Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 icon

Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3НазваЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Сторінка1/32
Дата конвертації30.05.2013
Розмір5.68 Mb.
ТипЗвіт
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ аудиту фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства

«МІСТО БАНК»

за 2010 рік


м. Київ 2011 р.

ЗМІСТ


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 3

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВИСНОВКУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5

АТ «МІСТО БАНК» за 2010 рік 5

1.Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5

2.Відповідність обсягу активів і зобов’язань Банку за строками погашення 8

3.Якість управління активами та пасивами Банку 12

4. Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості 14

5. Достатність капіталу та резервів 15

6. Оцінка операцій з інсайдерами/пов’язаними особами 16

7. Оцінка адекватності системи управління ризиками Банку 16

8. Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку 18

40

Баланс 45

Звіт про фінансові результати 48

Звіт про рух грошових коштів
за 2010 рік 50

(прямий метод) 50

Звіт про власний капітал 55

за 2010 рік 55

Таблиця 26.1 «Рахунки довірчого управління» за 2010 рік 153

Примітка 31. Справедлива вартість фінансових інструментів 183

Згідно з Договором від 06 жовтня 2010 року № 14 Аудиторська фірма «Баланс» провела аудит річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО БАНК», що включає баланс станом на 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчується 31 грудня 2010 року, та примітки до фінансової звітності. Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Банку. Ми несемо відповідальність за висловлення думки стосовно цієї звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки. Перевірку проведено згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.

Аудиторський звіт складено відповідно до вимог Положення з міжнародної практики аудиту 1006 «Аудит фінансових звітів банків» та Положення про порядок надання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності. Аудит проводився з 01.12.2010  по 20.04.2011.


Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «БАЛАНС»


код ЄДРПОУ 21451988

03067, м. Київ, б-р Івана Лепсе, 4, офіс № 430

Тел./факс: (044) 404-00-05; 404-70-40

Е-mail: audit@afbalance.com
^

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам АТ «МІСТО БАНК»

Керівництву АТ «МІСТО БАНК»

Національному банку України

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Ми провели аудит прикладених фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО БАНК» (далі – Банк), що включають баланс станом на 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчується на указану дату, та примітки до фінансової звітності.


^ Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Національного банку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.


^ Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.


Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


Висновок

На нашу думку фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2010 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Національного банку України.


Аудитор С. П. Зубик

(сертифікат на право здійснення аудиту банків № 0022)


20 квітня 2011 року


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32Схожі:

Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 iconАудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності...
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 iconЗвіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів
Аудиторський висновок наданий для акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аеліта», Національної комісії,...
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності пат «луцькпластмас» за станом на 31 грудня 2011 року державній комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам товариства
«Серко» (код за єдрпоу 20135311), свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм від 26 січня 2001 року №0383, проведено аудиторську...
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 icon02/11 від «11» березня 2011 року
Згідно з договором №02/11 від «20» січня 2011 року нами було проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства...
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 iconАудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства "луцькпластмас" м. Луцьк 2011 рік
Положення про правління публічного акціонерного товариства "луцькпластмас" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 iconАудиторський висновок про фінансову звітність Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «Зеніт» за 2011 рік
А №001689, виданий 23. 02. 2010р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Місцезнаходження – 04209...
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Акб «правекс-банк» за період з 01. 01. 2006 по 31. 12. 2006 з метою підтвердження достовірності фінансової звітності за станом на...
Звіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3 iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов