02/11 від «11» березня 2011 року icon

02/11 від «11» березня 2011 рокуНазва02/11 від «11» березня 2011 року
Дата конвертації01.06.2013
Розмір305.67 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>02/11

від «11» березня 2011 року

Акціонерам

Правлінню

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринкуАудиторський висновок

незалежного аудитора

за наслідками аудиту річної фінансової звітності


Публічного акціонерного товариства «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»


за 2010 рік


Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Гулянка

Вступ


Згідно з договором № 02/11 від «20» січня 2011 року нами було проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» (далі - Підприємство), станом та за рік, що закінчився 31.12.2010.


Предметом перевірки є Фінансова звітність у складі:


 • балансу Підприємства (форма №1) з валютою 21.308 тис. грн.,

 • звіту про фінансові результати за 2010 рік (форма №2) з чистим прибутком 966 тис. грн.;

 • звіту про рух грошових коштів за 2010 рік (форма №3);

 • звіту про власний капітал за 2010 рік (форма №4);

 • приміток до річної фінансової звітності за 2010 рік (форма №5).

(далі - Фінансова звітність).

Перевірку розпочато «07» лютого 2011 року, закінчено «04» березня 2011 року.


^ Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в Фінансових звітах у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення Фінансових звітів, які не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


^ Відповідальність аудитора


Відповідальністю аудиторської компанії є надання висновку щодо цих Фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що Фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.


^ Обсяг перевірки


Аудит передбачає:

виконання аудиторських процедур для отримання доказів, стосовно сум та розкриття у Фінансових звітах;

дослідження принципів бухгалтерського обліку, що використовуються керівництвом ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»; оцінку відповідності облікової політики, що застосовує Підприємство, прийнятність облікових оцінок; надання загальної оцінки представленим Фінансовим звітам.

Відбір процедур залежить від судження аудитора. Виконуючи оцінку ризиків суттєвих викривлень Фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення Фінансових звітів в з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів».


^ Підстави проведення аудиту


Надання аудиторських послуг здійснено та висновок складено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту (МСА), зокрема МСА 700, 701, 720, Закону України "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993р. зі змінами та доповненнями, в редакції Закону №140-V від 14.09.2006 р.; Кодексу етики професійних бухгалтерів та інших чинних нормативних документів, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського обліку, зокрема Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р. № 53/13320.


Інформаційні та цифрові матеріали, що підлягали вибірковій перевірці


Установчі, реєстраційні, дозвільні документи ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів», фінансові звіти за 2009, 2010 роки, головна книга за 2010 рік, журнали-ордери (картки) по рахунках обліку, регістри синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи, інша фінансова інформація.


Інформація про аудиторську фірму


Повна назва: Приватне підприємство «Аудиторська компанія «Престиж»


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35169487


Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською палатою України за № 4031, відповідно до рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27.09.2007 року, свідоцтво чинне до 27.09.2012 року.


Адреса: Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня, буд. 22, кв. 2, телефон (0412) 44-66-36, 44-66-35. факс (0412) 43-89-16.


Основні дані про Підприємство


Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»


Скорочена назва: ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:


Місцезнаходження: Україна, 11563 Житомирська область, Коростенський р-н, с. Гулянка, вул. Молодіжна, 18.

Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване Коростенською районною державною адміністрацією Житомирської області «30» червня 1999 року, реєстраційний номер 1-1020, № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР – 1 289 108 0003 000012.

У 2010 році, на виконання норм Закону України «Про акціонерні товариства», відбулося визначення типу товариства та зміна найменування юридичної особи. У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів від 09.12.2010р. (протокол №2) визначено тип акціонерного товариства як публічне та змінено найменування Відкритого акціонерного товариства «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» на Публічне акціонерне товариство «Ушицький комбінат будівельних матеріалів». В зв’язку зі зміною назви Товариством поновлені всі реєстраційні та установчі документи; дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію - 21.12.2010 , № запису в ЄДРПОУ 1 289 105 0011 000012. Статут ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» (нова редакція) затверджений рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 09.12.2010р.) та зареєстрований державним реєстратором Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області 21.12.2010р. № запису 12891050011000012.


Чисельність персоналу на 31.12.2010 року - 213 осіб.


Види економічної діяльності Підприємства за кодами КВЕД (у відповідності до довідки №372360 з ЄДРПОУ, виданої управлінням статистики у місті Коростені Житомирській області 24.12.2010):

  • добування декоративного та будівельного каменю (14.11.0);

  • оброблення декоративного та будівельного каменю (26.70.0);

  • будівництво будівель (45.21.1);

  • інші види оптової торгівлі (51.90.0);

  • роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту (52.12.0);

  • діяльність у сфері геології та геологорозвідування (74.20.2).


Ліцензії та патенти, що діяли у звітному році:

  • Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, реєстраційний № 2222 від 16.08.2000р. видана Міністерством екології та природних ресурсів, термін дії ліцензії – 20 років;

  • Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки №3649.09.30-14.11.0 виданий Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірнічного нагляду, дозвіл діє з 01.12.2009 по 01.12.2012р.;

  • Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки № 3650.09.30-14.11.0 виданий Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірнічного нагляду, дозвіл діє з 01.12.2009 по 01.12.2014р.;

  • спеціальний дозвіл на користування надрами реєстр. №2903 від 28.11.2006р. виданий Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, термін дії дозволу – 5 років;

  • торговий патент серії ТПБ №655479 на право здійснення діяльності у сфері роздрібної торгівлі через касу підприємства, виданий Коростенською ОДПІ, дійсний з 01.07.2010 по 30.06.2011р.


Управління товариством у відповідності до статутних документів:


 • Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства);

 • Наглядова Рада Товариства (орган здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність правління товариства);

 • Правління Товариства (виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю; правління товариства призначається Загальними зборами акціонерів в кількості 3 осіб на чолі з Головою правління; Голова правління призначається Наглядовою радою);

 • Ревізійна комісія (здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства, члени обираються з числа акціонерів).


Загальні Збори акціонерів Товариства проводились у звітному 2010 році двічі:


 • 19 березня 2010 року, протокол №1, на яких, відповідно до порядку денного: затверджені звіти правління та ревізійної комісії, прийнято рішення щодо переведення цінних паперів з документарної форми існування в бездокументарну, розірвання Договору №4 від 10.06.99 на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з ТОВ «Обліковець», внесення відповідних змін та доповнень до Статуту АТ, визначення порядку розподілу чистого прибутку, затвердження плану придбання нового технологічного обладнання, плану проведення капітального ремонту основних засобів і джерел покриття витрат на 2010 рік;
 • 09 грудня 2010 року, протокол №2, на яких, відповідно до порядку денного: прийняті рішення про приведення у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» діяльність підприємства ВАТ «УКБМ» (про визначення типу товариства, про зміну найменування товариства), про внесення змін до Статуту товариства, про відкликання та обрання органів управління.


Посадові особи ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» відповідальні за підготовку та представлення Фінансової звітності:

Голова правління: Гопанчук Антон Пилипович,

Головний бухгалтер: Желізко Марія Іванівна.


Бухгалтерська звітність ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» за попередній рік


Фінансова звітність за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 підтверджена незалежною аудиторською компанією «Престиж». Видано умовно - позитивний висновок. Дані фінансових звітів на 31.12.2009 року у всіх суттєвих аспектах відповідають залишкам представленим у звітності станом на 01.01.2010 року. Інформація стосовно початкових залишків не потребує надання нових упевненостей.


Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявного майна та зобов’язань, яка проводилась підприємством у період з 01 жовтня по 01 грудня 2010 року, оскільки цей період передував даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки.


В предмет перевірки не входив пошук зловживань та дій, що переслідуються законом, нашою метою являлась перевірка відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам чинного українського законодавства та достовірність складеної Фінансової звітності за 2010 рік.


Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази, перевірка спланована та проведена у достатньому обсязі, що забезпечує розумну основу для висловлення неупередженої думки.


^ Висновок незалежного аудитора


Річна Фінансова звітність, яку ми перевірили, підготовлена відповідно до Національної концептуальної основи фінансової звітності.

^ На нашу думку, за виключенням зауважень та рекомендацій, наведених по тексту та в пояснювальних параграфах, Фінансові звіти справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають майновий та фінансовий стан ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» на 31.12.2010, його результати діяльності та рух грошових коштів за період з 01.01.2010 по 31.12.2010, у відповідності до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. В результаті наявності обмежень аудиторський висновок носить умовно-позитивний характер, згідно норм аудиту (МСА 701).


^ Пояснювальний параграф щодо Фінансової звітності ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» відповідно до вимог ДКЦПФР


Організація та ведення бухгалтерського обліку на Підприємстві


При веденні обліку застосовується План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291.

Ведення бухгалтерського обліку автоматизовано, обробка даних здійснюється за допомогою програмного забезпечення «1С Бухгалтерія, Версія 7.7.».

Принципи та методи процедур при відображенні господарських операцій визначаються Підприємством самостійно та висвітлені в наказі «Про організацію бухгалтерського обліку і облікової політики підприємства в 2010 році» №1 від 04.01.2010 року. Прийнята облікова політика в звітному періоді являлась незмінною.


Згідно наказу №35 від «25» вересня 2010 року на Підприємстві проведено інвентаризацію активів та зобов’язань станом на 01.10.10, 01.11.10, 01.12.10 за видами об’єктів інвентаризації. Нестач та лишків в результаті інвентаризації не виявлено. Аудитори ПП «Аудиторська компанія «Престиж» не були присутні під час обов’язкової річної інвентаризації активів та зобов’язань, оскільки дата її проведення передувала даті залучення аудиторів до проведення перевірки.

Інформація про перевірки контролюючих органів

У серпні-вересні місяцях 2010 року органами ДПС проведено по Підприємству планову виїзну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2009 по 30.06.2010 року включно. За результатами перевірки органами ДПС складений акт за №510/23-01/00110177 від 28.09.10р. По результатам перевірки податковою службою виявлені порушення щодо заниження податку на прибуток на загальну суму 100 тис.грн., інших податків та платежів на несуттєві суми. Вказані суми мають відображення в обліку та у фінансовй звітності підприємства.


Розкриття інформації за видами активів


Необоротні активи


Нематеріальні активи


Станом на дату балансу на підприємстві наявні нематеріальні активи (права користування природними ресурсами, - відповідні ліцензії):

  • первісна вартість - 46 тис. грн.;

  • накопичена амортизація – (0) тис. грн.;

  • залишкова (балансова) вартість – 46 тис. грн.

Облік нематеріальних активів (визнання, класифікація) в усіх суттєвих аспектах відповідає П (С)БО 8 «Нематеріальні активи» та обліковій політиці. Протягом періоду, що перевіряється, фактів придбання та списання нематеріальних активів, відповідно до даних бухгалтерського обліку, не відбувалось. Амортизація нематеріальних активів не нараховується.


Незавершене будівництво


Незавершене будівництво на 31.12.2010 р. складає – 1.324 тис. грн., до вказаної статті включена:

  • вартість капітального будівництва – 1.301 тис.грн.,

  • не введеного в експлуатацію обладнання – 23 тис.грн.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та за окремими об’єктами капітальних вкладень. Капітальні вкладення за 2010 рік склали 1.219 тис. грн.


Основні засоби


За даними Фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2010 року на балансі обліковуються основні засоби (за первісною вартістю 41.795 тис.грн.) , а саме:

 • будівлі, споруди, передавальні пристрої – 20.675 тис. грн.;

 • машини та обладнання – 16.267 тис. грн.;

 • транспортні засоби – 4.552 тис. грн.;

 • інструменти, прилади, інвентар – 301 тис. грн.


Облік основних засобів та незавершеного будівництва (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах П(С)БО 7 «Основні засоби» та обліковій політиці.

Законсервованих основних засобів не має. Переоцінка основних засобів на дату балансу у відповідності до рекомендацій пунктів 16-21 П(С)БО 7 не здійснювалась.

Основні засоби, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності та передані у заставу у ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» станом на 31.12.2010 р. відсутні.


Підприємство, крім власних, використовує орендовані основні засоби.

Підприємство орендує наступні земельні ділянки державної власності несільськогосподарського призначення:

 • в кількості 0,98 га на території Білківської сільської ради Коростенського району Житомирської області, орендодавець Коростенська районна державна адміністрація, договір оренди земельної ділянки від 09.07.2008, укладений на 4 роки;

 • в кількості 12,22 га на території Білківської сільської ради Коростенського району Житомирської області, орендодавець Коростенська районна державна адміністрація, договір оренди земельної ділянки від 01.10.2007, укладений на 30 років;

 • 133,9568 га на території Бондарівської сільської ради Коростенського району Житомирської області, орендодавець - Коростенська районна державна адміністрація, договір оренди земельної ділянки від 01.10.2007, укладений строком на 30 років.

Власної (викупленої) земельної ділянки підприємство не має, тому за даними обліку та балансу товариства вартість земельних ділянок не обліковуються.


Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2010 року становить – (31.093) тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів на дату балансу 10.702 тис. грн.


Накопичена амортизація становить 74% первісної вартості основних засобів.

Метод нарахування амортизації відповідає вимогам пункту 26 П(С)БО 7, у бухгалтерському обліку знос нараховується прямолінійним методом за визначеними строками корисного використання. Протягом періоду, що перевірявся, методи визначення зносу (амортизації) залишались не змінними.

Інформація щодо основних засобів розкрита у Примітках до річної фінансової звітності.


Об’єкти інвестиційної нерухомості, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи за балансом підприємства станом на 31.12.2010 відсутні.


П(С)БО 17 «Податок на прибуток», який визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у Фінансовій звітності, підприємством не застосовується. Відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов’язання, тимчасові різниці не обчислюються.


Вартість необоротних активів Підприємства станом на 31.12.2010 складає 12.072 тис. грн.


Оборотні активи


Запаси


Облік запасів ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає в усіх суттєвих аспектах П(С)БО 9 «Запаси» та обліковій політиці Підприємства. Оцінка запасів здійснювалась по фактичній собівартості. При вибутті запасів оцінка здійснювалась за середньозваженою собівартістю. Підтверджуємо незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду.


Станом на 31.12.2010 року у складі запасів ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» обліковуються:

сировина і матеріали - 376 тис. грн.;

паливо – 148 тис. грн.;

запасні частини – 1.315 тис. грн.;

малоцінні та швидкозношувані предмети - 639 тис. грн.;

всього виробничі запаси 2.478 тис. грн.;


незавершене виробництво – 0 тис. грн.;

готова продукція – 1.802 тис. грн.

Разом запаси: 4.280 тис. грн.


Обсяг розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО 9.


Дебіторська заборгованість


Облік дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає в усіх суттєвих аспектах П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”. Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображена у балансі за чистою реалізаційною вартістю та складає на дату балансу 2.145 тис. грн. при первісній вартості 2.161 тис. грн. Резерв сумнівних боргів, відповідно до наказу про облікову політику, визначається на підставі класифікації дебіторської заборгованості за встановленими коефіцієнтами сумнівності по простроченій дебіторській заборгованості строком:

 • від 1 до 30 днів – 0,7%,

 • від 30 до 60 днів – 2,0%,

 • від 60 до 90 днів – 7,0%,

 • понад 90 днів – 13,0%.

Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи і коефіцієнта сумнівності. Встановлена періодичність спостереження для визначення коефіцієнта сумнівності – півріччя. Резерв сумнівних боргів на 31.12.2010 розрахований в сумі (16) тис. грн. За рахунок резерву протягом 2010 року списано безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 11 тис. грн.


До складу іншої дебіторської заборгованості, яка відображена в балансі за первісною вартістю відноситься дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом – 1.222 тис. грн..;

за виданими авансами – 552 тис. грн.;

інша поточна дебіторська заборгованість – 60 тис. грн. (видані позики працівникам – 25 тис. грн., поточна заборгованість УДК по фінансуванню спец.виплат пов’язаних з аварією на ЧАЕС – 32 тис. грн., заборгованості ізі іншими розрахунками та операціями – 3 тис. грн.).

Разом дебіторська заборгованість: 3.979 тис. грн.


Інформація про дебіторську заборгованість за строками її непогашення розкрита у Примітках до річної фінансової звітності (розділ 9).


^ Грошові кошти та їх еквіваленти


Облік касових операцій ведеться у відповідності з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2006 р. №40/10320.

Суми грошових коштів, відображених у балансі на початок та кінець 2010 року, підтверджені первинними документами.

Грошові кошти Підприємства станом на 31.12.2010 – 138 тис. грн. , або:

в національній валюті – 124 тис. грн. (в тому числі: на поточному рахунку в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк» 8.370 грн., на поточному рахунку у Відділенні ПАТ ПІБ в м.Коростень – 100.207 грн.; на інших банківських рахунках в національній валюті – 13305 грн.);

у тому числі в касі – 2 тис. грн. (встановлений ліміт залишку готівки у касі підприємства – 2819,82 грн., наказ №14 від 30.12.2009р.);

в іноземній валюті – 14 тис. грн. (залишок на валютних банківських рахунках в рублях РФ).


Інформація про грошові потоки відображена у Звіті про рух грошових коштів згідно вимог П(С)БО 4.


Інші оборотні активи


Станом на 31.12.2010 року складають 559 тис. грн., до яких включено тимчасово не враховані суми податкових зобов’язань з ПДВ у розрахунках з бюджетом.


Вартість оборотних активів Підприємства станом на 31.12.2010 складає 8.956 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів


Вартість витрат майбутніх періодів на звітну дату визначена в сумі 280 тис. грн. (до статті включені витрати, пов’язані з основною виробничої діяльністю підприємства, - витрати на розкривні роботи по зняттю верхнього слою породи).


Вартість всіх активів підприємства станом на 31.12.2010 складає 21.308 тис. грн.


Розкриття інформації про зобов’язання


Облік зобов’язань (визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання».


Забезпечення наступних витрат і платежів


Відповідно до облікової політики Підприємства нараховуються та обліковуються на дату балансу:

 • забезпечення виплат відпусток працівникам – 538 тис. грн.,

 • забезпечення наступних витрат на ремонт основних засобів – 2.096 тис. грн.

разом забезпечення: 2.634 тис. грн.

Облік забезпечень ведеться, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам».


^ Довгострокові зобов’язання на дату балансу відсутні.


Короткострокові зобовязання


Поточні зобов’язання відображені в балансі за сумою погашення.

Поточні зобов’язання ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» класифікується наступним чином:

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 500 тис. грн.;

з одержаних авансів - 501 тис. грн.;

з бюджетом - 395 тис. грн.;

зі страхування - 97 тис. грн.;

з оплати праці - 157 тис. грн.;

інші поточні зобов’язання - 32 тис. грн.

Разом поточні зобов’язання: 1.682 тис. грн.


Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на дату балансу відсутня. Заборгованості, що підлягають сплаті на 31.12.2010 року, оплачені у 1-му кварталі 2011 року своєчасно та в повному обсязі.

Структура зобов’язань за термінами їх погашення у Фінансовій звітності відображена вірно.

Підприємством у періоді, що підлягає перевірці, списано безнадійну кредиторську заборгованість в сумі 6 тис. грн.


Розкриття інформації про власний капітал


Облік власного капіталу ведеться , в усіх суттєвих аспектах, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Власний капітал Підприємства складається зі статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку.


^ Статутний капітал


Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області.


Публічне акціонерне товариство “Ушицький комбінат будівельних матеріалів” засновано відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області №59-ВАТ від “25” червня 1999 року шляхом перетворення державного підприємства “Ушицький комбінат будівельних матеріалів” у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України “Про приватизацію державного майна” від 19.02.1997р. №89/97-ВР, наказів Фонду державного майна України від 26.01.1999р. №3140 «Про затвердження Переліку об’єктів груп Б, В, Г та А, які підлягають приватизації шляхом продажу акцій акціонерних товариств в 1999 році» та від 02.03.1999 №382 “Про організацію робіт з підготовки об’єктів груп А (акціонування), Б, В, Г до продажу в 1999 році». Статутний фонд товариства формувався в процесі приватизації державного підприємства як вартість цілісного майнового комплексу на підставі акту оцінки.

Згідно акту оцінки вартості майна Державного підприємства «Ушицький комбінат будівельних матеріалів», затвердженого наказом РВ ФДМУ та Статуту, статутний фонд товариства був визначений в розмірі 3.603.694 грн. та поділений на 14.414.776 іменних простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Діюче на початок 2010 року Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів було видане Житомирським територіальним управлінням ДК ЦПФР 09.09.1999 року № 130/06/1/99.

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів здійснювалось незалежним реєстратором ТОВ “Обліковець”, Код ЄДРПОУ 24571813, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7.


Згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ (протокол №1 від 19.03.2010р. здійснено переведення форми випуску цінних паперів з документарної в бездокументарну (дематеріалізація випуску цінних паперів). Договір №4 від 10.06.09 на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з ТОВ «Обліковець» розірвано, акт прийому-передачі первинних документів системи реєстру у зв’язку з дематеріалізацією підписаний 21.06.2010р. Укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів (договір №Е1064/10 від 17.06.2010р.) із ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», присвоєний новий код цінних паперів (ISIN) UA4000070395 (попередній код UA0601611108 э недійсним), укладений договір із зберігачем ПАТ “Комерційний банк «Актив-банк» (договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам ІЦП випуску, що дематеріалізується № ЗЕ-004 від 07.06.2010р.).

В зв’язку зі зміною форми існування цінних паперів отримано нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстр.№ 02/06/1/10, дата реєстрації та видачі 30.04.2010р., видано Житомирським ТУ ДК ЦПФР.

В зв’язку із зміною найменування Товариства (з ВАТ»УКБМ» на ПАТ «УКБМ») отримано діюче Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстр.№ 02/06/1/10 від 30.04.2010, дата видачі 17.02.2011р.


Станом на 31.12.2010р. заявлений розмір статутного капіталу 3.603.694 грн. або 3.604 тис. грн., сплачений повністю. Фактів зміни розміру статутного капіталу (додаткової емісії) не відбувалось.


Згідно наданої для перевірки інформації, станом на 31.12.2010 року, зареєстрована кількість акцій Підприємства складає: 14.414.776 штук іменних простих акцій, що становить 100% статутного капіталу, в тому числі за власниками:

- 63 фізичні особи - 100% статутного капіталу (в т.ч. фізичні особи, що володіють більш ніж 10% статутного фонду - 1 особа – 14.411.604 акцій або 99,978% статутного капіталу).

- за юридичними особами, за емітентом акції на звітну дату не зареєстровані.


Інший додатковий капітал


На 31.12.2010 складає 7.955 тис. грн. (дооцінка активів, індексація основних засобів).

У періоді, що перевіряється, вартість іншого додаткового капіталу не змінювалась.


Резервний капітал


На 31.12.2010 складає 717 тис. грн.

Нараховувався у попередніх фінансових періодах відповідно до Статуту Товариства та рішень Загальних зборів акціонерів щодо розподілу прибутку. Використання коштів резервного фонду, відповідно до даних обліку, не відбувалось. Розмір резервного капіталу складає 19,89% від статутного капіталу, що відповідає положенням діючого Статуту товариства (п.6.3.).


Нерозподілений прибуток (Непокритий збиток)


На 31.12.2010 року складає 4.716 тис. грн., який сформований:

за рахунок нерозподіленого прибутку минулих фінансових років в сумі 6.036 тис. грн., зменшеного у звітному році на суму нарахованих дивідендів (2.286 тис. грн.);

прибутку отриманого Підприємством у звітному році в сумі 966 тис. грн.

Загальними зборами акціонерів 19.03.2010р. визначено порядок розподілу чистого прибутку за 2007 – 2009 роки: нарахувати та виплатити у 2010 році дивіденди в сумі 2.286 тис. грн., залишок чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства.


За балансом товариства додаткового вкладеного капіталу не має. При первинному розміщенні акцій статутний капітал був сплачений по номінальній вартості, емісійного доходу не виникало. Вилучений та неоплачений капітал на дату перевірки відсутній.


Розкриття інформації щодо доходів, витрат, фінансових результатів


Визнання, оцінка та порядок розкриття інформації про доходи у Фінансовій звітності здійснювалось ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» згідно П(С)БО 15 «Доходи».

Фактично у звітному 2010 році основним видом діяльності ПАТ «УКБМ» є переробка гірничої маси на щебінь фракції 5х20, 5х10, 20х40, 40х70, відсів.

Найбільша питома вага у доходах Підприємства - це доходи від реалізації власної продукції (щебінь, піщано-щебнева суміш, блочний камінь), товарів та послуг, які згідно з даними бухгалтерського обліку за 2010 рік складають 57.293 тис. грн., в тому числі: від реалізації продукції власного виробництва – 31.867 тис. грн., від реалізації товарів – 337 тис. грн., від реалізації супутніх поставці продукції послуг (транспортні послуги, відшкодування залізничного тарифу) – 25.089 тис. грн. Чистий дохід (без врахування ПДВ) від реалізації продукції, товарів та послуг - 51.607 тис. грн.

У 2010 році Підприємство отримало:

інші операційні доходи – 22.740 тис. грн. в тому числі:

дохід від реалізація іноземної валюти – 22.661 тис. грн..;

дохід від реалізації активів (основних засобів) – 4 тис. грн.;

дохід від операційної курсової різниці – 69 тис. грн.;

дохід від списання кредиторської заборгованості – 6 тис. грн.

інші фінансові доходи – 4 тис. грн. (відсотки по залишкам на банківських рахунках);

інші доходи – 37 тис. грн.


Разом чисті доходи: 74.388 тис. грн.


Облік та визнання витрат здійснювались відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».


Витрати Підприємства за 2010 рік відображені на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції №291, без використання 8-го класу рахунків. Операційні витрати Підприємства групуються за елементами.

Витрати ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» у 2010 році складають – 73.422 тис. грн., у тому числі:

собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) – 43.845 тис. грн. (в тому числі: собівартість продукції власного виробництва – 21.531 тис. грн., товарів – 269 тис. грн., послуг – 22.045 тис. грн.);

адміністративні витрати – 1.844 тис. грн.;

витрати на збут – 3.872 тис. грн.;

інші операційні витрати – 23.161 тис. грн. (в тому числі: собівартість реалізованої іноземної валюти – 22.699 тис. грн., собівартість реалізованих активів (основних засобів) – 3 тис. грн., формування резерву сумнівних боргів – 19 тис. грн., втрати від операційної курсової різниці – 113 тис. грн., визнані штрафи, пені – 51 тис. грн., інші операційні витрати – 276 тис. грн.);

інші витрати – 6 тис. грн.;

податок на прибуток від звичайної діяльності - 694 тис. грн.


Бухгалтерський облік доходів та витрат Підприємства здійснюється на підставі первинних документів.

Аналітичний облік доходів та витрат здійснюється з достатнім рівнем деталізації.


За 2010 рік чистий прибуток ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» складає 966 тис. грн. та розрахований, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

При розрахунку показників прибутковості акцій підтверджуємо, що чистий прибуток на одну просту акцію (дорівнює скоригованому чистому прибутку на одну просту акцію) за звітний 2010 рік – 0,07 грн., за попередній 2009 рік – 0,12 грн. У 2010 році прийнято рішення щодо нарахування і виплату дивідендів в сумі 2.286 тис. грн. або 0,16 грн./1 просту акцію.


Визначення вартості чистих активів Підприємства


На 31.12.2010 року вартість чистих активів складає 16.992 тис грн. (розраховано відповідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств").


Їх вартість перевищує статутний капітал, що відповідає статті 155 Цивільного кодексу України.


Розкриття інформації про події, визначені ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які відбулися протягом 2010 року


На наш запит відновно особливої інформації управлінський персонал ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» повідомив, що у 2010 році:


 • рiшень про розмiщення цiнних паперiв - не приймалося;

 • рiшення про здiйснення викупу власних акцiй товариством - не приймалося;

 • не мали місце факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi;

 • товариство не отримувало банківських кредитів (позик) на суму , що перевищує 25% активів;

 • в 2010 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства, а саме: згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 09.12.10, в зв’язку з внесенням змін до Статуту стосовно зменшення кількісного складу правління товариства, звільнено членів правління Гаврилюка Миколу Петровича та Грабовського Віталія Йосиповича;

 • зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій у 2010 році не відбувалось;

 • фiлiй, представництв товариство не має i в 2010 р. не утворювало;

 • справ про банкрутство не має;

 • рiшення суду про припинення або банкрутство емiтента вiдсутнi.


Підприємством подано особливу інформацію про зміну складу посадових осіб у відповідності вимог та у терміни передбачені чинним законодавством (дата виникнення та розміщення 09.12.10).Основні показники фінансово – майнового стану ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»


Аналіз фінансового стану Підприємства проведено на підставі даних Фінансової звітності за 2009-2010 роки. Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану Підприємства на 31 грудня 2010 року, з урахуванням динаміки його змін, які склалися за результатами господарської діяльності за два останні роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану Підприємства.


Оцінку проведено з позицій майнового та фінансового стану, за показниками, розрахунок яких наведений нижче.


п/п

Назва показника

Формула розрахунку

(за формою балансу)

Значення показника

Зміна за рік


^ Прийняте позитивне значення показника

на початок року

на

кінець року

(+,-)

Відхилення структури %

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (критична ліквідність)

Рядки балансу

(220+230+240) / 620

0,906

0,082

-0,824

-9,95%


0,25 - 0,5

2

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття)


Рядки балансу (260+270+275)/ (620+630)

3,792

5,491

+1,699

44,80%


1,0 - 2,0

3

Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії)


Рядки балансу

380/640


0,730

0,797

+0,067

9,18%

0,5 – 1,0

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансова стабільність)


Рядки балансу

380/(430+480+620+630)

2,706

3,937

+1,231

45,49%

1,0 і вище

5

Коефіцієнт рентабельності активів (прибуток на сумарний капітал)

Рядок 220 форми № 2 / валюту балансу (середньоарифметичне значення на початок і кінець періоду) *100%

7,43%

4,16%

- 3,27

-44,01%

Існує поняття мінімальної рентабельності, вона має дорівнювати середньому % ставок за банківськими депозитами, але це відносна величина, і залежить від масштабів підприємства та інших факторівІнтерпретація:

^ Абсолютна (критична) ліквідність. Відображає, яка частина боргів Підприємства може бути сплачена негайно. Тобто, у випадку необхідності негайного погашення поточних зобов’язань, на звітну дату, Підприємство в змозі погасити 8,2% своїх зобов’язань. Станом на 31.12.10 цей коефіцієнт значно знизився (на 90%) у зв’язку з тим, що підприємство використало кошти з депозитного рахунку, залишок на якому мав місце на початок звітного 2010 року.

^ Загальна ліквідність (коефіцієнт покриття). Дозволяє визначити достатність ресурсів Підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Отримані значення показника свідчать про зростання платоспроможності Підприємства станом на 31.12.10 у порівнянні до значення показника у минулому році - на 44,8%. Причиною такого росту коефіцієнту покриття у 2010 році є зменшення кредиторської заборгованості, в тому числі на 1.466 тис. грн. перед постачальниками за товари, роботи, послуги. Значення показника на 31.12.10 майже втричі перевищує прийняте нормативне значення.

Фінансова стійкість (незалежність, автономія). Відображає частку власних коштів Підприємства в загальній сумі коштів вкладених та реінвестованих у його діяльність. Прийнято вважати, що чим вищим є значення цього показника тим стабільнішим фінансове становище підприємства. Показник має позитивне значення, характеризує задовільний фінансовий стан підприємства, значення показника підвищилось у 2010 році на 9,18%.

^ Покриття зобов’язань власним капіталом (фінансова стабільність). Характеризує залежність Підприємства

від залучених засобів. Із отриманих позитивних значень коефіцієнту фінансової стабільності, можна вважати що зобов’язання покриваються власним капіталом Підприємства на 393,7%. За 2010 рік відбулося зростання рівня показника – на 45,49%.

^ Рентабельність активів (прибуток на сумарний капітал). Визначає продуктивність усього капіталу (усіх ресурсів) Підприємства, незалежно від джерел його походження. Підприємство прибуткове, рентабельне. Але рівень рентабельності дещо знизився у 2010 році у порівнянні до попереднього 2009 року, - на 44% (з рівня 7,43% до 4,16%).


Отримані показники свідчать про достатність та зростання платоспроможності, фінансової стабільності у порівнянні до попереднього року, діяльність прибуткова та рентабельна. Інвестиційна привабливість ПАТ «УКБМ» залишається на високому рівні.

Аудитор не може передбачити майбутні події чи обставини, які можуть спричинити погіршення показників діяльності Підприємства в майбутньому. Тому, відсутність в аудиторському висновку будь-яких тверджень про стійкість Підприємства не може розглядатися як гарантія його спроможності продовжувати свою діяльність безперервно.


Заключна частина


Нами виконанні процедури стосовно перевірки достовірності статей Фінансової звітності станом на 31 грудня 2010 року, а саме: розглянуто інформацію про факти, процеси господарської діяльності, відображені в системі бухгалтерського обліку, Фінансовій звітності та інших джерелах інформаційної структури Підприємства. На підставі даних перевірки, можемо висловити думку що, в суттєвих аспектах:


 • бухгалтерський облiк на Пiдприємствi здiйснюється безперервно у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", затвердженими стандартами та iншими нормативними документами;
 • Пiдприємство самостiйно формує положення облiкової полiтики, її незмiннiсть або обгрунтованiсть змiн протягом звiтного перiоду;
 • пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи та зведенi облiковi документи, складенi на паперових носiях, систематизованi на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку за допомогою спеціального програмного забезпечення;
 • активи та зобов’язання Підприємства підтверджені первинними документами, даними синтетичних регістрів обліку, аналітичний і синтетичний облік між собою тотожні;
 • фiнансова звiтнiсть складається своєчасно, на пiдставi даних бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами та принципами пiдготовки фiнансової звітності, підписується уповноваженими особами.


У зв’язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються аудитора в iнвентаризацiї, висновок по вказаних моментах надати неможливо, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ в цiлому.


Ми підтверджуємо те, що за винятком обмежень, які зазначені по тексту цього висновку, подана інформація, достовірно i повно дає уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта перевірки. Ніяких подій, що вказують на порушення діючого законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, і статутних документів Підприємства, не виявлено.


За період з 01.01.2011 (після дати балансу) до дати надання аудиторського висновку, інформація про наявність подій, які істотно б вплинули на Фінансову звітність Підприємства за 2010 рік аудитору не надавалась.


Аудитор не несе відповідальності за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати аудиторського висновку до дати опублікування Фінансових звітів відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на Фінансові звіти, несе керівництво Підприємства.


Висновок включає 15 аркушів, підписаний аудитором.


Додатки до висновку:

 • додаток №1 «Баланс Підприємства станом на 31.12.2010 р.»,

 • додаток №2 «Звіт про фінансові результати Підприємства за 2010 рік»,

 • звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (форма №3);

 • звіт про власний капітал за 2010 рік (форма №4);

 • примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (форма №5).Директор, аудитор

Данильченко Олена Олександрівна

(Сертифікат аудитора серії А № 005854

чинний до 17 січня 2015 року) _______________ М.П.


«11» березня 2011 р.


Цей аудиторський висновок складено у трьох примірниках, з яких перший і другий примірник передано уповноваженій особі ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів».


Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми.

Схожі:

02/11 від «11» березня 2011 року iconНаказ №122 від 04 березня 2011 року м. Ужгород Про відрядження команд для участі у фінальних змаганнях ІІ всеукраїнської Олімпіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів з плавання
Мон україни від 01. 03. 2011 року №143 12-15 березня 2011 року в мдц «Артек» ар крим відбудуться фінальні змагання з плавання учнів...
02/11 від «11» березня 2011 року iconНаказ №142 Від 14 березня 2011 року м. Ужгород Про підсумки ІІ туру ХVІ всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2011" та відзначення його переможців
Хvі всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2011” 16 лютого – 2 березня 2011 року проведено заочний І очний етапи ІІ туру ХVІ всеукраїнського...
02/11 від «11» березня 2011 року iconНаказ №225 від 30 березня 2011 року м. Ужгород Про проведення відкритого молодіжного фестивалю дизайнерів „Арт революція 2011
Провести відкритий молодіжний фестиваль дизайнерів „Арт революція 2011” 30 березня 2011 року в Ужгородському Палаці дітей та юнацтва...
02/11 від «11» березня 2011 року iconТракторист
На виконання наказу управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 22. 03. 2011 року №179 31 березня 2011 року...
02/11 від «11» березня 2011 року iconВитяг із протокол від 02 березня 2011 року м. Берегово засідання журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кондитер
У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кондитер серед учнів професійно-технічних навчальних закладів,...
02/11 від «11» березня 2011 року iconНаказ №120 від 02 березня 2011 року м. Ужгород Про участь юннатів області у весняній сесії Всеукраїнської заочної біологічної школи та Всеукраїнському інституті біологічних стажувань школярів
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 21 до 26 березня 2011 року в м. Києві проведе весняну сесію Всеукраїнської...
02/11 від «11» березня 2011 року iconВитяг із протоколу від 29 березня 2011 року м. Свалява засідання журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних
У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів із професії електрозварник...
02/11 від «11» березня 2011 року iconНаказ №135 від 10 березня 2011 року м. Ужгород Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції „ Годівничка
Міністерства освіти і науки України від 18. 01. 2011 р. №37, з метою виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття, проведення...
02/11 від «11» березня 2011 року iconНаказ №87 від 19 березня 2012 року м. Ужгород Про відрядження на курси
Університету менеджменту освіти напн україни, затвердженого президентом Національної академії педагогічних наук України 5 грудня...
02/11 від «11» березня 2011 року iconНаказ №139 від 12 березня 2011 року м. Ужгород
Про підсумки ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов