Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» icon

Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства»НазваПротокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства»
Дата конвертації11.01.2013
Розмір91.46 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Найкращі книжки для найкращої освітиМендрул О. Г.

Структурно-логічні схеми до вивчення дисципліни «Еко­номіка підприємства» для студентів програми «МБА»

К • КНЕУ, 2008. —120 с. Тв. обкл.

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ

Протокол № 4 від 29.11.07

Ціна: 30,00 грн.


ISBN 978-966-483-020-8


Навчальний посібник призначено для студентів програми «МБА». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства».


ЗМІСТ


Вступ 9

1. Підприємство як суб'єкт господарювання 11

Підприємство як організація, суб'єкт економічних відносин,

юридична особа

Функції підприємств

Теорії підприємства

Фактори формування організаційної структури підприємства

Елементи організаційної структури підприємства

Виробнича структура великого машинобудівного підприємства

Види підприємств

Види корпоративних підприємств

Зростання підприємства і зміна його організаційно-правової

форми господарювання

Переваги та недоліки малих підприємств

Основні характеристики корпоративної культури та вільного

підприємництва

Основні критерії вибору місця розташування підприємства

Взаємозв'язок місії і цілей підприємств

Основні цілі підприємств

Вимоги громадськості до бізнесу

Структура основних чинників економічного зростання

Крива життєвого циклу підприємства

Типи злиття (поглинання) підприємств

Мотиви злиття (поглинання) підприємств

Види фінансово-промислових груп

Види холдингових компаній

Права корпоративного управління підприємством

«Колесо фортуни» інтеграційних процесів підприємств

Види захисту підприємств від недружнього поглинання

2.^ Продукція та послуги підприємства 23

Основні характеристики моделей товарних ринків підприємств

Матриця SWOT-аналізу моделей товарного ринку підприємств

Бар'єри виходу підприємств на ринок

Вплив конкуренції на господарювання підприємства

Залежність між часткою ринку та прибутковістю підприємств

Індекс Херфіндаля-Хіршмана

Контроль монополії підприємств

Методи конкурування підприємств

Елементи маркетингу, як ринкової поведінки підприємства

Етапи (форми) маркетингу підприємств

Концепції маркетингу підприємств

Класифікація продукції підприємств

Класифікація послуг підприємств

Відмінності в організації відносин із споживачами підприємств з надання послуг і виробництва продукції Структура нової продукції великих американських підприємств

Причини комерційної невдачі виводу на ринок нової продукції

Умовний приклад взаємозв'язку вартісних показників продук­ції підприємства

Формування рівноважної ціни продукції та послуг підприємств

Основні види цін продукції (послуг) підприємства

Показники якості продукції підприємства

Позиціювання продукції за показником ціна/якість

Взаємозв'язок конкурентоспроможності підприємства та його продукції (послуг)

Аналіз конкурентів у «Ford Motors Со»

Умови продажу продукції підприємств (INCOTERMS 2000)

Параметри оцінки маркетингової діяльності підприємства

Процес формування ефективності виробництва та продажу продукції (послуг) підприємства

Взаємозв'язок ефективності та економічності виробництва і продажу продукції (послуг) підприємства

3.^ Організація господарювання підприємства 36

Форми організаційної активності підприємств

Основні напрями дослідження товарного ринку підприємства

Показники оцінки привабливості галузі

Виділення стратегічної зони господарювання підприємства

Результати дослідження стратегічної зони господарювання під­приємства

Організація рекламної діяльності підприємства

Основні методи продажу продукції підприємств

Канали збуту продукції підприємств

Основні методи просування споживчої продукції підприємств

Принципи організації виробництва

Організаційні типи виробництва

Склад виробничого циклу

Основні ознаки методів організації виробництва

Вимоги до організації логістики

Види запасів підприємства

Ритмічність і розміри поставок при використанні різних логіс-

тичних систем на підприємствах

Співвідношення системи «Точно в строк» та загальноприйнятої

Види інноваційних процесів на підприємствах

Етапи інновацій на підприємствах

Види реструктуризації підприємств

Послідовність реструктуризації підприємства

4. ^ Управління підприємством 47

Управління та його принципи

Елементи управління підприємством

Стилі управління

Моделі управління підприємствами

Чинники національної культури, що визначають моделі управ­ління

Групування країн за моделями управління

Функції управління (менеджменту) підприємством

Класифікація управлінських рішень менеджерів підприємств

Процес прийняття управлінських рішень менеджерами підпри­ємства

Типи найпростіших комунікацій підприємства

Діапазон контролю

Рівні управління підприємствами та принципові завдання ме­неджерів

Ієрархія потреб персоналу, враховуваних в управлінні підпри­ємствами

Менеджмент на засадах задоволення потреб

Методи управління персоналом підприємства

Порівняльна характеристика усталених моделей корпоративно­го управління підприємствами

Стандарти корпоративного управління

Способи контролю за діяльністю топ-менеджерів підприємств

Типи організаційних структур управління підприємствами

Центри відповідальності підприємства

Уявлена багатоструктурна організація майбутнього

Основні критерії зовнішньої ефективності управління підпри­ємствами

Основні показники внутрішньої ефективності діяльності мене­джерів підприємства

5. ^ Планування та контролінг діяльності підприємства 62

Види та значення планування діяльності підприємства

Характеристики стилів планування

Етапи розробки стратегії підприємства

Елементи зовнішнього середовища господарювання підпри­ємств

Оцінка зовнішнього середовища господарювання підприємства за моделлю PEST-аналізу

Схематичне представлення потенціалу підприємства

Способи розрахунку величини резервів

Етапи функціонально-вартісного аналізу

Основні напрями та вимоги встановлення цілей підприємства

Методи розрахунку планових показників

Піраміда стратегій підприємства

Види загальної стратегії підприємств

Матриця ВСС для вибору загальної стратегії

Види стратегії конкуренції підприємств

Модель вибору конкурентної стратегії

Ланцюг цінностей підприємства за концепцією SСМ

Стадії життєвого циклу товару підприємств

Пріоритети функціональної стратегії на стадіях життєвого цик­лу товару підприємства

Усталені напрями тактичного планування діяльності підприєм­ства

Методи тактичного планування діяльності підприємства

Система бюджетування в плануванні бізнес-процесів підприєм­ства

Зміст бізнес-плану за формою UNIDO

Контролінг як модель і процес

Види контролінгу діяльності підприємств

Концепції контролінгу

Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу

6. ^ Ресурсне забезпечення функціонування підприємства 76

Об'єкти, суб'єкти та інструменти регулювання відносин влас­ників і найманого персоналу підприємств Індивідуальний контракт найму

Кадрова політика на підприємстві

Сутність і вимірники продуктивності праці

Визначення чисельності персоналу підприємства

Основні елементи державного регулювання оплати праці пер­соналу підприємств

Основні функції, склад і організація оплати праці на підприємстві

Організація тарифної системи

Об'єкти нормування праці на підприємстві

Методи нормування часу виконання робіт

Порівняльна характеристика форм оплати праці на підприємствах

Системи оплати праці персоналу підприємств

Склад активів підприємства

Склад операційного циклу підприємства

Чинники формування та шляхи підвищення ефективності вико­ристання оборотних активів підприємства Структура інтелектуального капіталу та нематеріальних активів підприємств

Найдорожчі бренди світу

Інструменти захисту і передачі прав на нематеріальні активи підприємств

Склад і вартість основних засобів підприємств

Наслідки зміни стану основних засобів підприємства та спосо­би його поліпшення

Механізм відшкодування капіталу, інвестованого в основні за­соби підприємства

Методи амортизації

Основні показники ефективності використання ресурсів під­приємства

7. ^ Фінансування підприємства 87

Основні джерела фінансування діяльності підприємства

Переваги та недоліки використання різних джерел фінансуван­ня підприємства

Основні показники структури капіталу підприємства

Дохідність цінних паперів

Основні характеристики акцій залежно від галузевої належнос­ті підприємства

Основні характеристики акцій залежно від місця підприємства на ринку

Основні характеристики акцій на різних стадіях життєвого ци­клу підприємства

Схема розміщення депозитарних розписок

Порядок формування нерозподіленого прибутку підприємства

Класифікація кредитів, одержуваних підприємствами

Порядок розрахунку векселями

Класифікація облігацій підприємств

Взаємозв'язок фінансового, операційного, виробничого та ко­мерційного циклів підприємства

Поповнення та витрачання залишків грошей підприємства

Основні показники ефективності фінансування поточної діяль­ності підприємства

Ранжування інвестиційних проектів підприємств за прибутковістю

Зміна вартості грошей у фінансуванні перспективної діяльності

підприємства

Методи оцінки доцільності інвестицій підприємства

Показники оцінки ефективності інвестицій підприємства

8. ^ Витрати і результати господарювання підприємства 98

Класифікація витрат за видами діяльності підприємства

Типізація витрат операційної діяльності підприємства

Взаємозв'язок доходу, витрат і обсягу реалізованої продукції

Дохід підприємства в термінах системи direct-costing

Критичні показники продажів і витрат підприємства

Порядок розрахунку собівартості одиниці продукції

Кошторис витрат

Крива досвіду

П'ять сил конкуренції, що визначають прибутковість галузі

Визначальні фактори, прибутковості підприємства за моделлю PIMS

Порядок формування прибутку підприємства

Структура показника ROE

Основні показники прибутковості діяльності підприємства

Прибутковість і вартість акцій підприємства

«Пентагон» McKincy зростання вартості підприємства

Вартість підприємства: методи оцінювання

Altman Z-score для визначення ймовірності банкрутства під­приємства

^ Перелік контрольних питань, що охоплюють зміст робочої програми

дисципліни «Економіка підприємства» 107

Література 110

___________________________________________________________________________________________________

Замовлення видань КНЕУ

тел.:(044)238-63-19

тел.:(044)238-63-67

тел./факс: (044)537-61-71

тел./факс: (044)537-61-77


E-mail: andrushko@icbe.com.ua


ТОВ “Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана ”

Р/р260050398600 в АБ “Брокбізнесбанк” м. Києва,

МФО 300249, код ЄДРПОУ 32961034.


04053, м. Київ, пл. Львівська, 14,


Схожі:

Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconЦіна: 50,00 грн. Isвn 978-966-483-012-3 Навчальний посібник «Фінанси страхових організацій»
Навчальний посібник «Фінанси страхових організацій» підготовлено відповідно до навчальної програми цієї дисципліни, яка викладається...
Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconПротокол №3 від 29. 09. 05 Ціна: 10,65 грн. Isbn 966-574-899-8 Isbn 966-574-843-2 (частина І) Посібник розроблено відповідно до вимог навчальної програми курсу «Філософія»

Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconЦіна: 32,20 грн. Isbn 966–574–689–8 Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни «Статистика ринку праці»
«Статистика ринку праці», яка входить до обов’язкового переліку курсів магістерського рівня навчання студентів спеціальності «Економічна...
Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconЦіна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»
Посібник призначено для студентів, аспірантів, викладачів, практичних пра­цівників у сфері бізнесу
Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconЦіна: 75,00 грн. Isbn 978-966-483-121-2 у монографії проведено комплексний аналіз сутності категорії «національ­ний інтерес»
Україною економічної самодостатності в умовах глобальних викликів на основі національної ідеї та поетапного опанування постіндустріаль-ної...
Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconЦіна: 70,00 грн. Isbn 966–574–941–2 Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»
Розглядаються як традиційне поняття інженерної графіки й засобів її комп’ю­терної реалізації, так і суто специфічні аспекти комп’ютерної...
Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconЦіна: 100,00 грн. Isbn 978–966–483–003–1 Підручник складається з двох розділів. У першому розділі «Фінансовий облік у банках»
Підручник складається з двох розділів. У першому розділі «Фінансовий облік у банках» викладено теоретичні основи теми, описано підходи...
Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconПротокол №9 від 30. 08. 2011 н р. Питання для підготовки до іспиту з курсу "Економіка та фінанси підприємства" для студентів всіх спеціальностей та форм навчання
Місія підприємства, класифікація цілей та завдань підприємства в процесі розробки стратегії
Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconПротокол №9 тематичний план з дисципліни «Навчальний тренінг» для студентів 4 курсу спеціальності 030. 504 «Економіка підприємства» денної форми навчання на 2011-2012 навчальний рік
«Навчальний тренінг» для студентів 4 курсу спеціальності 030. 504 «Економіка підприємства» денної форми навчання на 2011-2012 навчальний...
Протокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства» iconПротокол №9 від 30 серпня 2011 р. Тематичний план
Конкурентоспроможність підприємства на 2011-2012 навчальний рік для студентів IV курсу спец. 030504 «Економіка підприємства»заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов