Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю icon

Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у юНазваПро затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Дата конвертації14.07.2013
Розмір71.99 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З18.03.2011 N 372

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2011 р.
за N 452/19190


Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку


Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ф.Ярошенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 18.03.2011 N 372

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2011 р. за N 452/19190


ЗМІНИ
до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами):


1.1. Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).".

1.2. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ) назву рядка 020 викласти в такій редакції:

"Незавершені капітальні інвестиції".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами):

2.1. У третьому реченні пункту 16 слова "податку з реклами" виключити.

2.2. У пункті 19:

2.2.1. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Підприємства, які визначають собівартість згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ), у цій статті показують собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами.".

2.2.2. Доповнити пункт підпунктом 19.1 такого змісту:

"19.1. У статті "Загальновиробничі витрати" відображаються
загальновиробничі витрати, якщо у статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" наводиться собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ).".

2.3. Доповнити додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 ( z0397-99 ) після рядка 040 рядком 045 такого змісту:

"Загальновиробничі витрати".

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509 (із змінами):

3.1. У пункті 4:

3.1.1. Доповнити абзац одинадцятий після слова "Подібні" словом "(однорідні)".

3.1.2. Абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.".

3.2. У пункті 5:

3.2.1. Підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції:

"5.1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом.".

3.2.2. Підпункт 5.1.3 викласти в такій редакції:

"5.1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.".

3.2.3. Підпункт 5.3 виключити.

3.3. Доповнити пункт 14 новим реченням такого змісту: "Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.".

3.4. Доповнити пункт 16 новим абзацом такого змісту:

"Первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 19-21 Положення (стандарту) 7.".

3.5. У пункті 22 слова "землі і незавершених" замінити словами "земельних ділянок, природних ресурсів і".

3.6. Абзац сьомий пункту 26 викласти в такій редакції:

"Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу).".

3.7. Доповнити абзац четвертий пункту 29 новим реченням такого змісту: "Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об'єкта основних засобів.".

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242 ( z0750-99 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043 (із змінами):

4.1. У пункті 5:

4.1.1. Доповнити абзаци четвертий - шостий словами ", крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;".

4.1.2. Абзац сьомий виключити.

4.2. Доповнити пункт 26 новим абзацом такого змісту:

"Для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати строки їх корисного використання, встановлені податковим законодавством.".

5. Абзац третій пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290 ( z0860-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153 (із змінами), викласти в такій редакції:

"Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).".

6. Доповнити пункт 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами), підпунктом 11.1 такого змісту:

"11.1. Підприємство може визначати собівартість за прямими
витратами, пов'язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

прямими матеріальними витратами;

прямими витратами на оплату праці;

амортизацією виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг;

вартістю придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукції (товарів), виконанням робіт, наданням послуг;

іншими прямими витратами, у тому числі витратами з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).

При застосуванні такого підходу витрати до складу собівартості продукції (робіт, послуг) включаються з урахуванням вимог податкового законодавства, а інформація про суму загальновиробничих витрат розкривається у Звіті про фінансові результати окремою статтею.".

7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790 ( z1456-05 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736 (із змінами):

7.1. Доповнити перше речення пунктів 9, 12 після слова "продажу" словами та цифрами "або за виробничою собівартістю (чи собівартістю за прямими витратами) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ).

7.2. Доповнити пункт 10 після слова "продажу" словами та цифрами ", крім випадків, передбачених пунктом 11 Положення (стандарту) 30".

7.3. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" ( z0288-00 ) та 28 "Зменшення корисності активів" ( z0035-05 ).

Поточні біологічні активи та додаткові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" ( z0751-99 ).

Біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, оцінюються за первісною вартістю до періоду, у якому можливо визначити їх справедливу вартість.".

7.4. Абзаци другий - восьмий пункту 17 виключити.

7.5. У підпункті 26.2 слова "справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу)" замінити словом "вартістю".

Директор Департаменту
податкової, митної політики,
доходів, адміністрування
платежів та методології
бухгалтерського обліку М.О.ЧмерукСхожі:

Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconНаказ №2 м. Київ Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів Відповідно до статті 6 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні наказую
Відповідно до статті 6 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", схвалене Методологічною
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", схвалене Методологічною радою з
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" (далі Положення (стандарт) 26), схвалене
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин" Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", схвалене
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро облікову політику відділу освіти Перечинської рда на 2013 рік На виконання вимог Закону України від 16. 07. 99 р. №996 – XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Україні та інших законодавчих та інструктивних матеріалів, а також із метою забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку...
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconЗгода на збір та обробку персональних даних
Закону від 07. 06. 1996 №236/96-вр «Про захист від недобросовісної конкуренції» та відносин у сфері бухгалтерського обліку, які регулюються...
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconРозпорядження від 25. 07. 2011р. №5 -рк смт. Стара Вижівка Про представника районної ради для участі в роботі дозвільного центру. Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України із змінами «Про дозвільну систему у...
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconРішення від 27. 10. 2006 №6/26 смт. Стара Вижівка Про внесення змін до рішення районної ради від 14. 07. 2006 №4/5 „Про структуру
Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 55 та статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті...
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconБухгалтерський облік
Розкриваються теоретичні та методичні основи бухгалтерського обліку за умов становлення ринкових відносин в економіці України на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов