Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю icon

Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністюНазваДоговір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю
Дата конвертації20.07.2013
Розмір326.44 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


ДОГОВІР № _____

м.Київ ____ ______ 2013


Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, встановленого чинним законодавством України, (надалі за текстом — «Агенція»), в особі ______________., що діє на підставі _________, з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, встановленого чинним законодавством України, (надалі за текстом – «Замовник»), в особі ________, що діє на підставі ___________, з другої сторони, які надалі разом іменуються як «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір № ______ _________ від ______.2013 р., (що далі за текстом іменується – Договір), про наступне:


ПРЕАМБУЛА:

Враховуючи наступні Заяви та Гарантії Агенції: 1. Що Агенція має достатній та позитивний досвід в наданні рекламних послуг, які входять до пакету послуг, які надаються за цим Договором;

 2. Що Агенція володіє необхідним обсягом активів та ресурсів, які є достатніми для обслуговування Замовника, і надання йому якісних послуг з рекламного обслуговування в необхідному об’ємі, зокрема, але не обмежуючись: має необхідні взаємозв’язки з медіа-носіями, - друкованими ЗМІ, має необхідний та достатній штат кваліфікованих працівників, на законних правах володіє системою об’єктивного моніторингу ринку реклами, дані якої забезпечують можливість здійснення його аналізу

 3. Агенція може надати (продати) Замовнику рекламні послуги, в об’ємі, який повністю задовольнить потреби Замовника;

Сторони домовились укласти цей Договір про наступне:


^ ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДАНОМУ ДОГОВОРІ ТА У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО ВИКОНАННЯМ


Бренд (торгівельна марка) - образ марки товару або послуги у свідомості покупця, що виділяє його з-поміж конкуруючих марок.


Аудиторія - особи, які фактично споживають, чи потенційно можуть споживати інформаційні продукти ЗМІ, та інших засобів розміщення реклами (ТБ, радіо, Преса, ООН і т.д.).


^ Цільова аудиторія - велика кількість осіб (людей), об'єднаних за принципом близького відношення до товару, що рекламується, або частина населення (регіону), до якої необхідно довести рекламну інформацію.


^ Медіа план - детальний графік розміщення рекламної кампанії в рамках Договору на одному або декількох засобах реклами (медіа-носіях), протягом певного відрізку часу.


Медіа носій –медіа канал (преса), який використовується для поширення рекламної інформації про торгівельну марку, що рекламується.


Реклама - вид інформації (контенту), який буде розміщуватись, якими можуть бути: ^ Рекламний Матеріал – спеціальна інформація про фізичну або юридичну особу та/або товар, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної (включаючи промислової) власності, іншу продукцію, призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару, характер та зміст якої не повинен суперечити чинному законодавству України, яке регулює питання реклами. Спонсорський Матеріал – інформація, яка містить виключно ім’я та/або найменування, та/або знак для товарів та послуг спонсора, характер та зміст якої не повинен суперечити чинному законодавству України, яке регулює питання спонсорства та реклами. Матеріал з популяризації – інформація, яка покликана сформувати у споживачів обізнаність щодо знаків для товарів і послуг, імені або найменування Замовника. Інший Матеріал – інформація, яка не містить інформації рекламного характеру, та яка не підпадає під вищенаведене визначення;


PR-матеріали – матеріали, спрямовані на формування громадської думки та рекламування, бізнесу, виробництва, товарів, благодійності.

 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. На умовах цього Договору Замовник замовляє, приймає та оплачує Агенції:

   1. послуги з комплексного стратегічного та тактичного медіа-планування та розміщення реклами (далі – „Послуги”), а також

   2. роботи з виготовлення рекламних матеріалів (далі - „Роботи”),

а Агенція надає такі Послуги/виконує Роботи Замовнику.

  1. До послуг з комплексного стратегічного та тактичного медіа-планування та розміщення реклами, а також до Робіт, що надаються/виконуються Агентством Замовнику в рамках та протягом Строку дії цього Договору, відносяться:

   1. Визначення цільової аудиторії, розробка комунікаційної стратегії, яка полягає у визначенні оптимальних за ефективністю медіа-носіїв в певний період часу для розміщення на них рекламних матеріалів та об’єму розміщення рекламних матеріалів Замовника;

   2. Розміщення рекламних матеріалів, наданих Замовником, в українських друкованих виданнях, як в друкованих засобах масової інформації (пресі), що зареєстровані в Україні, так і в інших виданнях, які не є пресою та не потребує реєстрації в якості друкованого ЗМІ (внутрішні корпоративні газети, брошури, журнали, бренд-буки, рекламні буклети, каталоги, інші неперіодичні видання);

  2. Сторони можуть письмово розширити спектр Послуг, який визначено в п.1.2. Договору, підписавши відповідну Додаткову угоду до цього Договору.

  3. З метою зручності викладення положень цього Договору Сторони домовились, що послуги з комплексного стратегічного та тактичного медіа-планування та розміщення реклами та роботи з виготовлення рекламних матеріалів, надалі разом або окремо, якщо інше не визначено в положеннях цього Договору, іменуються «Послуги».

  4. При виконанні Сторонами своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, Замовник діє в якості «рекламодавця», Агенція діє в якості «розповсюджувача реклами» в розумінні Закону України «Про рекламу» від «03» липня 1996 року N 270/96-ВР (з усіма наступними змінами та доповненнями). При наданні Агенцією послуг з розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспортних засобах, Агенція зобов’язана отримати всі, передбачені чинним законодавством України, дозволи на розміщення такої реклами.

  5. Сторони домовились що для оперативності прийняття рішень, до моменту передачі паперового носія з затвердженим медіа-планом, затвердження медіа-плану може бути проведено Замовником шляхом направлення затвердженого Замовником медіа-плану, підписаного уповноваженою особою та скріпленого печаткою Замовника:

- засобами електронної пошти (у форматі EXCEL, PDF, JPEG), з обов’язковою вказівкою в тілі листа «МЕДІА-ПЛАН ЗАТВЕРДЖЕНО»,

- факсом з обов’язковою вказівкою «МЕДІА-ПЛАН ЗАТВЕРДЖЕНО».

Після затвердження Замовником медіа-плану Сторонами підписується відповідна Додаткова угода, що є невід’ємною частиною даного Договору, яка визначає, вартість, порядок надання, та конкретний предмет послуг що надаються за відповідною Додатковою угодою.

Підставою для надання Послуг за Договором є укладена відповідна Додаткова угода

  1. Якість наданих послуг має відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до послуг відповідного характеру

 1. ^ ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

  1. Сторони протягом строку дії цього Договору, перед початком надання окремих Послуг, шляхом укладання Додаткової угоди до Договору, узгоджують та визначають такі істотні умови надання таких окремих Послуг:

   1. Специфікація Послуги, тобто конкретний вид або тип розміщення реклами та засіб рекламування – медіа-носій, в якому буде здійснюватись розміщення (для послуг з розміщення);

   2. Вартість Послуг (в межах визначених відповідними Додатками до цього Договору). Якщо Вартість Послуг неможливо визначити на момент узгодження специфікації, то Сторони визначають початкову вартість Послуг і механізм визначення кінцевої ціни. У тому випадку, якщо Сторони не визначать графік оплати наданих Послуг, вважається, що Замовник зобов’язаний сплатити 100% від вартості Послуг або кінцевої ціни протягом 10 банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.

   3. Строки надання Послуг. При цьому Сторони визначають як строк початку надання Послуг, та строк закінчення надання Послуг, як з відкладальними умовами про початок та/або закінчення таких строків, чи умовами про їх призупинення, або без таких;

   4. Об’єм надання Послуг, тобто кількісний показник, який характеризував би об’єм замовлених Послуг (кількість досягнутих цільових контактів (TRP та/або GRP), або тираж, тощо). У тому випадку, якщо об’єм надання Послуг не буде визначений Сторонами у відповідному Додатку до цього Договору, TRP (цільовий пункт рейтингу) – відсоток цільової аудиторії, яка побачила інформацію.

  2. Визначені Сторонами істотні та додаткові умови надання Послуг викладаються Сторонами у відповідній Додатковій угоді до цього Договору. З моменту підписання Сторонами такої Додаткової угоди до Договору всі умови надання конкретних Послуг вважаються такими, що погоджені Сторонами, а Послуги такими, що замовлені Замовником.

  3. Агенція зобов’язується надавати замовлені Замовником та погоджені з ним Послуги належним чином, в погоджені строки та надавати Замовнику звіти про надані Послуги у відповідному вигляді ( примірник друкованої продукції, чи примірник друкованих видань, в яких розміщувалась реклама, а в інших випадках - Акти про надані Послуги, підписані зі своєї Сторони). Вартість таких звітів входить до вартості Послуг. Сторони можуть окремо визначити вимоги до строків та порядку формування і складання бухгалтерських та звітних документів, підписавши відповідну Додаткову угоду до цього Договору.

  4. Агенція, має право залучати до виконання своїх зобов’язань третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх роботи.

  5. Агенція, за умови попереднього письмового повідомлення Замовника на електрону пошту та по телефону, які зазначені у п. 11.10. цього Договору, та додатково шляхом направлення на адресу Замовника, зазначену в розділі 12 цього Договору, відповідного письмового повідомлення, підписаного уповноваженою особою Агенції та скріпленого печаткою Агенції, має право відстрочити, або призупинити надання Послуг, або змінити строк їх надання чи притримати виконання, у тому випадку, якщо Замовник неналежним чином виконує свої обов’язки, а саме: невчасно забезпечує Агенцію макетами, рекламними засобами, прострочив виконання грошового зобов’язання. Таке відстрочення чи призупинення надання Послуг не припиняє дію цього Договору та здійснюється Агенцією на період не більший строку прострочення виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, що є підставою для відстрочення чи призупинення надання Послуг.

  6. При розміщенні реклами в друкованих засобах масової інформації Замовник зобов'язаний:

   1. Подавати Агенції замовлення на розміщення рекламних матеріалів:

    1. при розміщенні рекламних матеріалів в щоденних виданнях – не пізніше 10 (десяти) робочих днів до планованої дати виходу в світ відповідного номеру видання;

    2. при розміщенні рекламних матеріалів в щотижневих виданнях – не пізніше 16 (шістнадцяти) робочих днів до планованої дати виходу в світ відповідного номеру видання;

    3. при розміщенні рекламних матеріалів в щомісячних виданнях – не пізніше 70 (сімдесяти) робочих днів до планованої дати виходу в світ відповідного номеру видання.

   2. Надавати Агенції оригінал-макети рекламних матеріалів:

    1. при розміщенні рекламних матеріалів в щоденних виданнях – не пізніше 8 (восьми) робочих днів до планованої дати виходу в світ відповідного номеру видання;

    2. при розміщенні рекламних матеріалів в щотижневих виданнях – не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів до планованої дати виходу в світ відповідного номеру видання;

    3. при розміщенні рекламних матеріалів в щомісячних виданнях – не пізніше 50 (п’ятдесяти) робочих днів до планованої дати виходу в світ відповідного номеру видання.

   3. При відмові від розміщення рекламних матеріалів в друкованих засобах масової попередити про це Агенцію:

    1. для щомісячних видань не пізніше ніж за ____ (____) днів до планованої дати виходу видання;

    2. для щотижневих видань не пізніше ніж за ____(_____) днів до планованої дати виходу видання;

    3. для щоденних видань не пізніше ніж за ____ (_____) днів до планованої дати виходу видання;
  1. Рекламні матеріали, які передаються Замовником Агенції для їх розміщення повинні бути в належному форматі, а їх зміст повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, що ставляться до таких матеріалів

  2. Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання Сторонами відповідного Додатку до цього Договору надати Агенції копії документів, які відповідно до чинного законодавства про рекламу необхідні для розміщення рекламних матеріалів. Чіткий опис супровідної документації (медійні довідки, копії ліцензій, сертифікатів якості, документів, що підтверджують реєстрацію знаків для товарів та послуг, в міжнародному порядку, чи порядку, передбаченому законодавством України, письмових дозволів фізичних осіб, зображення чи ім’я яких вміщуються в рекламі, чи погоджень текстів компетентними органами на рекламування, тощо) визначається Сторонами окремо, в Розділі 3 Договору, якщо вимога про їх надання рекламодавцем (Замовником) не вимагається діючим законодавством України. Факт передачі Замовником Агенції рекламних матеріалів підтверджується шляхом підписання Сторонами в момент передачі акта прийому-передачі рекламних матеріалів.

  3. Замовник, для належного виконання зобов’язань Агенції з розміщення рекламних матеріалів, зобов’язується вчасно (тобто в строки, визначені в Розділом 2 цього Договору) надавати Агенції виключно достовірну та таку, що відповідає вимогам законодавства України, інформацію та/чи матеріали (тексти, малюнки, технічні, статистичні та інші дані, описи, тощо).

  4. Замовник має право на власний розсуд достроково припинити розпочату будь-яку окрему рекламну кампанію, (під рекламною компанією Сторони розуміють - період, протягом якого здійснюється розміщення рекламних матеріалів Замовника) або відмовитися від частини Послуг, які Агенція зобов’язана надати Замовнику в рамках такої рекламної компанії, тобто на власний розсуд в односторонньому порядку достроково припинити будь-яку Додаткову угоду до цього Договору, відповідно до якого Агенцією надаються Замовнику Послуги з проведення такої рекламної компанії, або відмовитися від частини ненаданих Послуг, письмово повідомивши Агенцію про дострокове припинення такої Додаткової угоди до цього Договору або про відмову від частини ненаданих Послуг за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення Додаткової угоди до цього Договору або дати відмови Замовника від частини не наданих Послуг, та сплативши Агенції вартість Послуг, фактично наданих Агенцією до моменту припинення відповідної Додаткової угоди до цього Договору, яку припинив Замовник, або моменту відмови Замовника від частини Послуг, та фактичні документально підтверджені витрати Агенції на надання Послуг, від яких відмовився Замовник. При цьому, Агенція зобов’язана з моменту отримання від Замовника письмового повідомлення про дострокове припинення Додаткової угоди до цього Договору або про відмову від частини ненаданих Послуг припинити будь-яку підготовку до надання Послуг, від яких Замовник відмовляється, та на 3 (третій) календарний день після отримання від Замовника письмового повідомлення про припинення Замовником відповідної Додаткової угоди до цього Договору, або про відмову від частини Послуг, припинити надання будь-яких Послуг за такою Додатковою угодою, або Послуг, від яких Замовник відмовився. Послуги, надані Агенцією після 31 (тридцять першого) календарного дня після отримання від Замовника письмового повідомлення про розірвання Додаткової угоди до цього Договору або про відмову від частини Послуг, Замовником не оплачуються. Таке дострокове припинення Додаткової угоди до цього Договору або відмова Замовника від частини Послуг за ініціативою Замовника, не припиняє дію цього Договору.

  5. Замовник зобов’язаний прийняти та оплатити послуги та/або роботи Агенції в порядку і відповідно до умов даного Договору та Додатків до нього.

  6. Доповнення та зміни до цього Договору, Додаткових угод до цього Договору чи Додатків до нього оформлюються письмово за згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

 1. ^ ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН ПРИ ВИКОНАННІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

  1. Конкретний вид Послуг та/або Робот, що виконуються та /або надаються Агенцією Замовнику, їх обсяги, терміни надання, вартість, а також інші суттєві умови узгоджуються Сторонами окремо, після отримання Агенцією від Замовника відповідного замовлення та зазначаються у відповідних Додатках/Додаткових угодах до даного Договору, які підписуються Сторонами окремо та є невід’ємними частинами даного Договору.
  1. У випадку залучення до надання Послуг будь-яких третіх осіб Агенція зобов’язується надавати Замовнику вимоги таких третіх осіб до рекламних матеріалів (технічні вимоги до рекламних матеріалів, форма супровідної документації) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання Сторонами відповідного Додатка про Послуги та/або Роботи, якщо інші строки не погоджені Сторонами окремо. Після надання Замовником рекламних матеріалів та супровідної документації Агенції, що повинно бути зроблене в строки, визначені в Розділі 2 даного Договору, Агенція перевіряє такі матеріали на предмет відповідності їх вимогам своїх підрядників, субвиконавців (технічні вимоги до рекламних матеріалів, форма супровідної документації), залучених Агенцією до надання Послуг Замовникові та вимогам діючого законодавства (відповідність змісту реклами та належності і повноти супровідної документації), та повідомляє Замовнику про результати перевірки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рекламних матеріалів, якщо інші строки не погоджені Сторонами окремо. Агенція має право відмовитись від надання Послуг, передбачених цим Договором, у відношенні до рекламних матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам. Агенція не перевіряє рекламні матеріали на предмет їх відповідності критерію достовірності; відсутності двозначностей, елементів, які можуть вводити споживача в оману. Замовник розуміє положення ст.24 Закону України «Про рекламу», та ч.2 цієї статті, яка забороняє у рекламі послуг, пов’язаних із залученням коштів населення, або осіб, які надають такі послуги, повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутні прибутки, крім фактично виплачених за підсумками не менш як одного року. У будь-якому випадку, Замовник, як рекламодавець самостійно несе відповідальність перед державними компетентними та уповноваженими органами у вигляді оплати адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог, що ставляться законодавством до форми та змісту реклами, а також самостійно несе відповідальність у випадку пред’явлення до Агенції та/або її підрядників (редакцій ЗМІ тощо) претензій від третіх осіб, щодо порушення їх законних прав та інтересів через форму та зміст рекламних матеріалів, що надані Замовником Агенції для розміщення, при умові, що такі порушення не були спричинені через спотворення змісту реклами Агенцією чи її підрядником. Підрядником є особа, яку на власний ризик, за власний кошт, та від власного імені залучає Агенція для виконання частини зобов’язань, покладених за цим Договором на Агенцію.

  2. Внесення Агенцією всіх виправлень, змін і доповнень до рекламних матеріалів, які були створені Агенцією при реалізації цього Договору, з ініціативи Замовника після їхнього затвердження Замовником розглядається як надання йому додаткових послуг і здійснюються за додаткову оплату після підписання відповідної Додаткової угоди до цього Договору, що регулює надання таких додаткових послуг. Перелік виправлень, змін і доповнень до рекламних матеріалів, їх вартість та порядок оплати, а також строки надання додаткових послуг обумовлюються із Замовником окремо у відповідній Додатковій угоді.

  3. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється відповідальними особами, зазначеними у п. 11.10. цього Договору, у письмовому вигляді з використанням всіх доступних засобів зв’язку, що дозволяють достовірно визначити, що інформація виходить від Сторони Договору та підтвердити, що вона дійшла до адресата.

  4. У випадку виникнення обставин, що впливають чи можуть вплинути на проведення Рекламної кампанії та вимагають від Замовника негайного рішення, Агенція зобов’язана невідкладно письмово та за телефоном повідомити про це Замовника та одержати письмове рішення від уповноваженої особи Замовника, зазначеної у п.п.11.10. цього Договору. У разі відсутності відповіді, протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Замовником від Агенції зазначеного в цьому пункті повідомлення, зазначене розглядається Агенцією, як обов‘язок надавати Послуги відповідно до погодженого Додатку.

  5. У випадку скасування або зміни істотних умов надання Послуг за ініціативою Замовника, Сторони укладають відповідну Додаткову угоду, якою визначають нові істотні умови надання Послуг та порядок взаєморозрахунків. Істотні умови надання Послуг визначені в п.2.1. цього Договору.

  6. Замовник зобов’язаний разом з рекламними матеріалами надавати Агенції таку супровідну документацію, включаючи, зокрема, копії (в тому числі нотаріально засвідчені копії, якщо саме такі запитані Агенцією, або з власною відміткою про засвідчення копії, що складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, які проставляються нижче підпису; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки Замовника) документів, які необхідні для того, щоб Рекламна кампанія була проведена у відповідності з чинним законодавством України, як от, зокрема:

   1. у випадку, якщо види діяльності, про які йде мова у рекламі, потребують спеціального дозволу, ліцензії та/або якщо законодавство вимагає посилання у такій рекламі на номер спеціального дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав спеціальний дозвіл, ліцензію, Замовник зобов’язується надати Агенції без будь-якого додаткового запиту в строк, визначений в п. 2.15 даного Договору копію відповідного дозволу, ліцензії;

   2. у випадку, якщо у рекламі використовується знак для товарів і послуг (торговельна марка) або інший об’єкт права промислової власності, Замовник зобов’язується на першу вимогу Агенції, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідної вимоги від Агенції, надати їй документи, які належним чином підтверджують правомірність використання у рекламі такого знаку для товарів і послуг (торговельної марки) або іншого об’єкта права промислової власності;

   3. у випадку, якщо у рекламі вміщено зображення фізичної особи та/або використовується її ім’я, Замовник зобов’язується на першу вимогу Агенції, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідної вимоги від Агенції, надати їй документи, які належним чином підтверджують згоду цієї особи на таке використання її зображення та/або імені у рекламі;
 1. ^ ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

  1. Вартість та порядок оплати конкретних Послуг за цим Договором визначається даним Договором та відповідними Додатками до Договору, але не вище тарифів наведених у Додатках до даного Договору.

  2. Замовник зобов’язаний не пізніше ___ (_____) робочих днів з моменту одержання від Агенції підписаного уповноваженою особою Агенції та скріпленого печаткою Агенції Акту про надані послуги (далі - Акт) підписати його та направити на адресу Агенції, або, в разі наявності зауважень до отриманих Послуг, направити Агенції письмову вмотивовану відмову від приймання конкретних послуг. У випадку неодержання від Замовника у вказаний термін оформленого Акту про надані послуги чи вмотивованої відмови від прийняття наданих послуг, Акт про надані послуги вважається підписаним Замовником, а зобов’язання Агенції – виконаними належним чином та в повному обсязі. У випадку одержання від Замовника вмотивованої відмови від приймання наданих послуг, Сторонами протягом 3 (трьох) календарних днів оформлюється Акт з переліком необхідних доробок та строків для їхнього виконання. Після виправлення недоліків Агенція готує новий Акт про надані послуги та передає його Замовнику на підпис.

  3. Оплата послуг/робіт Замовником здійснюється шляхом перерахування суми вартості Послуг на поточний рахунок Агенції, зазначений в цьому Договорі, протягом 10 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту наданих послуг.

  4. Загальна ціна Договору визначається як сума вартостей Послуг, зазначених в оплачених Замовником рахунках, протягом строку дії даного Договору та надання яких підтверджується відповідними Актами.

 2. ^ ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

  1. Сторони погоджуються, що Агенція одержує всі необхідні права для використання рекламних матеріалів, які передаються Агенції Замовником, або за його дорученням іншими особами для проведення Рекламної кампанії у відповідності з умовами цього Договору на території проведення Рекламної кампанії шляхом розміщення на відповідному медіаносії (рекламоносії) на строк проведення Рекламної кампанії. Таким чином, Агенція одержує всі необхідні повноваження для використання рекламних матеріалів Замовника в ході проведення Рекламної кампанії. Строк, на який надані права, починається з моменту підписання цього Договору та спливає у момент останнього розміщення рекламного матеріалу.

  2. Під Територією проведення Рекламної кампанії, в цьому випадку буде розумітися територія, по відношенню до якої буде проводитися Рекламна кампанія (тобто для кожного конкретного випадку територія охоплення розповсюдження видання, інших засобів масової інформації тощо, в яких буде розміщено рекламний чи інший інформаційний матеріал Замовника).

  3. Замовник гарантує, що для використання рекламних матеріалів Агенцією, третіми особами, залученими Агенцією для надання Послуг, при проведенні Рекламної кампанії ні Агенції, ні таким третім особам не потрібно одержувати жодних додаткових дозволів від інших третіх осіб, та що ані Агенція, ані її підрядні організації (друковані ЗМІ, тощо), за участю яких Агенція буде проводити Рекламну кампанію Замовника, не повинні будуть здійснювати жодних платежів на користь як Замовника, так і будь-яких третіх осіб, у зв’язку з використанням рекламних матеріалів відповідно до умов цього Договору.

  4. Результати Робіт і Послуг, що надаються за цим Договором, переходять у власність Замовника винятково з підписанням Сторонами Акту виконаних робіт складеного по відношенню до таких Робіт і/або Послуг, якщо Сторони письмово не погодять інше.

  5. Якщо інше не буде визначено додатковою угодою до даного Договору одночасно із підписанням Сторонами відповідного Акту виконаних/наданих Робіт/Послуг, за умови виконання Замовником зобов’язань, визначених в п. 4.3. та п.2.18. даного Договору, Агенція передає (відчужує) Замовникові майнові авторські права на рекламні матеріали створених Агенцією Фактом прийому-передачі авторських прав Сторони погодили факт підписання Сторонами Акту виконаних/наданих Робіт/Послуг.

Агенція гарантує, що при наданні передбачених даним Договором Послуг вона буде дотримуватися норм чинного законодавства України, яке регулює відносини в сфері прав інтелектуальної власності, а передача Агенцією Замовнику передбачених даним Договором результатів Послуг/Робіт та передбачених п. 5.6. цього Договору прав не буде порушувати ніяких прав третіх осіб.

  1. З метою реалізації своїх зобов’язань, передбачених п. 5.5. цього Договору Агенція зобов’язується:

- забезпечити наявність та чинність відповідних договорів, укладених зі всіма своїми фахівцями, які будуть залучені Агентством до виконання Робіт за цим Договором (трудові договори або цивільно-правові договори) та зобов'язується впродовж всього строку дії цього Договору забезпечити дійсність і дію таких договорів, за умовами яких спеціалісти Агентства володіють особистими немайновими правами інтелектуальної власності на створені ними службові твори (об’єкти права інтелектуальної власності), а Агентство володіє виключними майновими правами інтелектуальної власності на такі твори і має право передавати (відчужувати) такі права будь-яким третім особам;

- одержати від всіх осіб, чиї зображення або імена використані при розробці/створенні об’єктів права інтелектуальної власності, та/або є складовими частинами розроблених/створених об’єктів права інтелектуальної власності, дозволи й санкції, необхідні для використання Замовником створених об’єктів права інтелектуальної власності;

- одержати від усіх художників, музикантів, фотографів і інших підрядників включаючи їхніх співробітників, будь-які права, необхідні для здійснення п. 5.6. даного Договору. 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно цього Договору та чинного законодавства України;

  2. Відповідальність Замовника:

   1. Замовник несе повну відповідальність за недостовірність чи невідповідність чинному законодавству України наданої ним інформації (про якість, строки надання товарів та послуг, тощо), що використана у Рекламній кампанії;

   2. Замовник несе повну відповідальність за порушення прав, що належать третій особі (прав на торговельні марки, музичні твори, тощо), які викликані розміщенням, формою, змістом наданих Замовником Агенції рекламних матеріалів та/або інформації.

   3. При несплаті, несвоєчасній оплаті наданих Послуг, Замовник сплачує Агенції, на її вимогу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє під час прострочки, за кожен день прострочення.
  1. ^ Відповідальність Агенції:

   1. Агенція несе повну відповідальність за порушення прав, що належать третій особі (прав на торговельні марки, музичні твори, тощо), які викликані розміщенням тих частин матеріалів, що будуть виготовлені, перероблені, чи адаптовані Агенцією;

   2. У випадку, коли розміщення рекламних матеріалів не відбулося з причин, не пов’язаних з винними діями Агенції, включаючи, але не обмежуючись такими причинами як: викуплені фіксовані позиції, залучення рекламоносіїв у встановленому чинним законодавством порядку для розміщення соціальної реклами, Агенція може за умови письмового узгодження із Замовником розмістити Рекламні матеріали, що не були розміщені, в такому ж обсязі та у рівноцінному місці. У тому випадку, якщо Сторони не узгодять такого рівноцінного розміщення, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги від Замовника, Агенція повертає Замовнику кошти в розмірі вартості ненаданих Послуг (визначається пропорційно фактичного розміщення до вартості розміщення) або зараховує попередньо сплачені Замовником грошові кошти у вартість наступної Рекламної кампанії.

   3. Агенція не має права без попередньої письмової згоди Замовника передавати (відступати) третім особам право вимоги до Замовника за зобов’язаннями Замовника перед Агенцією, які виникли за цим Договором. В разі порушення Агенцією умов даного пункту Агенції сплачує на користь Замовника штраф в розмірі 100% від суми відступлених прав.
 1. ^ ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ РЕКЛАМІ

  1. Замовник розуміє та погоджується з тим, що форма та зміст наданих ним рекламних матеріалів повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, в тому числі законодавству про обмеження недобросовісної конкуренції (недобросовісної реклами).

  2. У випадку пред’явлення до Агенції та/або осіб, залучених для проведення Рекламної кампанії за цим Договором (друкованих ЗМІ, тощо) будь-яких претензій та/або позовів щодо змісту, форми тих частин рекламних матеріалів, які будуть надані Замовником, порушення прав третіх осіб на рекламні матеріали, інформацію та матеріали, що будуть надані Замовником, і розміщення яких Агенція здійснить без перекручень чи внесення змін без узгодження із Замовником до таких матеріалів, Замовник несе повну відповідальність за такими претензіями та/або позовами, вирішує такі претензії та/або позови самостійно за власний рахунок та відшкодовує Агенції, особам, залученим для проведення Рекламної кампанії за цим Договором, всі спричинені такими претензіями та/або позовами збитки у повному обсязі. У випадку накладення внаслідок порушення Замовником пункту 7.1 цього Договору на Агенцію, осіб, залучених для проведення Рекламної кампанії за цим Договором, санкцій контролюючих органів Замовник повністю відшкодовує Агенції, таким особам всі понесені у зв’язку з цим збитки, у тому числі компенсує сплачені суми санкцій, а також зобов’язується не зволікаючи вступити у переговори з вказаними особами.

  3. Якщо Агенцією будуть виготовлені рекламні матеріали, зміст яких не буде відповідати законодавству України, положенням цього Договору або Додатку до цього Договору, відповідно до якої Агенція зобов’язана виготовити рекламні матеріали, та/чи порушувати права третіх осіб, якщо це станеться не через причини надання Замовником Агенції недостовірної інформації чи гарантій, при пред'явленні до Замовника як до кінцевого користувача або відтворювача претензій з боку третіх осіб про те, що зміст рекламних матеріалів порушує їхні охоронювані законом права й інтереси, Агенція самостійно, самотужки й за свій рахунок урегулює ці претензії без залучення в процес Замовника й компенсує Замовникові в повному об'ємі будь-який збиток, витрати, штрафи, які стали результатом пред'явлення до Замовника таких претензій, у тому числі сплачених Замовником санкцій,.

  4. У випадку, коли Агенція самостійно дійде висновку про недотримання пункту 7.1. цього Договору, вона має право відмовити Замовнику в проведенні Рекламної кампанії з використанням рекламних матеріалів, форма та зміст яких суперечать вимогам чинного законодавства України, попередньо повідомивши відповідальну особу, згідно п.3.4. цього Договору. При цьому Агенція звільняється від відповідальності за відмову у проведенні Рекламної кампанії за вказаними у цьому пункті мотивами.

 2. ^ ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не мали змоги ані передбачити, ані запобігти їм розумними способами. До обставин непереборної сили відносяться події, на виникнення, строк та характер яких Сторони не можуть впливати. Такими обставинами можуть бути пожежі, стихійні лиха, аварії, катастрофи, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйки, заборона експорту та імпорту, прийняття органом державної влади або управління рішення, що унеможливлює виконання цього Договору належним чином, заборонні акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Антимонопольного Комітету України, Національного банка України (термін «заборонні акти» розуміється як закон або документ нормативного характеру, що не дозволяють Сторонам виконати свої зобов'язання за цим договором), а також інші надзвичайні обставини, визнані такими в міжнародній діловій практиці чи передбачені цим Договором.

  2. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин, як на причину невиконання або неналежного виконання якого-небудь з положень даного Договору, повинна довести, що саме настання форс-мажорних обставин спричинило невиконання або неналежне виконання якого-небудь з положень даного Договору.

  3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено документом компетентного органу – відповідної Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого, компетентного органу, суб’єкту.

  4. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором, повинна протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання форс-мажорних обставин повідомити іншу Сторону письмово про настання форс-мажорних обставин, передбачуваний строк їх дії і строк припинення.

  5. Не повідомлення або не своєчасне повідомлення про такі обставини позбавляє Сторону можливості посилатися на них, як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань згідно з даним Договором.

  6. По припиненні дії форс-мажорних обставин, Сторона зобов’язана негайно направити письмове повідомлення про це іншій Стороні.

  7. Якщо обставини нездоланної сили діють протягом 60 (шістдесяти) календарних днів підряд і не виявляють ознак припинення, даний Договір може бути розірваний Замовником або Агенцією шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні. Договір вважається розірваним через 10 (десять) календарних днів з дати направлення Стороною повідомлення про дострокове розірвання Договору іншій Стороні.
 1. ^ СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Договір набирає чинності з дати його належного підписання Сторонами, скріплення печатками Сторін та діє протягом одного календарного року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

  2. Дострокове припинення дії Договору допускається лише у випадку та на підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України та з наслідками, передбаченими розділом 6 цього Договору.

 2. ^ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони цього Договору, відомості про найменування та місцезнаходження яких вказані в преамбулі та розділі 12 цього Договору, погодились внести до Договору застереження, яке є третейською угодою в розумінні ст. 12 Закону України "Про третейські суди" про те, що судовий захист прав та законних інтересів, які мають Сторони в зв’язку з цим Договором та розгляд і вирішення всіх не вирішених Сторонами шляхом переговорів спорів, які виникають або можуть виникнути між Сторонами з питань виконання, зміни, розірвання ними цього Договору відбувається у Постійно діючому Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» у відповідності до його Регламенту. Розгляду і остаточному вирішенню у Постійно діючому Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» у відповідності до його Регламенту підлягають в тому числі, але не виключно, спори, предметом яких є виконання (невиконання, неналежне виконання) Договору, припинення (розірвання) цього Договору, стягнення неустойки, штрафу, зміна умов Договору, відшкодування завданих порушенням Договору збитків, недійсність Договору, неукладеність Договору, відновлення становища, яке існувало до порушення Договору тощо. Справа розглядається одним третейським суддею, який призначається головою Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз». Підписанням даного Договору Сторони надають свою згоду на такий порядок призначення третейського суду для кожного спору, що може виникнути між ними в зв’язку з Договором.


10.3. Сторони домовилися, що якщо одна із Сторін письмово не наполягає на іншому, то розгляд спору у Третейському суді буде проходити виключно на підставі наданих Сторонами письмових матеріалів, без проведення усного слухання і виклику Сторін. Місцем проведення розгляду справи є місцезнаходження Третейського суду вказане в Положенні про Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз», з яким можна ознайомитись на web-сторінці за адресою: http://pdts.org.ua.


10.4. Датою укладення даної третейської угоди є дата набуття чинності цим Договором, що визначається згідно пункту 11.1. цього Договору. Місце укладання даної третейської угоди вказане в преамбулі цього Договору.


10.5. Укладанням цього Договору Сторони підтверджують, що ознайомлені з Регламентом Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз».

 1. ^ ІНШІ УМОВИ

  1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

  2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

  4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

  5. Сторони зобов’язані провести переговори у випадку виникнення розбіжностей, пов’язаних з невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором.

  6. У випадках, не обумовлених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

  7. В разі визнання одного з положень даного Договору недійсним це не призводить до визнання даного Договору недійсним в цілому. В разі визнання одного з положень даного Договору таким, що не відповідає чинному законодавству України, Сторони вчиняють необхідні дії для приведення такого положення у відповідність чинному законодавству України.

  8. Заголовки розділів (статей), скорочені найменування, нумерація та групування пунктів застосовуються в даному Договорі для зручності та не можуть бути використані при тлумаченні Договору по суті.

  9. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що зробили та зроблять всі необхідні дії для забезпечення дотримання прав осіб, до персональних даних яких Сторони можуть дістати доступ в процесі взаємодії Сторін за цим Договором, у тому числі:

а. повідомили вказаних осіб про цілі і підстави обробки їх даних і про передбачуваних користувачів даних, зокрема про обробку їх персональних даних Сторонами і отримали їх письмову згоду на обробку персональних даних таких осіб будь-якими третіми особами, зокрема Сторонами;

б. надали вказаним особам інформацію про Сторони як про осіб, що здійснюватимуть обробку їх персональних даних та мету обробки Сторонами персональних даних відповідних осіб, якою є зокрема виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором та/або реалізації Сторонами своїх прав, передбачених цим Договором.

Кожна із Сторін гарантує, що вона володіє правом на передачу персональних даних іншій Стороні і будь-яким особам, які перебувають в трудових відносинах з цією Стороною або залучаються до процесу виконання цією Стороною своїх зобов’язань за цим Договором та/або реалізації цією Стороною своїх прав, передбачених цим Договором, і що ця Сторона може обробляти отримані від іншої Сторони персональні дані. Кожна зі Сторін відшкодує іншій Стороні або будь-якій особі, яка перебуває в трудових відносинах з цією Стороною або залучається цією Стороною до процесу виконання цією Стороною своїх зобов’язань за цим Договором та/або реалізації цією Стороною своїх прав, передбачених цим Договором, всі документально підтверджені збитки і витрати, понесені у зв'язку з невиконанням Стороною своїх зобов'язань, передбачених цим пунктом, та/або у зв'язку з недійсністю підтверджень Сторони, зазначених в цьому пункті.

В разі, якщо на момент підписання Сторонами цього Договору, будь-яка зі Сторін не отримала від осіб, до персональних даних яких ця Сторона може дістати доступ в процесі взаємодії Сторін за цим Договором, дозволи, зазначені в цьому пункті, та/або не повідомила/не надала таким особам інформацію, зазначену в підпунктах «а», та «б» цього пункту, ця Сторона зобов’язана отримати такі дозволи та повідомити/надати таку інформацію цим особам, до моменту передачі іншій Стороні персональних даних таких осіб або надання іншій Стороні доступу до їх персональних даних.

  1. Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. Особи, що підписують цей Договір повністю підтверджують те, що вони володіють всіма повноваженнями діяти від імені Сторони, яку вони представляють, в необхідному для підписання цього Договору об’ємі, що надасть йому сили діючого та обов’язкового для виконання такою Стороною.

Сторони призначають своїх уповноважених осіб, які будуть мати повний об’єм прав на вирішення всіх питань пов’язаний з досягненням домовленостей щодо умов надання конкретних Послуг, передачу та затвердження будь-яких макетів, інших рекламних матеріалів, тощо: Зі сторони Замовника: ________________, а зі сторони Агенції: ______________: e-mail: ______________, тел.: ______________ та будуть повідомляти одна іншу про зміну таких осіб.

 1. ^ Адреси, платіжні реквізити та підписи Сторін

  1. У випадку зміни юридичної адреси, платіжних реквізитів та/або інших даних Сторони, ця Сторона чи Поручитель зобов’язуються письмово повідомити про це іншу Сторону у триденний термін з моменту виникнення таких змін.
Замовник:

Агенція:

^ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АЛЬФА-БАНК»

01001, м.Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6

р/р 32004186201

в ГУ НБУ по м. Києву и Київській обл.

МФО 321024

Код за ЄДРПОУ 23494714

Інд. податковий номер 234947126659

Свід. пл. ПДВ №200013690Додаток №1

До Договору № ____ від _____ 2013 року


Додаткова угода (Розміщення у пресі) (зразок)

До Договору № ____ від _____ 2013 року

м. Київ від ____________ 20__ року


Товариство з обмеженою відповідальністю «_________», (надалі за текстом - «Агенція»), в особі __________., щодіє на підставі _____, з одного боку, та

Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк», (надалі за текстом - «Замовник») в особі ________________________________, що діє на підставі ______________________________________, та ______________________________________________________, що діє на підставі __________________________________________ з іншого боку, які надалі разом іменуються як «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали даний Додаток №__________ (надалі за текстом – «Додаток») до Договору № ___________ від ______________20__ року (надалі за текстом «Договір») про наступне:

 1. Агенція за завданням Замовника зобов’язується надати послуги та виконати роботи, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги та виконанні Роботи, а саме розміщення рекламних матеріалів в друкованих виданнях в період з ____________ 20__ року по ______________ 20__ року (включно):


Назва друкованого видання

Місто виходу друкованого видання

Формат розміщення

(частина площі сторінки видання)

Кількість виходів

Сума без податків та АК, грнВсього:
Вартість послуг Агенції з розміщення реклами:
ПДВ, 20%:
Загальна сума: 1. Вартість послуг та робіт за даним Додатком становить ___________________ грн. (сума прописом), вартість послуг Агенції з розміщення реклами складає _______________ грн. (сума прописом), ПДВ (20%) – __________ грн. (сума прописом). Загальна вартість наданих послуг та виконаних робіт за даним Додатком становить __________________ грн. (сума прописом).

 2. Оплата наданих послуг та виконаних робіт за даним Додатком здійснюється на підставі виставлених Агенцією рахунків у розмірі 100% вартості послуг та робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг та виконаних робіт.

4. З усіх інших питань, що не врегульовані даним Додатком, Сторони керуються Договором, а також чинним законодавством України.

5. Даний Додаток складений українською мовою в двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. Даний Додаток є невід`ємною частиною Договору.

7. Даний Додаток набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення їх підписів печатками Сторін, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Додатком.


Замовник:

Агенція:

^ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АЛЬФА-БАНК»

01001, м.Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6

р/р 32004186201

в ГУ НБУ по м. Києву и Київській обл.

МФО 321024

Код за ЄДРПОУ 23494714

Інд. податковий номер 234947126659

Свід. пл. ПДВ №200013690
Додаток №2. Розміщення в прессі в 2013 г.

До Договору №_____ від ______ 2013 року


( МЕДІА-ПЛАН)

_____________________ Від АГЕНЦІЇ ___________________ Від ЗАМОВНИКА

Схожі:

Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconДоговір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» (надалі іменується «Постачальник»), в особі Директора Рудича Володимира Василійовича,...
Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconДоговір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю
України вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю " " (надалі іменується "Товариство"), на нижчевикладених умовах,...
Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconДоговір про надання інформаційних послуг м. Харків “ ” 201 року Товариство з обмеженою відповідальністю „консильери прайм”
Товариство з обмеженою відповідальністю „консильери прайм”, іменоване надалі Виконавець, в особі директора Пономаря Романа Миколайовича,...
Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconДоговір № поставки нафтопродуктів м. Київ 2011 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «бнк-україна»
«Покупець», в особі Директора, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, надалі іменовані «Сторони», які є платниками податку на...
Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconАгентський договір № м. Київ «  »       20   року Туристичний оператор
Туристичний оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю «М.І. Б. С. тревел (M. I. B. S. travel)», далі по тексту – Туроператор,...
Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconАгентський договір № м. Київ «  »       20   року Туристичний оператор
Туристичний оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю «М.І. Б. С. тревел (M. I. B. S. travel)», далі по тексту – Туроператор,...
Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconТовариство з обмеженою відповідальністю
Київ, проспект Перемоги, 67. Р/р 26003291128300 в акіб "УкрСиббанк" м. Харків, мфо 351 005
Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconАгентський договір «партнерська програма» № м. Київ “ ” 201 року Туристичний оператор
Туристичний оператор Товариство з обмеженою відповідальністю «Тревел профешнл груп» в особі генерального директора Гетманцевої О....
Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Екоенергомаш»
Україна, 02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13, 1п-19эт оф. 158 (пошт адр.)
Договір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Екоенергомаш»
Україна, 02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13, 1п-19эт оф. 158 (пошт адр.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов