Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення icon

Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві "луцькпластмас" м. Луцьк 2011 рік Загальні положенняНазваПоложення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві "луцькпластмас" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення
Дата конвертації07.06.2013
Розмір53.35 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами публічного акціонерного товариства "ЛУЦЬКПЛАСТМАС"

Протокол N__ від " ___ " _______ 20___ р.


Голова зборів ______________ __________


Секретар зборів ____________ __________


ПОЛОЖЕННЯ


про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у

публічному акціонерному товаристві "ЛУЦЬКПЛАСТМАС"

м. Луцьк 2011 рік


1. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює порядок ознайомлення та надання акціонерам публічного акціонерного товариства "ЛУЦЬКПЛАСТМАС" (надалі Товариства) інформації про діяльність Товариства.

1.2. Встановлене чинним законодавством та Статутом Товариства право акціонера на отримання інформації про діяльність Товариства забезпечується обов’язком Товариства надати можливість ознайомитися з документацією Товариства в порядку, встановленому цим Положенням та чинним законодавством України.


^ 2. Право доступу акціонера до інформації

2.1. На письмову заяву (вимогу) акціонера йому повинна бути надана можливість ознайомитися з інформацією щодо діяльності Товариства та його органів управління.

2.3. Для ознайомлення акціонерам Товариства не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею Товариства.

2.4. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства, визначає голова наглядової ради Товариства.

2.5. Акціонер Товариства має право ознайомитися з документами, відкритими для ознайомлення відповідно до розділу 3, 5 цього Положення, за умови, що вони ще зберігаються в архіві Товариства. Строки зберігання документів в архіві визначаються правлінням Товариства, якщо інше не обумовлено чинним законодавством України.


^ 3. Обов’язки товариства щодо надання інформації

3.1. Товариство на вимогу акціонера або його уповноваженого представника (повіреного) зобов'язано надати для ознайомлення:

1) статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

4) документи, що підтверджують права товариства на майно;

5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства /за наявності/;

6) протоколи загальних зборів;

7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8) протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;

9) протоколи засідань ревізійної комісії товариства;

10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства;

11) річну фінансову звітність;

12) документи бухгалтерського обліку;

13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

3.2. Товариство зобов'язано повідомляти акціонера про:

- скликання Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний;

- місцезнаходження реєстратора, що уповноважений Товариством вести реєстр власників іменних цінних паперів Товариства;

- порядок роботи підрозділу Товариства, відповідального за роботу з акціонерами Товариства.


^ 4. Публічна інформація

4.1. Після завершення фінансового року Товариство зобов'язане надати у друкованому органі засобів масової інформації відомості про Товариство та основні фінансові показники його діяльності за звітний період.

4.2. Обсяг такої інформації, термін її публікації визначається чинним законодавством про надання регулярної та особливої інформації Товариством. При цьому публікація вищезазначеної інформації здійснюється у місцевому друкованому виданні “ВОЛИНЬ” та центральному друкованому органі.

4.3. Конкретний центральний друкований орган засобів масової інформації визначається правлінням Товариства.

4.4. У відповідності до чинного законодавства про надання регулярної та особливої інформації акціонерними товариствами Товариство надає річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.5. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, протоколи засідань органів управління Товариства знаходяться у підрозділі Товариства, відповідальному за роботу з акціонерами Товариства, і після їх оформлення в порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами (положеннями) Товариства, надаються для ознайомлення акціонерам Товариства на їх вимогу.


^ 5. Відкрита інформація

5.1. Наглядова рада Товариства затверджує перелік інформації, відкритої для ознайомлення акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

5.2. Цей перелік знаходиться у відповідному структурному підрозділі Товариства, відповідальному за роботу з акціонерами Товариства.

5.3. Акціонерам Товариства повинно бути повідомлено про те, яка інформація є відкритою для ознайомлення, а також де і коли акціонер може ознайомитися з нею.

5.4. За передачу до підрозділу Товариства, відповідального за роботу з акціонерами Товариства, необхідної для акціонерів Товариства інформації відповідає голова правління.

5.5. Документами, відкритими для ознайомлення акціонерів, є:

- установчі документи Товариства із змінами та доповненнями;

- документи, необхідні для реєстрації випуску акцій Товариства та інформації про випуск акцій;

- внутрішні нормативні акти Товариства, що затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства;

- дані квартального і річного балансу та річного звіту;

- копії протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства;

- список членів наглядової ради, правління та ревізійної комісії Товариства;

- інші внутрішні нормативні акти, що стосуються організації діяльності Товариства, а також документи перелік яких визначено чинним законодавством України.

5.6. За письмовою заявою акціонера Товариства в 10-денний термін йому повинно бути надана можливість ознайомлення з будь-якими документами, відкритими для ознайомлення акціонерів, або зроблені витяги з них. Ознайомлення з документами відкритими для ознайомлення проводиться лише в спеціально відведеному приміщенні Товариства в присутності осіб відповідальних за роботу з акціонерами. Під час ознайомлення з документами акціонерам дозволяється робити виписки та витяги з документів. Виносити акціонерам та їх представникам оригінали та копії документів наданих для ознайомлення з спеціально відведеного приміщення Товариства забороняється. Ознайомлення з документами може здійснюватись як особисто, так і через представника (повіреного).

5.7. Надання копій чи оригіналів документів забороняється, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

5.8. Під час надання інформації за заявою акціонера відповідальна особа зобов’язана переконатися у правомочності заявника, вимагаючи від нього надання документа, що посвідчує особу, а від представника акціонера - довіреності.


6. Заключні положення

6.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження наглядовою радою Товариства.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві та рішень органів управління Товариства і набувають чинності після їх затвердження наглядовою радою Товариства.


Схожі:

Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "луцькпластмас" м. Луцьк 20 рік
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "луцькпластмас" (далі-Положення) розроблено відповідно...
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПоложення про посадових осіб органів управління відкритого акціонерного товариства "луцькпластмас" м. Луцьк 2011 рік
Луцькпластмас" (далі Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства...
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства "луцькпластмас" м. Луцьк 2011 рік
Положення про правління публічного акціонерного товариства "луцькпластмас" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства "луцькпластмас" м. Луцьк 2011 рік
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства "луцькпластмас" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Луцькпластмас" м. Луцьк 2011 рік
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Луцькпластмас" (далі Товариство) розроблено відповідно до чинного...
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПротокол №21 від "21" березня 2012 р. Положення про загальні збори акціонерів
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПротокол № положення про загальні збори акціонерів
Пат «Закарпаттяобленерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПоложення про порядок подання звітності Загальні положення
Це Положення розроблене відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПоложення «Про Раду студентського самоврядування у втеі кнтеу» Загальні положення
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Вінницькому торговельно-економічному інституті...
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві \"луцькпластмас\" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення iconПоложення про акціонерів та інформаційну політику публічного акціонерного товариства «ушицький комбінат будівельних матеріалів» с. Гулянка, 2012 рік загальні положення
«Ушицький комбінат будівельних матеріалів» (далі – Положення, Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов