Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості icon

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомостіНазваЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Сторінка3/5
Дата конвертації27.07.2014
Розмір0.81 Mb.
ТипЗвіт
скачать >>>
1   2   3   4   5

Враховуючи існуючий фінансовий стан банку, а також добру репутацію серед клієнтів та населення, при інших сталих умовах загроза втрати ліквідності в короткостроковий період відсутня.

Фактично зарезервовані кошти на кореспондентському рахунку відповідали нормативам обов’язкового резервування. Формування обов’язкових резервів здійснюється у цілому за зведеним балансом банку і відповідна сума коштів обов’язкових резервів у національній валюті перебуває на кореспондентському рахунку банку.

Обсяг обов’язкових резервів контролюється відповідно до „Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України”, затвердженого Постановою Правління НБУ від 16.03.2006 року № 91.

Сума, визначена на підставі встановленої норми обов’язкового резервування, відповідала фактичній середньоарифметичній сумі залишків коштів на кореспондентському рахунку банку за місяць.

У ході аудиторської перевірки оцінки дохідності та ліквідності активів, якості управління активами та пасивами порушень не виявлено.

Активні операції банку

Станом на 31.12.2006 чисті активи АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» складали 3 583 028 тис. грн.

Порівняльні дані статей балансу АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2006 та 2005 роки наведені у таблиці 6.

Таблиця 6 (тис. грн.)

^ Найменування статті

2006 рік

2005 рік

АКТИВИ 

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 

379530

348132

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0

0

Кошти в інших банках

380277

109237

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1058

1058

Кредити та заборгованість клієнтів

2382895

1373407

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

315055

168295

Нараховані доходи до отримання:

40485

16908

Відстрочений податковий актив

0

0

Інші активи

83728

106483

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

0

^ Усього активів

3583028

2123520

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків

280671

31273

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

0

Кошти клієнтів

2722123

1817725

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

1

1

Боргові цінні папери, емітовані банком

18000

0

Нараховані витрати до сплати

87322

54194

Відстрочені податкові зобов’язання

31109

3760

Інші зобов’язання

87138

47961

Усього зобов’язань

3226364

1954914

^ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал

171499

108960

Капіталізовані дивіденди

0

0

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

Емісійні різниці

672

672

Резерви та інші фонди банку

10219

3337

Резерви переоцінки, у тому числі:

96529

15394

Резерви переоцінки необоротних активів

96529

15394

Резерви переоцінки цінних паперів

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

940

26949

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження 

76805

13294

^ Усього власного капіталу

356664

168606

Усього пасивів

3583028

2123520


Суттєву частку в активах банку займають кредити суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, їх частка становить 66,51% в загальних активах і станом на 31.12.2006 року складає 2 382 895 тис. грн. Це зумовлено реалізацією стратегічних цілей банку щодо розширення обсягів клієнтської бази, особливо роздрібного бізнесу. Значно зросли залишки за коштами в інших банках. Так, на кінець 2005 року вони становили 109 237 тис. грн., а на кінець 2006 року – 380 277 тис. грн.

Аудит активних операцій здійснювався на підставі даних балансу, даних звітності, договорів, внутрішніх бухгалтерських документів за розрахунками з клієнтами по кредитах (вибірково), а також іншої інформації, яка надавалась аудиторам. Порушень не виявлено.
^ Кредитні операції

Аудит кредитних операцій здійснювався шляхом перевірки і аналізу кредитних угод, угод про заставу, свідоцтв про страхування кредитів, виписок з кредитних (позичкових) рахунків, балансу АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» станом на 31.12.2006 року, звітності за кредитами, таблиць розрахунку резервів та інших документів, які надавались аудиторам, які в повній мірі висвітлювали операції, що виконувались.

Результати аналізу кредитних операцій, які здійснювались банком протягом 2006 року, показали, що для здійснення кредитної діяльності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» керується відповідними законодавчими і нормативними документами НБУ та розробленими власними положеннями: “Про кредитування”, “Інструкцією про порядок проведення перевірок заставленого майна”, “Методикою оцінки фінансового стану позичальника”, “Положенням про овердрафтне обслуговування”, “Положенням про кредитування фізичних осіб з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем” та іншими.

Перспективні напрямки кредитної діяльності банку зафіксовані у “Кредитній політиці на 2006 рік”.

Кредитна діяльність АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» спрямована на поєднання інтересів банку, його акціонерів, вкладників та суб’єктів господарської діяльності (юридичних та фізичних осіб).

У кредитній діяльності банк дотримується таких основних принципів кредитування: повернення, забезпеченості, строковості, платності, цільового характеру використання.

Інформація щодо дотримання нормативів ризику та інвестування станом на кінець дня 31.12.2006 року наведена в таблиці 7.
Таблиця 7

Найменування

Значення

нормативів ризику та інвестування

Норматив

Факт

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента

Не більше 20%

16,70%

Норматив “великих” кредитних ризиків

Не більше 800%

102,27%

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру

Не більше 2%

0,28%

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам

Не більше 20%

0,82%

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою

Не більше 15%

0,33%

Норматив загальної суми інвестування

Не більше 60%

0,35%

Ризик операцій з інсайдерами мінімізується шляхом розміщення активів у різних сферах економіки та відсутності значних концентрацій активних операцій з одним контрагентом. У кожному випадку кредитування інсайдерів зберігався принцип економічної доцільності операцій, платності кредиту, оцінки ризику позичальника. Збиткові операції з інсайдерами не проводились.

Фактів порушення нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, не виявлено.

У разі укладення банком договорів з інсайдерами на більш сприятливих умовах, ніж угоди, що укладені з іншими особами, на суму таких угод зменшується розмір регулятивного капіталу до часу погашення таких угод.

Методика здійснення кредитних операцій в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» відповідає законодавчим та нормативним документам НБУ. Заяви на видачу кредитів оформлені відповідними кредитними угодами і зареєстровані згідно з чинним законодавством. При видачі кредиту перевіряється фінансовий стан позичальника з врахуванням вимог НБУ щодо оцінки кредитоспроможності та фінансової стійкості позичальника, перевіряється ступінь ліквідності майна, що передається під заставу, обґрунтовується надійність повернення кожного кредиту і виноситься на розгляд Кредитного комітету (комісії), який приймає рішення про видачу (чи відмову у видачі) кредиту. Ці процедури здійснюються з метою зниження кредитного ризику.

Протягом строку дії кредитного договору банком здійснюється моніторинг фінансового стану позичальників на основі даних фінансової звітності. Такі процедури проводяться з метою попередження ризиків непогашення кредитів у майбутньому та для присвоєння відповідної категорії з метою формування резервів.

Протягом 2006 року банк активно здійснював роботу з розміщення та залучення коштів на міжбанківському ринку кредитних ресурсів: проводив операції з розміщення та залучення ресурсів в національній та іноземній валютах з банками резидентами, операції в іноземній валюті з банками нерезидентами. Забезпечувалося своєчасне і якісне оформлення відповідних внутрішніх і зовнішніх документів за всіма видами операцій, документарне супроводження операцій до повного їх завершення, контроль за рухом грошових коштів.

Розміщення або залучення ресурсів на міжбанківському ринку України банк здійснює згідно з укладеними генеральними угодами з банками резидентами, а в подальшому в межах генеральної угоди уповноваженими особами підписується документ „тікет” (якщо угода укладена за системою «Рейтер Ділінг») або документ „кепчур” (якщо угода укладена по телефону). З банками нерезидентами укладаються окремі угоди.

Надання кредитів та їх погашення здійснювалося безготівково через кореспондентські рахунки банку. Датою надання кредиту вважається дата надходження коштів на рахунок позичальника, дата повернення кредиту – дата надходження суми заборгованості на рахунок кредитора.

За 2006 рік було отримано процентних доходів за коштами, розміщеними в інших банках, у сумі 5 047 тис. грн. та сплачено процентних витрат за коштами, отриманими від інших банків, у сумі
584 тис. грн.

Станом на 31.12.2006 року банком отриманий чистий процентний дохід від операцій, здійснених на міжбанківському ринку, в сумі 4 463 тис. грн. В основному, чистий процентний дохід отримано за рахунок процентної маржі відсоткових ставок від залучення та розміщення короткострокових кредитів. Тобто управління ресурсами на міжбанківському ринку за станом на 31.12.2006 року є ефективним.

За станом на 31.12.2006 року кредитний портфель складає
2 945 062 тис. грн., а за мінусом резервів під заборгованість за кредитами – становить 2 902 016 тис. грн. Серед загальної суми позик питома вага прострочених кредитів складає 1,23%, що свідчить про проведення банком виваженої кредитної політики щодо оцінки фінансового стану позичальників та контролю за цільовим використанням кредитних коштів.

Кредитний портфель філій за станом на 31.12.2006 року складає 143 962 тис. грн. або 4,89% від загального обсягу кредитного портфеля в цілому по АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Якість кредитного портфеля не несе суттєвого ризику для капіталу банку. Управління кредитним портфелем носить задовільний характер.

У 2006 році банк зберігає тенденцію розвитку банківського кредитування фізичних осіб (у структурі кредитного портфеля частка таких кредитів складає 72,89%). Це зумовлено ростом доходів населення, зменшенням заборгованості з виплати заробітної плати та відповідно ростом витрат на товари тривалого використання. Значно розширився перелік кредитних послуг, які пропонуються фізичним особам.

Випадків порушення встановленого ліміту видачі кредиту одному позичальнику не виявлено.

Переважна більшість кредитів надається під заставу майна позичальників чи третіх осіб, що значно мінімізує кредитний ризик. Визначення ринкової вартості рухомого майна, яка зазначається у договорах застави та приймається при розрахунку резерву під кредитні ризики, здійснюється за домовленістю з позичальником.

Кредитний портфель АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» в іноземній валюті становить 55,34 % загального кредитного портфеля.

На підставі вибіркової перевірки розрахунку резерву встановлено, що обсяг сформованих резервів під кредитні операції відповідає вимогам “Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 року № 279. За станом на 31.12.2006 року в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» резерви під стандартну і нестандартну заборгованість для покриття кредитних ризиків сформовані в повному обсязі, а саме в сумі 43 046 тис. грн., в т.ч.:

  • по міжбанківських кредитах в сумі 547 тис. грн.,

  • по кредитах клієнтам в сумі 42 443 тис. грн.

На підставі комплексної перевірки розрахунку резерву встановлено, що обсяг сформованих резервів під кредитні операції відповідає вимогам “Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 року № 279.

Розрахунок резерву під можливі втрати за позичками комерційних банків станом на 31.12.2006 року наведений у таблиці 8.

Таблиця 8 (тис. грн.)

Категорії кредитних операцій за ступенями ризику

Заборго-ваність за кредита-ми на 1-е число місяця

Заборгованість зменшується на вартість застави

Заборго- ваність, що береться до розра-хунку –Чистий кредит-ний ризик

Коефі-цієнт резер- вування (%)

Факти-чно сфор-мований резерв

майно-вих прав на грошо-ві депози-ти

недерж. цінних паперів, рухомо-го і нерух. майна, дорог. мет. та інших майно-вих прав

неру-хомо-го майна

майно-вих прав на неру-хоме майно

інших майно-вих прав на неру-хоме майно

суми вкла-день, що не включа-ються до розра-хунку резерву

Стандарт-ний

2 437 592

261 669

1 002 320

668 062

1 744

0

125 106

378691

1

6 881

Під контролем

294 228

302

63 096

117 368

2 266

0

62 026

49 171

5

3 147

Субстан-дартний

171 326

8 518

21 477

61 988

0

618

39 973

38 751

20

9 087

Сумнів-ний

28 290

0

2 960

3 293

0

350

2 734

18 953

50

10 305

Безнадій-ний

13 626

0

0

0

0

0

0

13 626

100

13 626

Усього

2 945 062

270 489

1 089 853

850 711

4 010

968

229 839

499191

 

43 046
1   2   3   4   5Схожі:

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості
Згідно з договором від 29 жовтня 2007 року №5893/01 між аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2006 року м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №0951, видане 26. 01. 2001р.,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconАудиторський висновок про склад та сплату статутного фонду Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на 31. 12. 2006 року (на кінець дня)
Акціонерним комерційним банком “правекс-банк” 28 березня 2007 року проведено аудиторську перевірку матеріалів про формування та сплату...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2007 року м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Україні”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 року №368 і зареєстрованої Міністерством...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк"
Протягом 2007 року було реорганізовано 3 філії, зокрема Вінницьку, Луганську, Харківську, та їх відділення в обласні дирекції та...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк" Код єдрпоу
Протягом 2006 року було реорганізовано 7 філій, зокрема Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Кіровоградську, Криворізьку,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт щодо фінансової звітності
Тов "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31. 12. 2011. р., звіт про фінансові результати,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2007 року 153 акб «правекс банк» м. Київ Таблиця Зміни та рух капіталу за 2006 рік (тис грн.) Рядок
Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов