Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної icon

Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річноїНазваАудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Дата конвертації30.05.2013
Розмір65.19 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства СТРАХОВИЙ ДІМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ» станом на 31.12.2011р.

1.Адресат:власники цінних паперів, керівництво Приватного акціонерного товариства СТРАХОВИЙ ДІМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

2.Основні відомості про аудиторську фірму.

Аудиторська Фірма «Порадник» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0997. Свідоцтво дійсне до 04.11.2015р. Код ЄДРПОУ 23509918. Місцезнаходження 01042 м.Київ, Б-р Дружби Народів, 9, к.1. Електронна адреса: ova1@ukr.net

Директор Аксенова Ольга Валентинівна ( Сертифікат аудитора серії А № 003169 виданий АПУ 26.06.1997 р., дійсний по 26.06.2016 р.;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане 03.12.2004 р. Р. н. 000903. Строк дії свідоцтва по 26.06.2016р.)

Аудитор Попущенко Олена Іванівна ( Сертифікат аудитора серії А №003709, виданий АПУ 26.03.99р., дійсний по 26.03.13 р. ;Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане 03.12.2004 р. Р.н. 000904. Строк дії свідоцтва до 26.03.2013р.;

^ 3.Основні відомості про страховика.

Повне найменування Приватне акціонерне товариство СТРАХОВИЙ ДІМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ».

Скорочене найменування ПрАТ СД «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ», або ПрАТ СД «ЄВРОСВІТ», або ПрАТ СД «ЄС».

Ідентифікаційний код 25285050.

Місцезнаходження: 02192,м. Київ, Дарницький бульвар 5.

Державна реєстрація 12.11.1997 р.Місце проведення державної реєстрації – Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.

Заміна свідоцтва про державну реєстрацію 29.03.2010р.

Організаційно-правова форма - акціонерне товариство.

Основні види діяльності:

66.03.0 інші послуги у сфері страхування;

67.20.0 допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Ліцензії Держфінпослуг:Серія АВ № 528820, №№533051-533058., №№533060-533078 всі від 21.04.10

Відокремлені підрозділи:

Харківська обласна дирекція ПрАТ СД «ЄВРОСВІТ» 61125 Харківська обл., м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, буд. 24. Код 35464751.

Запорізька обласна дирекція ПрАТ СД «ЄВРОСВІТ», 69002 Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.. Дзержинського, буд. 95, офіс 17. Код 35962025.

Дніпропетровська обласна дирекція ПрАТ СД «ЄВРОСВІТ», 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пл.. Жовтнева, буд. 8. Код 35465179.

Донецька обласна дирекція ПрАТ СД «ЄВРОСВІТ», 83001 Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, кор. А. Код 35877679.

Львівська обласна дирекція ПрАТ СД «ЄВРОСВІТ», за адресою : 79000 Львівська область, м. Львів, пл. Святого Юра, будинок 8/1.

^ 4.Відомості про умови договору на проведення аудиту.

Аудит проведено на підставі Договору від.05.03.2012 р. №/05/03/12 між ТОВ АФ «Порадник» і ПрАТ СД «ЄВРОСВІТ»

Місце проведення аудиту: м.Київ

Аудит проводився з 05.03 по 02.04.12 р. Дата аудиторського висновку 02.04.12р.

^ 5.Опис аудиторської перевірки

Аудит проведено відповідно до МСА, зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 3000 «Завдання з надання впевненості» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, а також відповідно до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених Розпорядженням Держфінпослуг від 27.12.2005р. № 5204 (в редакції Розпорядження Держфінпослуг від 12.10.2006р. № 6313).

Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності, складеного відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні, компанії Приватне акціонерне товариство СТРАХОВИЙ ДІМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ» за 2011 рік, що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2011р., звіт про фінансові результати , звіт про власний капітал , звіт про рух грошових коштів за за рік, що закінчився на зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Також перевірені Річні звітні дані страховика ПрАТ СД «ЄВРОСВІТ» за 2011 р. відповідно до Порядку складання звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 3.02.04 р. N 39 із змінами та доповненнями

^ 6.Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів.

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІУ ,Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених МФУ, інших нормативно-правових актів в галузі господарської діяльності, що діяли в Україні, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Управлінський персонал несе відповідальність за подання Річних звітних даних страховика відповідно до Порядку складання звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 3.02.04 р. N 39 із змінами та доповненнями.

^ 7.Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

8.Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

^ Підстави для висловлення модифікованої (умовно-позитивної) думки.

Підставою для висловлення модифікованої аудиторської думки є незгода з управлінським персоналом щодо методу застосування обраної облікової політики відповідно до застосованої концептуальної основи підготовки фінансової звітності.

Обліковою політикою компанії не передбачено відображення довгострокових та поточних фінансових інвестицій за справедливою вартістю. Всі інвестиції відображені в балансі за собівартістю, в тому числі ті цінні папери, що обертаються на організованому ринку. Це є порушенням вимог П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції».

^ Умовно-позитивна думка.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстави для висловлення модифікованої (умовно-позитивної) думки», фінансова звітність відображає достовірно , в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії Приватне акціонерне товариство СТРАХОВИЙ ДІМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ» станом на 31.12.2011р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.

9. Незалежний висновок з надання впевненості щодо дотримання вимог Порядку складання звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 р. N 39 із змінами та доповненнями

Аудитором перевірені звітні дані страховика Приватного акціонерного товариства СТРАХОВИЙ ДІМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ» за 2011 рік на їх відповідність вимогам Порядку складання звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 р. N 39 із змінами та доповненнями, а саме:

 • загальні відомості про страховика (додаток 1);

 • звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);

 • звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3);

 • пояснювальну записку до звітних даних страховика (додаток 4);

Перевірку проведено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема Стандарту №3000 «Завдання з надання впевненості».

Звітні дані страховика складені на підставі даних фінансової звітності. Аудиторська думка (умовно-позитивна) про цю звітність викладена в розділі «Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності».

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстави для висловлення модифікованої (умовно-позитивної) думки», Звітні дані страховика Приватне акціонерне товариство СТРАХОВИЙ ДІМ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СВІТ» за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають критеріям, визначеним у Розпорядженні Держфінпослуг №39 від 03.02.2004р. із подальшими змінами та доповненнями.


Дата аудиторського висновку 02 квітня 2012р.


Директор ТОВ Аудиторська фірм «Порадник» Аксенова О.В.

Аудитор Попущенко О.І.Схожі:

Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік
Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 25. 02. 13 р. №9 між тов аудиторська фірма “кмк” та тов “Київська фондова...
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2011 рік
Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 02. 03. 12 р. №54 між тов аудиторська фірма “кмк” та тов “Київська фондова...
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconЗвіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів
Аудиторський висновок наданий для акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аеліта», Національної комісії,...
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconДоговір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами
...
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconНаказ №734 від 11 жовтня 2011 року м. Ужгород Про проведення ліцензійної експертизи Товариства з обмеженою відповідальністю „ Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів
Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів”, на підставі подання Товариства...
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconДоговір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю
України вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю " " (надалі іменується "Товариство"), на нижчевикладених умовах,...
Аудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Директор Товариства з обмеженою відповідальністю " "
Товариства з обмеженою відповідальністю ” ” (далі за текстом – ”Підприємство”) запроваджуються ці правила внутрішнього трудового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов