Затверджую директор Аграрної біржі icon

Затверджую директор Аграрної біржіНазваЗатверджую директор Аграрної біржі
Дата конвертації12.02.2013
Розмір74.27 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Аграрної біржі

______________________________________
     (підпис)                                (ініціали, прізвище)

 

М. П.

"____"_____________________ 200___ року ФОРМА
ФОРВАРДНОГО БІРЖОВОГО КОНТРАКТУ
на закупівлю Аграрним фондом зерна


"____"__________ 200__ р. 

м. _________ 

N _____ 


Аграрний фонд (далі - Покупець) в особі Брокера-покупця ___________________________, ____________ що діє на підставі договору-доручення від ____________________ N ______ та довіреності від ____________________ N ______, з одного боку, та сільськогосподарський товаровиробник зерна (далі - Продавець) ______________________ ____________________в особі Брокера-продавця ___________________________________, що діє на підставі договору-доручення від _________________________________ N______ та довіреності від ______________________ N ______, з іншого боку, (далі - Сторони), уклали даний форвардний біржовий контракт (далі - Контракт) про таке:
^

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ


1.1. В порядку та на умовах даного Контракту Продавець передає Покупцю у власність товар: __________________________, що відповідає ДСТУ __________________ (далі - Товар), а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його.

1.2. Кількість (тонн): ___________________ (_______________________)

1.3. Місяць поставки: _______________________________________ року.

1.4. Базис поставки: ____________________________________________.

1.5. Ціна за одиницю Товару (тонну) на базисі поставки _____________ (__________________________________) гривень.

1.6. Вартість Товару всього _______________________________________ (____________________) гривень, у тому числі ПДВ _____________ гривень.
^

2. ТЕРМІН ПОСТАВКИ ТОВАРУ


2.1. Брокер-продавець поставляє Брокеру-покупцю Товар на базисі поставки _________________________ (місце) в термін до "____"__________ 200___ р.

2.2. Поставка вважається здійсненою в момент підписання акта приймання-передавання Товару на базисі поставки відповідно до умов цього Контракту.

3. ДОКУМЕНТАЦІЯ


3.1. Брокер-продавець на момент укладення Контракту надає такі документи:

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та внесків до Пенсійного фонду України чи відрахувань до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

довідку про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

завірені товаровиробником в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію та довідки органу державної статистики про включення товаровиробника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з наданням оригіналів для ідентифікації;

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

довідку про посівні площі об'єктів державного цінового регулювання, видану управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації;

копію Статуту юридичної особи та у разі якщо Статутом передбачена необхідність погодження (затвердження) вищими органом управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладання правочинів на певну суму, оригінал рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладання контракту та договору застави;

договір комплексного страхування на випадок знищення або пошкодження майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на користь Аграрного фонду або договір страхування зерна, що перебуває у власності товаровиробника та є предметом застави, засвідчену копію платіжного доручення про сплату страхового внеску.


3.2. Після укладення контракту товаровиробник подає до Аграрного фонду нотаріально засвідчений договір застави майбутнього врожаю між продавцем та покупцем або нотаріально засвідчений договір застави зерна, що перебуває у власності товаровиробника, або подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави.

3.3. Остаточний розрахунок з Продавцем за умови виконання Контракту в повному обсязі проводиться Покупцем на підставі наявності таких документів:

договору складського зберігання зерна між зерновим (товарним) складом та Покупцем;

складських документів на зерно, виписаних Аграрному фонду;

акта приймання-передавання на весь обсяг зерна;

картки аналізу зерна або посвідчення про його якість, виданого Державною хлібною інспекцією;

податкових накладних на залишок суми вартості зерна, не оплаченої за контрактом.
^

4. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР АГРАРНОЇ БІРЖІ


4.1. Реєстраційний збір Аграрної біржі є обов'язковим і сплачується Продавцем протягом двох робочих днів після укладання Контракту.

4.2. Реєстраційний збір Аграрної біржі складає: ______________ гривень, у тому числі ПДВ _____________ гривень.

4.3. Реквізити Аграрної біржі:

Місцезнаходження __________________________________________________
Поточний рахунок __________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
__________________________________________________________________
в _________________________________________________________________
МФО _____________________________________________________________
^

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


5.1. Покупець упродовж трьох робочих днів з моменту укладання Контракту на торгах Аграрної біржі зобов'язується перерахувати кошти (авансовий платіж) на поточний рахунок Продавця в розмірі 50 % від суми Контракту.

5.2. Продавець у день надходження авансового платежу на свій поточний рахунок видає Покупцю податкову накладну на відповідну суму.

5.3. Остаточний розрахунок здійснюється впродовж трьох робочих днів після поставки Товару відповідно до цього Контракту, надання документів, передбачених пунктом 3.3, та виконання пункту 4.1 Контракту.
^

6. ДОДАТКОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


6.1. Брокер-продавець зобов'язаний повідомити Брокера-покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (право застави тощо). У разі невиконання цієї вимоги Брокер-покупець має право вимагати розірвання Контракту, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар.

6.2. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу товару, пред'явить до Брокера-покупця позов про витребування товару, Брокер-покупець повинен повідомити про це Брокера-продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі.

6.3. Правочин щодо звільнення Продавця від відповідальності або щодо її обмеження у разі витребування Товару в Покупця третьою особою є нікчемним.

6.4. У разі порушення Продавцем умов Контракту щодо асортименту Товару застосовуються правові наслідки статті 672 Цивільного кодексу України.

6.5. Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати своїх зобов'язань, повинна письмово повідомити про це другу Сторону не пізніше ніж за два тижні до терміну поставки товару.

6.6. Якщо зустрічне виконання зобов'язань здійснено однією із Сторін, незважаючи на невиконання другою Стороною своїх зобов'язань, друга Сторона повинна виконати свої зобов'язання за цим Контрактом.

6.7. У разі невиконання однією із Сторін своїх зобов'язань або за наявності очевидних підстав уважати, що вона не виконає своїх зобов'язань у встановлений строк або виконає його не в повному обсязі, друга Сторона має право зупинити виконання своїх зобов'язань, відмовитися від їх виконання частково або в повному обсязі.
^

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. У разі невиконання (неналежного виконання) або затримки виконання будь-якої з вимог Контракту Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

7.2. За невиконання Продавцем умов Контракту щодо обсягів поставки ним сплачується штраф у розмірі ___ відсотків вартості недопоставленого Товару.

7.3. Директори регіональних відділень Покупця відповідають за перевірку достовірності та повноти даних, передбачених пунктами 3.1, 3.2 та 3.3 цього Контракту.

7.4. У разі порушення Покупцем строків оплати, установлених пунктами 5.1 та 5.3 цього Контракту, Покупець сплачує пеню у розмірі ___ облікової ставки НБУ, що діяла в період несвоєчасної оплати від вартості простроченого платежу.

7.5. У разі виконання Покупцем пункту 5.1 та невиконання Продавцем пункту 2.1 цього Контракту з Продавця стягується пеня у розмірі ___ відсотка вартості недопоставленого Товару, з якого допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі ___ відсотків указаної вартості.

7.6. Брокер-продавець та Брокер-покупець забезпечують належне виконання їх клієнтами всіх зобов'язань, що випливають з умов цього Контракту.

7.7. Сторони забезпечують достовірність реквізитів, указаних у цьому Контракті.
^

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання зобов'язань унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор) за умови, що дані обставини сталися не з вини Сторін та безпосередньо вплинули на своєчасне виконання договірних зобов'язань.

У цьому разі термін виконання зобов'язань переноситься відповідно до терміну дії зазначених обставин, про що укладається відповідний договір.

8.2. Сторона, для якої склалися такі умови, повинна в короткий строк, але не пізніше 5 днів, повідомити іншу Сторону про настання і припинення обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов'язань.

8.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на дані обставини.

8.4. Якщо обставини непереборної сили діють більше трьох місяців, то такий факт підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.
^

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1. Усі спори, що виникають з цього Контракту або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

9.3. Суперечки, що виникають між Брокером-продавцем та Брокером-покупцем під час укладання та виконання Контракту, вирішуються біржовим арбітражем Аграрної біржі. Надалі рішення біржового арбітражу Аграрної біржі може бути оскаржене в суді на загальних підставах.
^

10. ІНШІ УМОВИ


10.1. Розірвання Контракту в односторонньому порядку не допускається, крім випадків, що передбачені законодавством та цим Контрактом.

10.2. Покупець має право в односторонньому порядку розірвати Контракт у разі недостатнього фінансування видатків на здійснення форвардних закупівель.

10.3. Цей Контракт набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та реєстрації на Аграрній біржі і діє до ______________________.

10.4. Цей Контракт укладений українською мовою у 5 (п'яти) примірниках, які мають однакову юридичну силу та розподіляються таким чином: по одному примірнику для Покупця, Продавця, Аграрної біржі, Брокера-покупця, Брокера-продавця.

10.5. Відносини між Сторонами, що не врегульовані цим Контрактом, регламентуються законодавством.

10.6. Після остаточного розрахунку за Контрактом Аграрна біржа здійснює його затвердження.
^

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПРОДАВЕЦЬ:

________________________________________
місцезнаходження: ________________________
________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________
поточний рахунок N ______________________
в _______________________________________
МФО ___________________________________ 

ПОКУПЕЦЬ:

__________________________________________
місцезнаходження: __________________________
__________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________
реєстраційний рахунок N ____________________
в _________________________________________
МФО _____________________________________
                                           м.п. 

БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ:

________________________________________
місцезнаходження: ________________________
________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________
поточний рахунок N ______________________
в _______________________________________
МФО ___________________________________
телефон/факс _____________________________ 

підпис ___________________________
                                             м.п. 

БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ:

_________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________
                                                  (підпис)

ЗАРЕЄСТРОВАНО АГРАРНОЮ БІРЖЕЮ

Уповноважена особа Аграрної біржі
 
________________________________________
     (підпис)                                (ініціали, прізвище)

Дата
                                     м.п. 

ПЕРЕВІРЕНО

Директор регіонального відділення
Аграрного фонду
__________________________________________
         (підпис)                                         (ініціали, прізвище)

Дата
                                             м.п. Схожі:

Затверджую директор Аграрної біржі iconРішення від 2010р. №
Біржі. Кодекс визначає основні принципи, додержання яких є необхідною умовою виникнення, розвитку і підтримання взаємовигідних відносин...
Затверджую директор Аграрної біржі iconПравила членства у товарній секції української міжбанківської валютної біржі
Сукупність правил допуску Учасників до участі в торгах на Біржі згідно з чинними Правилами та положеннями Біржі
Затверджую директор Аграрної біржі iconРозклад уроків Затверджую Голова пк о. В. Новак зош І-ІІ ст с. Ржищів Директор школи

Затверджую директор Аграрної біржі iconЗатверджую: Начальник Державної інспекції
Постанови Уряду, накази Міністерства Аграрної політики України, розпорядчі документи обласної адміністрації та обласної Ради
Затверджую директор Аграрної біржі icon“Затверджую” Директор школи
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя
Затверджую директор Аграрної біржі iconЗатверджую: Директор департаменту освіти, молоді та спорту міської ради
Відкритий Чемпіонат міста Горлівка зі скелелазіння серед учнівської та студентської молоді (боулдеринг)
Затверджую директор Аграрної біржі iconС. В. Стародубцев Затверджено: Виконавчий директор утб «Контрактовий дім умвб» А. А. Камінський м п. м п. Регламент
Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім умвб» електронних біржових аукціонів з продажу вугільної продукції
Затверджую директор Аграрної біржі iconПротокол 26. 04. 2011 №04 с м. т. Клесів
Купіра Г. Г., директор Тзов «Селищанський гранкар’єр» Ткачук С. Г., директор всп «Клесівське кар єроуправління» Макарук О. О., заступник...
Затверджую директор Аграрної біржі iconЗатверджую” Директор Ю. О. Кошевич План виховної роботи Житомирського міського ліцею при ждту на ІІ семестр 2012/13 н р
Організація дозвілля учнів під час канікул: відвідування ковзанки, кінотеатрів,театру
Затверджую директор Аграрної біржі iconЗатверджую” Директор ліцею Ю. О. Кошевич План виховної роботи Житомирського міського ліцею при ждту на І семестр 2011/12н р
Перший урок „ Україна – наш спільний дім ”. Виставка, презентації до 20-річчя незалежності України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов