображена оцінка доходу товариства в момент надходження активів або погашення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу, а витрати визначені в момент вибуття активу або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства.


Звіт про рух грошових коштів складений у відповідності до П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87 і дає повну, правдиву і неупереджену інформацію про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства за звітний період.


Звіт про власний капітал складений у відповідності до П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 об'єктивно розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.


Примітки до річної фінансової звітності складено відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України "Про примітки до річної фінансової звітності" від 29.11.2000 р. №302.


Розмір задекларованого статутного фонду на 31.12.2011 р. становить 12700000 грн. (дванадцять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок). Задекларований статутний фонд станом на 31.12.2011 р. повністю сплачений на 100% грошовими коштами. Внески до статутного фонду здійснювались виключно грошовими коштами, що відповідає вимогам п. 2.1.4 "Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній", що затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 р. №152 та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 р. за №1252/8573.

Власний капітал ТОВ станом на 31.12.2011 р. становить 14848 тис.грн. і складається із статутного капіталу 12700 тис.грн., резервного капіталу 118 тис.грн., нерозподіленого прибутку 2030,0 тис.грн.


Чистий прибуток ТОВ за 2011 рік склав 1368,0 тис.грн.


Значення коефіцієнтів абсолютної ліквідності, платоспроможності в межах нормативного значення.

Показники розміру і структури власного капіталу, оперативного резерву та показники платоспроможності відповідають вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 р. №152 зі змінами та доповненнями та Ліцензійними умовами провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 24.06.2004 р. №1225 зі змінами та доповненнями.


Дата аудиторського висновку (звіту) 12.03.2012 р.


Директор АФ "Експрес- аудит" Гоч І.А.

сертифікат аудитора серія А №001622


Адреса аудитора: м. Хмельницький, вул. Соборна, 56Схожі:

Звіт щодо фінансової звітності iconДодаток 35 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності
Звірка показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття...
Звіт щодо фінансової звітності iconРекомендації
Рекомендації щодо звірки показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками...
Звіт щодо фінансової звітності iconЗвіт про результати фінансової діяльності (форма №9д, №9м) за 20 р. Коди Установа
Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Звіт щодо фінансової звітності iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності пат «луцькпластмас» за станом на 31 грудня 2011 року державній комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам товариства
«Серко» (код за єдрпоу 20135311), свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм від 26 січня 2001 року №0383, проведено аудиторську...
Звіт щодо фінансової звітності iconМіжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета
Мета цього мсфз полягає у встановленні фінансової звітності щодо розвідки та оцінки запасів корисних копалин
Звіт щодо фінансової звітності iconМетодичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності
Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства)...
Звіт щодо фінансової звітності iconУвага! У зв'язку з певними особливостями заповнення фінансової звітності пропонуємо Вам скористатись листом "Для розрахунків", щоб скласти звіт, а потім роздрукувати готовий звіт з однойменного листа

Звіт щодо фінансової звітності iconУвага! У зв’язку з певними особливостями заповнення фінансової звітності пропонуємо Вам скористатись листом "Для розрахунків", щоб скласти звіт, а потім роздрукувати готовий звіт з однойменного листа

Звіт щодо фінансової звітності iconУвага! У зв’язку з певними особливостями заповнення фінансової звітності пропонуємо Вам скористатись листом "Для розрахунків", щоб скласти звіт, а потім роздрукувати готовий звіт з однойменного листа

Звіт щодо фінансової звітності iconУвага! У зв'язку з певними особливостями заповнення фінансової звітності пропонуємо Вам скористатись листом "Для розрахунків", щоб скласти звіт, а потім роздрукувати готовий звіт з однойменного листа

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов