Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну n 304 ( z0905-00 ) від 30.НазваПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну n 304 ( z0905-00 ) від 30.
Дата конвертації14.07.2013
Розмір75.63 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 20 від 31.01.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2000 р.
за N 85/4306


Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000
N 989 ( z0962-02 ) від 10.12.2002
N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 }
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р.
N 1706 ( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11
"Зобов'язання" (далі - Положення (стандарт) 11), схвалене
Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві
фінансів України, що додається.

2. Установити, що вказане Положення (стандарт) 11 набуває
чинності з 1 липня 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів
України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить
Положенню (стандарту) 11.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
31.01.2000 N 20

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2000 р.
за N 85/4306

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11

"Зобов'язання"

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та
її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі -
підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних
установ).

3. Це Положення (стандарт) застосовується з урахуванням
особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов'язань,
установлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку.

4. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом
погашення на дату балансу.

Непередбачене зобов'язання - це:

1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та
існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або
не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над
якими підприємство не має повного контролю; або

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих
подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для
врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які
втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання
не можна достовірно визначити.

Обтяжливий контракт - контракт, витрати (яких не можна
уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні
вигоди від цього контракту.

Сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх
еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення
зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за
вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується,
буде потрібна для погашення зобов'язання в процесі звичайної
діяльності підприємства.

Визнання та оцінка зобов'язання

5. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути
достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних
вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу
раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звітного періоду.

6. З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються
на:

довгострокові;

поточні;

забезпечення;

непередбачені зобов'язання.

доходи майбутніх періодів. ( Пункт 6 доповнено абзацом шостим
згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )

7. До довгострокових зобов'язань належать:

довгострокові кредити банків;

інші довгострокові фінансові зобов'язання;

відстрочені податкові зобов'язання;

інші довгострокові зобов'язання.

8. Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу,
слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний
термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до
затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення
цього зобов'язання на довгострокове.

9. Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода
передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора
(позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з
фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається
довгостроковим, якщо:

позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився
не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;

не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди
протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

10. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються
відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю.
Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду
зобов'язання.

11. Поточні зобов'язання включають:

короткострокові кредити банків;

поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

короткострокові векселі видані;

кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів,
за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних
платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати
праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх
розрахунків;

інші поточні зобов'язання.

12. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою
погашення.

13. Забезпечення створюються для відшкодування наступних
(майбутніх) операційних витрат на:

виплату відпусток працівникам;

додаткове пенсійне забезпечення;

виконання гарантійних зобов'язань;

реструктуризацію;

виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком
суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних
засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
7 ( z0288-00 ) "Основні засоби").

{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989
( z0962-02 ) від 10.12.2002, N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 }


14. Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих
подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення
ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка
може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати
забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності
підприємства.

15. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію
створюється у разі наявності затвердженого керівництвом
підприємства плану реструктуризації з конкретними заходами,
строками їх виконання та сумою витрат, що будуть зазнані, й після
початку реалізації цього плану.

16. Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою
ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування),
необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату
балансу. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію
визначається за сумою прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю
підприємства, що триває. Забезпечення довгострокових зобов'язань
визнаються у сумі їх теперішньої вартості.

( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989
( z0962-02 ) від 10.12.2002 )


17. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих
витрат, для покриття яких воно було створено.

18. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу
та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У
разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення
майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає
сторнуванню.

Після завершення робіт з демонтажу, переміщення об'єктів
основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він
розташований, у стан, придатний для подальшого використання,
залишок (недостатність) забезпечення на відновлення земельних
ділянок визнається іншим операційним доходом (іншими операційними
витратами). { Пункт 18 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 }

19. Непередбачені зобов'язання відображаються на
позабалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою.

Розкриття інформації про зобов'язання
у примітках до фінансової звітності

20. У примітках до фінансової звітності наводиться така
інформація:

20.1. Сума та строки погашення зобов'язання, яке було
виключене із складу поточних зобов'язань відповідно до п.8 цього
Положення (стандарту) з обгрунтуванням причин цього.

20.2. Перелік і суми зобов'язань, що включені до статей
балансу "Інші довгострокові зобов'язання", "Інші поточні
зобов'язання".

21. Підприємство щодо кожного виду забезпечень наводить таку
інформацію:

21.1. Цільове призначення, причини невизначеності та
очікуваний строк погашення.

21.2. Залишок забезпечення на початок і кінець звітного
періоду.

21.3. Збільшення забезпечення протягом звітного періоду
внаслідок створення забезпечення або додаткових відрахувань.

21.4. Сума забезпечення, що використана протягом звітного
періоду.

21.5. Невикористана сума забезпечення, що сторнована у
звітному періоді.

21.6. Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною,
що врахована при оцінці забезпечення.

22. За кожним видом непередбачених зобов'язань наводиться
така інформація:

22.1. Стислий опис зобов'язання та його сума.

22.2. Невизначеність щодо суми або строку погашення.

22.3. Сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною.

Начальник управління методології
бухгалтерського обліку В.М.ПархоменкоСхожі:

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну n 304 ( z0905-00 ) від 30.
Додатково див. Лист Міністерства фінансів n 31-34000-20-27/22884 ( v2288201-05 ) від 27. 10. 2005 }
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 304 ( z0905-00 ) від 30.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі Положення (стандарт) 14), схвалене Методологічною
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 15 ( z0089-00 ) від 28. 01. 2000 n 304 ( z0905-00 ) від 30. 11. 2000 n 989 ( z0962-02 ) від 25. 11. 2002
Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 1176 ( z1342-06 ) від 11.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", схвалене Методологічною радою з
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 989 ( z0962-02 ) від 25.
Пункти 39-45 Положення (стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" застосовуються для заповнення відповідного розділу показників...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів n 1176 ( z1342-06 ) від 11.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", схвалене Методологічною радою з
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 37 ( z0162-00 ) від 24.
Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
Норми Положення (стандарту) 24 застосовуються відкритими акціонерними товариствами (далі товариства)
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 \"Зобов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" (далі Положення (стандарт) 26), схвалене
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов