Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"НазваПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"
Дата конвертації14.07.2013
Розмір56.62 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 303 від 18.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2001 р.
за N 539/5730


Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського

обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
N 989 ( z0962-02 ) від 10.12.2002
N 549 ( z0892-03 ) від 24.09.2003 )
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року
N 1706 ( 1706-98-п ), і відповідно до статей 1 і 6 Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ) Н А К А З У Ю:

Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського
обліку Міністерства фінансів України Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних
сторін", що додається.

Заступник Міністра В.В. Регурецький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18.06.2001 N 303

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2001 р.
за N 539/5730

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23
"Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

Загальні положення

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття
інформації щодо пов'язаних сторін" (далі - Положення (стандарт)
23) визначає методологічні засади формування інформації про
операції пов'язаних сторін та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 23 застосовуються
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі -
підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних
установ) щодо операцій пов'язаних сторін.

3. Пов'язаними сторонами вважаються:

3.1 підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим
впливом інших осіб;

3.2 підприємства і фізичні особи, які прямо або
опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво
впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої
фізичної особи.

Перелік пов'язаних сторін визначається підприємством
враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму
(превалювання сутності над формою). Відносини між пов'язаними
сторонами - це, зокрема, відносини: материнського (холдингового) і
його дочірніх підприємств; спільного підприємства і контрольних
учасників спільної діяльності; підприємства-інвестора і його
асоційованих підприємств; підприємства і фізичних осіб, які
здійснюють контроль або мають суттєвий вплив на це підприємство, а
також відносини цього підприємства з близькими членами родини
кожної такої фізичної особи; підприємства і його керівника та
інших осіб, які належать до провідного управлінського персоналу
підприємства, а також близьких членів родини таких осіб. ( Абзац
другий підпункту 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінфіну N 549 ( z0892-03 ) від 24.09.2003 )

( Підпункт 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 10.12.2002 )4. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Близькі члени родини - чоловік або дружина і родичі (визнані
такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов'язаною
стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої
фізичної особи щодо прийняття рішень з фінансової, господарської
та комерційної політики підприємства. ( Абзац другий пункту 4 в
редакції Наказу Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 10.12.2002 )

Операції пов'язаних сторін - передача активів або зобов'язань
однією пов'язаною стороною іншим пов'язаним сторонам.

Провідний управлінський персонал - персонал, відповідальний
за керівництво, планування та контролювання діяльності
підприємства.

Операції пов'язаних сторін

5. До операцій пов'язаних сторін, зокрема, належать:

5.1 придбання або продаж готової продукції (товарів, робіт,
послуг);

5.2 придбання або продаж інших активів;

5.3 операції за агентськими угодами;

5.4 орендні операції;

5.5 операції за ліцензійними угодами (передача об'єктів
промислової власності тощо);

5.6 фінансові операції;

5.7 надання та отримання гарантій та застав;

5.8 операції з провідним управлінським персоналом та з його
близькими членами родини. ( Підпункт 5.8 пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від
10.12.2002 )

6. Оцінка активів або зобов'язань в операціях пов'язаних
сторін здійснюється, зокрема, такими методами: ( Пункт 6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від
10.12.2002 )

6.1 порівнюваної неконтрольованої ціни;

6.2 ціни перепродажу;

6.3 "витрати плюс";

6.4 балансової вартості.

7. За методом порівнюваної неконтрольованої ціни
застосовується ціна, яка визначається за ціною на аналогічну
готову продукцію (товари, роботи, послуги), що реалізується не
пов'язаному з продавцем покупцеві за звичайних умов діяльності.

8. За методом ціни перепродажу застосовується ціна готової
продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням відповідної
націнки.

9. За методом "витрати плюс" застосовується ціна, що
складається з собівартості готової продукції (товарів, робіт,
послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки.

10. За методом балансової вартості оцінка активів або
зобов'язань здійснюється за балансовою вартістю, що визначається
згідно з відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку.

Розкриття інформації

11. У примітках до фінансової звітності за наявності операцій
пов'язаних сторін наводиться така інформація:

11.1 характер відносин між пов'язаними сторонами;

11.2 види та обсяги операцій (сума або частка у загальному
обсязі) пов'язаних сторін;

11.3 використані методи оцінки активів і зобов'язань в
операціях пов'язаних сторін;

11.4 суми дебіторської та кредиторської заборгованості за
операціями пов'язаних сторін.

12. Якщо одна пов'язана сторона здійснює контроль або
перебуває під контролем іншої пов'язаної сторони, то інформація
про характер відносин пов'язаних сторін наводиться незалежно від
наявності операцій між ними.

13. Інформація, передбачена пунктом 11 Положення (стандарту)
23, може не наводитися у примітках до:

13.1 консолідованої фінансової звітності щодо
внутрішньогрупових операцій;

13.2 фінансової звітності материнського (холдингового)
підприємства, якщо вона оприлюднюється разом з консолідованою
фінансовою звітністю;

13.3 фінансової звітності дочірнього підприємства, яке є
юридичною особою за законодавством України та знаходиться у повній
власності материнського (холдингового) підприємства, яке також є
юридичною особою за законодавством України та оприлюднює
консолідовану фінансову звітність;

( Підпункт 13.4 пункту 13 виключено на підставі Наказу
Мінфіну N 549 ( z0892-03 ) від 24.09.2003 )14. Інформація про операції з асоційованими підприємствами,
які обліковуються інвестором за методом участі в капіталі,
наводиться у фінансовій звітності відповідно до пункту 11
Положення (стандарту) 23.

( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989
( z0962-02 ) від 10.12.2002 )Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у виробничій сфері В.М.ПархоменкоСхожі:

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Примітка 35. Операції пов'язаних сторін на 31 грудня 2006 року (на кінець дня)
Середньозважена процентна ставка за депозитами, що залучені від пов'язаних сторін
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Примітка 35. Операції пов'язаних сторін на 31 грудня 2007 року (на кінець дня)
Середньозважена процентна ставка за депозитами, що залучені від пов'язаних сторін
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 Сільське господарство Мета
Мета цього Стандарту – визначити обліковий підхід, а також подання фінансових звітів та розкриття інформації, пов’язаної з сільськогосподарською...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Інформації щодо зв’язаних сторін мета
Цей стандарт вимагає розкриття інформації щодо операцій І сальдо заборгованості між зв’язаними сторонами, сальдо заборгованості в...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
Норми Положення (стандарту) 24 застосовуються відкритими акціонерними товариствами (далі товариства)
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 304 ( z0905-00 ) від 30.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі Положення (стандарт) 14), схвалене Методологічною
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 Оренда Мета
Метою цього Стандарту є визначення для орендарів і орендодавців відповідних облікових політик та розкриття інформації, які слід застосовувати...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 \"Розкриття інформації щодо пов\Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну n 304 ( z0905-00 ) від 30.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" (далі Положення (стандарт) 11), схвалене
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов