Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму icon

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірмуНазваЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Дата конвертації10.06.2013
Розмір387.69 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого

акціонерного товариства за 2011 рік


  1. Основні відомості про аудиторську фірму.

ТОВ “Українська аудиторська компанія “Кредо” здійснює свою діяльність на основі свідоцтва про внесення до Реєстру суб‘єктів аудиторської діяльності № 3018, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України №113 від 26.09.02р. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.07 року № 565 ТОВ „Українська аудиторська компанія „Кредо” внесено до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304 Телефон/факс: (044)5016165.

Юридичний адрес: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312

Відповідальною особою за проведення аудиторської перевірки є директор ТОВ "УАК "Кредо", аудитор Махмудов Г. І., ., сертифікат серії А № 004653, виданий згідно рішення АПУ № 101 від 18 травня 2001 р. (сертифікат чинний до 18.05.2015 р.), свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А № 001776, виданий відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 03.02.2011 р. №64 (Свідоцтво діє до 18 травня 2015 року);

телефон – (044) 5016191;

поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304;

електрона адреса: kredo@faust.net.ua

1.2. Дата видачі висновку: 15.03.2010 р.

  1. Основні відомості про емітента:

Найменування емітенту

Холдингова компанія “АвтоКрАЗ» у формі відкритого акціонерного товариства

^ Код ЄДРПОУ

05808735

Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

свідоцтва про державну реєстрацію;

дата проведення державної реєстрації;

номер запису про заміну свідоцтва

Серія А00 № 126349

24.06.1996р.

1 585 108 0002 000027

^ Орган, що видав свідоцтво

Виконком Кременчуцької міської Ради народних депутатів

Місце знаходження

39631,Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62

Телефакс

(05366) 51215

^ Телетайп, телекс

Немає

Розрахунковий рахунок

26003010052980

МФО

331564

^ Назва банку

Філія „Придніпровське регіональне управління” ВАТ “Банк „Фінанси та кредит”, м. Комсомольск.

Основні види діяльності

   1. Виробництво автомобілів;

74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу;

51.90.0 Інші види оптової торгівлі;

60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту;

29.56.1 Виробництво машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших групувань;

52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань

Засновники

Фонд державного майна України. Адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/9, тел. 295-12-74.

 • доля у статутному капіталі на момент створення 100%;

 • доля у статутному капіталі на дату видачі висновку 0 %.
  1. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

   1. Дата та номер договору: 03/01/12 від 16.01.2012 р.

   2. Дата початку робіт – 14.02.2012 р., дата закінчення робіт – 15.03.2011 р.

  2. Ми провели аудит поданого в додатку фінансової звітності ВАТ “Холдингова компанія “АвтоКрАЗ” за 2011 рік (надалі Компанія) у складі балансу (валюта балансу складає 5 663 949 тис. грн.) станом на 31.12.2011 р., звіту про фінансові результати за 2011 рік, звіту про рух грошових коштів за 2011 рік, звіту про власний капітал за 2011 рік., приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік та додатку до приміток до річної фінансової звітності „Інформація по сегментам” за 2011 рік.

  3. Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

  4. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року № 1360 та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

  5. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації товарно-матеріальних запасів та основних засобів станом на 1 жовтня 2011 року, оскільки ця дата передувала залученню нас у якості аудиторів для перевірки фінансової звітності Компанії за 2011 рік.

На нашу думку, за виключенням коригувань (за їх наявністю), які могли б виявитися необхідними, якщо б ми змогли перевірити кількість товарно-матеріальних запасів та основних засобів, фінансова звітність справедливо та достовірно відображає фінансовий стан ВАТ “Холдингова компанія “АвтоКрАЗ” станом на 31.12.2011 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідають чинному законодавству та Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, прийнятим в Україні.

  1. Інша допоміжна інформація

   1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень пункту 3 ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товаристваЦивільного кодексу України.

Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал Компанії складає 565 742 455 грн., який розподілений на 2 262 969 820 простих, іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.12.2010 р., реєстраційний № 1230/1/10.

Станом на 31.12.2011 р. чисті активи Компанії становлять 1 244 693 тис. грн., що на 678 951 тис. грн. більше статутного капіталу Товариства. Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

   1. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії.

Протягом звітного року відбулися наступні дії, які, відповідно до частини першої статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.06р. №3480-IV, можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів:

1). Загальними зборами акціонерів ХК «АвтоКрАЗ», що відбулися 19.04.2011 р. (протокол №20) прийняти наступне рішення з питань змін у складі органів управління ХК „АвтоКрАЗ”:

- звільнено Голову Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" Бевзу Андрія Сергійовича. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 20 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Звільнено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Перебував на даній посаді з 11.06.2010 року. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- звільнено члена Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" Приватне підприємство «ІНВІС». Товариство зареєстровано 01.03.1999 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 227 120 0000 000250 видане виконавчим комітетом Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 1 штука, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Звільнено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Перебував на даній посаді з 21.04.2010 року. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- звільнено члена Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" ТОВ «ВЕРРОНА ПЛЮС». Товариство зареєстровано 08.02.1994 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 070 120 0000 016293 видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 1 штука, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Звільнено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Перебував на даній посаді з 21.04.2010 року. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- звільнено Голову Ревізійної комісії ХК "АвтоКрАЗ" ЗАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА». Товариство зареєстровано 10.11.1994 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 074 105 0003 004135 видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє часткою в Статутному капіталі Компанії 6,0635 %. Звільнено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Перебував на даній посаді з 28.04.2006 року. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- звільнено члена Ревізійної комісії Компанії ТОВ «Промінек». Товариство зареєстровано 19.10.2000 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 070 120 0000 007560 видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє часткою в Статутному капіталі Компанії 8,1499 %. Звільнено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Перебував на даній посаді з 28.04.2006 року. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- звільнено члена Ревізійної комісії Компанії ЗАТ «Ініціатор+». Товариство зареєстровано 02.09.1996 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 068 120 0000 006734 видане Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє часткою в Статутному капіталі Компанії 4,4422 %. Звільнено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Перебував на даній посаді з 18.05.2007 року. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- призначено членом Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" Бевзу Андрія Сергійовича. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 20 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності - юрисконсульт відділу цінних паперів та корпоративних прав ХК "АвтоКрАЗ", начальник управління з корпоративних прав ХК "АвтоКрАЗ", Голова Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- призначено членом Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" Дуня Сергія Вікторовича. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 1260 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник Управління контролю якості, заступник Генерального директора – директор з якості ХК "АвтоКрАЗ", заступник Генерального директора – технічний директор ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.
2.9. Призначено членом Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" Вдович Наталію Костянтинівну. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 2002 штуки, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- призначено членом Ревізійної комісії ХК "АвтоКрАЗ" Богомол Наталію Іванівну. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 1260 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера-начальника УБОЗ ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- призначено членом Ревізійної комісії ХК "АвтоКрАЗ" Шапіро Ростислава Давидовича. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 3760 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник планово-економічного відділу ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає;

- призначено членом Ревізійної комісії ХК "АвтоКрАЗ" Середу Віталія Вікторовича. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 840 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник бюро з правового забезпечення договорів ХК "АвтоКрАЗ", заступник начальника юридичного управління ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.

Обрання Голови Наглядової ради з числа членів Наглядової ради Статутом ХК "АвтоКрАЗ" віднесено до компетенції Наглядової ради Компанії.

Обрання Голови Ревізійної комісії з числа членів Ревізійної комісії Статутом ХК "АвтоКрАЗ" віднесено до компетенції Ревізійної комісії Компанії.

2). На підставі рішення Наглядової ради ХК „АвтоКрАЗ” від 10.05.2011 року (протокол №1) призначено Головою Наглядової ради ХК „АвтоКрАЗ” Бевзу Андрія Сергійовича. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 20 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності - юрисконсульт відділу цінних паперів та корпоративних прав ХК "АвтоКрАЗ", начальник управління з корпоративних прав ХК "АвтоКрАЗ", Голова Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

3). На підставі рішення Ревізійної комісії ХК "АвтоКрАЗ" від 10 травня 2011 р. (протокол №1) призначено Головою Ревізійної комісії ХК "АвтоКрАЗ" Богомол Наталію Іванівну. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 1260 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера-начальника УБОЗ ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв’язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

   1. ^ Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Вартість активів Компанії станом на 31.12.2010 року складає 5 961 428 тис.грн. ^ Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 596 142,8 тис. грн.

Компанія у 2011 році відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мала виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

^ На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

   1. ^ Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства».

Однак, Компанія не обирала корпоративного секретаря, тому, що цю функцію виконує у Компанії управління з корпоративних прав, який відповідає за роботу з акціонерами.

Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби
внутрішнього аудиту).

За станом на 31.12.2011 року акції товариства розподілені наступним чином:

Категорія зареєстрованих осіб

Кількість

Зареєстрованих осіб

Кількість Акцій(шт.)

Номінальна вартість пакету (грн)

К-сть акцій,(%)

1.Власники – юридичні особи

159

2 209 040 970

552 260 242,5

97,6169


2. Власники – фізичні особи

24 752

13 928 850

13 482 212,5

2,3831

Всього за реєстром

24 911

2 262 969 820

565 742 455,00

100


Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства (назва) здійснюється відповідно до розділу 8 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства 19 квітня 2011 року (Протокол №20).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

 • загальні збори акціонерів,

 • наглядова рада,

 • почесний президент

 • одноосібний виконавчий орган Компанії – Генеральний директор,

 • ревізійна комісія.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту, Положенням про загальні збори, Положенням про наглядову раду, Положенням про ревізійну комісію (затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів протокол №20 від 19 березня 2011 року).

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Наглядова рада складається з 3-х осіб, які обираються загальними зборами Компанії строком на 3 роки. Члени наглядової ради Компанії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал. Зміни яки відбулися у складі наглядової ради протягом звітного року наведено в розділі 1.9.2. цього висновку (звіту).

Почесний Президент Компанії не є посадовою особою Компанії. Почесний Президент Компанії обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Підставою для обрання Почесним Президентом Компанії є великий особистий вклад в розвиток Компанії. За рішенням Наглядової ради Компанії, особу обрану Почесним Президентом, можуть позбавити його статусу в разі порушення ним норм Статуту, внутрішніх нормативних актів Компанії, діючого законодавства України та в інших випадках, визнаних Наглядовою радою достатніми. Почесний Президент не входить до складу Наглядової ради. Почесний Президент Компанії виконує лише представницькі функції

Протягом звітного року Генеральний директор здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю Компанії в межах повноважень, які встановлено Статутом Компанії.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. Ревізійна комісія складається з 3-х членів, які обираються вищим органом Товариства строком на 3 роки. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства. Планова перевірка проводилась ревізійною комісією Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році з метою надання загальним зборам акціонерів висновків, в яких міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності товариства за відповідний період; факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності. Складений ревізійною комісією висновок підписаний усіма членами ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ХК «АвтоКрАЗ», вважає за необхідне зазначити наступне:

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Компанії таким чином, щоб жоден працівник підприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Компанії, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль.

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ХК «АвтоКрАЗ». Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.

Слід зазначити, що на дату надання цього висновку (звіту) ХК „АвтоКрАЗ” не приведено статут Компанії у відповідність із нормами Закону України „Про акціонерні товариства” в частині зміни найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Компанії, за виключенням зауважень вказаних в попередньому абзаці, відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

   1. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності ХК «АвтоКрАЗ» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ХК «АвтоКрАз», включає наступні складові:

 • стратегія та мета ризик – менеджменту;

 • управління ризиками;

 • загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;

 • джерела та механізми контролю за ризиками;

 • аналіз ризиків.

Загальну стратегію управління ризиками в ХК «АвтоКрАЗ» визначає спостережна рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.

^ Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ХК «АвтоКрАЗ» внаслідок шахрайства. 1. Аналіз показників фінансового стану Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства станом на 31.12.2010 р.Нами проведений аналіз фінансового стану Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства (надалі – Компанія) за підсумками роботи в 2011 році. Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану Компанії є фінансова звітність Компанії за 2011 рік, до якої входять: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності.

Активи Компанії станом на 31.12.2011 року складають 5 663 949 тис. грн. і в порівнянні з станом на 31.12.2010 року зменшилися на 297 479 тис. грн. (4,99%). При цьому необоротні активи Компанії зменшились на 56 051 тис. грн. (2,63%), а оборотні активи зменшилися на 241 423 тис. грн. (6,31%).

^

Структура необоротних активів Компанії станом на 31.12.2011 р. в порівнянні зі станом на 31.12.2010 р. наведена в таблиці 1.
Таблиця 1


Найменування

Станом на 31.12.10 р.

Станом на 31.12.11 р.

Збільшення (-зменшення)

Структура необоротних активів (%)

тис. грн.

%

станом на 31.12.10 р.

станом на 31.12.11 р.

Зміни

Нематеріальні активи

8 955

6 748

- 2 207

-24,65%

0,42%

0,32%

-0,10%

Незавершене будівництво

41 598

39 647

-1 951

-4,69%

1,95%

1,91%

-0,04%

Основні засоби (з урахуванням інвестиційної нерухомості)

419 544

379 843

-39 701

-9,46%

19,68%

18,30%

-1,38%

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

 

за методом участі в капіталі інших підприємств

3 390

3 129

-261

-7,70%

0,16%

0,15%

-0,01%

інші фінансові інвестиції

1 647 853

1 635 876

-11 977

-0,73%

77,28%

78,79%

1,51%

Довгострокова дебіторська заборгованість

1 173

1 219

46

3,92%

0,06%

0,06%

0,00%

Відстрочені податкові активи

9 695

9 695

0

0,00%

0,45%

0,47%

0,02%

Всього:

2 132 208

2 076 157

- 56 051

-2,63%

100,0%

100,0%

 В структурі необоротних активів найбільші зміни відбулися по наступних строках: на 1,51% збільшилась частка інших довгострокових фінансових інвестицій, на 1,38% зменшилась частка основних засобів.

Станом на 31.12.2011 року необоротні активи в основному складаються з основних засобів 18,30% (19,68% станом на 31.12.2010 року) та інших довгострокових фінансових інвестицій 78,79% (77,28% станом на 31.12.2010 року).

^

Структура оборотних активів станом на 31.12.2011 р. в порівнянні зі станом на 31.12.2010 р. наведена в таблиці 2.Таблиця 2

Найменування

Станом на 31.12.10 р.

Станом на 31.12.11 р.

Збільшення (-зменшення)

Структура оборотних активів (%)

тис. грн.

%

станом на 31.12.10 р.

станом на 31.12.11 р.

Зміни

Виробничі запаси

71 638

71 865

227

-0,32%

1,87%

2,00%

0,13%

Незавершене виробництво

63 195

58 942

-4 253

-6,73%

1,65%

1,64%

-0,01%

Готова продукція

161 361

130 866

-30 495

-18,90%

4,21%

3,65%

-0,56%

Товари

661

145

-516

-78,06%

0,02%

0,00%

-0,02%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

48 129

76 691

28 562

59,34%

1,26%

2,14%

0,88%

Векселі одержані

2 004

3 057

1 053

52,54% 

0,05%

0,09%

0,04%

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

27 487

66 388

38 901

141,53%

0,72%

1,85%

1,13%

за виданими авансами

59 285

50 145

-9 140

-15,42%

1,55%

1,40%

-0,15%

із внутрішніх розрахунків

1 318

1 560

242

18,36%

0,03%

0,04%

0,01%

Інша поточна дебіторська заборгованість

2 487 838

2 287 261

-200 577

-8,06%

64,98%

63,76%

-1,22%

Поточні фінансові інвестиції

733 215

733 215

0

0,00%

19,15%

20,44%

1,29%

Грошові кошти

91 018

19 724

-71 294

-78,33%

2,38%

0,55%

-1,83%

Інші оборотні активи

81 753

87 620

5 867

7,18%

2,13%

2,44%

0,31%

Всього:

3 828 902

3 587 479

-241 423

-6,31%

100,0%

100,0%

 Найбільші зміни в структурі оборотних активів відбулися по наступних строках: на 1,29% збільшилась частка поточних фінансових інвестицій, на 1,13% збільшилась частка дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, на 1,83% зменшилась частка грошових коштів, на 1,22% зменшилась частка іншої поточної дебіторської заборгованості.

Станом на 31.12.2011 року оборотні активи складаються в основному з іншої поточної дебіторської заборгованості 63,76% (64,98% станом на 31.12.2010 року), поточних фінансових інвестицій 20,44% (19,15% станом на 31.12.2010 року) та готової продукції 3,65% (4,21% станом на 31.12.2010 року).

^

Пасиви Компанії станом на 31.12.2011 року складають 5 663 949 тис. грн. і в порівнянні з станом на 31.12.2010 року зменшилися на 297 479 тис. грн. (4,99%).

Структура пасивів Компанії станом на 31.12.2011 р. в порівнянні зі станом на 31.12.2010 р. наведена в таблиці 3.Таблиця 3

Найменування

Станом на 31.12.10 р.

Станом на 31.12.11 р.

Збільшення (-зменшення)

Структура пасивів (%)

тис. грн.

%

станом на 31.12.10 р.

станом на 31.12.11 р.

Зміни

Власний капітал

1 426 804

1 244 693

-182 111

-12,76%

23,93%

21,98%

-1,95%

Забезпечення наступних витрат і платежів

2 779

4 093

1 314

47,28%

0,05%

0,07%

0,02%

Довгострокові зобов'язання

731 951

786 309

54 358

7,43%

12,28%

13,88%

1,60%

Поточні зобов`язання

3 799 516

3 628 410

-171 106

4,50%

63,73%

64,06%

0,33%

Доходи майбутніх періодів

378

444

96

27,59%

0,01%

0,01%

0,00%

Всього:

5 961 428

5 663 949

297 479

-4,99%

100,0%

100,0%

 

Найбільші зміни в структурі пасивів відбулися по наступних строках: на 1,95% зменшилась частка власного капіталу, на 1,60% зросла частка довгострокових зобов’язань.


Станом на 31.12.2011 року пасиви Товариства складаються в основному з власного капіталу 21,98% (23,93% станом на 31.12.2010 року) та поточних зобов’язань 64,06% (63,73% станом на 31.12.2010 р.).

Фінансовий стан Компанії характеризується наступними показниками:


п/п

Показники

Станом на 31/12/2010р. (попередній період)

^ Станом на 31/12/2011р. (на звітну дату)

Теоретичне значення

1

24

5

^ 1. Показники ліквідності 

1.1.

Коефіцієнт загальної ліквідності

1,01

0,99

>1

1.2.

Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності

0,93

0,92

0,6-0,8

1.3.

Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності

0,22

0,21

>0

1.4.

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

29 386

-40 931

>0

^ 2. Показники фінансової стійкості

2.1.

Коефіцієнт фінансування

3,18

3,55

<1,0

2.2.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,24

0,22

>0,5

2.3.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,02

-0,03

>0
3. Показники рентабельності

3.1.

Коефіцієнт рентабельності активів

 

-0,03

>0

3.2.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

 

-0,13

>0

3.3.

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,02

-0,26

>0

^ 1. Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Коефіцієнт загальної ліквідності, що показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань (розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства ), складає 0,99 (при нормативі >1,0). Значення коефіцієнта свідчить про не достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Компанія спроможне за рахунок оборотних активів погасити 99% своїх поточних зобов’язань.

1.2. ^ Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності, що відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства ), складає 0,92 (при нормативі 0,6-0,8). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність підприємства сплатити поточні зобов’язання за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості.

1.3. ^ Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності, що характеризує частину поточних зобов’язань, яка може бути сплачена негайно (розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань), складає 0,21 (при нормативі >0). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність підприємства погасити негайно 21 % від суми поточних зобов’язань.

1.4. Чистий оборотний капітал Компанії (розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями) станом на 31.12.11 р. складає «-»40 931 тис. грн. Від’ємне значення цього показника свідчіть про недостатність у Компанії власних коштів для погашення поточних зобов’язань та розширення подальшої діяльності.

Значення коефіцієнтів ліквідності свідчить про не достатність у Компанії оборотних коштів для погашення поточних зобов’язань та розширення діяльності.

^ 2. Коефіцієнти фінансової стійкості:

2.1. Коефіцієнт фінансування, що характеризує кількість залучених коштів на 1 грн. власних коштів підприємства (розраховується як співвідношення залучених та власних засобів), складає 3,55 (при нормативі <1,0). Значення коефіцієнта свідчіть про те, що станом на 31.12.2011 р. на 1 грн. власних коштів підприємства припадає 3,55 грн. залучених коштів.

2.2. Коефіцієнт платоспроможності (автономії), що показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність (розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства ), складає 0,22 (при нормативі >0,5). Значення коефіцієнту свідчить про те, що питома вага власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в діяльність підприємства станом на 31.12.2011 р. складає 22 %. Тобто підприємство неспроможне всі свої зобов’язання покрити за рахунок власних джерел.

2.3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, що показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована (розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу), складає «-»0,03 (при нормативі >0) . Від’ємне значення коефіцієнту свідчить про те, що власний капітал Компанії повністю капіталізований і практично не використовується для фінансування поточної діяльності.

Показники фінансової стійкості свідчать про залежність діяльності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

^ 3. Коефіцієнти рентабельності:

3.1. Коефіцієнт рентабельності активів, що характеризує ефективність використання активів підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів), складає «-»0,03 (при нормативі >0). Значення коефіцієнту свідчіть про те, що за 2011 рік на 1 грн. середньої вартості активів Компанія отримала збиток в розмірі 0,03 грн.

3.2. ^ Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, що характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу), складає «-»0,13 (при нормативі >0) . Значення показника свідчить про те, що за 2011 рік на 1 грн. середньої вартості власного капіталу Компанія отримала збиток в розмірі 0,13 грн.

3.3. ^ Коефіцієнт рентабельності діяльності, що характеризує ефективність господарської діяльності підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)), складає «-»0,26 (при нормативі >0) .

Значення вищенаведених показників свідчать про погіршення фінансового стану Компанії у 2011 році, а саме: зменшення показників ліквідності Компанії; збільшення її залежності від залучених коштів та збитковості його господарської діяльності. Збереження цих тенденцій може поставити під питання безперервність діяльності Компанії у майбутньому та її спроможність реалізовувати свої активи за обліковою вартістю та сплачувати зобов’язання при настанні терміну їх договірного погашення.


Схожі:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності пат «луцькпластмас» за станом на 31 грудня 2011 року державній комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам товариства
«Серко» (код за єдрпоу 20135311), свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм від 26 січня 2001 року №0383, проведено аудиторську...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconАудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconПро затвердження договорів, укладених хк "АвтоКрАЗ"
Повідомляємо, що 21 березня 2012 року відбудуться чергові Загальні збори акціонерів холдингової компанії «АвтоКрАЗ» у формі відкритого...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconІнформація хк "АвтоКрАЗ" за 2011 рік Загальні відомості Повне найменування емітента холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconІнформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 05808735 Повне найменування емітента: Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства
Загальними зборами акціонерів хк "АвтоКрАЗ", які відбулись 19 квітня 2011 року (протокол №20), прийнято наступне рішення з питання...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconІнформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 05808735 Повне найменування емітента: Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства
Хк "АвтоКрАЗ", начальник управління з корпоративних прав хк "АвтоКрАЗ", Голова Наглядової ради хк "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт щодо фінансової звітності
Тов "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31. 12. 2011. р., звіт про фінансові результати,...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії \"АвтоКрАЗ\" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму iconАудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов