Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю icon

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у юНазваПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Дата конвертації14.07.2013
Розмір123.08 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З28.04.2006 N 415

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2006 р.
за N 610/12484


Про затвердження Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
31 "Фінансові витрати"


Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31
"Фінансові витрати", схвалене Методологічною радою з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що
додається.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку
(Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Марненко І.І.) після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.

4. Зазначене Положення (стандарт) набирає чинності з
01.01.2007.

Міністр В.Пинзеник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.04.2006 N 415

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2006 р.
за N 610/12484


ПОЛОЖЕННЯ
(стандарт) бухгалтерського обліку 31
"Фінансові витрати"
Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади
формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові
витрати та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються
підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами (далі -
підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних
установ).

3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Запозичення - позики, векселі, облігації, а також інші види
короткострокових і довгострокових зобов'язань, на які
нараховуються відсотки.

Капіталізація фінансових витрат - включення фінансових витрат
до собівартості кваліфікаційного активу.

Кваліфікаційний актив - актив, який обов'язково потребує
суттєвого часу для його створення.

Норма капіталізації фінансових витрат - частка від ділення
середньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх
непогашених запозичень (крім тих, що безпосередньо пов'язані з
кваліфікаційним активом або мають цільове призначення)
підприємства протягом звітного періоду.

Собівартість кваліфікаційного активу - витрати на придбання,
будівництво, створення, виготовлення, виробництво, вирощування і
доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний
для використання із запланованою метою або продажу (далі - витрати
на створення кваліфікаційного активу).

Фінансові витрати - витрати на проценти та інші витрати
підприємства, пов'язані із запозиченнями.

4. Фінансові витрати визнаються витратами того звітного
періоду, в якому вони були нараховані, окрім випадку, коли
облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінансових
витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу.

5. Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до
суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не
здійснювались витрати на створення кваліфікаційного активу.

Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей
капіталізації включають лише витрати, для здійснення яких
сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або приймаються
зобов'язання з нарахуванням відсотків.

Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей
капіталізації зменшуються на суму будь-яких отриманих проміжних
виплат та цільового фінансування, безпосередньо пов'язаних зі
створенням кваліфікаційного активу.

Приклади кваліфікаційних активів наведено в додатку 1 до
цього Положення (стандарту).

Капіталізація фінансових витрат

6. У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення
кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає
включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є фактичні,
визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які пов'язані з цим
запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового
інвестування запозичених коштів).

7. Якщо запозичення безпосередньо не пов'язані зі створенням
кваліфікаційного активу, то сума фінансових витрат, що підлягає
включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є добутком
норми капіталізації та середньозважених витрат на створення
кваліфікаційного активу (з урахуванням витрат на створення такого
кваліфікаційного активу на початок звітного періоду, включаючи
раніше капіталізовані фінансові витрати).

8. У разі наявності запозичень, безпосередньо пов'язаних зі
створенням кваліфікаційного активу, та інших запозичень, які
безпосередньо не пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу,
сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості
кваліфікаційного активу, визначається у такому порядку:

8.1. Визначається сума фінансових витрат у порядку,
передбаченому пунктом 6 цього Положення (стандарту).

8.2. Визначається добуток норми капіталізації фінансових
витрат (яка визначається за вирахуванням непогашених запозичень,
безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу) та
середньозважених витрат, безпосередньо пов'язаних зі створенням
кваліфікаційного активу (за вирахуванням непогашених запозичень,
безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу).

8.3. Складанням сум фінансових витрат, визначених за
розрахунками згідно з підпунктами 8.1 і 8.2 пункту 8 цього
Положення (стандарту), установлюється загальна сума фінансових
витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного
активу.

9. Сума фінансових витрат, що підлягає у звітному періоді
включенню до собівартості кваліфікаційного активу, не може
перевищувати загальної суми фінансових витрат цього звітного
періоду.

Приклади визначення суми фінансових витрат, що підлягають
включенню до собівартості кваліфікаційного активу, наведено в
додатку 2 до цього Положення (стандарту).

10. Капіталізація фінансових витрат починається за наявності
таких умов:

10.1. Визнання витрат, пов'язаних зі створенням
кваліфікаційного активу.

10.2. Визнання фінансових витрат, пов'язаних зі створенням
кваліфікаційного активу.

10.3. Виконання робіт зі створення кваліфікаційного активу,
уключаючи технічні та адміністративні заходи, що виконуються до
початку створення такого активу.

11. Капіталізація фінансових витрат призупиняється на період,
у якому на суттєвий час зупинилось виконання робіт зі створення
кваліфікаційного активу.

На період зупинення виконання робіт фінансові витрати,
пов'язані з утриманням частково завершених кваліфікаційних
активів, визнаються фінансовими витратами того звітного періоду,
за який їх нараховано.

12. Капіталізація фінансових витрат не призупиняється на
період:

12.1. Здійснення технічної та адміністративної роботи.

12.2. Тимчасового затримання робіт зі створення
кваліфікаційного активу, що є необхідною складовою процесу його
створення.

13. Капіталізація фінансових витрат припиняється, якщо
створення кваліфікаційного активу завершено.

14. Якщо створення кваліфікаційного активу здійснюється
частинами, кожна з яких може окремо використовуватися за цільовим
призначенням до завершення створення інших частин, капіталізація
фінансових витрат щодо частин, які можуть використовуватися,
припиняється у періоді, що настає за періодом, у якому всі роботи
зі створення таких частин кваліфікаційного активу завершені.

Розкриття інформації про фінансові
витрати в примітках до фінансової звітності

15. У примітках до фінансової звітності наводиться така
інформація:

15.1. Облікова політика підприємства щодо фінансових витрат.

15.2. Сума фінансових витрат, що капіталізована у звітному
періоді.

15.3. Річна (або середньорічна) норма (норми) капіталізації.

Начальник Управління
методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко


Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
31 "Фінансові витрати"


Приклади кваліфікаційних
та некваліфікаційних активів


------------------------------------------------------------------

|Актив |Приклад |

|----------------------------------------------------------------|

|Кваліфікаційні активи |

|----------------------------------------------------------------|

|Незавершене виробництво |Вино, коньяк, що потребує |

|продукції з тривалим (суттєвим) |кілька років (місяців) |

|операційним циклом |технологічної витримки |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Незавершені капітальні |Будівництво приміщень, |

|інвестиції |будинків, будівель, споруд, |

| |виготовлення і монтаж |

| |устаткування, розробка |

| |(створення) програмного |

| |продукту тощо, які тривають. |

| |Вирощування багаторічних |

| |насаджень |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Інвестиційна нерухомість |Будівля, яка потребує добудови,|

| |реконструкції, реставрації та |

| |іншого поліпшення |

|----------------------------------------------------------------|

|Некваліфікаційні активи |

|----------------------------------------------------------------|

|Фінансові інвестиції |Інвестиції в боргові цінні |

| |папери або інструменти власного|

| |капіталу |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Незавершене виробництво |Незавершені вироби |

|продукції з коротким | |

|(несуттєвим) операційним циклом | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Активи, які готові для |Активи придбані для продажу |

|використання із запланованою |Готова продукція (взуття, |

|метою або продажу |меблі, одяг тощо). Сировина, |

| |матеріали, конструкції тощо, |

| |придбані для використання у |

| |виробництві продукції (робіт, |

| |послуг) та в іншій операційній |

| |діяльності |

------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
31 "Фінансові витрати"


Приклади визначення суми фінансових
витрат, що підлягають включенню
до собівартості кваліфікаційного активу


Приклад 1

1 березня 2006 року підприємство розпочало будівництво
споруди. Упродовж березня-червня було здійснено такі капітальні
інвестиції, грн:

1 березня - 75 000

1 квітня - 74 000

1 травня - 180 000

1 червня - 310 000 (у т.ч. заборгованість підряднику
40 000 грн)

Для фінансування будівництва 31 березня 2006 року було
отримано позику банку в сумі 200 000 грн терміном на один рік.
Ставка відсотка за позикою становить 15% річних.

Інших запозичень підприємство не має.

Сума фінансових витрат, яка підлягає включенню до
собівартості кваліфікаційного активу, дорівнює:

200 000 Х 0,15 Х 3/12 = 7 500 (грн).

Приклад 2

Припустімо, що за умовами прикладу 1 підприємство не позичало
кошти для фінансування будівництва. 31 березня 2006 року емітовано
нецільові облігації на суму 200 000 грн строком на три роки. Річна
ставка відсотка за облігаціями становить 15%. Поряд з тим, у
складі позик підприємства упродовж 2006 року є зобов'язання за
облігаціями на суму 500 000 грн, які емітовано два роки тому.
Річна ставка відсотка за цими облігаціями становить 13%.

Для розрахунку суми фінансових витрат, яка підлягає включенню
до собівартості кваліфікаційного активу у II кварталі, спочатку

слід визначити середньозважену суму капітальних інвестицій:

------------------------------------------------------------------

|Дата |Сума |Зважений |Середньозважена |

| |інвестиції, грн|коефіцієнт |сума інвестиції,|

| | |інвестиції(*) |грн |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|1 квітня |74 000 |3/3 |74 000 |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|1 травня |180 000 |2/3 |120 000 |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|1 червня |270 000 |1/3 |90 000 |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

| | | |284 000 |

------------------------------------------------------------------

---------------

(*) Частка від ділення кількості днів (місяців) звітного
періоду, протягом яких інвестиції були складовою вартості
кваліфікаційного активу, на загальну кількість днів (місяців) у
цьому звітному періоді.Норма капіталізації фінансових витрат у ІІ кварталі дорівнює:

[(200 000 Х 0,15 Х 3/12) + (500 000 Х 0,13 Х 3/12 )] :
: (200 000 + 500 000) = 23750 / 700000 = 0,0339 або 3,39%.

Сума фінансових витрат, яка підлягає включенню у II кварталі
до собівартості кваліфікаційного активу, дорівнює:

284000 Х 0,0339 = 9628 (грн).

Решта фінансових витрат (23750 - 9628) = 14122 включається до
витрат звітного періоду (II кварталу).

Приклад 3

Припустімо, за умовами прикладу 1 для фінансування
будівництва підприємством було випущено цільові облігації на суму
100 000 грн строком на три роки. Річна ставка відсотка за
облігаціями становить 12%. Крім того, упродовж 2006 року
підприємство має зобов'язання за нецільовими облігаціями,
емітованими два роки тому на суму 500 000 грн. Ставка відсотка за
цими облігаціями дорівнює 10%.

Сума фінансових витрат, яка підлягає включенню до
собівартості кваліфікаційного активу, дорівнює:

(100 000 Х 0,12 Х 3/12) + (284 000 - 100 000) Х 0,1 Х 3/12 =
= 7 600 (грн).Приклад 4

1 січня 2006 року підприємство розпочало будівництво складу.
Єдиним борговим зобов'язанням підприємства упродовж I кварталу був
довгостроковий вексель (ставка відсотка 11% річних) на суму
3 000 000 грн, строк погашення якого наступає 31 грудня 2008 року.

1 травня 2006 року підприємство отримало позику на суму
1 000 000 грн терміном на один рік. Ставка відсотка за позикою
становить 9% річних. Відсотки нараховуються та сплачуються
щоквартально.

У першому півріччі витрати на будівництво складу становили,
грн:

1 січня - 200 000

31 січня - 700 000

28 лютого - 1 000 000

31 березня - 1 800 000

30 квітня - 2 000 000

31 травня - 1 700 000

30 червня - 800 000

У I кварталі середньозважена сума витрат, пов'язаних з
будівництвом складу, становила:

200000 + ( 700000 Х 2/3) + (1000000 Х 1/3) = 1000000.

Норма капіталізації фінансових витрат у I кварталі дорівнює:

(3000000 Х 0,11 Х 3/12) / 3 000 000 = 0,0275.Загальна сума фінансових витрат у I кварталі дорівнює:

3 000 000 Х 0,11 Х 3/12 = 82500.

Сума фінансових витрат, яка підлягає капіталізації у
I кварталі 2006 року, дорівнює:

1000000 Х 0,0275 = 27500 (грн).

Решту фінансових витрат у сумі 55000 (82500 - 27500) слід
відобразити у складі витрат звітного періоду (І квартал)
2006 року.

У II кварталі середньозважена сума витрат, пов'язаних з
будівництвом складу, становила:

( З700000 + 27500 ) + ( 2000000 Х 2/3) + (1700000 Х 1/3) =
= 5627500 (грн).Норма капіталізації фінансових витрат у II кварталі дорівнює:

(300000 Х 0,11 Х 3/12) + 100000 Х 0,09 Х 2/12 ) / 300 000 +
+ 100000 = 0,02438.Сума фінансових витрат, яка підлягає включенню до
собівартості кваліфікаційного активу у II кварталі, дорівнює:

5627500 Х 0,02438 = 137200 (грн).

Проте фактичні фінансові витрати становлять:

(3000000 Х 0,11 Х 3/12) + 1000000 Х 0,09 Х 2/12 ) =
= 97500 (грн).Тому сума фінансових витрат, яку слід включити до
собівартості кваліфікаційного активу у II кварталі, становить
97500 (грн).

Приклад 5

Вартість незавершеного виробництва вина (коньяку), що
перебуває у стані технологічної витримки (обробки), на 1 січня
2006 року складає 1 750 000 грн. Підприємство 31 березня 2006 року
випустило облігації на суму 300 000 грн строком на 18 місяців за
річною ставкою відсотків 12%. Протягом січня-травня здійснені такі
витрати на забезпечення технічного процесу витримки (обробки) вина
(коньяку): за січень - 7 000 грн, за лютий - 5 000 грн, за
березень - 6 000 грн, за квітень - 8 000 грн, за травень -
8 000 грн. Технологічний процес витримки завершено в травні, вино
(коньяк) купажовано (упаковано) для реалізації.

Інших виробничих і капітальних інвестицій у кваліфікаційні
активи у цей період підприємством не здійснювалося.

Для розрахунку суми капіталізації фінансових витрат до
собівартості вина (коньяку) визначимо середньозважену собівартість
незавершеного виробництва технологічного процесу витримки вина
(коньяку).

------------------------------------------------------------------

|Звітний період |Собівартість незавершеного виробництва|

| |технологічного процесу витримки (до |

| |капіталізації фінансових витрат) - грн|

|-------------------------+--------------------------------------|

|на 1 січня 2006 року |1 750 000 |

|-------------------------+--------------------------------------|

|на 31 січня 2006 року |1 757 000 |

|-------------------------+--------------------------------------|

|на 28 лютого 2006 року |1 762 000 |

|-------------------------+--------------------------------------|

|на 31 березня 2006 року |1 768 000 |

|-------------------------+--------------------------------------|

|на 30 квітня 2006 року |1 776 000 |

|-------------------------+--------------------------------------|

|на 31 травня 2006 року |0 |

|-------------------------+--------------------------------------|

|на 30 червня 2006 року |0 |

------------------------------------------------------------------

1. Середня місячна собівартість незавершеного виробництва у
квітні складає (1 768 000 + 1 776 000) / 2 = 1 772 000.

2. Норма капіталізації на місяць (300 000 Х 0,12 Х 1/12) /
/ 300 000 = 0,01.

3. Загальна сума фінансових витрат за квітень становить
300 000 Х 0,12 Х 1/12 = 3 000.

4. Сума фінансових витрат, що за розрахунком може
бути включена до собівартості вина, у квітні становить 1 772 000 Х
X 0,01 = 1 7720, але включається тільки 3 000.

5. Середня місячна собівартість незавершеного виробництва у
травні складає (1 779 000 + 0) / 2 = 888 500 грн.

6. Норма капіталізації на травень становить (300 000 Х 0,12 Х
X 1/12) / 300 000 = 0,01.

7. Загальна сума фінансових витрат за травень становить
300 000 Х 0,12 Х 1/12 = 3 000.

8. Сума фінансових витрат, що за розрахунком може бути
включена до собівартості вина у травні, складає 888 500 Х 0,01 =
= 8885, але включається тільки 3000.Схожі:

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин" Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", схвалене
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", схвалене Методологічною
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" (далі Положення (стандарт) 26), схвалене
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconНаказ №2 м. Київ Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів Відповідно до статті 6 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні наказую
Відповідно до статті 6 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро облікову політику відділу освіти Перечинської рда на 2013 рік На виконання вимог Закону України від 16. 07. 99 р. №996 – XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Україні та інших законодавчих та інструктивних матеріалів, а також із метою забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconЗгода на збір та обробку персональних даних
Закону від 07. 06. 1996 №236/96-вр «Про захист від недобросовісної конкуренції» та відносин у сфері бухгалтерського обліку, які регулюються...
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"
Установити, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" набуває чинності з 1 січня 2002 року
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", схвалене Методологічною радою
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 \"Фінансові витрати\" Відповідно до статті 6 Закону України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" ( 996-14 ) н а к а з у ю iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" (далі Положення (стандарт) 12), схвалене
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов