Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості icon

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості



НазваЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Сторінка1/5
Дата конвертації27.07.2014
Розмір0.81 Mb.
ТипЗвіт
скачать >>>
  1   2   3   4   5


УКРАЇНА
АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«ВІЖА-АУДИТ»­­­­­­­

Україна, м. Київ Банківські реквізити: АКБ «Легбанк»

вул. Інститутська, 25 м. Київ, р/р 260091315

МФО 300056, код 23527371


Аудиторський звіт незалежних аудиторів




Про результати аудиторської перевірки

достовірності фінансової звітності

Акціонерного комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»


за 2006 рік
м. Київ, Україна 29 березня 2007 р.


Загальні відомості


Згідно з договором від 05 жовтня 2006 року № 2936/2/01 між аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0951, видане 26.01.2001 року, порядковий номер 3) та Акціонерним комерційним банком «ПРАВЕКС-БАНК» з 19 лютого по 29 березня 2007 року проведена перевірка фінансово-господарської діяльності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за період з 01.01.2006 по 31.12.2006 з метою підтвердження достовірності фінансової звітності за станом на кінець дня 31.12.2006 року у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів, приміток до річного звіту.

Перевірка проводилась згідно з вимогами законодавства України, у тому числі відповідно до вимог міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті як національні стандарти аудиту відповідним рішенням Аудиторської палати України (далі – Стандарти). Планування і проведення аудиту було спрямоване на отримання достатньої кількості аудиторських доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності. Аудиторська перевірка складалася з вивчення (шляхом тестування) доказів, отримання всіх необхідних пояснень від керівництва та персоналу банку, які підтверджують показники фінансової звітності. Також у перевірку входить оцінка надійності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю банку, висловлення висновків про те, чи відповідає річна фінансова звітність АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за станом на кінець дня 31.12.2006 року за всіма суттєвими аспектами нормативам, що регламентують порядок підготовки та надання фінансових звітів. Проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану впевненість для висловлення думки.

У періоді, що перевіряється, відповідальними за фінансово-господарську діяльність, стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності були:
Голова Правління Зубрицька Наталія Борисівна,

головний бухгалтер Кібець Ольга Юліївна

Перевірка проводилася з відома Голови Правління Зубрицької Н.Б. і в присутності головного бухгалтера Кібець О.Ю.

Юридична і фактична адреси АКБ «ПРАВЕКС-БАНК»: м. Київ,
Кловський узвіз, 9/2.

Кореспондентський рахунок 32005176801 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, МФО 321024.

Код ЄДРПОУ 14360920.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» зареєстрований НБУ 29 грудня 1992 року та працює на підставі банківської ліцензії НБУ № 7 від 03.12.2001 року та дозволу НБУ № 7-1 від 03.12.2001.

Згідно з Дозволом № 7-1 НБУ від 3 грудня 2001 року АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» одержав право здійснювати такі операції й угоди:

 1. Операції з валютними цінностями:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів в грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • операції з банківськими металами на валютному ринку України;

 • операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

 1. Емісія власних цінних паперів.

 2. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

 3. Операції на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

 4. Інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

 5. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

 6. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

 1. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

 2. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

 3. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.


^ Внутрішній контроль

У ході перевірки було проведено оцінку системи внутрішнього контролю та її можливостей щодо виявлення ризиків. Були вивчені і оцінені такі питання, як відповідальність керівництва банку, ступінь упевненості в об’єктивності банківської інформації, допустимі для організації контролю обмеження і способи обробки інформації. Контроль в банку являє собою сукупність процедур, спрямованих на забезпечення послідовного, достовірного та повного обліку всіх банківських операцій згідно з чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України.

Внутрішній контроль у банку здійснюють:

 • Спостережна Рада;

 • Ревізійна комісія;

 • Правління банку;

 • структурні підрозділи;

 • управління внутрішнього аудиту.

Спостережна Рада, Ревізійна комісія, Правління банку здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Структурні підрозділи АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюють свою діяльність відповідно до внутрішніх положень про департаменти, управління, відділи та на основі посадових інструкцій окремих працівників. Таким чином, банк виключає можливість зосередження в обмеженої групи працівників всіх необхідних повноважень для здійснення операцій у повному обсязі (прийом, оплата, зберігання).

Протягом 2006 року в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» діяв департамент економічного аналізу та управління економічними нормативами, який постійно аналізував поточну діяльність банку, перевіряв відповідність нормативних показників та сформованих резервів діючим нормативним вимогам НБУ, здійснював моніторинг фінансових ризиків, що притаманні банківським операціям, та оцінку ефективності управління ресурсами.

Політика банку щодо запобігання ризикам та забезпечення ефективної банківської діяльності, формування стратегії ризик-менеджменту, прийняття рішень, пов’язаних з управлінням та процедурами спостереження за ризиками, відсотковою політикою банку, забезпечується за рахунок того, що в банку створені:

 • Кредитний комітет, який оцінює якість активів банку, приймає рішення про надання кредитів;

 • тарифний комітет, який аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів;

 • Комітет управління активами та пасивами, який здійснює моніторинг фінансових показників з метою оптимізації використання фінансових ресурсів;

 • лімітний комітет, який встановлює ліміти на активні операції банку.

Повноваження та відповідальність працівників банку щодо виконання ними функціональних обов‘язків визначаються внутрішніми документами банку та посадовими інструкціями.

В АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюється ефективний бухгалтерський контроль, який забезпечується завдяки реалізації:

- первинного контролю, який здійснюється при формуванні операції, складанні первинних документів та в момент відображення її в обліку;

- наступного контролю, який здійснюється після відображення операції в обліку.

Протягом 2006 року в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» діяв департамент права, який здійснював правовий контроль операцій, які виконувались в банку, шляхом оцінки договірних відносин, перевірки правомірності примусового списання коштів клієнтів контролюючими органами згідно з чинним законодавством України.

З метою мінімізації ризиків неповернення прострочених активів департаментом права постійно виконується претензійно-позовна робота. Постійне та послідовне проведення претензійно-позовної роботи дозволяє звести до мінімуму обсяги несвоєчасно погашених кредитів.

Органом оперативного контролю Спостережної Ради банку є управління внутрішнього аудиту, яке здійснює перевірку поточної бухгалтерської та фінансової звітності, нагляд та контроль за поточною діяльністю банку в цілому та окремих його підрозділів, а також контролює дотримання норм законів, нормативних актів НБУ та рішень органів управління банку. Управління внутрішнього аудиту діє з метою оцінки та вдосконалення внутрішнього контролю банку.

Робота управління внутрішнього аудиту протягом 2006 року була спрямована, насамперед, на виконання своїх основних функцій – проведення аудиторських перевірок в структурних підрозділах банку, складання висновків, звітів і рекомендацій за результатами перевірок, надання консультацій і методичних рекомендацій підрозділам, що перевіряються, вивчення ризиків і надання пропозицій щодо їх мінімізації. Всі перевірки проводилися відповідно до вимог положень НБУ, національних нормативів аудиту і вимог внутрішньобанківського Положення про управління внутрішнього аудиту, внутрішніх методик проведення аудиту.

Результати роботи управління внутрішнього аудиту оформляються довідками, які містять висновки та рекомендації щодо об’єкта перевірки. Аудиторські довідки свідчать про те, що перевірками охоплені всі провідні напрямки діяльності банку.

Робота управління внутрішнього аудиту належним чином планується і оформляється документально.

Протягом 2006 року здійснювались цільові і планові перевірки діяльності підрозділів Головного банку та філій. Перевірки здійснювались відповідно до затвердженого плану. Результати перевірок оформлені належним чином.

Протягом звітного періоду було проведено 7 комплексних перевірок у філіях (дирекціях). При проведенні аудиту управління внутрішнього аудиту керується «Методикою проведення аудиторських перевірок підрозділів Головного банку, філій та відділень АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Методикою проведення аудиторських перевірок валютних операцій підрозділів Головного банку, філій та відділень АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», «Методикою проведення аудиторських перевірок операційної діяльності підрозділів Головного банку, філій та відділень АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Проведено 106 перевірок активних операцій, в т.ч. на вимогу керівництва банку – 7 ревізій цінностей в грошовому сховищі та операційній касі Головного банку та відділень, перевірка касової роботи; 3 перевірки тарифів; перевірка кредитного департаменту та департаменту кредитування фізичних осіб на купівлю автомобілів; 21 перевірка відділень банку.

Проведено 87 перевірок пасивних операцій, в т.ч. 20 перевірок на вимогу керівництва банку.

Створена в банку система організації внутрішнього контролю дозволяє забезпечити оптимальні умови для мінімізації ризиків, що виникають при здійсненні банківських операцій, та ефективно вирішувати задачі, які поставлені перед колективом банку.

^ Діяльність філій АКБ «ПРАВЕКС-БАНК»

За станом на 31.12.2006 року до системи АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» входять 3 філії та 465 відділень, завдяки чому банк має можливість ефективно працювати з клієнтами у різних регіонах України та забезпечувати надання повного спектра банківських послуг.

Протягом 2006 року відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 7 від 02.02.2006 року) Запорізьку філію (рішення НБУ від 01.06.2006 р. №34-2) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку, відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 12 від 27.02.2006 року) Одеську філію (рішення НБУ від 25.05.2006 .р. №94) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку, відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 23 від 12.04.2006 року) Сумську філію (рішення НБУ від 04.08.2006 р. №142) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку, відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 28 від 28.04.2006 року) Криворізьку філію (рішення НБУ від 13.09.2006 р. №474) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку, відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 37 від 20.06.2006 року) Дніпропетровську філію (рішення НБУ від 12.12.2006 р. №650) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку, відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 50 від 27.07.2006 року) Івано-Франківську філію (рішення НБУ від 06.11.2006 р. №35/109) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку, відповідно до рішення Спостережної Ради банку (протокол № 55 від 28.08.2006 року) Кіровоградську філію (рішення НБУ від 20.11.2006 р. №92 протокол №84) та її відділення було реорганізовано у відділення Головного банку.

Реорганізація проведена з метою покращення умов обслуговування клієнтів, створення додаткових умов використання сучасних банківських технологій, впровадження додаткових заходів контролю за діяльністю підрозділів. Реєстрація відділень здійснена відповідно до вимог НБУ.

Передача залишків на рахунках Запорізької, Одеської, Сумської, Криворізької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Кіровоградської філій на баланс Головного банку здійснена за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення. Порушень щодо порядку переведення залишків по рахунках, порядку відкриття/закриття рахунків клієнтів та порядку реорганізації, встановленого нормативними документами НБУ, не виявлено.

Всі філії АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» провадять свою діяльність згідно з дозволами на здійснення операцій, які погоджені відповідним чином з регіональними управліннями НБУ в областях, де розміщені філії, та відповідно до положень про порядок діяльності філій.

Філії складають самостійні баланси, які є складовими зведеного балансу по системі АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Розрахунки в національній та іноземній валютах здійснюються через кореспондентський рахунок у Головному банку.

Керівники (директори) філій діють на підставі оформлених належним чином довіреностей.

Діяльність філій контролюється відповідними підрозділами Головного банку шляхом упровадження єдиної методології бухгалтерського обліку, погодження окремих операцій, контролю руху коштів на основі системи внутрішніх показників.

На балансі філій та Головного банку відкриваються відділення. Відображення операцій відділення відбувається на балансі того підрозділу, якому воно підпорядковується.

Дані окремих фінансових показників філій наведені у таблиці 1.

З таблиці 1 видно, що за станом на 31.12.2006 року питома вага активів філій в загальному обсязі становить 5,49%, а пасивів – 8,31%. До філій з найбільшим обсягом активів та пасивів відносять такі:

- Харківська: активи складають 104 762,9 тис. грн., пасиви –
173 207,2 тис. грн. (за станом на 31.12.2005 року – 62 173,2 тис. грн. і 100 434,5 тис. грн. відповідно);

- Луганська: активи – 59 597,5 тис. грн., пасиви – 64 778,8 тис. грн., (за станом на 31.12.2005 року – 30 355 тис. грн. та 38 080,2 тис. грн. відповідно).

Найкращий фінансовий результат за 2006 рік отримали Харківська та Луганська філії, він становить 13 511,1 тис. грн. та 10 106,8 тис. грн. відповідно.

Найбільшим кредитним портфелем характеризуються Харківська філія – 71 791,2 тис. грн. або 2,44% загального обсягу кредитного портфеля АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», Луганська – 49 196,0 тис. грн. (1,67%).

Обсяг основних засобів та нематеріальних активів філій складає 16 328,0 тис. грн., що становить 5,18% від вартості основних засобів та нематеріальних активів у цілому по АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Внутрішня система контролю за діяльністю філій та відділень дозволяє отримувати необхідну інформацію та здійснювати контроль за їх діяльністю на достатньому рівні.

Протягом 2006 року відповідно до плану проведення аудиторських перевірок управлінням внутрішнього аудиту був проведений комплексний аудит у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Криворізькій, Луганській, Одеській, Сумській філіях. Результати перевірок оформлені відповідними аудиторськими висновками.

Роботу філій безпосередньо координує головний департамент філіальної мережі.

Рівень видатків філій контролюється Головним банком шляхом затвердження кошторису видатків філій на місяць.

Контроль за даними балансу та іншої звітності, що складається філіями, здійснюється безпосередньо співробітниками Головного банку шляхом аналізу та перевірки достовірності даних.

Філії АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюють бухгалтерський облік згідно з діючими нормативними та законодавчими актами України і відповідно до вказівок Національного банку України. Фінансові звіти філій достовірно та повно подають інформацію про діяльність підрозділів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за станом на 31.12.2006 року.

У цілому порушень в роботі філій не виявлено.
^ Статутний капітал

Статутний капітал АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» сформований відповідно до вимог статей 31, 32 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, нормативно-правових актів Національного банку та Статуту банку.

Протягом 2006 року було збільшено зареєстрований статутний капітал банку:

 • згідно з протоколом № 1 Загальних Зборів акціонерів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 23.05.2006 року шляхом реінвестиції в прості іменні акції дивідендів в сумі 32 539 139,00 грн. Зміни у Статуті у зв’язку зі збільшенням статутного фонду зареєстровані НБУ 22.08.2006 року, проведена державна реєстрація 23.08.2006 року та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (зареєстровано 04.08.2006 та видане свідоцтво від 29.08.2006 № 368/1/06);

 • згідно з протоколом № 2 Загальних Зборів акціонерів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 05.09.2006 року за рахунок грошових внесків у сумі 30 000 000,00 грн. Зміни у Статуті у зв’язку зі збільшенням статутного фонду зареєстровано НБУ 18.12.2006 року, проведена державна реєстрація 20.12.2006 року та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (простих іменних, зареєстровано 04.08.2006 та видане свідоцтво від 29.08.2006 № 455/1/06).

Статутний капітал АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» відповідно до установчих документів за станом на 31.12.2006 року становить
171 499 139 грн. Він поділений на 169 999 139 штук простих іменних акцій і 1 500 000 штук привілейованих акцій документарної форми номінальною вартістю 1 (одна ) гривня кожна.

Засновниками АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» є юридичні та фізичні особи.

Структура формування статутного капіталу і частка найбільших акціонерів станом на 31.12.2006 року наведена в таблиці 2.

Таблиця 2
^
Назва акціонерів

Сума внеску,

(грн.)

Питома вага у статутному капіталі, %

АТ "Правекс-Брок"

39 638 969,00

23,11

"Serviden Enterprises LTD"

28 462 522,00

16,60
^

ТОВ СП "Комерційні системи"


13 746 104,00

8,02

Черновецький Леонід Михайлович

79 231 570,00

46,20

Інші

10 419 974,00

6,07

Всього:

171 499 139,00

100,00

Протягом 2006 року викуп власних акцій банком не здійснювався.

Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 23.05.2006 року) були затверджені результати діяльності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» та фінансова звітність за 2005 рік.

^ Операційна робота

Для перевірки використовувались: юридичні справи клієнтів; клієнтські картки зі зразками підписів підприємств та відбитка печатки; угоди на розрахунково-касове обслуговування; оборотно-сальдові відомості; операційні документи дня та інша необхідна документація, яка в достатній мірі може пояснити зміст операцій, що виконувались.

Операційна робота в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюється відповідно до Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 року № 254, та внутрішнього Положення про організацію операційної роботи в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердженого наказом Голови Правління АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 31.12.2003 року № 1168.

Під час вибіркової перевірки юридичних справ встановлено, що відкриття рахунків клієнтам здійснюється відповідно до „Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах”, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492 (із змінами і доповненнями).

Розрахунки за документами, у яких зазначена дата валютування, здійснюються відповідно до „Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 (із змінами та доповненнями). В ході вибіркової перевірки документів дня порушень щодо строків розрахунків для документів з датою валютування не виявлено.

За станом на 31.12.2006 р. в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» обслуговується 556671 клієнт, яким відкрито 680328 рахунків. Характеристика рахунків та кількісний стан клієнтів наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

№ п/п 

Показники 

Бюджетні установи  

Суб'єкти господарювання 

Фізичні особи,

Усього 

 

 

усього 

у тому числі  небанківські фінансові установи 

усього

 

1

2

3

4

5

6

7

1

1. Кількість клієнтів

20

36356

103

520295

556671



2. Кількість відкритих рахунків клієнтів, у тому числі: 

44

50790

135

629494

680328



2.1. Поточні рахунки, у тому числі: 

42

50550

104

509252

559844



2.1.1. Карткові рахунки 

 

5554

 

406703

412257



2.1.2. Розподільчі рахунки 

 

1

 

 

1



2.1.3. Рахунки із спеціальним режимом використання та рахунки, на яких обліковуються цільові кошти 

16

1272

 

 

1288



2.1.4. Рахунки платників податку на додану вартість для обліку коштів податку на додану вартість 

 

2786

4

 

2786

8

2.1.5. Інші рахунки 

26

40937

100

102549

143512



2.2. Вкладні (депозитні) рахунки 

2

240

31

120242

120484
  1   2   3   4   5



Схожі:

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості
Згідно з договором від 29 жовтня 2007 року №5893/01 між аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2006 року м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №0951, видане 26. 01. 2001р.,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconАудиторський висновок про склад та сплату статутного фонду Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на 31. 12. 2006 року (на кінець дня)
Акціонерним комерційним банком “правекс-банк” 28 березня 2007 року проведено аудиторську перевірку матеріалів про формування та сплату...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2007 року м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Україні”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 року №368 і зареєстрованої Міністерством...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк"
Протягом 2007 року було реорганізовано 3 філії, зокрема Вінницьку, Луганську, Харківську, та їх відділення в обласні дирекції та...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк" Код єдрпоу
Протягом 2006 року було реорганізовано 7 філій, зокрема Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Кіровоградську, Криворізьку,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт щодо фінансової звітності
Тов "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31. 12. 2011. р., звіт про фінансові результати,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2007 року 153 акб «правекс банк» м. Київ Таблиця Зміни та рух капіталу за 2006 рік (тис грн.) Рядок
Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов