Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості icon

Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомостіНазваІнформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості
Сторінка1/15
Дата конвертації21.07.2013
Розмір2.41 Mb.
ТипІнформація
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік


1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АЕЛIТА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31351587

1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, оф. 87

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)5281709, (044)5281789

1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@aelite.com.ua


^ 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№ 72 (3372) Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України»
19.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

У змісті річної інформації емітента не міститься:

"Інформація про рейтингове агентство" - емітент не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, послугами рейтингових агентств не користувався;

"Інформація про органи управління емітента" - емітент є акціонерним товариством;

"Інформація про дивіденди" - за звітний період рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались;

"Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" та "Інформація про похідні цінні папери емітента" - емітентом облігації, інші та похідні цінні папери не випускались;

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - протягом звітного періоду емітент не здійснював викуп власних акцій;

"Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - акції емітента існують у бездокументарній формі;

"Інформація щодо вартості чистих активів емітента" - емітент здійснює страхову діяльність;

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається видами діяльності, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв;

"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду" - емiтент, як приватне акцiонерне товариство, протягом звiтного перiоду, був зобов"язаний повавати данi про юридичний факт вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 01.03.2011 р. № 187. Iпотечнi цiннi папери не випускались;

"Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - емiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй;

"Інформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - емiтент не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв;

"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сетрифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiвФОН" та "Правила ФОН" - емiтент не здiйснював випуски сертифiкатiв ФОН;

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО;

"Звiт про стан об"єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.

^ 3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанiя "АЕЛIТА"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності): ПрАТ "СК "АЕЛIТА"

3.1.3. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс: 03150

3.1.5. Область, район: м. Київ

3.1.6. Населений пункт: м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок: вул. Предславинська, 31/11, оф. 87

^ 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва: А01 №215540

3.2.2. Дата державної реєстрації: 05.03.2001

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво: Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.): 9 368 728

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.): 9 368 728

^ 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті: Фiлiя "Центральне РУ" ПАТ "Банк "Фiнанси та Кредит"

3.3.2. МФО банку: 300937

3.3.3. Поточний рахунок: 26507010001980

^ 3.4. Основні види діяльності

66.03.0 - Iншi послуги у сферi страхування

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

^ Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв

серiя АВ № 546318

17.06.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий


страхова діяльність у форма добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я)

серця АВ № 546319

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби

серця АВ № 546320

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)

серця АВ № 546321

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

серця АВ № 546322

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

серця АВ № 546323

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

серця АВ № 546324

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

серця АВ № 546325

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту

серця АВ № 546326

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма обов`язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорту

серця АВ № 546327

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма обов`язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, яка працюють в установах i організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони i членів добровільних пожежних дружин (к

серця АВ № 546328

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковий

страхова діяльність у форма обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

серця АВ № 546329

17.06.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дії ліцензії: з 29.03.2007 безстроковийстрахова діяльність у форма обов`язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аварцями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

серiя АВ № 546330

17.06.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дiї лiцензiї: з 31.01.2006 безстроковий

страхова дiяльнiсть у формi обов`язкового страхування предметiв iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

серiя АВ № 584541

30.06.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дiї лiцензiї: з 09.06.2011 безстроковий

страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування медичних витрат

серiя АВ № 584619

30.06.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

безстрокова

Опис

Строк дiї лiцензiї: з 09.06.2011 безстроковий.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Схожі:

Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconРічна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconРічна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconІнформація емітента за 2012 рік Загальні відомості Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товариство "пласке" Організаційно-правова форма
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconІнформація хк "АвтоКрАЗ" за 2011 рік Загальні відомості Повне найменування емітента холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconІнформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2011 року Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб Повне найменування публічне акцiонерне товариство "науково-технiчний комплекс "електронприлад"
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за квед
Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconРічна інформація емітента цінних паперів за 2009 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconРічна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconРічна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconРічна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Інформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості iconРічна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов