Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів icon

Протокол №21 від "21" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерівНазваПротокол №21 від "21" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів
Дата конвертації10.06.2013
Розмір103.94 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>
Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ"


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ХК "АвтоКрАЗ"

Протокол № 21

від "21" березня 2012 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ознайомлення акціонерів

та інших заінтересованих осіб

з інформацією в ПАТ "АвтоКрАЗ"


(нова редакція)


м. Кременчук

2012 р.

Преамбула


Це положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про інформацію", Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 27 від 26.01.2005 р., "Принципів корпоративного управління" затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 р. № 571, "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.06.2010 N 981, Статуту Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" і регулює обсяг, склад, способи надання інформації акціонерам ПАТ "АвтоКрАЗ" (надалі - Товариство) та іншим заінтересованим особам .


 1. Визначення термінів
  1. Інформація про Товариство – документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в Товаристві.

  2. Розкриття інформації – надання інформації всім заінтересованим в цьому особам, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними актами.

  3. Інформаційний запит акціонерів та інших заінтересованих осіб (далі - запит) до акціонерного товариства, з метою доступу до офіційних документів – звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами. Запит може бути індивідуальним або колективним. Запит подається в письмовій формі.

  4. Заінтересована особа – юридична чи фізична особа, яка бажає отримати інформацію та має на це право. До заінтересованих осіб відносяться: акціонери, потенційні інвестори, кредитори, контрагенти з правочину, інші особи, що виявили заінтересованість в отриманні відповідної інформації.
 1. Відкрита інформація
  1. Товариство готує та розкриває наступну інформацію про свою діяльність:

   1. Періодичну річну та квартальну інформацію про виробничу, фінансово-господарську та внутрішньо-корпоративну діяльність Товариства.

   2. Інформацію про істотні події та результати роботи і діяльності Товариства.

   3. Інформацію про соціальну політику Товариства.

   4. Інформацію про діяльність Товариства в області екології.

   5. Особливу інформацію у разі виникнення наступних подій:

    1. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

    2. прийняття рішення про викуп власних акцій;

    3. факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

    4. отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

    5. зміну складу посадових осіб Товариства;

    6. зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

    7. рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв;

    8. рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про зменшення статутного капіталу;

    9. порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацію;

    10. рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства.

   6. Зазначена інформація оприлюднюється в порядку, встановленому чинним законодавством України та є загальнодоступною для всіх заінтересованих осіб.

  2. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:

   1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

   2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів та змін до них.

   3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

   4. Протоколів Загальних зборів.

   5. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

   6. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів і розпоряджень Генерального директора Товариства.

   7. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.

   8. Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

   9. Річної фінансової звітності.

   10. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.

   11. Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

   12. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

  3. Товариство зобов'язане, у встановлені чинним законодавством України строки, повідомляти акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів

  4. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

  5. Товариство оприлюднює та/або доводить до відома акціонерів також іншу інформацію, в обсягах та порядку, визначених чинним законодавством України.

  6. Для ознайомлення акціонерам та іншим заінтересованим особам не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею Товариства.

  7. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства визначає Генеральний директор Товариства.

  8. Акціонер або уповноважений представник акціонера має право на отримання від реєстратора інформації, що міститься на його особовому рахунку.

  9. Акціонери не мають права на отримання інформації щодо інших зареєстрованих осіб та належних їм іменних цінних паперів.
 1. Порядок надання інформації акціонерам та іншим заінтересованим особам
  1. Ознайомитися з документами Товариства акціонер або інша заінтересована особа може за місцем розташування Товариства на підставі письмового запиту на ім'я Генерального директора Товариства, складеного в довільній формі, з зазначенням:

   1. прізвища, ім'я, по батькові (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи – повної її назви, ідентифікаційного коду;

   2. змісту запиту;

   3. адреса, за якою передбачається отримати відповідь;

   4. дати складання запиту та підпису.

  2. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

  3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 2.2. цього Положення, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з зазначеними документами.

  4. Представник акціонера – юридичної особи або іншої заінтересованої особи повинен мати документи, що посвідчують його особу та повноваження.

  5. Отримання інформації заінтересованою особою можливе за наявністю відповідної резолюції Генерального директора Товариства.

  6. Надання інформації акціонерам та іншим заінтересованим особам забезпечує структурний підрозділ Товариства, що відповідає за роботу з акціонерами. Працівники відділу зобов'язані перевірити факт володіння корпоративними правами Товариства особи, що звернулася.

  7. Акціонери та інші заінтересовані особи при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

  8. Ознайомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та зміни до його порядку денного здійснюється у наступному порядку:

   1. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів має містити такі дані:

    1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

    2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

    3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

    4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

    5. перелік питань, що виносяться на голосування;

    6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

    7. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

   2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається або надається особисто кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

   3. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує, поштою простим листом або простою поштовою карткою, або шляхом вручення повідомлення особисто акціонеру під розписку.

   4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових або позачергових Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

   5. У разі внесення змін до опублікованого порядку денного Загальних зборів акціонерів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинне повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом опублікування їх в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

  9. Ознайомлення акціонерів з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється на підставі письмової заяви акціонера за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення.

   1. Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера – юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчується її підписом, а акціонера-юридичної особи – підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

   2. Документи для ознайомлення надаються відповідальною особою протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства.

  10. Інформацію, передбачену п. 2.2.1-2.2.4, 2.2.8-2.2.12 цього положення Товариство оприлюднює на власному веб-сайті в мережі Інтернет.
 1. Порядок надання інформації членам Наглядової ради та Ревізійної комісії
  1. Члени Наглядової ради забезпечуються інформацією, необхідною для виконання своїх обов'язків.

  2. З метою забезпечення проведення засідань Наглядової ради посадові особи і працівники структурних підрозділів Товариства зобов'язані вчасно надавати повну та достовірну інформацію як з питань порядку денного засідань Наглядової ради, так і за окремими запитами членів Наглядової ради.

  3. Невиконання зазначеного обов'язку тягне відповідальність посадових осіб Товариства відповідно до чинного законодавства і внутрішніх документів, що регулюють трудові відносини в Товаристві.

  4. Ревізійна комісія має право отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту, вимагати в межах своєї компетенції пояснень від керівників Товариства з питань, що належать до їх повноважень, а також отримувати звіти аудиторів.

  5. Генеральний директор повинен забезпечити членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, необхідних для виконання Ревізійною комісією своїх обов'язків.
 1. Використання інсайдерської інформації
  1. Інсайдерською інформацією вважається будь-яка конкретна інформація про Товариство, її цінні папери або договори щодо них, яка є істотною, тобто у разі оприлюднення може значно вплинути на ринкову вартість цінних паперів.

  2. Носіями інсайдерської інформації (інсайдерами) є діючі або колишні члени Наглядової ради Товариства, діючи або колишні члени Ревізійної комісії, члени виконавчого органу, керівники і працівники підрозділів Товариства, що володіють відповідно до покладених на них обов'язків неоприлюдненою інформацією, документами і фактичними даними, які при опублікуванні або розкритті такої інформації можуть істотно вплинути на діяльність та/чи вартість цінних паперів Товариства.

  3. Інсайдерам забороняється розголошувати доступну їм інсайдерську інформацію та здійснювати операції з використанням інсайдерської та конфіденційної інформації.

  4. Відповідальність за розголошення інсайдерської інформації встановлюється чинним законодавством України.
 1. Заключні положення
  1. Це положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

  2. Зміни та доповнення до Положення виносяться на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, після погодження їх Наглядовою радою Товариства.

  3. Якщо окремі норми цього Положення визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.


Схожі:

Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів iconПоложення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у публічному акціонерному товаристві "луцькпластмас" м. Луцьк 2011 рік Загальні положення
Це Положення регулює порядок ознайомлення та надання акціонерам публічного акціонерного товариства "луцькпластмас" (надалі Товариства)...
Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів iconПротокол №21 від "21" березня 2012 р. Положення про загальні збори акціонерів
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...
Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів iconПротокол № положення про загальні збори акціонерів
Пат «Закарпаттяобленерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...
Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів iconПротокол №21 від "21" березня 2012 р. Положення про наглядову раду
Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів iconПротокол №21 від "21" березня 2012 р. Положення про ревізійну комісію
Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів iconПоложення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «південтехгаз», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів пат «південтехгаз» від 29. 03. 2011р., протокол №1
Зміни до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «південтехгаз», затвердженого рішенням Загальних зборів...
Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
Ревізійної комісії за рішенням загальних зборів акціонерів 06. 08. 2012 р. (Протокол №2 від 06. 08. 2012 р.). Володіє 0% статутного...
Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів icon1. 3аг альні положення
Попередня назва Товариства: Закрите акціонерне товариство “Коростенський завод “Янтар” (Переіменоване у Публічне акціонерне товариство...
Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів iconПротокол №3 від 12 березня 2002р. З змінами та доповненнями, Положення про Котирувальну комісію
Загальними зборами засновників Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім умвб»
Протокол №21 від \"21\" березня 2012 р. Положення про порядок ознайомлення акціонерів iconПротокол № положення про виконавчий орган
«Про Виконавчий орган пат «Закарпаттяобленерго» (далі Положення) регламентує статус, порядок формування, склад, повноваження Виконавчого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов