Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» icon

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»НазваПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»
Дата конвертації07.01.2013
Розмір307.9 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД


______________І.М. Грищенко

«____»__________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬна здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»РЕКОМЕНДОВАНО

вченою радою факультету

^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

технологічного обладнання та

метрології, стандартизації

систем управління

та сертифікації

від «18» січня 2012 р.

від «10» січня 2012 р.

Протокол № 8

Протокол № 8
Декан факультету ТОСУ

__________Коньков Г.І.

«___»________2012 р.

Київ – 2012


Зав. кафедрою МСС

__________Зенкін А.С.

«_____»___________2012 р.

ВСТУП^ Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та проходження конкурсу.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння дициплін передбачених навчальним планом для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі технічних,метрологічних та психолого-педагогічних наук.

Завдання до фахового вступного випробування студентів, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта. Метрологія стандартизація та сертифікація в машинобудуванні» містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату з вищевказаної спеціальності:

 • Основи метрології та вимірювальної техніки;

 • Електричні методи та засоби вимірювань;

 • Базові технології;

 • Взаємозамінність та технічні вимірювання;

 • Технологічна підготовка виробництва.

 • Педагогіка, психологія. Методика професійного навчання

Фахове вступне випробування зі спеціальності - це комплексне кваліфікаційне ви­пробування, мета якого полягає у перевірці знань та практичних навичок студентів з дисциплін, що відносяться до циклу фундаментальних та про­фесійно-орієнтованих.

Під час підготовки до іспиту студентам рекомендується повторити матеріал прослуханих лекцій у тому ж порядку, в якому він викладався під час навчання. Бажано проглянути конспекти лекцій по прослуханих учбових курсах, ознайомитися в відповідними розділами підручників та іншої спе­ціальної літератури. Для відновлення навичок практичної роботи рекоменду­ється проглянути методичні матеріали по виконанню лабораторних і практи­чних робіт, технічні описи по експлуатації засобів вимірювальної техніки т.п. В разі необхідності можна з дозволу викладачів, відповідальних за учбові курси, повторно виконати деякі лабораторні чи практичні роботи. Нижче наведені основні питання, що складають зміст екзаменаційних білетів і по­винні бути вивчені студентами. Поряд даються посилання на літературу, за допомогою якої студенти можуть вивчити ці питання. По більшості питань наведено кілька посилань. Обов’язковим є ознайомлення з одним із джерел. Разом з тим рекомендується ознайомитись з кількома джерелами, щоб створити уявлення про різні варіанти опису питання.
^

Орієнтовний перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробування
 1. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


Основи метрології та вимірювальної техніки – дисципліна, яка вивчає основні підходи, необхідні для вибору, створення та експлуатації засобів вимірювання, а також інформаційного та метрологічного забезпечення систем автоматизації. В результаті вивчення основ метрології та вимірювальної техніки студент повинен знати основи метрології та метрологічного забезпечення систем автоматизації, принципи побудови та функціонування автоматизованих засобів інформаційного забезпечення систем автоматизації, методи визначення та нормування основних метрологічних характеристик типових засобів контролю, вміти визначати статичні, динамічні і метрологічні характеристики засобів вимірювань, вибирати методи і засоби вимірювань, необхідні для інформаційного та метрологічного забезпечення систем автоматизації.

1. Поняття про вимірювання.

 1. Принципи, види та методи вимірювань. Класифікація вимірювань.

 2. Еталони та міри фізичних величин.

 3. Похибки вимірювань. Систематизація похибок вимірювань.

 4. Випадкові похибки, функції їх розподілу.

 5. Методичні похибки та способи їх виявлення та обліку.

 6. Прямі вимірювання. Форми представлення результатів.

 7. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями.

 8. Методика обробки результатів опосередкованих вимірювань.

 9. Засоби вимірювальної техніки та їх основні характеристики і параметри.

11.Похибки засобів вимірювань. Класифікація похибок.

12.Класи точності засобів вимірювань.

13.Нормування метрологічних характеристик засобів вимірювань.

14.Оцінювання сумарної похибки ЗВТ за складовими.

15.Структурний аналіз ЗВТ.

16.Імовірнісна та інформаційна теорія похибок вимірювань.

17.Методи підвищення точності ЗВТ.

18.Вимірювальні сигнали, їх види.

19.Мостові та компенсаційні методи вимірювань.

20.Динамічні вимірювання.Способи опису динамічних властивостей ЗВТ.

21.Метрологічна діяльність в Україні.

22.Система державних випробувань та сертифікації .

23.Методи передавання розмірів фізичних величин. Повірочні схеми.

24.Державна система забезпечення єдності вимірювань.

25.Зміст методик виконання вимірювань. Способи регламентації таких методик

26.Державні випробування засобів вимірювань.

27.Повірка, ревізія та експертиза засобів вимірювань.

^ 2.ЕЛЕКТРИЧНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ

До головних напрямів цього розділу входять:принципи дії, параметри та характеристики вимірювальних приладів; методи і засоби вимірювань, побудова, класифікація та основні характеристики; аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі, принципи побудови, призначення, області застосування, параметри; цифрові методи та засоби вимірювання.

1.Загальні відомості, класифікація та структурні схеми АВП.

 1. Основні характеристики аналогових АВП.

3.Електромеханічні перетворювачі і прилади. Загальні властивості та еле­менти.

4.Вимірювальні прилади магнітоелектричної системи. Їх принцип дії, вимірювальні схеми та основні властивості.

5.Вимірювальні прилади електродинамічної системи. Їх принцип дії, вимірювальні схеми та основні властивості.

6.Вимірювальні прилади електростатичної системи. Їх принцип дії, вимірювальні схеми та основні властивості.

7.Вимірювальні прилади електромагнітної та феромагнітної системи. Їх принцип дії, конст­рукції, вимірювальні схеми та основні властивості.

8.Реєструвальні аналогові вимірювальні прилади. Їх структурні схеми, загальні вузли, похибки. Способи реєстрації вимірювальної інформації.

9.Аналогові вимірювальні прилади слідкуючого статичного зрівноваження. Рівняння перетворення, основні властивості та похибки.

10.Аналогові вимірювальні прилади слідкуючого астатичного зрівноважен­ня. Рівняння перетворення, основні властивості та похибки. Автоматичні мости для вимірювання температури.

11.Електронні аналогові вимірювальні прилади. Їх основні властивості.

12.Електронні осцилографи. Їх принцип дії, основні характеристики та використання для вимірювання фізичних величин.

13.Масштабні перетворювачі (резистивні та трансформаторні дільники, вимірювальні підсилювачі).

14.Методи і засоби вимірювань напруг і струмів.

15.Методи і засоби вимірювань параметрів електричних кіл із зосеред­женими і розподіленими параметрами.

16.Методи і засоби вимірювань потужності і енергії в електричних колах.

17.Методи і засоби вимірювань часових інтервалів, частоти, фазових зсувів, форми сигналів, їх спектрів;

18.Вимірювання магнітних величин.

19.Основні поняття цифрової вимірювальної техніки.

20.Класифікація цифрових вимірювальних приладів.

21.Цифрові методи та засоби вимірювання часових інтервалів, частоти, фазових зсувів.

22.Цифрові методи та засоби вимірювання напруги, струму

23.Цифрові методи та засоби вимірювання потужності

24.Цифрові методи та засоби вимірювання характеристик форми кривої електричних сигналів, зосереджених параметрів електрорадіокіл.

^ 3.БАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Базові технології – дисципліна, яка вивчає основні технологічні процеси в машинобудуванні. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні фізико-технічні та нормативні підходи до вибору методів вимірювання та вимірювальних приладів широкої гами технологічних параметрів, які в найбільшій мірі задовольняють вимогам оптимізації технологічних процесів, принципи побудови та функціонування основних типів засобів інформаційного забезпечення систем автоматизації, вміти визначати метрологічні характеристики засобів технологічного контролю.

1.Машинобудування і його роль у суспільному поділі праці. Роль і місце машинобудування на сучасному етапі.

2.Машинобудування. Визначення, розподіл галузей машинобудування на групи.

3.Технологічний процес. Технологічна операція. Класифікація технологічних операцій залежно від засобів праці, які використовуються.

4.Ливарне виробництво. Виробництво чавуну і сталі.

5.Стадії конструювання машин. Типова технологічна документація універсального призначення. Види графічних і текстових документів.

6.Обробка металів тиском. Обладнання та технології, що застосовуються. Ковка та штампування. Попередня обробка кованих заготовок.

7.Види і способи виготовлення заготовок. Ливарне виробництво. Відливки з чорних та кольорових металів.

8.Обробка металів різанням. Основні види.

9.Види токарних різців та поверхні, які ними обробляються.

10.Головний рух, рух подачі та припуск при обробці на фрезерних верстатах.

11.Види різьб, їх призначення і класифікація. Нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби.

12.Ливарне виробництво. Основні дільниці ливарного цеху. Основні види та технології лиття. Попередня обробка литих заготовок.

13.Попередження температурних деформацій при обробці металів різанням.

14.Машинобудування. Типи виробництва. Класифікація і визначення.

15.Головний рух, рух подачі та припуск при обробці на шліфувальних верстатах.

16.Точність виготовлення виробів та засоби її забезпечення у виробництві. Похибки виробництва деталей і методи забезпечення заданої точності. Технологічні фактори, що викликають похибки при механічній обробці.

17.Головний рух, рух подачі та припуск при обробці на токарних верстатах.

18.Критерії працездатності елементів конструкцій. Класифікація деталей машин.

19.Ливарне виробництво. Виробництво кольорових металів та сплавів.

20.Виробнича структура підприємства машинобудування. Виробничий процес та загальні принципи його організації.

21.Машинобудування. Класифікація машин за призначенням. Основні характеристики і параметри машин і приладів.

22.Структура машинобудівного комплексу. Основні ознаки, що характеризують підприємство.

23.Формоутворення сферичних поверхонь.

24.Ділильна головка, та її використання на фрезерних верстатах.

25.Обробка осьових отворів в тілах обертання.

26.Виготовлення деталей призматичної форми.

27.Формоутворення циліндричних поверхонь.

28.Види фрез та поверхні, які ними обробляються.

29.Процеси управління якістю виробів машинобудування. Показники якості машин.

30.Виготовлення деталей з листкового металу.


^ 4.ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Взаємозамінність та технічні вимірювання – дисципліна, яка вивчає методи забезпечення взаємозамінності, і її метрологічні основи, методи вимірювання і контролю стосовно до сучасних виробів машинобудування.В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: чинні стандартні системи допусків і посадок, принципи їх побудови. Вони повинні ясно уявляти способи контролю, встановлених ними відхилень, тобто знати технічні вимірювання, методи і засоби контролю розмірів.

1. Основні поняття про взаємозамінність і системах допусків і посадок гладких елементів деталей.

2.Терміни та визначення. Види і ступінь взаємозамінності. Зв'язок взаємозамінності з організацією виробничого процесу і експлуатацією машин і обладнання.

3.Номінальні розміри. Ряди переважних чисел. Нормальні лінійні розміри. Дійсні розміри, визначені з допустимою похибкою. Граничні розміри і граничні відхилення.

4. Загальноприйняті системи створення посадок; система отвору і система вала. економічність кожної з систем в залежності від конструктивних особливостей складової одиниці. Умовні позначення граничних відхилень на схемах і кресленнях.

5.Система отвору і система вала: діапазони розмірів Основні відхилення отвору і вала. Нормальні умови вимірювання.

6. Посадки. Три групи посадок. Посадка з зазором. Метод розрахунку посадок з зазором. Посадки з натягом. Метод розрахунку посадок з натягом. Перехідні посадки.

7. Буквені позначення відхилень і допусків форми та розташування поверхонь. Позначення квалітетів, полів допусків і посадок на кресленнях. Вибір посадок в залежності від умов експлуатаційного призначення з'єднання.

8.Розрахунок гладких калібрів для контролю циліндричних валів і отворів. Методи і засоби контролю гладких циліндричних деталей.

9.Калібри і їх класифікація. Правила користування калібрами. Принципи конструювання калібрів. Допуски на виготовлення і знос калібрів. Маркування калібрів.

10.Допуски і посадки підшипників кочення та ковзання. Терміни та визначення. Основні вимоги, пред’являємо до роботи підшипників кочення і ковзання. Класи точності підшипників кочення і їх вибір.

11.Розрахунок посадок підшипників кочення, виходячи із функціонального призначення, режиму роботи і особливих вимог до підшипника. Умовні позначення посадок підшипників кочення на складальних кресленнях.

12. Нормування, методи і засоби контролю відхилення форми, розташування, хвилястості і шорсткості поверхні деталей і виробів. Терміни та визначення. 13.Класифікація відхилення геометричних параметрів деталей. Позначення на кресленнях відхилень форми і розташування поверхонь.

14.Шорсткість поверхні. Параметри шорсткості і Їх визначення. Базова довжина. Напрямок нерівностей. Позначення шорсткості на кресленнях.

15.Вплив відхилень геометричних параметрів на взаємозамінність деталей, збереження точності в процесі експлуатації, зносостійкість, утомленості міцності, корозійну стійкість, вібрацію і інші показники якості.

16.Вибір і позначення допустимих відхилень форми, розташування, хвилястості і шорсткості поверхонь в залежності від експлуатаційного призначення деталей. Методи і засоби контролю відхилення форми ,розташування і шорсткості поверхонь.

17.Методи і засоби контролю конічних з’єднань. Терміни та визначення. Основні експлуатаційні вимоги до конічних з"єднань машин. Елементи конусів. Номінальний конус та номінальні розміри конуса. Реальний конус та реальні розміри конуса. Допуски конусів. Конічні посадки.

18.Різьба і різьбові з’єднання. Методи і засоби контролю. Терміни та визначення. Основні експлуатаційні вимоги до різьбових з’єднань. Різьба метрична - профіль, діаметри, основні розміри, допуски.

19.Прийняті поля допусків і посадок різьбових з’єднань . Посадки з зазором, з натягом і перехідні. Класи і ступінь точності різьб. Довжина згвинчування. Позначення допусків і посадок метричних різьб .

20. Коротка характеристика і допуски трапецеїдальної, упорної, круглої і конічної різьб. Методи і засоби контролю різьби. Калібри для контролю різьби.

21.Методи і засоби контролю шпонкових і шліцьових з’єднань. Основні експлуатаційні вимоги до шпонкових і шліцьових з’єднань. Стандартизовані розміри шпонок і перерізів пазів: призматичних, клинових, сегментних, тангенціальних нормальних і тангенціальних посилених.

22.Допуски і посадки, встановлені для призматичних і сегментних шпонкових з’єднань. Контроль шпонкових з’єднань.

23.Допуски і посадки шліцьових з’єднань з прямобічним профілем зубців. Методи центрування. Схеми розміщення полів допусків валів і втулок і нецентруючих діаметрів.

24.Рекомендації по контролю шліцьових з’єднань. Комплексні калібри для контролю шліцьових валів і втулок. Визначення розмірів робочої частини калібрів і допусків.

25.Позначення допусків і посадок шпонкових з’єднань на кресленнях. Позначення допусків і посадок шліцьових з’єднань на кресленнях.

26.Загальна характеристика методів розрахунку розмірних ланцюгів. Пряма та зворотна задачі. Розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозамінності (максимум-мінімум) та ймовірнісним методом.

27.Основні норми взаємозамінності Методи і засоби контролю зубчастих коліс і передач. Основні експлуатаційні і точності вимоги до зубчастих передач. Нормативні похибки зубчастих передач. Методи і засоби контролю зубчастих коліс і передач.

28.Універсальні вимірювальні засоби. Класифікація універсальних вимірювальних засобів. Механічні інструменти і прилади. Оптикомеханічні і оптичні прилади.

29.Автоматизація контролю розмірів і її значення. Засоби для активного контролю. Поняття про самоналагоджуванні і адаптивні вимірювальні системи.

30.Вибір вимірювальних засобів в залежності від точності деталей і інших чинників. Допустимі похибки вимірювання. Встановлення приймальних границь. Виробничий і гарантійний допуски. Профілактика розмірного браку.


^ 5.ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА

Технологічна підготовка виробництва - дисципліна, яка вивчає загальні методи забезпечення технологічності конструкції виробу, принципи та основні етапи розробки технологічних процесів, загальні правила розробки технологічної документації при проектуванні технологічних процесів.

1. Роль і стадії технологічної підготовки виробництва в підвищенні ефективності роботи підприємства.

2. Системи стандартів, що регламентують процес технологічної підготовки виробництва.

3. Технологічна стандартизація і уніфікація.

4. Постановка продукції на виробництво. Сертифікація виробництва.

5. Завдання, що вирішує технологічна підготовка виробництва нових виробів.

6. Загальні правила забезпечення технологічності конструкції виробу.

7. Основний зміст відробітку конструкції виробу на технологічність на різних стадіях розробки конструкторської документації.

8. Розробка мережевого графіку технологічної підготовки виробництва.

9. Основні етапи розробки типових технологічних процесів

10. Основні етапи розробки групових технологічних процесів.

11. Правила організації групового виробництва.

12 .Технологічна документація при проектуванні технологічних процесів.

13. Розрахунок собівартості виготовлення партії деталей, визначувана при проектуванні технологічного процесу.

14. Правила складання технологічних карт.

15. Системи організації технологічної підготовки виробництва.

16. Принципи розробки технологічних процесів.

17. Поняття резерву технологічної точності (резерву якості).

18. Принципи організації виробничого процесу.

19. Організаційно-економічні шляхи|дороги| прискорення технологічної підготовки виробництва.

20. Етапи розробки технологічної підготовки виробництва.

21. Нормалізація технологічних процесів.

22. Техніко-економічний аналіз і обгрунтування вибору ресурсозберігаючого технологічного процесу.

23. Складання технічного завдання.

24. Розрахунок технічної пропозиції.

25. Ескізний і технічний проект.

26. Основне завдання технологічної підготовки виробництва.

27. Вибір технологічного обладнання.

28. Централізована система організації технологічної підготовки виробництва.

29.Децентралізована система організації технологічної підготовки виробництва.

30. Методика визначення технологічної собівартості та вибору оптимального технологічного варіанту.

31. Основнi завдания та органiзація проектних робiт.

32. Інтегрована проектно-технологiчна пiдготовка виробництва.

33. Органiзацiйнi системи технологічної підготовки виробництва.

34. Регламентація технологічної підготовки виробництва.

35. Система комплексної підготовки виробництва.

36.Організація науково-технічних досліджень і конструкторської підготовки виробництва.

37.Проектно-конструкторська підготовка виробництва.

38.Технологічна і екологічна підготовка виробництва.

39.Порядок формування та застосування документації на методи та засоби технологічної підготовки виробництва.

40.Напрями прискорення комплексної підготовки виробництва.

41.У чому полягає суть комплексної підготовки виробництва до зміни продукту і які її складові?

42.Основна мета і завдання наукової підготовки виробництва.

43.Які основні етапи науково-дослідних робіт?

44.Розкрийте сутність дослідно-конструкторських робіт та їх узагальнені етапи.

45.Яка мета технічної підготовки виробництва нової продукції для підприємств, що працюють в умовах ринку?

46. Назвіть етапи науково-технічної підготовки виробництва на підприємствах машинобудування.

47.Розкрийте етапи конструкторської підготовки виробництва.

48.Перелічіть та охарактеризуйте основні етапи технологічної підготовки виробництва.

49.Що передбачає організація управління технологічною підготовкою виробництва?

50.Завдання та етапи екологічної підготовки виробництва.


^ 6. ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ.

Питання з вікової психології передбачають знання особливостей психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя. Метою питань з педагогіки є перевірка знань студентів про закономірності цілі, принципи змісту, методів і форм навчання й виховання. Контролю і оцінки знань. Наведені питання дібрано з урахуванням специфіки навчальної діяльності інженера-педагога, які включають два компоненти – інженерно-технічний і педагогічний.


1.Методика підготовки та проведення лабораторно-практичних робіт зі спеціальних дисциплін метрологічного профілю.

2.Поняття методичної діяльності, її основні характеристики.

3.Постановка дидактичних цілей виробничого навчання.

4.Підготовчий період виробничого навчання у ПТНЗ метрологічного профілю, його цілі та завдання.

5.Застосування словесних та наочних методів навчання при вивченні нового матеріалу до спеціальних дисциплін метрологічного профілю.

6.Постановка виховних та розвиваючих цілей професійного навчання метрологів.

7.Міжтемні зв’язки, їх типи.

8.Форми організації процесу навчання у професійно-технічних навчальних закладах.

9.Структура навчального плану підготовки робітників метрологічного профілю.

10.Методи побудови плану тексту.

11.Навчально-виробничі майстерні в ПТНЗ метрологічного профілю. Загальні вимоги до навчально-виробничих майстерень метрологічного профілю.

12.Поняття опорного конспекту, вимоги та способи його дозування.

13.Теорії розвитку людини.

14.Біогенетичні теорії вікового розвитку та їх представники.

15.Вікова періодизація психічного розвитку.

16.Поняття вікової кризи.

17.Методи вікової психології. Розвиток. Формування. Становлення.

18.Початковий розвиток особистості на етапі раннього дитинства.

19.Психологічні особливості підлітка.

20.Психологічні особливості юнацтва.

22.Вікові особливості інтелектуальної діяльності.

23.Вікові особливості інтелектуальної діяльності.

24.Психологія пізнавальної діяльності.

25.Методи активізації пізнавальної діяльності.

26.Акселерація та ретардація.

27.Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості.

28.Класифікація методів навчання.

29.Традиційні методи навчання.

30.Форми організації навчання.

31.Урок: типи і структура.

32.Контроль і оцінка знань учнів.

33.Види, форми й методи контролю та оцінки підготовленості учнів.

34.Суть процесу виховання.

35.Характеристика принципів виховання.

36.Основні вимоги принципів виховання.

37.Основні напрями виховання.

38.Поняття про методи виховання та їх класифікація.

39.Методи безпосереднього виховного впливу.

40.Сутність самовиховання.

41.Методи самовиховання.


Критерії оцінювання відповідей

Повнота і правильність відповіді на кожне питання оцінюється членами екзаменаційної комісії з розрахунку 25 балів. Потім ці бали сумуються і за загальною сумою визначається оцінка за наступною шкалою:

Разом


100 балів

90-100 – Відмінно


75-89 – Добре

60-74 – Задовільно

35 -59 – Незадовільно

1 -34 – Незадовільно

А

ВС


DE

FX

F

Оцінку „відмінно”, за шкалою ECTS – А (див. Шкалу оцінок), отримує студент за глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому він легко орієнтується, понятійного апарату, за уміння висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний виклад відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.

Оцінку „добре”, за шкалою ECTS – В, отримує студент за повне засвоєння навчального матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування в вивченому матеріалі, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі неточності (похибки), нечіткі формулювання закономірностей тощо. Відповідь студента повинна будуватись на основі самостійного мислення.

Оцінку „добре”, за шкалою ECTS – С, отримує студент за правильну відповідь з двома-трьома суттєвими помилками.

Оцінку "задовільно", за шкалою ECTS – D, заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та практичної діяльності за професією. Як правило, відповідь студента будується на рівні репродуктивного мислення, студент слабо знає структуру навчального матеріалу, допускає помилки у відповіді, вагається при відповіді на видозмінене запитання, разом з тим студент володіє знаннями, що дозволяють йому під керівництвом викладача усунути неточності у відповіді.

Оцінку "задовільно", за шкалою ECTS – E, заслуговує студент за неповне опанування програмного матеріалу, але отримані знання відповідають мінімальним критеріям оцінювання.

Оцінка „незадовільно”, за шкалою ECTS – FX, виставляється, коли студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено викладає матеріал. Як правило, оцінка "незадовільно" виставляється студенту, який не може продовжити навчання без додаткових знань з курсу.

Оцінка „незадовільно”, за шкалою ECTS – F, виставляється студенту за повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу, або відмову від відповіді і передбачає повторне навчання студента з фахових дисциплін, що виносяться на вступний іспит.


Рекомендована література


^ 1. Підручники та учбово-методичні видання

Основи метрології та вимірювальної техніки. Електричні методи та засоби вимірювань

 1. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника: Учебное пособие. –М. :Высшая школа, 1991. –384 с.

 2. Аналоговые электроизмерительные приборы. Учебн. пособие для студ. вузов /Под ред. Е.А.Бишард, Энергия, 1991, - 490 с.

 3. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. –М. Высшая школа, 1982. –223 с.

 4. Бурдун Г.Д. и Марков Б.Н. Основы метрологии. -М. :Изд-во стандартов. 1985.

 5. Величко О.М. та інш. Основи метрології та метрологічної діяльності. [Навч. посібник для студентів вузів].- К.[Укр УНЦ] , 2000.-225с.

 6. Вострокнутов Н.Н. Цифровые измерительные устройства: теория погрешностей, испытания, поверка. - М.: Энергоатомиздат, 1990.-208с.

 7. Евтихиев Н.Н. и др. Измерение электрических и неэлектрических величин. –М.: Энергоатомиздат, 1990. –352 с.

 8. Измерения в электронике: Справочник/ В.А.Кузнецов и др.; - М. :Энергоатомиздат, 1987. – 512 с.

 9. Коваленко І.О., Коваль А.М. Метрологія та вимірювальна техніка. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001, -652 с.

 10. Кончаловский В.Ю. Цифровые измерительные устройства. –М. :Высшая школа. 1981. –335 с.

 11. Малиновский В.Н. Электрические измерения. –М. :Энергоатомиздат, 1985.   432 с.

 12. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу “Аналогові вимірювальні прилади”. Укладач Войченко Г.І. -К.: КДУТД, 2001, -40 с.

 13. Практикум з курсу “Аналогові вимірювальні прилади”. Укладачі Г.І. Войченко, В.М. Павленко -К.: КДУТД, 2001, -131 с.

 14. Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств.— М.: Энергия, 1968.—С. 248.

 15. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые). 5-е издание. –К.: Вища школа, 1986. –504 с.

 16. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. –Вища школа, 1976, 432 с.

 17. Основы автоматизации измерений: Учебное пособие, В.Б.Коркин, Т.В.Григорьянц, Э.Ф.Макаров и др. –М. :Издательство стандартов, 1991.   256 с.

 18. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов /Б.Я.Авдеев и др. – 6-е изд., -Л.:Энергоатомиздат, 1987. – 480 с.

 19. Основи метрології та електричні вимірювання у прикладах і задачах: Навчальний посібник для студентів електротехнічних спеціальностей/ Бондаренко В.І. та інші, ХПІ- 2-е вид.- К., 1995. -160с.

 20. Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювання неелектричних величин.  Львів. :Видавництво держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 2000, -360 с.

 21. Практикум з курсу “Цифрові вимірювальні прилади”. Укладач Войченко Г.І. -К.: КДУТД, 2001, -103 с.

 22. Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства: учебник для вузов.- 2-е изд., -М.: Высшая школа, 1981.- 335с.

 23. Электрические измерения /Под ред. В.Н.Малиновского. –М.: Энергоатомиздат, 1985. -416 с

 24. Электрические измерения. Общий курс. Изд. 4-е. Под ред. Фремке А.В. –Л. «Энергия», 1973. –424 с.

 25. Электрические измерения неэлектрических величин./Под ред. П.В.Новицко­го. Изд. 5-е, Л., 1975. –576 с.

 26. Цветков Э.И. Процессорные измерительные устройства. -Л.: 1989, -224 с.

 27. Алиев Т.М., Сейдель Л.Ф. Автоматическая коррекция погрешностей цифровых измерительных приборов. М. - Энергия, 1975.

 28. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А и др. Итерационные методы повышения точности измерений. М. :Энергоатомиздат, 1986. –169с.

 29. Бромберг Э.М., Куликовский К.Л. Тестовые методы повышения точности измерений. –М. :Энергия, 1978. –176 с.

 30. Земельман М.А. Автоматическая коррекция погрешностей измерительных устройств. .  М.: Издательство стандартов, 1972. – 199 с.

 31. Туз Ю.М. Структурные методы повышения точности измерительных устройств. –К. :Вища школа, 1976. – 127 с.

 32. Алиев Т.М. и др. Системы отображения информации: Учебное пособие для студентов вузов –М. :Высшая школа. 1988. –223 с.

 33. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах.-2-е изд.- .- М.: Энергоатомиздат, 1988,- 304с.

 34. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные схемы. –М.: Горячая линия – Телеком, 2000. –336 с.

 35. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство.-М.: Мир, 1982.- 512с.

 36. Шило В. Л. Функциональные аналоговые интегральные микросхемы.—М. :Радио и связь. 1982—126 с.

 37. Щербаков В.И. и Грездов Г.И. Электронные схемы на операционных усилителях. К.-Техніка, 1983.

 38. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 2-х томах. Пер. с англ. –М. :Мир. 1983.  598 с.

 39. Мирский Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах. -М. : Радио и связь, 1984.  176 с. (1987. –159 с.)

 40. Мелик-Шахназаров А.М., Маркатун М.Г., Дмитриев В.А. Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами. –М.: Энергоатомиздат, 1985. –240 с.

 41. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC: Пер. с англ. /Под ред. У.Томпкинса и др. –М. :Мир, 1992. –592 с.

 42. Аш Ж. и др. Датчики измерительных систем: В 2-х кн. /Пер. с фр. –М.: Мир. 1992. –480 с.

 43. Вульверт Дж. Датчики в цифровых системах. /Пер. с англ. –М. : Энергоатомиздат, 1981. –200 с.

 44. Безикович А.Я. и др. Автоматизация поверки электроизмерительных приборов. –Л. :Энергия, 1976. –215с.

 45. Владимиров В.Л. и др. Методы и алгоритмы автоматизированной поверки средств измерений электрических величин с кодовым выходом. –М.: Издательство стандартов, 1989. – 145 с.

 46. Жутовский В.Л. Испытания средств измерений. Организация и порядок проведения: Справочное пособие. –М.: Изд-во стандартов, 1991. – 96 с.

 47. Коркин В.Б. и др. Основы автоматизации измерений. Издательство стандартов, 1991, -256 с.

 48. Малинский В.Д. и др. Испытания аппаратуры и средств измерений на воздей­ствие внешних факторов: Справочник: -М. Машиностроение, 1993. – 576 с.

 49. Любимов Л.И., Форсилова И.Д. и др. Поверка средств электрических измерений. –Л. :Энергоатомиздат, 1987. –294 с.

 50. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники. /Г.П.Богданов и др.; Под ред. В.А.Кузнецова – М. : Радио и связь, 1990. –238 с.

 51. Саранча Г.А. "Метрологія і стандартизація" - підручник. К.: Вид-во "Либідь", 1997 -190с.

 52. Саранча Г.А. ""Стандартизация , взаимозаменяемость и техническое измерения" М.: Изд -во стандартов ,1991 - 344с.

 53. 4. Саранча Г.А. "Метрологія, стандартизація та управління якістю" К.: Вид-во "Либідь" 1993 - 254с.


Базові технології

 1. Вареина Л.И., Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства. – М.: Академия, 2006. – 486 с.

 2. Виноградов В.М., Черепахин А.А., Шпунькин Н.Ф. Основы сварочного производства: учеб. пособие для вузов.- М., 2008. – 268 с.

 3. Данилевский В.В. Технология машиностроения. – М.: Высшая школа, 1984. – 416 с.

 4. Дунин-Барковский И.В., Карташева А.Н. Измерения и анализ шероховатости, волнистости и некруглости поверхности. – М.: Машиностроение, 1978. – 232 с.

 5. Ершов М.Ю., Трухов А.П., Сорокин Ю.А.: Технология литейного производства / Литье в песчаные формы. - М.: Академия, 2005. – 528 с.

 6. Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. Кузнечно-штамповочное оборудование: учеб. для вузов.- М., 2006. – 365 с.

 7. Колчанов А.Л. Сварочное производство. – М.:Феникс, 2002. – 500 с.

 8. Кузнецов П.М., Капустин Н.М.. Дьяконова Н.П. Комплексная автоматизация в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2005. – 386 с.

 9. Курмаз Л.В., Курмаз О.Л. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Высшая школа, 2007. – 457 с.

 10. Кутай Л.К. Справочник по производственному контролю в машиностроении. – М.: Машгиз, 1975. – 256 с.

 11. Молодик М.В., Зенкін М.А. Ремонт промислового обладнання: Підручник. – К.:Техніка, 2000. – 256 с.

 12. Пуш В.Э., Беляев В.Г., Горюшин А.А. Металлорежущие станки / Под ред. В.Э.Пуша. – М.:Машиностроение, 1986. – 256 с.

 13. Рыбнин В.А.. Гини Э.Ч., Зарубин А.М. Технология литейного производства / Специальные виды литья. – М.: Академия, 2007. – 352 с.

 14. Семенов Е.И. Технология и оборудование ковки и горячей штамповки. -М., 1999. -321 с.

 15. Справочник технолога. Обработка металлов резанием / Под ред. Г.А.Монахова. – М.:Машиностроение, 1974. – 598 с.

 16. Справочник технолога-машиностроителя. – в 2-х т./ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – М.:Машиностроение, 1985. – т.1. –656 с.

 17. Справочник технолога-машиностроителя. – в 2-х т./ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – М.:Машиностроение, 1985. – т.2.– 496 с.

 18. Степанов Ю.А., Баландин Г.Ф., Рыбкин В.А. Технология литейного производства. – М.: МашиностроениеЮ 1983. – 543 с.

 19. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением.-4-е изд.- М., 1977. – 403 с.

 20. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / М.А.Сологуб, І.О.Рожнецький, О.І.Некоз та ін.; За ред.. М.А.Сологуба. – 2-ге вид., перероб. і допов.. – К.:Вища шк.., 2002. – 374 с.

 21. Тищенко Э.Э., Давыдова И.В., Тамаркин М.А. Технология сборочного производства. – ИЦ ДГТУ, 2006. – 216 с.

 22. Чумак М.Г. Матеріали та технології машинобудування: Підручник. – К.:Либідь, 2000. – 368 с.


Педагогіка, психологія. Методика професійного навчання

1. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. (Альма-матер)

2. Вікова та педагогічна психологія: Курс лекцій. Частина 1. / Упор. В.П. Прима. – К.: КНУТД, 2008. – 44 с.

3. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 400с.

4. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.

5. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: “ЕксОб”, 2001. – 304с.

6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

7. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

8. Методика професійного навчання: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / О.Е. Коваленко; Нар.укр.акад. – Х.: Вид-во НУА, 2005. – 360 с.

9. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований – Х.: ЧП «Штрих», 2003. – 480 с.

^ 2. Нормативна документація

1.Стандарти України: покажчик: У двох томах /За заг. ред. В.Л. Іванова. –Львів: Леонорм, 2т. –Т1, -164с, -Т2 2 258с.

2. Межгосударственные стандарты: Указатель. В 4-х т./под общ.ред. В.Л. Иванова: Леонорм. 2001.-

3.ДСТУ 2681-94.Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія.Терміни та визначення. Держстандарт України. Введ. 26.07.1994.

4.ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями.

5.ГОСТ 8.508-84. ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля.

6.ДСТУ 3518-97 Термометрія. Терміни та визначення. Чинний від: 1998 01 01.

7.ДСТУ 2976-95 Трансформатори струму та напруги. Терміни та визначення. Чинний від: 1996-01-01.

8.ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин. Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назва та позначення. Чинний від 1999-01-01ю

9.ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць. Основні положення, назва та позначення. Чинний від: 1999-01-01.

10.ДСТУ 2708-1999 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Чинний від: 2000-07-01.

11.ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Чинний від: 1996-07-01.

12.ДСТУ 3231-95 Метрологія. Еталони державні та вторинні одиниці вимірювання. Основні положення, порядок, розроблення, затвердження і реєстрації, зберігання та застосування. Чинний від: 1996-07-01.

13.ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляд результатів. Чинний від: 2000-07-01

14.ДСТУ 3921.1-1999 (ISO10012-1:1992) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки. Чинний від: 2001-07-01

15.ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1997) Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови, щодо контролю процесів вимірювання. Чинний від: 2001-01-01.

16.ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів. Чинний від: 2001-07-01.

17.Р 50-060-95 Метрологія. Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств (їх об’єднань), установ і організацій.

18.Р 50-078-98 Метрологія. Порядок розробки, затвердження та реєстрації метрологічних документів з метрології.

19.ГСТУ 46.003-98 Метрологічний нагляд за дотриманням метрологічних норм і правил для забезпечення єдності вимірювань. Основні положення, порядок проведення і розгляд результатів.

20.ГСТУ 95 2 10 18. 001-96 Галузева система забезпечення єдності вимірювань. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

21.ДСТУ 2870-94 Метрологія. Вимірювання часу та частоти. Терміни та визначення. Чинний від: 1996-01-01

22.ДСТУ 2837-94 Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення. Чинний від: 1997-01-01.

23.ДСТУ 2857-94 Перетворювачі термоелектричні. Загальні технічні умови. Чинний від: 1997-01-01.

24.ДСТУ 2858-94 Термоперетворювач опору. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. Чинний від: 1997-01-01.

25.ДСТУ 3619-97 Термоперетворювачі опору. Основні вимоги щодо вибору і використання. Чинний від: 1999-07-01

26.ДСТУ 3622-97 Перетворювачі термоелектричні. Основні вимоги щодо вибору і використання. Чинний від: 1999-07-01.

27.ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. Чинний від: 1996-01-01.

28.ДСТУ 2413-94 Основні норми взаємозамінності (ОНВ). Шорсткість поверхні. Терміни та визначення

29.ДСТУ 2498-94 ОНВ. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення

30. ДСТУ 2500 - 94 ОНВ. Єдина система допусків та посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми

31.Метрологія та керування якістю. Основні терміни та визначення. Методичні рекомендаціі /П.Д.Мар’янчук (укл.). Чернівецький державний університет. -Чернівці,: Рута, 1996.-36с

32.Основополагающие стандарты в области метрологического обеспечения. –М: Издательство стандартов, 1981. – 271с.

33.Юдин М.Ф., Селиванов М.Н. и др. Основные термины в области метрологии. Словарь - справочник.- М.: Издательство стандартов, 1989.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________ І.М. Грищенко

«_____»______________ 2012 р.

^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта. Метрологія стандартизація та сертифікація в машинобудуванні»


Варіант 1


 1. Провести порівняльний аналіз методів вимірювання постійного електричного струму.
 1. Запропонуйте послідовність операцій, обладнання та інструмент для виготовлення гладкого (одноступінчатого) валу з матеріалу Сталь 45 ГОСТ 1050-88.
 1. Для деталей вузла, що зображено на рисунку:

а/ для з'єднань d1 - d7 вибрати посадки та зазначити їх на кресленні (діаметр з’єднання вибирати згідно з таблицею 1, основні відхилення, квалітет точності, систему посадки назначати, користуючись додатком 1);

б/ визначити для з'єднання d1 граничні розміри, допуски, величини натягів чи зазорів, накреслити в масштабі схему полів допусків цих посадок с зазначенням вирахуваних величин;

в/ виконати ескіз деталі 2 з зазначенням точності розмірів, відхилень форми та шорсткості поверхонь.

Таблиця 1
4. Постановка виховних та розвиваючих цілей професійного навчання метрологів.


Затверджено на засіданні кафедри метрології, стандартизації та сертифікації,
протокол №8 від 10.01.2012 р.
^

Зав. кафедрою метрології, стандартизації


та сертифікації д.т.н., проф. Зенкін А.С.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________ І.М. Грищенко

«_____»______________ 2012 р.

^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта. Метрологія стандартизація та сертифікація в машинобудуванні»


Варіант 2


 1. Розробіть методику повірки вольтметра при його випуску з виробництва.
 1. Запропонуйте послідовність операцій, обладнання та інструмент для виготовлення різьбового отвору М8, вісь якого співпадає з віссю валу. Матеріал - Сталь 45 ГОСТ 1050-88. Глибина отвору – 20 мм, глибина різі – 15 мм. Накреслити ескіз фрагмента вала.
 1. Для деталі, зображеної на ескізі, вибрати засоби вимірювання лінійних розмірів (діаметрів і довжин) і величин радіального і торцевого биття та шорсткості поверхонь. Обґрунтувати вибір ЗВ. При виборі вимірювальних засобів і методів контролю виробів врахувати сукупність метрологічних, експлуатаційних і економічних показників.
 1. 4. Навчально-виробничі майстерні в ПТНЗ метрологічного профілю. Загальні вимоги до навчально-виробничих майстерень метрологічного профілю.Затверджено на засіданні кафедри метрології, стандартизації та сертифікації,
протокол №8 від 10.01.2012 р.

Зав. кафедрою метрології, стандартизації


та сертифікації д.т.н., проф. Зенкін А.С.Схожі:

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» за скороченим терміном навчання
Охоплюють основний матеріал з дисциплін підготовки молодшого спеціаліста згідно з діючою навчальною програмою
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 18010001 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 18010010 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 03050401 Економіка підприємства
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи спеціаліста та відбір...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»
Задачею фахового вступного випробування на ступінь спеціаліста є відбір осіб з числа бажаючих отримати згаданий вище ступінь, які...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 05160203 «Проектування взуття та галантерейних виробів»
Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь та навичок, необхідних для опанування нормативних...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconПояснювальна записка до програми фахових вступних випробувань
«Електромеханіка», що в кінцевому випадку гарантує необхідний рівень засвоєння навчального матеріалу за термін навчання на відповідному...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня \"спеціаліст\" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності
Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов