По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік icon

По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рікНазваПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік
Дата конвертації06.06.2013
Розмір172.63 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

по фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія”

щодо фінансового стану за 2012 рік.


Адресат: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.


Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 25.02.13 р. № 9 між ТОВ Аудиторська фірма “КМК” та ТОВ “Київська фондова компанія”.

Період перевірки: з 25.02.13 р. по 25.03.13 р.

Місце проведення перевірки: 03110; м. Київ, вул. Клінічна 23-25.


1. Основні відомості про аудиторську фірму


Показник

Значення

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “КМК”

Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва

А00 № 693472 від 18.11.1994 р.

Орган, що видав свідоцтво

Солом’янська районна у м. Києві Державна адміністрація

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм

№ 2704 від 28.09.2001р., продовжений рішенням АПУ № 239/3 від 29.09.11 р. Строк дії з 28.09.2001 р. до 29.09.2016 р.

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

АБ № 001506 від 08.11.11 р.

реєстраційний номер № 1605. Строк дії з 08.11.2011 р. до 29.09.2016 р.

Місцезнаходження

03057, Україна, м. Київ,

вул. Металістів, 17

Телефон

8(044) 462-89-082. Основні відомості про товариство
Показник

Значення

1.

Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія”

2.

Скорочене найменування

^ ТОВ “КФК”

3.

Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

4.

Код підприємства за ЄДРПОУ

33945029

5.

Форма власності

Приватна

6.

№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва

№ 006866 від 16.12.2005 р.

6а.

Номер запису про державну реєстрацію

10731020000007738

7.

Орган, що видав свідоцтво

Солом’янська районна у м. Києві держадміністрація

8.

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, 03110, вул. Клінічна 23-25

9.

Телефон

(044) 569-56-81, 569-23-51

10.

Поточний рахунок

26501301250557

11.

МФО

322250

12.

Назва банку

Центральна філія ПАТ “Промінвестбанк” по м. Києву

13.

Основні види діяльності

- діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме:

- брокерська діяльність;

- дилерська діяльність;

- андеррайтинг

- діяльність з надання консультацій власникам цінних паперів;

- здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

14.

Кількість Учасників (Засновників)

2 фізичні особи, 1 юридична особа

15.

Директор

Рубцова Галина Анатоліївна


ТОВ “Київська фондова компанія” є юридичною особою, складає самостійний баланс, має круглу печатку, бланки з власним найменуванням, емблему.

Товариство має:

 • Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 139 від 12.02.2010 р.) серії АВ № 520323 на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (строк дії ліцензії 12.02.2010 р. – 12.02.2015 р.);

 • Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 185 від 23.02.2011 р.) серії АВ № 581047 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерська діяльність (строк дії ліцензії 01.03.2011 р. – 01.03.2016 р.);

 • Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення № 185 від 23.02.2011 р.) серії АВ № 581048 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерська діяльність (строк дії ліцензії 01.03.2011 р. – 01.03.2016 р.).

Управління Товариством здійснюється загальними зборами Учасників.


3. Вступ

Ми провели аудиторську перевірку фінансового стану ТОВ “КФК” на підставі окремого балансу станом на 31.12.2012 р. та звітів про прибутки і збитки за період, який закінчився на указану дату.

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства несе управлінський персонал ТОВ “КФК”. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудит проведений у відповідності до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від аудиторської фірми дотримання етичних вимог планування та проведення аудиторської перевірки з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту був проведений таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість, що фінансова звітність ТОВ “КФК” вільна від будь-яких суттєвих викривлень. Розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора та складає не більше 5% від підсумку відповідно всіх активів, зобов’язань і власного капіталу.

Аудиторська фірма передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах на підставі судження аудиторської фірми, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудиторською фірмою було розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідали обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ТОВ “КФК”.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових оцінок, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Під час проведення перевірки Аудиторською фірмою було отримано та вивчено шляхом тестування, вибіркового та безпосереднього перегляду первинні документи ТОВ “КФК” (Статут, Протоколи Загальних зборів, накази, а також первинні облікові документи – регістри, журнали та інші документи), які на думку Аудитора, дають розумні підстави для висловлення думки.

Відповідальністю аудиторської фірми є висловлення думки у формі висновку на підставі проведеного аудиту щодо відповідності наданих до перевірки фінансових звітів ТОВ “КФК” встановленим вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинного законодавства України, прийнятій обліковій політиці, а також повноти та реальності відображення фінансового стану ТОВ “КФК” станом на 31.12.2012 року.

Нашим обов’язком є надання неупередженої думки про достовірність фінансової звітності на основі проведеної аудиторської перевірки, що ми здійснили.

4. Обсяги аудиторської перевірки


Аудиторська перевірка (вібіркова) проводилася відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 240, 700, 710, 720, 800; Закону “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, керуючись “Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку” від 19.12.06 р. № 1528; Законом України від 16.07.99 р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”; Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими документами, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також міжнародними стандартами аудиту.

Ці законодавчі та нормативні документи зобов’язують нас планувати та проводити аудиторську перевірку таким чином, щоб фінансова звітність не містила суттєвих перекручень.

Аудиторська перевірка включає отримання на підставі проведених тестів, доказів, що підтверджують суми у фінансовій звітності та розкриті в ній свідчення.

Аудит також включає дослідження принципів бухгалтерського обліку, які використовуються керівництвом ТОВ “Київська фондова компанія” і відповідних оцінок, підготовлених керівництвом, а також оцінку загального уявлення фінансової звітності.

Так:

 • Бухгалтерський облік діяльності ТОВ “КФК” здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”; Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в України.

 • Фінансова звітність (форма № 1М “Баланс”; форма № 2М “Звіт про фінансові результати) складена своєчасно і відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.

Дані, що відображені в зазначених формах, підтверджені даними аналітичного та синтетичного обліку .

ТОВ “КФК” відображає господарські операції за журнальною формою.

Первині документи ТОВ “КФК” відповідають вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”; “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 № 88.

Ми рахуємо, що проведена нами аудиторська перевірка представляє достатню основу для вираження нашої думки.


5. Аудиторська думка


На нашу думку фінансова звітність ТОВ “Київська фондова компанія” представляє собою достовірну та об’єктивну картину фінансового положення Товариства на 31 грудня 2012 р., результатів її господарської діяльності і руху грошових кошті за рік, що закінчився на указану дату у відповідності П(С)БО 25.

На нашу думку облік основних засобів Товариства надано у всіх суттєвих аспектах і відповідає вимогам П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первинною вартістю.

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами.

В товаристві не переоцінювались об’єкти основних засобів до рівня справедливої вартості.

Станом на 31.12.12 р. первісна вартість основних засобів становить 10,8 тис. грн.

Знос (амортизація) основних засобів нараховувався прямолінійним методом.

Знос (амортизація) основних засобів станом на 31.12.12 р. становить 6,4 тис. грн.

– Первинна оцінка фінансових інвестицій Товариства, їх оцінка на дату балансу здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”.

Станом на 31.12.12 р. на балансі Товариства фінансові інвестиції відсутні.

– Станом на 31.12.12 р. виробничі запаси відсутні.

– Визнання та оцінка дебіторської заборгованості, яка є на балансі Товариства і складає 7811,0 тис. грн., це :

 • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 7645,2 тис. грн.,

 • за розрахунками з бюджетом – 165,8 тис. грн., здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

Терміни виникнення дебіторської заборгованості зазначені у первинному обліку .

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

– Станом на 31.12.12 р. грошові кошти склали 3,7 тис. грн. Зазначені суми залишків грошових коштів відображені у Формі № 1М “Баланс” та відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку.

– Вищезазначені активи достовірно відображені у фінансовій звітності ТОВ “КФК”, тобто підтверджені первинними документами та відображені в синтетичному обліку.

Станом на 31.12.12 р. на балансі Товариства обліковувалися активи в сумі 7819,1 тис. грн.

На нашу думку формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється Товариством відповідно до вимог П(С)БО 11 “Зобов’язання”.

Станом на 31.12.12 р. у фінансовій звітності обліковуються поточні зобов’язання в сумі 445,1 тис. грн., це:

– кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, які підтверджуються первинними документами та даними синтетичного обліку. В первинному обліку зазначені терміни виникнення цієї заборгованості.

– Станом на 31.12.12 р. власний капітал Товариства склав 7374,0 тис. грн.:

 • статутний капітал – 7033,2 тис. грн.;

 • нерозподілений прибуток – 340,8 тис. грн.

Зазначена сума власного капіталу відображена в Формі № 1М “Баланс” та відповідає даним аналітичного та синтетичного обліку.

Бухгалтерський облік капіталу в товаристві ведеться у відповідності Плану рахунків та інструкції по його застосуванню, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 з використанням рахунків та субрахунків класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов’язань".

Згідно Статуту ТОВ “Київська фондова компанія”, затвердженого Загальними зборами учасників товариства від 16.11.2006 р. (Протокол № 2) та зареєстрованого Солом’янською районною у м. Києві держадміністрацією від 16.12.2005 р., статутний капітал товариства становить 33,2 тис. грн.


п/п.

Учасники товариства

Загальна сума (грн.)

^ Частка в Статутному фонді (%)

Вид внеску

1.

Поліщук Ю.Ю.

16600

50

грошовими коштами

2.

Кукулінська О.Б.

16600

50

грошовими коштами
Всього

33200

100
Згідно Статуту (нова редакція) ТОВ “КФК”, затвердженого Загальними зборами учасників від 26.06.09 р. (Протокол № 11) та зареєстрованого Солом’янською районною у м. Києві держадміністрацією 30.06.09 р., статутний капітал товариства становить 7033,2 тис. грн. з наступним розподілом часток:

п/п.

Учасники Товариства

^ Загальна сума (грн.)

Частка в Статутному

капіталі (%)

Вид внеску

Сплата внеску

документа

Сума (грн.)

Ф і з и ч н і о с о б и

1.

Поліщук .Ю.Ю.

16268,00

0

0,231

грошовими коштами

Квитанція № 202 від 12.12.05 р.

16600,00

(первинний внесок)

2.

Кукулінська О.Б.

16600,00

0, 236

грошовими коштами

Квитанція № 202 від 12.12.05 р.

16600,00

(первинний внесок)

Ю р и д и ч н і о с о б и

1.

^ ТОВ “КРББ”

7000322,00

99,553

грошовими коштами

п/д №№ 1-7 від 07.07.09 р.

7000000,00

Відступлення Поліщуком Ю.Ю. частини належної йому частки

Протокол № 11 Зборів учасників Товариства від 26.06.09 р.

332,00

Всього

7033200,00

100

*

*

7033200,00


Станом на 31.12.12 р. Статутний капітал Товариства сформовано в повному обсязі виключно грошовими коштами та відступленням частки учасника Товариства Поліщука Ю.Ю. в сумі 332,0 грн. на користь ТОВ “КРББ”.

Заборгованість по внесках у Статутний фонд станом на 31.12.2012 р. відсутня.

Один учасник – юридична особа має частку в статутному капіталі більше 25%.

Державної частки в Статутному фонді товариства не має.

Змін до Статуту в 2012 р. не було.

На нашу думку інформація про власний капітал достовірно і об’єктивно розкрита у фінансовій звітності товариства за 2012 р. у відповідності вимог Плану рахунків та інструкції по його застосуванню.

Доходи від надання послуг, їх класифікацію та оцінку Товариство визначало відповідно до вимог П(С)БО 15 “Доходи”. Відображення (визнання) доходу в бухгалтерському обліку відбувалося в момент збільшення активу або зменшення зобов’язання згідно з критеріями визнання доходу.

– Облік витрат виробництва та обігу Товариство здійснювало відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.

Витрати звітного періоду визначалися або зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

За 2012 рік :

 • чисті доходи склали – 66,3 тис. грн.;

 • витрати склали – 133,5 тис. грн.;

 • чистий збиток – 67,2 тис. грн.

Зазначені статті визначені достовірно, тобто підтверджені даними аналітичного та синтетичного обліку.

Чистий збиток у сумі 67,2 тис. грн. відображено у Звіті про фінансові результати.

Чистий збиток за 2012 р. в сумі 67,2 тис. грн. був покритий за рахунок нерозподіленого прибутку минулого періоду.

Станом на 31.12.12 р. нерозподілений прибуток складає 340,8 тис. грн.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 рік складає 7374,0 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу, визначення яких відповідає Методичним рекомендаціям, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485 та вимогам п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України.

На балансі Товариства станом на 31.12.12 р. цінні папери відсутні.

Протягом 2012 р. Товариство здійснювало комерційні операції (купівля-продаж векселів, простих іменних акцій та інвестиційних сертифікатів).

Фінансовий стан Товариства характеризується наступним показниками:


1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К аб. лікв.) обчислюється як відношення грошових засобів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно:


Ф. 1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240)

К аб. лікв. = ----------------------------------------------------------;

Ф. 1 ряд. 620


станом на 31.12.2012 р.


3,7

К аб. лікв. = ----------------- = 0,0083;

445,1


Теоретичне значення К аб. лікв. – 0,25 – 0,5;


^ 2. Коефіцієнт загальної ліквідності (К. заг. лікв.) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань товариства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань:

Ф. 1 ряд. 260

К заг. лікв. = ---------------------------;

Ф. 1 ряд. 620


станом на 31.12.2012 р.


7814,7

К заг. лікв. = --------------------- = 17,5572;

445,1

Теоретичне значення К заг. лікв. > 1,0

^ 3. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії – К ф.с.(а)) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і відображає питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансових у його діяльність:


Ф. 1 ряд. 380

К ф. с.(а) = ---------------------------;

Ф. 1 ряд. 640


станом на 31.12.2012 р.


7374,0

К ф. с.(а) = --------------------- = 0,9431;

7819,1

Теоретичне значення К ф. с.(а) > 0,5;


^ 4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (К п.з.) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність товариства від залучених засобів:


Ф. 1 (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630)

К п. з. = --------------------------------------------------------------------------------;

Ф. 1 ряд. 380


станом на 31.12.2012 р.


445,1

К п. з. = --------------------- = 0,0604;

7374,0

Теоретичне значення К п. з. < 1.


Висновки:

Ми вважаємо, що під час проведення аудиту були проведені процедури, які дають можливість одержання достатньо поміркованих підтверджень та доказів, щодо формування обґрунтованої впевненості аудитора у безумовно позитивній думці стосовно відсутності у фінансові звітності суттєвих перекручень.


На нашу думку фінансові звіти справедливо і достовірно відображають фінансовий стан товариства станом на 31.12.2012 р.


Інформація за всіма видами активів достовірно відображена у фінансовій звітності ТОВ “КФК”, тобто підтверджена первинними документами та відображена в синтетичному обліку відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Схожі:

По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2011 рік
Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 02. 03. 12 р. №54 між тов аудиторська фірма “кмк” та тов “Київська фондова...
По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconПримітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія»
Тов «Східно-кримська фондова компанія» Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік
По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconАудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності...
По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconДоговір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами
...
По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconДоговір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю
України вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю " " (надалі іменується "Товариство"), на нижчевикладених умовах,...
По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Директор Товариства з обмеженою відповідальністю " "
Товариства з обмеженою відповідальністю ” ” (далі за текстом – ”Підприємство”) запроваджуються ці правила внутрішнього трудового...
По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconЗвіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів
Аудиторський висновок наданий для акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аеліта», Національної комісії,...
По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconНаказ №734 від 11 жовтня 2011 року м. Ужгород Про проведення ліцензійної експертизи Товариства з обмеженою відповідальністю „ Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів
Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів”, на підставі подання Товариства...
По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік iconДодаток №1 до Протоколу №1 Засідання Спостережної Ради тов «Сонечко» від „ ” 200 р. Затверджено Спостережною Радою Протокол №1 від „ ” 200 р
Товариства з обмеженою відповідальністю «Сонечко» та Протоколу засідання Спостережної Ради Товариства з обмеженою відповідальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов