Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік icon

Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рікНазваАудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік
Сторінка1/4
Дата конвертації10.06.2013
Розмір399.43 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4

Аудиторський висновок

про достовірність фінансової звітності

Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого

акціонерного товариства за 2010 рік


  1. Основні відомості про аудиторську фірму.

   1. ТОВ “Українська аудиторська компанія “Кредо” здійснює свою діяльність на основі свідоцтва про внесення до Реєстру суб‘єктів аудиторської діяльності № 3018, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України №113 від 26.09.02р. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.07 року № 565 ТОВ „Українська аудиторська компанія „Кредо” внесено до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304 Телефон/факс: (044)5016165.

Юридичний адрес: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312

Відповідальною особою за проведення аудиторської перевірки є директор ТОВ "УАК "Кредо", аудитор Думчев О. М., сертифікат серії А № 004660, виданий згідно рішення АПУ №101 від 18 травня 2001 р . (сертифікат чинний до 18.05.2015 р.)., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А №000459, виданий відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 08.07.2004 р. №1458 (Свідоцтво діє до 18 травня 2015 року);

телефон – (044) 5016191;

поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304;

електрона адреса: kredo@faust.net.ua

1.2. Дата видачі висновку: 15.03.2010 р.

  1. Основні відомості про емітента:

Найменування емітенту

Холдингова компанія “АвтоКрАЗ» у формі відкритого акціонерного товариства

^ Код ЄДРПОУ

05808735

Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

свідоцтва про державну реєстрацію;

дата проведення державної реєстрації;

номер запису про заміну свідоцтва

Серія А00 № 126349

24.06.1996р.

1 585 108 0002 000027

^ Орган, що видав свідоцтво

Виконком Кременчуцької міської Ради народних депутатів

Місце знаходження

39631,Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62

Телефакс

(05366) 51215

^ Телетайп, телекс

Немає

Розрахунковий рахунок

26003010052980

МФО

331564

Назва банку

Філія „Придніпровське регіональне управління” ВАТ “Банк „Фінанси та кредит”, м. Комсомольск.

Основні види діяльності

   1. Виробництво автомобілів;

60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

Засновники

Фонд державного майна України. Адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/9, тел. 295-12-74.

 • доля у статутному капіталі на момент створення 100%;

 • доля у статутному капіталі на дату видачі висновку 0 %.
  1. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

   1. Дата та номер договору: 04/02/11 від 04.02.2011 р.

   2. Дата початку робіт – 14.02.2011 р., дата закінчення робіт – 15.03.2011 р.

  2. Ми провели аудиторську перевірку поданого в додатку фінансової звітності ВАТ “Холдингова компанія “АвтоКрАЗ” за 2010 рік (надалі Компанія) у складі балансу (валюта балансу складає 5 961 428 тис. грн.) станом на 31.12.10 р., звіту про фінансові результати за 2010 рік, звіту про рух грошових коштів за 2010 рік, звіту про власний капітал за 2010 рік., приміток до річної фінансової звітності за 2010 рік та додатку до приміток до річної фінансової звітності „Інформація по сегментам” за 2010 рік.

  3. Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

  4. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1528 та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

  5. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації товарно-матеріальних запасів та основних засобів станом на 1 жовтня 2010 року, оскільки ця дата передувала залученню нас у якості аудиторів для перевірки фінансової звітності Компанії за 2010 рік.

На нашу думку, за виключенням коригувань (за їх наявністю), які могли б виявитися необхідними, якщо б ми змогли перевірити кількість товарно-матеріальних запасів та основних засобів, фінансова звітність справедливо та достовірно відображає фінансовий стан ВАТ “Холдингова компанія “АвтоКрАЗ” станом на 31.12.2010 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідають чинному законодавству та Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, прийнятим в Україні.

  1. Статутний капітал.

Холдингова компанія “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства (далі – Компанія) заснована згідно до наказу Фонду державного майна України від 04.10.1995 року, № 33-АТ “ Про створення холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у відповідності до Закону України “Про господарські товариства” та Указу Президента від 11 травня 1994 р. №224/94 “Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації” шляхом об’єднання в статутному фонді контрольних пакетів дочірніх підприємств та інших активів.

Станом на 31.12.2010 р. статутний капітал Компанії складає 565 742 455 грн., який був розподілений на 2 262 969 820 простих, іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Випуск акцій був зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.09.2004 р., свідоцтво №.526/1/04.

Згідно Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03.12.2010 року №19 Компанія зокрема прийняло рішення про переведення випуску акцій ХК „АвтоКрАЗ” з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску). Випуск простих іменних акцій бездокументарної форми існування в кількості 2 262 969 штук на суму 565 742 455 гривень зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.12.2010 р., реєстраційний № 1230/1/10.

Станом на 31.12.2010 р. акції Компанії розподілені наступним чином:Категорія зареєстрованих осіб

Кількість

Зареєстрованих осіб

Кількість Акцій(шт.)

Номінальна вартість пакету (грн)

К-сть акцій,(%)

1.Власники – юридичні особи

26

1 374 656 905

343 664 226,25

60,7457


2. Власники – фізичні особи

24 951

32 557 645

8 139 411,25

1,4387

3. Номінальні утримувачі

4

855 755 270

213 938 817,5

37,8156

Всього за реєстром

24 672

2 262 969 820

565 742 455,00

100


Заявлений статутний капітал сплачений повністю.

Станом на 31.12.2010 року чисті активи Компанії становлять 1 428 192 тис. грн., що на 862 450 тис. грн. більше статутного фонду Компанії. Вартість чистих активів Компанії відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

  1. ^ Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи та їх знос (амортизація).

На протязі періоду, що перевірявся, підприємство використовувало основні засоби як виробничого, так і невиробничого призначення, оцінка яких є достовірною та відповідає критеріям визнання за п. 5–15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

Дані синтетичного обліку груп основних засобів відповідають даним аналітичного обліку;

В бухгалтерському обліку для нарахування зносу основних засобів Компанія застосовувала норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені статтею 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР.

Станом на 31.12.2010 року залишкова вартість основних засобів (з урахуванням інвестиційної нерухомості) складає 419 544 тис. грн. В порівняні з станом на 31.12.2009 року залишкова вартість основних засобів (з урахуванням інвестиційної нерухомості) зменшилась на 39 734 тис. грн. (8,65%). Зменшення відбулося в основному за рахунок нарахування амортизації.

Облік інших необоротних матеріальних активів проводився у відповідності до П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Облік нематеріальних активів здійснювався у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” , амортизація нематеріальних активів нараховується з застосуванням прямолінійного методу, переоцінка у періоді, що перевірявся, не проводилася.

Станом на 31.12.2010 року залишкова вартість нематеріальних активів складає 8 955 тис. грн. В порівняні з станом на 31.12.2009 року залишкова вартість нематеріальних активів зменшилась на 565 тис. грн. (5,93%). Зменшення відбулося за в основному за рахунок нарахування амортизації.

Інформація про нематеріальні активи та основні засоби відображена відповідно у розділах І та ІІ приміток до річної фінансової звітності.

  1. Фінансові інвестиції.

Визначення первісної вартості та подальша оцінка фінансових інвестицій здійснювалися у відповідності до П(С)БО №12 “Фінансові інвестиції”.

Станом на 31.12.2010 р. довгострокові фінансові інвестиції Компанії склали 1 651 243 тис. грн., з них:

 • фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств дорівнюють 3 390 тис. грн.(ВАТ „Сімферопольський завод авто рулів”);

 • інші довгострокові фінансові інвестиції дорівнюють 1 647 853 тис. грн.

В порівняні з даними на початок 2010 року фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств зменшились на 277 тис. грн. (або на 7,55%), а інші довгострокові фінансові інвестиції Компанії збільшились на 604 773 тис. грн. (або на 57,98%).

Поточні фінансові інвестиції на кінець звітного періоду дорівнюють 733 215 тис. грн. та представлені короткостроковими векселями. В порівняні з даними на початок звітного періоду поточні фінансові інвестиції Компанії зменшились на 305 616 тис. грн. (або на 29,42%).

Документальне оформлення та відображення в обліку операцій з цінними паперами є правильним;

Фінансові результати від реалізації цінних паперів є достовірними.

  1. Запаси.

Формування інформації про запаси в бухгалтерському обліку і розкриття її у фінансовій звітності відбувається згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Порядок визнання та первісної оцінки запасів відповідає вимогам п.5-15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Вибуття запасів здійснюється за методом нормативних витрат.

Запаси оцінювалися на дату балансу у відповідності з п.24-28 П(С)БО 9 “Запаси” за первісною вартістю.

На кінець звітного періоду і відповідно до даних бухгалтерського обліку, загальна вартість запасів складає 296 855 тис. грн. В порівнянні з даними на початок 2010 року загальна вартість запасів зменшилась на 39 889 тис. грн. (або на 11,85%). Зменшення запасів відбулось в основному за рахунок зменшення залишків незавершеного виробництва на 31 028 тис. грн. та готової продукції на 4 593 тис. грн.

Інформація про структуру запасів відображена у розділі VIII приміток до річної фінансової звітності.

  1. ^ Дебіторська заборгованість.

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, визнавалася активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Довгострокова дебіторська заборгованість Компанії станом на 31.12.2010 року складає 1 173 тис. грн. та представлені довгостроковими позиками працівникам Компанії. В порівнянні з даними на початок звітного періоду довгострокова дебіторська заборгованість збільшилась на 500 тис. грн. (або на 74,29%).

За даними бухгалтерського обліку поточна дебіторська заборгованість Компанії станом на 31.12.2010 р. складає 2 624 057 тис. грн., в т.ч.:

за товари, роботи, послуги:

 • чиста реалізаційна вартість – 48 129 тис. грн.;

 • первісна вартість – 50 304 тис. грн.;

 • резерв сумнівних боргів – 2 175 тис. грн.

з бюджетом – 27 487 тис. грн.;

за виданими авансами – 59 285 тис. грн.;

із внутрішніх розрахунків – 1 318 тис. грн.;

інша поточна дебіторська заборгованість – 2 487 838 тис. грн.

Величина резерву сумнівних боргів визначається на основі аналізу, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів в розмірі 50% вартості від суми дебіторської заборгованості строком непогашення до трьох років та на 100% від суми безнадійної дебіторської заборгованості ( строком непогашення більше трьох років).

В порівнянні з даними на початок 2010 року загальна сума поточної дебіторської заборгованості зросла на 63 168 тис. грн. або на 2,47%. Зростання поточної дебіторської заборгованості відбулося в основному за рахунок збільшення в звітному періоді іншої поточної дебіторської заборгованості на 199 535 тис. грн. та зменшення дебіторської заборгованості за виданими авансами на 171 508 тис. грн.

Інформація про дебіторську заборгованість за строками її непогашення розкрита у розділі ІХ приміток до річної фінансової звітності.

  1. Облік зобов‘язань.

Облік зобов‘язань здійснювався у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов‘язання”.

Станом на 31.12.2010 р. Компанія має забезпечення наступних виплат і платежів у вигляді забезпечень виплат персоналу в сумі 2 632 тис. грн. та цільового фінансування в сумі 147 тис. грн.

На кінець періоду, що перевірявся, Компанія має довгострокові зобов’язання у вигляді довгострокових кредитів банків в сумі 686 704 тис. грн. та інших довгострокових зобов’язань в сумі 45 247 тис. грн.

Загальна сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2010 р. складає 3 798 128 тис. грн., з них:

 • короткострокові кредити банків – 693 279 тис. грн.;

 • поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 530 тис. грн.;

 • векселі видані – 444 130 тис. грн.;

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 92 720 тис. грн.;

 • з одержаних авансів – 567 098 тис. грн.;

 • з бюджетом – 2 101 тис. грн.;

 • з позабюджетних платежів – 55 тис. грн.;

 • зі страхування – 3 368 тис. грн.;

 • з оплати праці – 4 098 тис. грн.;

 • із внутрішніх розрахунків – 2 229 тис. грн.;

 • інші поточні зобов’язання – 1 988 520 тис. грн.

За станом на 31.12.2010 року загальні зобов’язання Компанії складають 4 533 236 тис. грн. та в порівнянні з даними на початок 2010 року зросли на 313 448 тис. грн. або на 7,43%. Зростання зобов’язань відбулось в основному за рахунок збільшення поточних зобов’язань на 289 612 тис. грн. (або на 8,25%).

  1. Власний капітал.

Станом на 31.12.2010 року загальний розмір власного капітал Компанії становить 1 428 192 тис. грн. та складається із:

 • із статутного капіталу – 565 742 тис. грн.;

 • іншого додаткового капіталу – 405 786 тис. грн.;

 • резервного капіталу – 4 853 тис. грн..

 • нерозподіленого прибутку – 451 811 тис. грн.

Власний капітал Компанії в 2010 році збільшився на 10 150 тис. грн. Зміни у власному капіталі Товариства у звітному періоді відбулися з наступних причин:

 • інший додатковий капітал зменшився на 28 467 тис. грн., в т.ч.: за рахунок списання суми дооцінки основних засобів пропорційно нарахованої амортизації зменшився на 28 182 тис. грн.; за рахунок інших змін зменшився на 285 тис. грн;

 • нерозподілений прибуток збільшився на 37 070  тис. грн., в т.ч.: за рахунок отримання у 2010 році чистого прибутку збільшився на 10 435 тис. грн.; внаслідок списання з додаткового капіталу суми дооцінки основних засобів пропорційно нарахованої амортизації збільшився на 28 1822 тис. грн.; внаслідок відрахування до резервного капіталу зменшився на 1 547 тис. грн.. Крім того, сума нерозподіленого прибутку на початок звітного року була збільшена шляхом коригування у зв'язку з виправленням помилок попередніх періодів на 697 тис. грн..

Аналітичний облік статутного капіталу проводився з застосуванням рахунку 40 “Статутний капітал”.

Облік додаткового, резервного, неоплаченого, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку здійснювався з використанням відповідних рахунків класу 4 “Власний капітал та забезпечення зобов‘язань”;

Фінансові результати діяльності підприємства відображені у фінансовій звітності вірно та підтверджуються реальними даними бухгалтерського обліку.

  1. ^ Витрати виробництва та збуту.

Облік витрат виробництва, їх розкриття і формування у фінансовій звітності Компанії проводився у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. за № 318.

В виробничу собівартість включалися прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, виробничі накладні витрати.

До витрат на оплату праці в Компанії відносяться витрати з виплат основної і додаткової заробітної плати, яка обчислена відповідно до системи оплати праці, прийнятої Компанією.

Відрахування на обов’язкове соціальне і пенсійне страхування і фонд сприяння зайнятості населення провадиться по встановлених законодавчих нормах від загального розміру витрат на оплату праці.

На собівартість продукції, робіт, послуг відносяться податки в межах норм, передбачених чинним законодавством.

До складу виробничих накладних витрат відносяться витрати на управління виробництва, амортизація основних засобів та нематеріальних активів загально-виробничого призначення, витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, опалення, освітлення, водопостачання, на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища та інші.

До витрат на збут включаються витрати, які пов’язані з реалізацією (збутом) продукції.

За даними бухгалтерського обліку операційні витрати за елементами, наведені у частині ІІ Звіту про фінансові результати, за 2010 рік склали 585 879 тис. грн., в тому числі:

матеріальні затрати – 372 753 тис. грн.;

витрати на оплату праці – 73 249 тис. грн.;

відрахування на соціальні заходи – 35 320 тис. грн.;

амортизація – 47 106 тис. грн.;

інші операційні витрати – 60 451 тис. грн.

Податковий облік витрат проводився відповідно до статті 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР.

  1. ^ Облік фінансових результатів.

Дані про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг) є достовірними та відображені в бухгалтерському обліку у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Доходи” в сумі справедливої вартості отриманих активів.

Класифікація доходу здійснювалася за групами, визначеними п.7 П (С)БО 15 “Дохід”.

Розмір доходів у податковому обліку визначався відповідно до вимог статті 4 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР.

Балансовий та оподаткований прибуток визначався згідно з вимогами чинного законодавства.

Відповідно до “Звіту про фінансові результати” за 2010 рік, чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає 605 359 тис. грн. Від операційної діяльності за 2010 рік Компанія отримала прибуток в сумі 27 670 тис. грн. Втрати Компанії від участі в капіталі складають 277 тис. грн. Інші фінансові доходи і фінансові витрати Компанії складають 25 782 тис. грн. та 211 613 тис. грн. відповідно. Інші доходи і витрати складають 995 453 тис. грн. та 826 412 тис. грн. відповідно. Податок на прибуток від звичайної діяльності складає 168 тис. грн. В цілому чистий прибуток Компанії за 2010 рік становить 10 435 тис. грн.

  1. ^ Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Організація бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Компанії відповідає основним принципам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХIV і Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік на ХК “АвтоКрАЗ” ведеться з використанням журналів-ордерів, відомостей, головної книги, карток рахунків. Форма організації бухгалтерського обліку – створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

В Компанії створено Положення про облікову політику, яке визначає принципи, методи і процедури що використовуються Компанією для складання та подання фінансової звітності.

За період, що перевірявся, підприємство дотримувалося незмінної облікової політики з використанням постійних принципів, методів і процедур складання та подання фінансової звітності.

У періоді, що перевірявся, немає суттєвих зауважень до правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів активів підприємства.

Бухгалтерська та статистична звітність складається своєчасно.

Фінансова звітність складається на базі дійсних даних бухгалтерського обліку у відповідності з формами фінансової звітності, встановленими Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України та включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до звітів.

Формування і заповнення балансу Компанії відповідає вимогам П(С)БО 2 “Баланс”.

Звіт про фінансові результати складається згідно вимогам П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та в повній мірі забезпечує правдиве відображення інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки.

Склад і порядок заповнення звіту про рух грошових коштів в Компанії відповідає вимогам П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”. Складання звіту забезпечує повну і достовірну інформацію про суттєві зміни у грошових коштах та їх еквівалента.

Звіт про власний капітал в Компанії формується згідно вимогам П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”. Власний капітал Компанії в звіті визначений правильно та адекватно до його структури і призначення.

Показники фінансової звітності відповідають до даних бухгалтерського обліку, а данні окремих форм звітності відповідають один до одного.


  1. Особлива інформація про емітента.

Протягом звітного року відбулися наступні дії, які, відповідно до частини першої статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.06р. №3480-IV, можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів:

1). Загальними зборами акціонерів ХК „АвтоКрАЗ”, які відбулись 21 квітня 2010 року (протокол №18), прийняти наступне рішення з питань змін у складі органів управління ХК „АвтоКрАЗ”:

- звільнено Голову Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" ТОВ «Феррекспо». Товариство зареєстровано 10.12.2003 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 070 120 0000 004513 видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє часткою в Статутному капіталі Компанії 3,8913%. Звільнено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Перебував на даній посаді з 13.04.2009 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- звільнено члена Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" ТОВ «Нафтохімімпекс». Товариство зареєстровано 09.08.2000 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 070 120 0000 009033 видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє часткою в Статутному капіталі Компанії 8,8378 %. Звільнено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Перебував на даній посаді з 03.04.2009 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- звільнено члена Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" ТОВ «Фінанси та Кредит лізинг». Товариство зареєстровано 11.08.2000 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 074 105 0003 000512 видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє часткою в Статутному капіталі Компанії 3,7864 %. Звільнено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Перебував на даній посаді з 03.04.2009 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- призначено членом Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" Приватне підприємство «ІНВІС». Товариство зареєстровано 01.03.1999 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 227 120 0000 000250 видане виконавчим комітетом Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 1 штука, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- призначено членом Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" ТОВ «ВЕРРОНА ПЛЮС». Товариство зареєстровано 08.02.1994 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 070 120 0000 016293 видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 1 штука, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- призначено членом Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" Бевзу Андрія Сергійовича (паспорт: серія СН № 549809 виданий 22 липня 1997 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 20 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Обрано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності - юрисконсульт відділу цінних паперів та корпоративних ХК "АвтоКрАЗ", начальник управління з корпоративних прав ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- керуючись п. 8.5.4 Статуту ХК "АвтоКрАЗ", призначено на новий строк Генеральним директором ХК "АвтоКрАЗ" Сазонова Сергія Васильовича. (паспорт: серія СВ № 126461, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області, 9 грудня 1999 року). Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 2 штуки, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Призначено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ХК "АвтоКрАЗ". Строк, на який призначено особу – 3 роки. Перебував на даній посаді з 16.04.2004 року. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності – Голова Правління – Генеральний директор ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2). На підставі рішення Наглядової ради ХК „АвтоКрАЗ” від 29.04.2009 року (протокол №1) призначено Головою Наглядової ради ХК „АвтоКрАЗ” Призначено ТОВ «ВЕРРОНА ПЛЮС». Товариство зареєстровано 08.02.1994 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 10701200000016293 видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 1 штука, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

3). 11 червня 2010 року на підставі рішення Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" (протокол № 3 від 11.06.2010 р.) в складі посадових осіб Компанії відбулися наступні зміни:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" ТОВ «ВЕРРОНА ПЛЮС». Товариство зареєстровано 08.02.1994 року, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 070 120 0000 016293 видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 1 штука, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Перебував на даній посаді з 29.04.2010 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- призначено на посаду Голови Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" члена Наглядової ради Бевзу Андрія Сергійовича (паспорт: серія СН № 549809 виданий 22 липня 1997 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Володіє акціями ХК "АвтоКрАЗ" у кількості 20 штук, що становить 0,000 % від Статутного капіталу Компанії. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності - юрисконсульт відділу цінних паперів та корпоративних ХК "АвтоКрАЗ", начальник управління з корпоративних прав ХК "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

При цьому інші дії, які, відповідно до частини першої статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.06р. №3480-IV, можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, протягом звітного року не відбувалися:

 • не приймалось рішення про розміщення цінних паперів, що перевищує 25% статутного капіталу;

 • не приймалось рішення про викуп власних акцій;

 • не отримувалась позики або кредит на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

 • не приймалось рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

 • не приймалось рішення про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів (у зв’язку з переведенням акцій з документарної форми існування в бездокументарну, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 03.12.2010р. (Протокол № 19) було прийнято рішення про припинення введення реєстру з 18.02.2011 р. та припинення дію договору № 14/Р від 01.07.2009 р. на ведення реєстру акціонерів Компанії, укладеного з ЗАТ «F.C.I.»);

 • відсутні факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

 • відсутні факти зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

 • не порушувалась справа про банкрутство емітента, не виносилась ухвала про його санацію;

 • не приймалось рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.
 1. Аналіз показників фінансового стану Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства станом на 31.12.2010 р.  1   2   3   4Схожі:

Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconПро затвердження договорів, укладених хк "АвтоКрАЗ"
Повідомляємо, що 21 березня 2012 року відбудуться чергові Загальні збори акціонерів холдингової компанії «АвтоКрАЗ» у формі відкритого...
Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconІнформація хк "АвтоКрАЗ" за 2011 рік Загальні відомості Повне найменування емітента холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconЗвіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів
Аудиторський висновок наданий для акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аеліта», Національної комісії,...
Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconІнформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 05808735 Повне найменування емітента: Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства
Хк "АвтоКрАЗ", начальник управління з корпоративних прав хк "АвтоКрАЗ", Голова Наглядової ради хк "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості...
Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconІнформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 05808735 Повне найменування емітента: Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства
Загальними зборами акціонерів хк "АвтоКрАЗ", які відбулись 19 квітня 2011 року (протокол №20), прийнято наступне рішення з питання...
Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconІнформація Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 05808735 Повне найменування емітента: Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства
Хк "АвтоКрАЗ" переведені з котирувального списку пфтс 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку
Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconАудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності...
Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік iconАудиторський висновок про фінансову звітність Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «Зеніт» за 2011 рік
А №001689, виданий 23. 02. 2010р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Місцезнаходження – 04209...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов