Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості icon

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомостіНазваЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості
Сторінка1/5
Дата конвертації27.07.2014
Розмір0.79 Mb.
ТипЗвіт
скачать >>>
  1   2   3   4   5


УКРАЇНА
АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«ВІЖА-АУДИТ»­­­­­­­

Україна, м. Київ Банківські реквізити: АКБ «Легбанк»

вул. Інститутська, 25 м. Київ, р/р 260091315

МФО 300056, код 23527371


Аудиторський звіт незалежних аудиторів
Про результати аудиторської перевірки

достовірності фінансової звітності

Акціонерного комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»


за 2007 рік
м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р.


Загальні відомості


Згідно з договором від 29 жовтня 2007 року № 5893/01 між аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0951, видане 26.01.2001 року, порядковий номер 3) та Акціонерним комерційним банком
«ПРАВЕКС-БАНК» з 18 лютого по 11 квітня 2008 року проведена перевірка фінансової звітності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за період з 01.01.2007 по 31.12.2007 з метою підтвердження достовірності фінансової звітності за станом на кінець дня 31.12.2007 року у складі загальної інформації, звіту «Баланс», звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів, приміток до річного звіту.

Перевірка проводилась згідно з вимогами законодавства України, у тому числі відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті як національні стандарти аудиту відповідним рішенням Аудиторської палати України (далі – Стандарти). Планування і проведення аудиту було спрямоване на отримання достатньої кількості аудиторських доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності. Аудиторська перевірка складалася з вивчення (шляхом тестування) доказів, отримання всіх необхідних пояснень від керівництва та персоналу банку, які підтверджують показники фінансової звітності. Також у перевірку входить оцінка надійності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю банку, висловлення висновків про те, чи відповідає річна фінансова звітність АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за станом на кінець дня 31.12.2007 року за всіма суттєвими аспектами нормативам, що регламентують порядок підготовки та надання фінансових звітів. Проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану впевненість для висловлення думки.

У періоді, що перевіряється, відповідальними за фінансово-господарську діяльність, стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності були:
Голова Правління Зубрицька Наталія Борисівна,

Головний бухгалтер Кібець Ольга Юліївна

Перевірка проводилася з відома Голови Правління Зубрицької Н.Б. і в присутності головного бухгалтера Кібець О.Ю.

Місцезнаходження АКБ «ПРАВЕКС-БАНК»: м. Київ,
Кловський узвіз, 9/2.

Кореспондентський рахунок 32005176801 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, МФО 321024.

Код ЄДРПОУ 14360920.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» зареєстрований НБУ 29 грудня 1992 року та працює на підставі банківської ліцензії НБУ № 7 від 03.12.2001 року та дозволу НБУ № 7-1 від 03.12.2001.

Згідно з Дозволом № 7-1 НБУ від 3 грудня 2001 року АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» одержав право здійснювати такі операції й угоди:

 1. Операції з валютними цінностями:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • операції з банківськими металами на валютному ринку України;

 • операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

 1. Емісія власних цінних паперів.

 2. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

 3. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

 4. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

 5. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

 6. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

 1. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

 2. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

 3. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.


^ Внутрішній контроль

У ході перевірки було проведено оцінку системи внутрішнього контролю та її можливостей щодо виявлення ризиків. Були вивчені і оцінені такі питання, як відповідальність керівництва банку, ступінь упевненості в об’єктивності банківської інформації, допустимі для організації контролю обмеження і способи обробки інформації. Контроль в банку являє собою сукупність процедур, спрямованих на забезпечення послідовного, достовірного та повного обліку всіх банківських операцій згідно з чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України.

Органами управління та контролю Банку є:

 • Спостережна Рада;

 • Ревізійна комісія;

 • Правління банку;

 • структурні підрозділи;

 • управління внутрішнього аудиту.

Спостережна Рада, Ревізійна комісія, Правління банку здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Структурні підрозділи АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюють свою діяльність відповідно до внутрішніх положень про департаменти, управління, відділи та на основі посадових інструкцій працівників. Таким чином, банк виключає можливість зосередження в обмеженої групи працівників всіх необхідних повноважень для здійснення операцій у повному обсязі (прийом, оплата, зберігання).

Протягом 2007 року в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» діяв департамент економічного аналізу та управління економічними нормативами, який постійно аналізував поточну діяльність банку, перевіряв відповідність нормативних показників та сформованих резервів діючим нормативним вимогам НБУ, здійснював моніторинг фінансових ризиків, що притаманні банківським операціям, та оцінку ефективності управління ресурсами.

Політика банку щодо запобігання ризикам та забезпечення ефективної банківської діяльності, формування стратегії ризик-менеджменту, прийняття рішень, пов’язаних з управлінням та процедурами спостереження за ризиками, відсотковою політикою банку, забезпечується за рахунок того, що в банку створені:

 • Кредитний комітет, який оцінює якість активів банку, приймає рішення про надання кредитів;

 • Тарифний комітет, який аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів;

 • Комітет управління активами та пасивами, який здійснює моніторинг фінансових показників з метою оптимізації використання фінансових ресурсів;

 • Лімітний комітет, який встановлює ліміти на активні операції з банками.

В АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюється ефективний бухгалтерський контроль, який забезпечується завдяки реалізації:

- первинного контролю, який здійснюється при формуванні операції, складанні первинних документів та в момент відображення її в обліку;

- наступного контролю, який здійснюється після відображення операції в обліку.

Протягом 2007 року в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» діяв департамент права, який здійснював правовий контроль операцій, які виконувались в банку, шляхом оцінки договірних відносин, перевірки правомірності примусового списання коштів клієнтів контролюючими органами згідно з чинним законодавством України.

З метою мінімізації ризиків неповернення прострочених активів департаментом права постійно виконується претензійно-позовна робота. Постійне та послідовне проведення претензійно-позовної роботи дозволяє звести до мінімуму обсяги несвоєчасно погашених кредитів.

Органом оперативного контролю Спостережної Ради банку є управління внутрішнього аудиту, яке здійснює перевірку поточної бухгалтерської та фінансової звітності, нагляд та контроль за поточною діяльністю банку в цілому та окремих його підрозділів, а також контролює дотримання норм законів, нормативних актів НБУ та рішень органів управління банку. Управління внутрішнього аудиту діє з метою оцінки та вдосконалення внутрішнього контролю банку.

Робота управління внутрішнього аудиту протягом 2007 року була спрямована, насамперед, на виконання своїх основних функцій – проведення аудиторських перевірок в структурних підрозділах банку, складання висновків, звітів і рекомендацій за результатами перевірок, надання консультацій і методичних рекомендацій підрозділам, що перевіряються, вивчення ризиків і надання пропозицій щодо їх мінімізації. Всі перевірки проводилися відповідно до вимог положень НБУ, національних нормативів аудиту і вимог внутрішньобанківського Положення про управління внутрішнього аудиту, внутрішніх методик проведення аудиту.

Результати роботи управління внутрішнього аудиту оформляються довідками, які містять висновки та рекомендації щодо об’єкта перевірки. Аудиторські довідки свідчать про те, що перевірками охоплені всі провідні напрямки діяльності банку.

Робота управління внутрішнього аудиту належним чином планується і оформляється документально.

Протягом 2007 року здійснювались цільові і планові перевірки діяльності підрозділів Головного банку та філій. Перевірки здійснювались відповідно до затвердженого плану. Результати перевірок оформлені належним чином.

Протягом звітного періоду було проведено 2 комплексних перевірки у філіях. При проведенні аудиту управління внутрішнього аудиту керується «Методикою проведення аудиторських перевірок підрозділів Головного банку, філій та відділень АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Методикою проведення аудиторських перевірок валютних операцій підрозділів Головного банку, філій та відділень АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», «Методикою проведення аудиторських перевірок операційної діяльності підрозділів Головного банку, філій та відділень АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Проведено 118 перевірок активних операцій, в т.ч. на вимогу керівництва банку – 1 перевірка департаменту споживчого кредитування, 1 перевірка Харківської філії, 46 перевірок відділень банку.

Проведено 104 перевірок пасивних операцій, в т.ч. 42 перевірки на вимогу керівництва банку.

Створена в банку система організації внутрішнього контролю дозволяє забезпечити оптимальні умови для мінімізації ризиків, що виникають при здійсненні банківських операцій, та ефективно вирішувати задачі, які поставлені перед колективом банку.
^ Діяльність філій АКБ «ПРАВЕКС-БАНК»

За станом на 31.12.2007 року до системи АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» входять 556 відділень (у тому числі 25 обласних дирекцій, 397 відділень 1-го класу, 134 відділення 2-го класу), з них у місті Києві розташовано 91 відділення, у Київській області 34 відділення, в інших регіонах 431 відділення, завдяки чому банк має можливість ефективно працювати з клієнтами у різних регіонах України та забезпечувати надання повного спектра банківських послуг.

Протягом 2007 року відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 8 від 15.02.2007 року) Вінницьку філію (електронна пошта НБУ від 29.03.2007 р. №09-118/7805) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку, відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 24 від 05.04.2007 року) Луганську філію (електронна пошта НБУ від 17.07.2007 р. №09-118/17827) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку, відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 35 від 11.06.2007 року) Харківську філію (електронна пошта НБУ від 30.11.2007 р.
№09-118-153/30705) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку.

Реорганізація проведена з метою покращення умов обслуговування клієнтів, створення додаткових умов використання сучасних банківських технологій, впровадження додаткових заходів контролю за діяльністю підрозділів. Реєстрація відділень здійснена відповідно до вимог НБУ.

Передача залишків на рахунках Вінницької, Луганської та Харківської філій на баланс Головного банку здійснена за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення. Порушень щодо порядку переведення залишків по рахунках, порядку відкриття/закриття рахунків клієнтів та порядку реорганізації, встановленого нормативними документами НБУ, не виявлено.

Всі філії АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» до дати реорганізації у відділення Головного банку провадили свою діяльність згідно з дозволами на здійснення операцій, які погоджені відповідним чином з регіональними управліннями НБУ в областях, де розміщені філії, та відповідно до положень про порядок діяльності філій.

Філії складали самостійні баланси, які є складовими зведеного балансу по системі АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Розрахунки в національній та іноземній валютах здійснюються через кореспондентський рахунок у Головному банку.

Керівники (директори) філій діяли на підставі оформлених належним чином довіреностей.

Діяльність філій контролювалася відповідними підрозділами Головного банку шляхом упровадження єдиної методології бухгалтерського обліку, погодження окремих операцій, контролю руху коштів на основі системи внутрішніх показників.

На балансі Головного банку відкриваються відділення. Відображення операцій відділення відбувається на балансі Головного банку.

Внутрішня система контролю за діяльністю філій та відділень дозволяла отримувати необхідну інформацію та здійснювати контроль за їх діяльністю на достатньому рівні.

Протягом 2007 року відповідно до плану проведення аудиторських перевірок управлінням внутрішнього аудиту був проведений комплексний аудит у Вінницький філії, Харківської філії та Миколаївській обласній дирекції. Результати перевірок оформлені відповідними аудиторськими висновками.

Роботу філій безпосередньо координував головний департамент філіальної мережі.

Рівень видатків філій контролювався Головним банком шляхом затвердження кошторису видатків філій на місяць.

Контроль за даними балансу та іншої звітності, що складалася філіями, здійснювався безпосередньо співробітниками Головного банку шляхом аналізу та перевірки достовірності даних.

Філії АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснювали бухгалтерський облік згідно з діючими нормативними та законодавчими актами України і відповідно до вказівок Національного банку України. Фінансові звіти філій достовірно та повно подають інформацію про діяльність підрозділів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» до часу реорганізації у відділення Головного банку на протязі 2007 року.

У цілому порушень в роботі філій не виявлено.
^ Статутний капітал

Статутний капітал АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» сформований відповідно до вимог статей 31, 32 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, нормативно-правових актів Національного банку та Статуту банку.

Протягом 2007 року було збільшено зареєстрований статутний капітал банку на 200 000 000,00 грн., у тому числі:

 • за рахунок грошових внесків в сумі 50 000 000,00 грн. згідно з протоколом загальних зборів акціонерів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» №1 від 29.01.2007 року. Зміни до Статуту у зв’язку із збільшенням статутного капіталу банку зареєстровано Національним банком України 20.04.2007 року. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 24.04.2007 року. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск акцій 15 лютого 2007 р. (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/07, видано 26.04.2007 р.);

 • за рахунок грошових внесків в сумі 150 000 000,00 грн. згідно з протоколом загальних зборів акціонерів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» №2 від 07.05.2007 року. Зміни до Статуту у зв’язку із збільшенням статутного капіталу банку зареєстровано Національним банком України 19.07.2007 року. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 24.07.2007 року. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск акцій 24 травня 2007 р. (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 216/1/07, видано 16.08.2007 р.).

Статутний капітал АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» відповідно до установчих документів за станом на 31.12.2007 року становить 371 499 139,00 грн., який поділений на 369 999 139 штук простих іменних акцій документарної форми існування номінальною вартістю 1 (одна ) гривня кожна і 1 500 000 штук привілейованих іменних акцій документарної форми існування номінальною вартістю 1 (одна ) гривня кожна.

Засновниками АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» є юридичні та фізичні особи.

Структура формування статутного капіталу і частка найбільших акціонерів станом на 31.12.2007 року наведена в таблиці 1.

Таблиця 1
^
Назва акціонерів

Сума внеску,

(грн.)

Питома вага у статутному капіталі, %

Черновецький Степан Леонідович

228 225 700,00

61,43

ТОВ СП "Правекс-Брок"

39 678 967,00

10,68

"Serviden Enterprises LTD"

28 462 522,00

7,66

Черновецький Леонід Михайлович

26 004 940,00

7,00

Черновецька Христина Леонідівна

26 004 940,00

7,00
^

ТОВ "Комерційні системи"


13 743 254,00

3,70

Інші

9 378 816,00

2,53

Всього:

371 499 139,00

100,00

Протягом 2007 року викуп власних акцій банком не здійснювався.

Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 3 від 14.05.2007 року) були затверджені результати діяльності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» та фінансова звітність за 2006 рік.
^ Операційна робота

Для перевірки використовувались: юридичні справи клієнтів; клієнтські картки зі зразками підписів підприємств та відбитка печатки; угоди на розрахунково-касове обслуговування; оборотно-сальдові відомості; операційні документи дня та інша необхідна документація, яка в достатній мірі може пояснити зміст операцій, що виконувались.

Операційна робота в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюється відповідно до Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 року № 254, та внутрішнього Положення про організацію операційної роботи в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердженого наказом Голови Правління АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 29.12.2006 року № 1364.

Під час вибіркової перевірки юридичних справ встановлено, що відкриття рахунків клієнтам здійснюється відповідно до „Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах”, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492 (із змінами і доповненнями).

Розрахунки за документами, у яких зазначена дата валютування, здійснюються відповідно до „Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 (із змінами та доповненнями). В ході вибіркової перевірки документів дня порушень щодо строків розрахунків для документів з датою валютування не виявлено.

За станом на 31.12.2007 р. в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» обслуговується 763593 клієнта, яким відкрито 931405 рахунків. Характеристика рахунків та кількісний стан клієнтів наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

№ п/п 

Показники 

Бюджетні установи  

Суб'єкти господарювання 

Фізичні особи,

Усього 

 

 

усього 

у тому числі  небанківські фінансові установи 

усього

 

1

2

3

4

5

6

7

1

1. Кількість клієнтів

16

38445

141

725132

7635932. Кількість відкритих рахунків клієнтів, у тому числі: 

34

54087

186

877284

9314052.1. Поточні рахунки, у тому числі: 

33

53831

154

760712

8145762.1.1. Карткові рахунки 

 

7404

 

643798

6512022.1.2. Розподільчі рахунки 

1
 

 

12.1.3. Рахунки із спеціальним режимом використання та рахунки, на яких обліковуються цільові кошти 

12

1194

 

 

12062.1.4. Рахунки платників податку на додану вартість для обліку коштів податку на додану вартість 

 

2242

8

 

2242

8

2.1.5. Інші поточні рахунки 

20

42991

146

116914

1599252.2. Вкладні (депозитні) рахунки 

1

256

32

116572

116829
  1   2   3   4   5Схожі:

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Акб «правекс-банк» за період з 01. 01. 2006 по 31. 12. 2006 з метою підтвердження достовірності фінансової звітності за станом на...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2007 року м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Україні”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 року №368 і зареєстрованої Міністерством...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2006 року м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №0951, видане 26. 01. 2001р.,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк"
Протягом 2007 року було реорганізовано 3 філії, зокрема Вінницьку, Луганську, Харківську, та їх відділення в обласні дирекції та...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconАудиторський висновок про склад та сплату статутного фонду Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на 31. 12. 2006 року (на кінець дня)
Акціонерним комерційним банком “правекс-банк” 28 березня 2007 року проведено аудиторську перевірку матеріалів про формування та сплату...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconЗвіт щодо фінансової звітності
Тов "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31. 12. 2011. р., звіт про фінансові результати,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconІнформація про Банк Найменування: Публічне акціонерне товариство «Банк Петрокоммерц-Україна». Місцезнаходження банку: Україна, 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 20
Одиниця виміру звітності: тисяча гривень, іноземна валюта перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості iconЗвіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня) 153 акб «правекс-банк» м. Київ Таблиця Зміни та рух капіталу за 2007 рік (тис грн.) Рядок
Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов