Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україниНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
Дата конвертації07.01.2013
Розмір86.97 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА

ДИЗАЙНУЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор КНУТД

__________Грищенко І.М.


«____»______________2012


ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

з напряму 6.051301 «Хімічна технологія» (текстильна хімія і опоряджувальні виробництва) на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


РЕКОМЕНДОВАно Розглянуто та схвалено

Вченою Радою факультету на засіданні кафедри


^ Хімічних технологій Опоряджувального виробництва

від “____” ________ 2012р. від “____” _______ 2012 р.

Протокол № ____ Протокол № _____

Київ – 2012
ВСТУП


Призначення іспиту визначити рівень знань пошукачів з основних предметів, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста. Основна дисципліна, з якими пов'язано вступне випробування є «Хімічна технологія текстильних матеріалів».

Пошукач має орієнтуватися у виробничих процесах опоряджувального виробництва і використовувати ці знання на практиці.

Пошукач повинен знати:

 • основні стадії опоряджувального виробництва

- будову та властивості текстильних волокон і матеріалів із них;

 • основні операції підготовки текстильних матеріалів до колорування;

 • основні стадії процесу фарбування та фактори, які на нього впливають;

 • види і способи вибивання;

 • види і способи завершального оброблення;

Пошукач повинен вміти:

 • визначати властивості волокна за їх природою і структурою;

 • визначати вплив різних факторів (концентрації хімікатів, барвників, температури та інш.) на технологічний процес;

 • оцінювати якість обробки текстильних матеріалів;^

оПИС основних розділів та їх короткий зміст


Тема 1 Історія розвитку науки “Хімічна технологія текстильних матеріалів”

1. Історія розвитку науки “Хімічна технологія текстильних матеріалів”

Археологічні знахідки стародавніх забарвлених текстильних матеріалів. Стародавні способи вибілювання лляних тканин.

2. Природні барвники

Природні барвники, які використовувались в давнину для фарбування тканин. Стародавні прийоми фарбування лляних, бавовняних, шовкових, вовняних тканин.

3. ^ Сучасний стан опоряджувального виробництва

Перехід до капіталістичного текстильного виробництва. Сучасний стан опоряджувального виробництва.

^ ТЕМА 2 Загальні уявлення про полімери, природні та хімічні волокна та вироби із них

4. Загальні уявлення про полімери

Поняття про мономери і полімери. Природні та синтетичні полімери. Карболанцюгові та гетероланцюгові полімери.

^ 5. Основні характеристики полімерів

Ступінь полімеризації, полідисперсність, гнучкість макромолекулярного ланцюга. Особливості властивостей полімерів у порівнянні з низькомолекулярними сполуками.

^ 6. Основні види природних і хімічних волокон.

Основні види природних і хімічних волокон.

7. Ткацьке, трикотажне виробництво. Неткані матеріали.

Ткацьке, трикотажне виробництво. Неткані матеріали.

ТЕМА 3. Підготовка текстильних матеріалів до фарбування

8. Підготовка текстильних матеріалів до фарбування

Мета стадії підготовки. Операція вибілювання. Особливості підготовки до фарбування бавовняних, білкових матеріалів і матеріалів із хімічних волокон.

ТЕМА 4. Барвники в текстильній промисловості

9. Барвники та їх застосування

Барвники, які використовуються в текстильній промисловості. Барвники, які використовувались для фарбування одягу в глибоку давнину.

10. ^ Класифікація барвників

Вимоги до барвників. Хімічна та технічна класифікація барвників. Водорозчинні барвники, їх структура. Водонерозчинні барвники, їх структура та методи застосування. Методи синтезу барвників на волокнистому матеріалі.

ТЕМА 5. Колорування волокнистих матеріалів

11. Фарбування текстильних матеріалів.

Загальні положення теорії фарбування. Обладнання, яке використовується для фарбування. Фарбування водорозчинними барвниками. Фарбування водонерозчинними барвниками. Фарбування барвниками, що синтезуються на волокні.

12. ^ Вибивання текстильних матеріалів.

Методи і способи вибивання. Види вибивання: пряме, витравне, резервне. Загустки та загусники. Види загусників. Вибивання на текстильних матеріалах різної природи.

тема 6. Заключне опорядження волокнистих матеріалів

13. Заключне опорядження текстильних матеріалів.

Мета стадії заключного опорядження. Заключне опорядження загального та спеціального призначення.

ТЕМА 7. Підготовка целюлозних текстильних матеріалів до фарбування та вибивання

14. Розшліхтовування.

Призначення операції. Способи розшліхтовки.

15. Відварювання.

Мета операції відварювання в лужних розчинах.

16. Вибілювання волокнистих матеріалів.

Вибілювання гіпохлоритом натрію. Вибілювання хлоритом натрію.

Вибілювання перекисом водню. Використання інших пероксидних сполук для вибілювання.

Використання оптично вибілюючих речовин.

17. Вибілювання виробів з льону

Механізм очищення лляних волокон, відварювання та вибілювання пряжі та тканин.

18. Мерсеризація.

Мета процесу та його сутність.

тема 8. Підготовка до фарбування та вибивання вовняних, шовкових та синтетичних текстильних матеріалів.

19.Підготовка до фарбування вовняних матеріалів

Мета і сутність підготовчих операцій вовняних тканин.

20. Підготовка до фарбування шовкових тканин

Мета і сутність операцій знеклеювання, обважнення, оживлення, вибілювання шовкових тканин.

21. Підготовка до фарбування текстильних матеріалів із синтетичних волокон.

Операція видалення замаслювача, шліхти та випадкових забруднювачів.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

 1. Поняття про мономери і полімери.

 2. Природні та синтетичні полімери.

 3. Карболанцюгові та гетероланцюгові полімери.

 4. Основні характеристики полімерів.

 5. Особливості властивостей полімерів у порівнянні з низькомолекулярними сполуками.

 6. Вимоги, що ставляться до волокноутворюючих полімерів.

 7. Методи формування хімічних волокон: із розчинів полімерів та із розплавів.

 8. Основні види текстильних волокон: природні та хімічні.

 9. Основні види хімічних волокон.

 10. Вироби з хімічних волокон. Волокна текстильного, технічного і спеціального призначення.

 11. Ткацьке, трикотажне виробництва та виробництво нетканих матеріалів.

 12. Мета та засоби опоряджувального виробництва.

 13. Основні стадії опоряджувального виробництва.

 14. Стадія підготовки текстильних матеріалів до фарбування. Її мета.

 15. Підготовка до фарбування бавовняних матеріалів.

 16. Вибілювання текстильних матеріалів різної природи.

 17. Особливості підготовки до фарбування льону.

 18. Особливості підготовки до фарбування вовни

 19. Особливості підготовки до фарбування шовку.

 20. Особливості підготовки до фарбування текстильних матеріалів із хімічних волокон.

 21. Загальні принципи фарбування текстильних матеріалів.

 22. Фарбування водорозчинними барвниками.

 23. Фарбування водонерозчинними барвниками.

 24. Фарбування барвниками, які синтезуються на волокні.

 25. Види та способи вибивання.

 26. Загустки та загусники.

 27. Класифікація загусників.

 28. Заключне опорядження. Мета цієї стадії.

 29. Заключне опорядження загального призначення.

 30. Заключне опорядження спеціального призначення.

 31. Операція стабілізації для тканин із синтетичних ниток.

 32. Природні барвники, які використовувались в давнину.

 33. Створення промисловості синтетичних барвників.

 34. Барвники, які використовуються в текстильній промисловості.

 35. Вимоги до текстильних барвників.

 36. Хімічна та технічна класифікація барвників.

 37. Водорозчинні барвники, їх структура.

 38. Водонерозчинні барвники, їх структура.

 39. Органічні та неорганічні пігменти.
^

структура екзаменаційного білету

міністерство освіти і науки україни
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА

ДИЗАЙНУ


^ КАФЕДРА ОПОРЯДЖУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА


Затверджено

Ректор КНУТД

_____________І.М. Грищенко

“______”____________2011 р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

зі спеціальності 6.05130115 «Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва»


Варіант № _ххх_
Зміст білету


 1. Поняття про мономери і полімери


2. Мета та засоби опоряджувального виробництва.

Затверджено на засіданні кафедри Опоряджувального виробництва

протокол № 6 від «15» лютого 2011 року


Зав. кафедри _________проф. Романкевич О.В.
^

критерії оцінювання відповідей (за шкалою естs)Оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні здійснюється за 100-бальною шкалою.

Особи, знання яких, за фахове вступне випробування, було оцінено балами нижче встановленого рівня (нижче 60 балів), до участі в конкурсі не допускаються.

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

90-100 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання при розгляданні поставленого питання.

75-89 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, припустився незначної помилки при розгляданні поставленого питання, показав у цілому задовільні знання та припустився несуттєвої помилки.

60-74 балів — абітурієнт дав неповну відповідь на запитання, не дав відповідної аргументації, показав незадовільні знання при розгляданні поставленого питання 

1-59 балів — абітурієнт не дав відповіді на поставлене запитання.


^ УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу комісії залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балової включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 5 балову та в шкалу за системою ECTS у такий спосіб: 

Оцінка за баловою шкалою

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90—100

5 (відмінно)

А

82-89

4 (добре)

В

75-81

4 (добре)

С

67-74

3 (задовільно)

D

60-66

3 (задовільно)

E

1-59

2 (незадовільно)

FX, F

^ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов: Учеб. для вузов в 3-х т.- М. 2000-2001.

 2. Кричевский Г.Е. и др.: Химическая технология текстильных материалов: М. Легпромбытиздат. 1985. 640 с.

 3. Садов Ф.И. и др. Химическая технология волокнистых материалов.: М. Легкая индустрия. 1968. 784 с.

 4. Андросов В.Ф. и др. Синтетические красители в текстильной промышленности: М. Легкая индустрия . 1968. 399 с.

 5. Тебляшкіна Л.І. Технологія опоряджувального виробництва: Навч.посібн. К. Кондор. 2005. 278 с.

 6. Терентьев А.П. и др. Химическая литература и пользование ею: М. Химия. 1964. 320 с.

 7. Тагер А.А. Физико-химия полимеров: М. Химия. 1968. 530 с.

 8. Роговин З.А. Основы химии и технологии химических волокон:

в 2-х томах. М. Химия. 1964.

 1. Глубиш П.А. Хімічна технологія текстильних матеріалів. (Завершальне оброблення): К. Арістей. 2005. 300 с.

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає для використання та неухильного виконання лист Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до відома та належного реагування лист Міністерства освіти...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 12. 12 №1/9-938 „Про забезпечення безпечних умов навчання і виховання”...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconКонкурс для школярів: 12-17 років (7-11 класи) «Молодь тестує якість»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки закарпатської

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов