Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості icon

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомостіНазваЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Сторінка4/5
Дата конвертації27.07.2014
Розмір0.81 Mb.
ТипЗвіт
скачать >>>
1   2   3   4   5


Резерви на покриття можливих втрат за кредитними операціями розраховуються відповідно до внутрішньобанківської Методики щодо визначення платоспроможності та кредитоспроможності позичальника і Методики оцінки фінансового стану та встановлення класу позичальника з метою визначення реального кредитного ризику.

З метою мінімізації ризиків непогашення заборгованості по кредитах АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснював страхування кредитних ризиків шляхом укладання договорів страхування. Страхуванню, в першу чергу, підлягають найменше забезпечені кредити – споживчі кредити. Договори страхування укладаються на строк дії кредитного договору.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» використовує резерви на погашення кредитної заборгованості, визнаної безнадійною, яка обліковується на балансових рахунках як сумнівна до погашення. Безнадійна кредитна заборгованість відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за умови виконання статті 12 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Дані щодо списання протягом 2006 року визнаної безнадійної заборгованості (у т.ч. за врахованими векселями) за рахунок сформованого резерву під нестандартну заборгованість наведені у таблиці 9.

Таблиця 9. (грн.)

Дата списання

Код валюти

Сума списаного активу

(в валюті)

Еквівалент списаного активу

(в гривні)

Протокол засідання Правління банку

Підрозділ банку

30.03.2006

980
20 795 015,09

від 30.03.2006 №8

Головний банк

31.05.2006

980
89 945,30

від 10.05.2006 №15

Головний банк

30.06.2006

980
7 960,35

від 13.06.2006 №20

Головний банк

31.08.2006

980
40 402,91

від 07.08.2006 №28

Головний банк

31.05.2006

840

$1 836,53

9 274,48

від 16.05.2006 №17

Головний банк

28.11.2006

840

$2 559,00

12 922,95

від 13.11.2006 №41

Головний банк

Усього
$ 4 395,53

20 955 521,08Протягом 2006 року у відповідності до “Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 року №279 та положень Облікової політики АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» на 2006 рік, затверджених приказом Голови Правління від 30.12.2005 р. №1255, були нараховані резерви під можливі збитки по прострочених понад 31 день, нарахованих та не погашених в строк процентах за кредитами у сумі 16 983 тис. грн.

Дані щодо формування резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами банку за міжбанківськими кредитними операціями і кредитними операціями з клієнтами за станом на 31.12.2006 року наведені у Таблиці 10.

Таблиця 10 (тис. грн.)

Прострочені нараховані доходи

Сума заборгованості за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами

Фактично сформований резерв

Усього

у тому числі

прострочені до 31 дня

прострочені понад 31 день

сумнівні

За міжбанківськими кредитними операціями

22

0

0

22

22

За кредитними операціями з клієнтами

23235

6252

16948

35

16983


В ході вибіркової перевірки правильності та своєчасності нарахування відсотків за кредитами у відповідності до діючих договорів, яку було проведено за рахунками Головного банку та філій, порушень не виявлено.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» постійно проводить роботу по зниженню ризиків по активних операціях.

За період, що перевірявся, АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» дотримувався встановлених економічних нормативів та оцінюючих показників.

В банку проводиться чітка політика щодо обмежень лімітів самостійного прийняття рішень відносно кредитування кредитними комісіями філій банку. Проведення такої політики дає можливість мінімізувати ймовірність зловживань.

З боку Головного банку здійснюється постійний моніторинг кредитів, які видані філіями.
^ Пасивні операції

В ході перевірки пасивних операцій з юридичними та фізичними особами аналізувалися угоди по залученню депозитних вкладів, оборотно-сальдові відомості по балансових рахунках, особові рахунки, на яких обліковуються депозити та нараховуються відсотки по вкладах та інша інформація, яка дає правдиву і неупереджену уяву про пасивні операції, які проводив АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» протягом 2006 року.

Основними джерелами залучених коштів є:

 • кошти фізичних осіб, що становлять 64,54% від загальних пасивів;

 • кошти юридичних осіб, що складають 11,43% від загальних пасивів;

 • кошти банків, що складають 7,83% від загальних пасивів;

 • субординований борг 1,99% від загальних пасивів.

Таким чином, разом залучені кошти фізичних та юридичних осіб складають 75,97% загальних пасивів.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не спирається на великі депозити клієнтів, а залучає незначні вклади фізичних та юридичних осіб.

Найбільшу частку в загальних пасивах банку займають кошти клієнтів, які за станом на 31.12.2006 року становлять 2 722 123 тис. грн., або 75,97%, проти 1 817 725 тис. грн. за станом на 31.12.2005 року.

Перевищення залишків довгострокових вкладень у гривнях над короткостроковими свідчить про стимулювання банком залучення саме таких ресурсів.

Відсотки за депозитами нараховуються згідно з Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими постановою Правління НБУ від 18.06.2003 року № 255 (із змінами та доповненнями). Щомісяця (в передостанній робочий день) за депозитами юридичних і фізичних осіб нараховуються, згідно з укладеними договорами, відсотки, що відображаються у відомостях нарахованих відсотків.

Відкриття поточних рахунків у національній та іноземній валюті проводиться згідно з „Інструкцією про порядок відкриття, закриття та використання рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492 (із змінами та доповненнями).

Аналіз структури власних коштів банку показав, що за станом на 31.12.2006 року регулятивний капітал банку достатній і становить
309 581 тис. грн. Регулятивний капітал, скоригований на суму перевищення вартості основних засобів (яка за станом на 31.12.2006 року склала 311 971 тис. грн.) над розміром регулятивного капіталу, становить 307 191 тис. грн.

Структура капіталу раціональна. Найбільшу питому вагу в структурі капіталу займає основний капітал, який за станом на 31.12.2006 року становить 179 306 тис. грн. Основним джерелом його формування (95,65%) є статутний капітал в розмірі 171 499 тис. грн.

Статутний капітал формується за рахунок власних коштів акціонерів у грошовій формі та дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу.

З початку створення банку проведено 14 емісій, які дозволили нарощувати капітал пропорційно зростанню активів.

Додатковий капітал станом на 31.12.2006 року складав 130 411 тис. грн., основним джерелом його формування є субординований борг у розмірі 71 205 тис. грн.

Відвернення по операціях, що здійснені з інсайдерами, склали
136 тис. грн.

Інформація щодо дотримання нормативів капіталу станом на 31.12.2006 року наведена у Таблиці 11.
Таблиця 11

Найменування нормативів

Значення

капіталу

Норматив

Факт

Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку

Не менше 20 млн. євро

307 191 тис.. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу

Не менше 10%

10,72%

Норматив адекватності основного капіталу

Не менше 4%

4,84%АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» відноситься до достатньо капіталізованих банків.

Рух коштів за рахунками капіталу протягом 2006 року наведений у Таблиці 12:

Таблиця 12 (тис. грн.)

Найменування статті

Статутний капітал, зареєстро ваний, сплачений

Капіталізовані дивіден ди

Емісій ні різниці

Резерви та інші фонди банку

Нерозподі лений прибуток

Резерви переоцінки

Капітал та резервні фонди,

Усього

2006 рік

2005 рік

Залишок на 1 січня 2006 р.

108960

0

672

3337

40243

15394

168606

141153

Переоцінка необоротних активів
108337

108337

288

Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття

117

(117)

0

0

Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів
(27084)

(27084)

(129)

Чистий прибуток

76805
76805

13294

Розподіл прибутку до резервних фондів


6882

(6882)
0

0

Дивіденди, що капіталізовані у звітному році
32539(32539)
0

0

Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу0

14000

Внески за акціями нового випуску

62539

(32539)

30000

0

Залишок за станом на 31 грудня 2006р.

171499

0

672

10219

77744

96530

356664

168606


^ Валютні операції

У ході перевірки валютних операцій проаналізовані оборотно-сальдові відомості, валютні меморіальні ордери, заяви клієнтів на купівлю-продаж валюти, заяви клієнтів на здійснення переказів за зовнішньоекономічними контрактами, звітність за операціями з валютою, що направляється до НБУ, виписки з особових рахунків клієнтів за грудень 2006 року.

Найбільшу питому вагу активів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» в іноземній валюті мають залишки за кредитами фізичним особам (70,31%), кредитами суб’єктам господарської діяльності (11,10%), залишки коштів в інших банках (7%).

Пасиви в іноземній валюті складаються на 75,52% з коштів фізичних осіб, коштів банків (10,7%), субординованого боргу (4,24%) та на 2,86% з коштів юридичних осіб.

Протягом 2006 року банком здійснювались перекази іноземної валюти фізичними особами. Перекази виконувались у відповідності до Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затверджених постановою Правління НБУ від 14.10.2004 року № 486. В ході вибіркової перевірки первинних документів щодо здійснення переказів за системою WESTERN UNION, «Правекс-Телеграф», МоneyGram порушень не виявлено.

Протягом 2006 року банк виступав активним учасником на міжбанківському валютному ринку України. Операції здійснювалися у відповідності до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою та Правил проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. №281 (зі змінами та доповненнями).

Доходи за операціями з іноземною валютою та банківськими металами становили у 2006 році 30 823 тис. грн.

Облік операцій в іноземній валюті та банківських металах здійснюється згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затвердженою постановою Правління НБУ від 17.11.2004 р. №555 (із змінами та доповненнями), затвердженими положеннями Облікової політики на 2006 рік та внутрішніми положеннями.

При перевірці порядку здійснення АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» контролю за дотриманням резидентами законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями порушень не встановлено.

Реєстрація експортно-імпортних операцій та операцій купівлі-продажу валюти здійснюється в спеціальних журналах. Форми журналів реєстрації відповідають вимогам Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.1999 року №136.

За результатами перевірки порушень валютного законодавства при здійсненні АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» платежів за експортно-імпортними операціями та проведенні операцій купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку України також не виявлено.

Порушень щодо своєчасності та повноти обов’язкового продажу надходжень на користь резидентів не встановлено.

Управління валютними ризиками здійснюється шляхом:

- постійного аналізу стану валютного ринку та оперативного прогнозування зміни ситуації на ньому;

- дотримання нормативів відкритої валютної позиції.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» протягом 2006 року перерахував на рахунки органів Пенсійного фонду, де він перебуває на обліку як платник збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування, збір у розмірі 1,5% від суми операцій з купівлі іноземної валюти, здійснених як для власних потреб, так і за дорученням клієнтів.

Суми збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти, які здійснені банком протягом операційного дня, перераховуються банком на рахунки органів Пенсійного фонду єдиним платіжним дорученням.

У ході аудиту проведено вибіркову перевірку правильності нарахування на своєчасності перерахування збору до Пенсійного фонду від операцій безготівкової купівлі-продажу іноземної валюти, помилок та фактів несвоєчасного перерахування збору не виявлено.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» протягом 2006 року здійснював операції з купівлі-продажу банківських металів.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» проводить операції з дорогоцінними металами на підставі Ліцензії Міністерства фінансів України № 492 від
30 липня 2004 року.

Відображення в обліку операцій з банківськими металами здійснюється у відповідності до діючих нормативних документів НБУ та внутрішніх положень.

Банком проводилися операції за поточними рахунками, відкритими в банківських металах, а також здійснювалася роздрібна та оптова торгівля банківськими металами. Щоденно розпорядженням по банку встановлювалися курси купівлі-продажу банківських металів.

Протягом 2006 року було продано 4 706,9 кг банківських металів, у тому числі 1 567,4 кг золота, 3 133,9 кг срібла, 4,6 кг платини, 1,0 кг паладію.

У касових документах дня містяться видаткові касові ордери, що підтверджують продаж банківських металів.

Зауважень щодо операцій з банківськими металами немає.
^ Операції з цінними паперами

В процесі перевірки операцій з цінними паперами були проаналізовані: установчі документи, рішення про випуск акцій, рішення про випуск облігацій, виписки по балансових рахунках, реєстри акціонерів, матеріали реєстрації емісій банку та інші документи, що були надані в ході проведення аудиту, які дають вичерпну інформацію щодо проведених операцій.

Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 03.10.2005 №358.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснював усі види операцій на фондовому ринку згідно з Ліцензією ДКЦПФР серія АБ № 113111 від
15 жовтня 2004 року, а саме: діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Починаючи з 06.10.2006 року – згідно з Ліцензією ДКЦПФР серія АВ №189651 від 06 жовтня 2006 року здійснює депозитарну діяльність: діяльність з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, згідно з Ліцензією ДКЦПФР серія АВ №189670
від 06 жовтня 2006 року – брокерську діяльність, згідно з Ліцензією ДКЦПФР серія АВ №189671 від 06 жовтня 2006 року – дилерську діяльність, згідно з Ліцензією ДКЦПФР серія АВ №189672 від 06 жовтня 2006 року – андеррайтинг, згідно з Ліцензією ДКЦПФР серія АВ №189673 від 06 жовтня 2006 року – депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

З метою залучення фінансових ресурсів Спостережною Радою АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (протокол засідання Спостережної Ради від 19.10.2006 року №63) прийняте рішення про випуск та публічне (відкрите) розміщення облігацій. Загальна номінальна вартість облігацій – 50 000 000,00 грн., кількість – 50 000 шт. іменних відсоткових звичайних облігацій, форма існування – бездокументарна. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (зареєстровано 30.11.2006 № 759/2/06-Т).

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, у повному обсязі будуть направлені на збільшення кредитного портфеля банку шляхом проведення кредитування фізичних та юридичних осіб.

За станом на 31.12.2006 року (на кінець дня) розміщено облігацій АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» на загальну суму 18 000 000,00 грн.

За станом на 31.12.2006 року в портфелі банку на продаж обліковуються акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в сумі 1 058 тис. грн. (вкладення до бірж, фондових союзів).

Станом на 31.12.2006 року внесків до дочірніх та асоційованих компаній АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не має.

Протягом 2006 року АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не створював резерв на відшкодування можливих збитків банку від операцій з цінними паперами та інших вкладень у статутні капітали підприємств, оскільки в портфелі банку знаходяться вкладення в цінні папери установ, де метою банку є можливість реалізації інших прав, а не одержання економічної вигоди.

Порушень вимог „Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів”, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 грудня 2003 року №561, не виявлено.
^ Внутрішньобанківські операції

Для перевірки внутрішньобанківських операцій були надані баланс, інвентаризаційні відомості, виписки по балансових рахунках, накази, відомості нарахування зносу, відомості нарахування заробітної плати, декларації про прибуток, звіти до бюджетних та позабюджетних фондів, господарські договори та інші первинні документи, які надавались на запит аудиторів та можуть підтвердити достовірність операцій.

Бухгалтерський облік в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюється у відповідності до вимог законодавства України, діючих нормативних актів НБУ, положень Облікової політики на 2006 рік, затвердженої наказом Голови Правління від 30.12.2005 р. №1255, внутрішніх положень, що регламентують порядок відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій.

Аудиторами проведена вибіркова перевірка правильності нарахування та обліку заробітної плати за відпрацьований час, оплати щорічних відпусток, оплати навчальних відпусток, оплати робіт згідно з цивільно-правовими договорами, доплат різниці в посадових окладах при заміщенні, та інших видів додаткової заробітної плати.

В ході перевірки встановлено, що заробітна плата нараховується згідно зі штатним розкладом, порушень не виявлено.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та лізингових операцій ведеться у відповідності до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.12.2005 р. №480 (із змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 №242 (із змінами і доповненнями).

Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів ведеться в інвентарних картках та інвентарній книзі обліку основних засобів та нематеріальних активів за допомогою автоматизованої банківської системи АРМ UCHBUCH модуль „Облік основних засобів”, яка дає змогу отримувати необхідну оперативну інформацію за будь-який період.

Дані про основні засоби за станом на 31.12.2006 року наведені у Таблиці 13:

^ Таблиця 13 (тис. грн.)

Рядок

Групи основних засобів

Залишок на 31.12.2006 р.

Залишок на 31.12.2005 р.

Первісна (переоцінена) вартість

Знос

Первісна (переоцінена) вартість

Знос

1

2

3

4

5

6

1

Основні засоби та капітальні інвестиції за основними засобами

374 776

87 038

201 643

55 290

2

Інші необоротні матеріальні активи

28 202

10 473

24 880

7 218

3

Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

6 504
1 499
4

Нематеріальні активи та капітальні інвестиції за нематеріальними активами

7 022

3 938

5 716

2 935

5

Разом

416 504

101 449

233 738

65 443


Оприбуткування основних засобів та нематеріальних активів здійснюється за первісною вартістю (вартістю придбання), яка включає в себе всі витрати по їх придбанню, на підставі накладних, акта прийому-передачі, форма якого затверджена наказом Міністерства статистики від 29.12.1995 №352, що підтверджують факт отримання цінностей.

Строки корисного використання нематеріальних активів встановлюються Головним банком та філіями самостійно.

Строки корисного використання основних засобів визначаються Обліковою політикою на 2006 рік. В разі, коли в експлуатацію вводяться основні засоби, строк корисного використання яких не визначених Обліковою політикою, то строк корисного використання таких основних засобів визначається спеціально створеною комісією, склад якої затверджений в наказі Голови Правління банка від 18.12.2003 року №1090.

Амортизаційні відрахування (крім малоцінних необоротних активів) у системі банку здійснюються прямолінійним методом за кожним об’єктом протягом всього строку використання. Нарахування амортизації проводиться щомісячно з віднесенням на відповідні рахунки витрат. Вибірковою перевіркою порушень при нарахуванні амортизації не виявлено.

АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" використовує окремі основні засоби на правах оперативного лізингу.

За умовами угод оперативної оренди в 2006 році АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" користувався службовими приміщеннями, спеціалізованими та легковими транспортними засобами, індивідуальними сейфами.

Облік товарно-матеріальних цінностей в системі АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» проводиться відповідно до вимог “Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України”, затвердженої постановою Правління НБУ від 10.12.2004 №625, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 №246 (із змінами та доповненнями), та інших нормативно-правових актів.

Протягом 2006 року банком були укладені з ВАТ СК ”Правекс-Страхування” договори страхування майна, а саме власних будинків та споруд, банкоматів, обчислювальної техніки, меблів.

Якщо вартість ТМЦ становить 1000 гривень і менше, то автоматично встановлюється строк їх корисного використання до року (за винятком зброї, засобів ОПС, внутрішніх телефонних та комп’ютерних мереж, систем безпеки (відеоспостереження), офісних меблів (крім стільців), обладнання, що належить до комп’ютерної техніки (сканери, принтери), сейфів, блоків безперебійного живлення, муляжів банківських металів (золото, срібло)).

Крім того, до ТМЦ незалежно від вартості належить нормативно-правова і технічна література (крім періодичних видань).

Нарахування зносу МШП здійснюється при введенні таких предметів в експлуатацію у розмірі 100% від їх вартості, з віднесенням повної суми на операційні витрати банку.

Запаси ТМЦ обліковуються за первинною вартістю. Вартість ТМЦ, використаних для підтримання (капітальний та поточний ремонти) об’єкта основних засобів у робочому стані, відображається за рахунками витрат. Вартість ТМЦ, використаних для поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція) об’єкта основних засобів, відображається за рахунками капітальних інвестицій.

Порушень обліку господарських матеріалів на складі, в підзвіті, малоцінних та швидкозношуваних предметів не встановлено.

Аудиторська перевірка обліку та видачі довіреностей на отримання матеріальних цінностей здійснювалася згідно з „Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей”, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996 року № 99 (із змінами і доповненнями).

Бланки довіреностей обліковуються на складі на позабалансових рахунках в умовній оцінці 1 бланк – 1 грн. Передача бланків довіреностей із місця зберігання проводиться за видатковим позабалансовим ордером у підзвіт відповідальної особи.

Облік касових операцій ведеться відповідно до чинного законодавства.

Порушень у порядку формування витрат банку, а також у порядку обрахування податків не встановлено.

Дебіторська заборгованість банку складає незначну питому вагу (0,61%) в загальних активах АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

За станом на 31.12.2006 року рівень простроченої дебіторської заборгованості складає 3 952 тис. грн., або 18,18% від загальної суми дебіторської заборгованості.

Резерви для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» формує у відповідності до вимог Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 р. №505 (із змінами і доповненнями), та згідно з Положеннями облікової політики АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» на 2006 рік. За станом на 31.12.2006 року сформовано резерви під можливі збитки від дебіторської заборгованості в розмірі 125,8 тис. доларів США, 3,2 тис. російських рублів, 49,6 тис. євро та 2 465,5 тис. грн.

Дані про формування банком резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості станом на 31.12.2006 року наведено у Таблиці 14.

^ Таблиця 14 (коп.)

Група ризику згідно з класиці-кацією

Дебіторська заборгованість, що виникає за капітальними вкладеннями та з придбання НА

Інша дебіторська заборгованість

Заборгова-ність, що береться до розрахунку резерву

Коефіцієнт резервування

Фактично сформований резерв

Кількість днів обліку на балансі

Сума заборгованості

Кількість днів обліку на балансі

Сума заборгованості
І

0-180

252146648

0-90

1526487270

1778633870

0

0

ІІ

181-270

15611586

91-180

36984844

52596430

20

10519289

ІІІ

271-360

17574239

181-360

2313044

19887283

50

9943645

ІV

361 і більше

935028

361 і більше

321754408

322689436

100

322689435

Усього
286267501
1887539518

2173807019
343152369

Інвентаризація дебіторської заборгованості проводиться щомісячно за станом на 01 число місяця, наступного за звітним. За результатами інвентаризації проводиться коригування розміру резерву за рішенням Правління банку.

Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву проводилося коригуючими проводками за грудень 2006 року у сумі
0,2 тис. грн. (згідно з Протоколом засідання Правління банку від
09.01.2007 р. №2).

Подальший облік дебіторської заборгованості здійснюється за позабалансовими рахунками до закінчення строків позовної давності.

При вибірковому аналізі строків знаходження на рахунках дебіторської заборгованості деяких сум відповідно до укладених договорів порушень не встановлено.

Кредиторська заборгованість за станом на 31.12.2006 року не має суттєвого впливу на фінансовий стан Банку та не несе ризику для його діяльності.

Облік кредиторської заборгованості ведеться відповідно до вимог нормативних актів Національного банку України, чинного законодавства та внутрішніх положень Банку.

До складу експлуатаційних і господарських витрат віднесені витрати на комунальні послуги, витрати на охорону, витрати на МШП, інші операційні витрати. Під час аудиторської перевірки бухгалтерського обліку експлуатаційних і господарських витрат порушень не виявлено.

Аудиторська перевірка господарських витрат передбачала перевірку правильності відображення операцій з обліку списання запасів ТМЦ та відповідності даних первинного обліку даним оборотно-сальдового балансу.

Банк є платником податків та зборів. Дані про сплату податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток та податку на додану вартість, наведені у Таблиці 15.

^ Таблиця 15 (тис. грн.)

Найменування податку

Сума

Плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності)

123

Відрахування у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

7 905

Податок з власників транспортних засобів

12

Збір за забруднення навколишнього середовища

5

Комунальний податок

146

Відрахування в Пенсійний фонд

2 242

Державне мито

90

Плата за патент

55

Судовий збір

36

Податок, утриманий на території Російської Федерації

6

Усього

10 620


Кожна філія сплачує податки та збори самостійно (крім податку на прибуток) за місцем свого знаходження.

З набранням з 1 січня 2004 року сили Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” та у відповідності до вимог статті 1 Закону України “Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року №2181-III платниками податку з доходів фізичних осіб зареєстровані Головний банк, філії, відділення АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Відділення, які зареєстровані на іншій, ніж Головний банк або філія території, реєструються за місцезнаходженням відділення.

Сплата податку до бюджету відбувається в день виплати доходу.

У ході аудиту було перевірено порядок обрахування та своєчасності перерахування до бюджету податків з доходів фізичних осіб (заробітної плати, доходів за послуги нотаріуса і т.д.). Порушень не виявлено.

Протягом 2006 року розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами здійснювались у встановлені строки та в повному обсязі, порушень не встановлено.

Відповідність обліку доходів та витрат підтверджується первинними документами та даними аналітичного обліку.

Доходи АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» формуються за рахунок надання послуг за плату та використання власних та залучених коштів з метою отримання оптимального прибутку для забезпечення виплати дивідендів акціонерам банку та розвитку банківської справи.

Доходи від реалізації банківських послуг відображалися в бухгалтерському обліку у відповідності до „Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”, затверджених постановою Правління НБУ від 18.06.2003 №255 (із змінами і доповненнями), та у відповідності до вимог положень Облікової політики на 2006 рік. В балансі відкриті спеціальні рахунки для обліку нарахованих, але не сплачених доходів.

Під прострочені нараховані комісійні доходи протягом 2006 року у відповідності до “Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000р. №279, та положень Облікової політики АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» на 2006 рік нараховувались резерви, які за станом на 31.12.2006 складали 243,7 тис. грн.

Дані щодо формування резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами банку за розрахунково-касове обслуговування станом на 31.12.2006 року наведені у Таблиці 16.

Таблиця 16 (коп.)

Прострочені нараховані доходи

Сума заборгованості за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами

Фактично сформований резерв

Усього

у тому числі

прострочені до 31 дня

прострочені понад 31 день

сумнівні

за розрахунково-касове обслуговування

28193556

3826859

3144709

21221988

24366697

Протягом 2006 року були списані за рахунок сформованого резерву нараховані комісійні доходи, які за рішенням Правління АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» визнані безнадійними, в розмірі 54,1 тис. грн. (протокол засідання Правління від 24.11.2006 року №43). Списання безнадійної заборгованості здійснювалось філіями (у сумі 6,2 грн.) самостійно під загальним контролем Головного банку.

Облік резервів протягом 2006 року здійснювався у відповідності до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 15.09.2004 №435.

Для відображення в обліку достовірних витрат на формування резервів у валюті банк користувався рекомендаціями НБУ, які надіслані листом від 18.01.2002 №12-111/79-590. Таким чином, коригування резервів у валюті відбувається шляхом сторнування вже сформованого резерву в іноземній валюті та формування необхідної суми резерву у відповідності до проведених розрахунків за курсом на дату складання звітності.
^ Переоцінка основних засобів

З метою відображення в обліку основних засобів за справедливою вартістю протягом 2006 року проводилась переоцінка основних засобів. Оцінка основних засобів здійснювалась на 01.04.2006 року, на 01.07.2006 року, на 01.10.2006 року та на 01.01.2007 року.

Переоцінці підлягали основні засоби, балансова вартість яких суттєво відрізнялась від справедливої. Для проведення переоцінки основних засобів у Головному банку та філіях створені відповідні комісії, основною метою діяльності яких було проведення аналізу стану основних засобів та їх попередня оцінка.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» з метою приведення балансової вартості основних засобів, які належать до нерухомого майна, до справедливої вартості, та керуючись Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08.2001 року №368 (із змінами і доповненнями), Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.12.2005 року №480 (із змінами і доповненнями), станом на 01.10.2006 року, провів переоцінку вартості основних засобів, які належать до нерухомого майна, що забезпечує технологічне здійснення банківських функцій (операцій), визначених статтею 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За результатами переоцінки на підставі протоколу засідання Правління АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 10.11.2006 року, а також на підставі висновку незалежного експерта про визначення ринкової вартості основних засобів, які належать до нерухомого майна, протягом листопада та грудня місяців 2006 року відобразив в балансі дооцінку вартості основних засобів, які належать до нерухомого майна, на суму
107 192 тис. грн.

Керуючись Інструкцією про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів, затвердженою постановою Правління НБУ від 19.03.2003 року №121, АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» відобразив у балансі нарахування відстроченого податкового зобов’язання на суму дооцінки вартості основних засобів, які належать до нерухомого майна, в сумі 26 798 тис. грн.

Дані по переоцінці основних засобів, яка здійснювалася на основі висновків незалежних експертів, наведені у таблиці 17.
Таблиця 17. (грн.)

Дата, на яку була проведена оцінка

Назва незалежного експерта, який здійснював оцінку основних засобів

Номер договору на проведення експертної оцінки основ-них засобів

Вартість об’єктів оцінки згідно з висновком незалежного експерта

Сума проведеної дооцінки основних засобів

01.04.2006

ТОВ „Експерт-СІТІ” (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий ФДМ України 20.08.2005 р.)

від 30.03.2006

№ 63/03/06

178 236,00

178 236,00

01.07.2006

ТОВ „Експерт-СІТІ” (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий ФДМ України 20.08.2005 р.)

від 30.06.2006

№ 81/06/06

192 015,15

192 015,15

01.10.2006

ТОВ „Експерт-СІТІ” (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий ФДМ України 20.08.2005 р.)

від 15.09.2006

№ 69/09/06

182 387 396,71

107 191 854,70

01.10.2006

ТОВ „Експерт-СІТІ” (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий ФДМ України 20.08.2005 р.)

від 29.09.2006

№ 88/09/06

321 533,00

321 533,00

01.01.2007

ТОВ „Експерт-СІТІ” (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий ФДМ України 20.08.2005 р.)

від 29.12.2006

№ 89/12/06

453 323,50

453 323,50

Переоцінка основних засобів проведена у відповідності до вимог чинного законодавства та стандартів оцінки.

У разі проведення переоцінки її результати включалися до складу регулятивного капіталу у відповідності до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.2001 року №368 (із змінами і доповненнями).

При вибутті об‘єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх до оцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього основного засобу включається до складу нерозподіленого прибутку (рахунок 5030). Протягом 2006 року ця сума склала 117,1 тис. грн.

Переоцінка основних засобів, що проведена АКБ ”ПРАВЕКС-БАНК” на основі Звітів про визначення ринкової вартості основних засобів, наданих незалежними суб’єктами оціночної діяльності, за станом на 31.12.2006 року може бути врахована до регулятивного капіталу в сумі 15 065 тис. грн.

Після проведення переоцінки основні засоби підлягали амортизації протягом строку корисного використання.
Облік податку на додану вартість

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» зареєстрований платником податку на додану вартість 09.01.1998 року в Печерській ДПІ м. Києва, та перереєстрований 26.04.2002 року в СДПІ м. Києва по роботі з великими платниками податків, індивідуальний податковий номер №143609226650.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» нараховує та сплачує податок на додану вартість з операцій, що є об’єктом оподаткування, відповідно до
статті 7 Закону України „Про податок на додану вартість”.

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» веде реєстри отриманих та виданих податкових накладних згідно статті 7 пункту 7.2.8 Закону України „Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР (із мінами і доповненнями) та Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затверджених Наказом ДПАУ від 30.06.2005 р.
№ 244.

Філії банку самостійно реєструються як платники податку в податковому органі за місцем розташування, отримують індивідуальний податковий номер, ведуть реєстри отриманих та виданих податкових накладних.

Протягом 2006 року 7 філій були реорганізовані шляхом їх перетворення на відділення Головного банку. Показники діяльності відділень за 2006 рік перенесені на баланс Головного банку з подальшим відображенням їх на балансі Головного банку, та відображаються в податковій звітності Головного банку з моменту складення ліквідаційного балансу.

Таким чином, нарахування та сплату ПДВ за реорганізовані відділення здійснюється Головним банком.

Протягом 2006 року 4 філії були зняті з обліку як платники ПДВ в ДПІ за місцем свого розташування.

Станом на 31.12.2006 року платниками ПДВ зареєстровано 2 філії.

Податкові зобов’язання з ПДВ в 2006 році склали всього 3 683,7 тис. грн., у тому числі:

- по Головному банку - 3 571,0 тис. грн.;

- по філіях - 112,7 тис. грн.

Податковий кредит за 2006 рік склав всього 251,8 тис. грн., у тому числі:

- по Головному банку - 250,3 тис. грн.;

- по філіях - 1,5 тис. грн.

Податковий кредит розраховується згідно з пунктом 7.4 статті 7 Закону України „Про податок на додану вартість”. Банк виконує операції, які згідно з пунктом 3.2 статті 3 Закону України „Про податок на додану вартість” не є об’єктом оподаткування. У разі, коли товари (роботи, послуги) виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого нарахованого податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях.

У цілому облік ПДВ ведеться згідно з вимогами Закону України „Про податок на додану вартість”.

Порушень у веденні обліку не виявлено.
^ Податок на прибуток

Протягом 2006 року АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» сплачував консолідований податок на прибуток відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Для перевірки правильності обрахування податку на прибуток були надані декларації про прибуток за 2006 рік.

За даними декларації за 2006 рік АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» протягом 2006 року отримав прибуток в сумі 136592,2 тис. грн.

Нарахована сума податку на прибуток визначена в сумі
34148,0 тис. грн.

У тому числі податок на прибуток від діяльності, яка підлягає патентуванню, визначено в сумі 33,9 тис. грн.

Сума податку до сплати в бюджет, зменшена на суму податку на прибуток від діяльності, яка підлягає патентуванню, складає
34114,1 тис. грн.

Сума податку на прибуток, що сплачується за місцем розташування філій та Головного банку, визначалась розрахунково, виходячи із загальної суми податку, розподіленого пропорційно до питомої ваги суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих по основних фондах платника податку, які розташовані за місцезнаходженням філій, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань платника податку.

У відповідності до вимог національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”, затвердженого Міністерством фінансів України від 28.12.2000 року №353 (із змінами і доповненнями), та “Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів”, затвердженої постановою Правління НБУ від 19.03.2003 року №121, АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснив нарахування відстроченого податку на прибуток.

Згідно з положеннями Облікової політики АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» на 2006 рік облік відстрочених податкових зобов’язань та активів здійснюється на підставі визначення тимчасових різниць між доходами/витратами у фінансовому та податковому обліку, та відображається згорнуто в балансі Головного банку раз на рік.

В 2006 році банком нараховані відстрочені податкові зобов’язання:

- в сумі 265,3 тис. грн. за рахунок тимчасових різниць між доходами/витратами (дебет рахунку 7900);

- в сумі 27084,2 тис. грн. за рахунок амортизації, нарахованої на суму переоцінки основних засобів (дебет рахунку 5100).

Таким чином, витрати з податку на прибуток, відображені в річній фінансовій звітності банку, становлять 34379,4 тис. грн.

Розрахунок поточних та відстрочених податкових зобов’язань здійснюється за допомогою програмних засобів з урахуванням даних Головного банку та усіх філій.
^ Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

У бухгалтерському обліку протягом 2006 року згідно зі статтею 23 Закону України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.2001 року № 2740-ІІІ банк здійснював розрахунок регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб двічі на рік по 0,25% від загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та на 30 червня поточного року.

Дані розрахунку внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по банку станом на 31.12.2006 року наведені у Таблиці 18.

^ Таблиця 18 (тис. грн.)

Рахунок та його назва

Станом на 31.12.2006

2620 Поточні рахунки фізичних осіб

48 632

2622 Кошти в розрахунках фізичних осіб

7

2625 Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками

208 242

2628 Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб

59

2630 Короткострокові депозити фізичних осіб

455 700

2635 Довгострокові депозити фізичних осіб

1 562 637

2638 Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

82 667

2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

128

Усього

2 358 072

Розмір регулярного збору, що підлягає сплаті за перше півріччя 2007 рік

2 948


З метою рівномірного віднесення на витрати Головний банк та філії здійснюють нарахування внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щомісячно.

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, банк перераховує платіжним дорученням сформовану по всіх підрозділах суму внесків до Фонду за квартал.

Під час аудиторської перевірки несвоєчасних перерахувань до Фонду протягом 2006 року виявлено не було. Правильність нарахування та перерахування збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб підтверджуємо.
^ Позабалансові рахунки

Загальний рівень ризику, притаманний позабалансовим операціям, є низьким. Позабалансові вимоги та зобов’язання не несуть загрози діяльності банку, оскільки переважна частина зобов’язань з кредитування є відкличними, а частка гарантій, авалів у позабалансових активах незначна.

За станом на 31.12.2006 року обсяг позабалансових активів становить 5 997 427 тис. грн., позабалансових пасивів – 271 351 тис. грн. (без врахування залишків за контррахунками).

Позабалансові активи станом на 31.12.2006 року мають таку структуру:

 • гарантії та авалі, що надані клієнтам (рахунки 9020, 9023) – 0,08% або 4 627 тис. грн.

 • інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам (рахунок 9129) – 3,83% або 229 747 тис. грн.

 • отримана застава (рахунок 9500) та іпотека (рахунки 9520, 9521, 9523) – 59,71% та 32,93% або відповідно 3 581 006 тис. грн. та
  1 975 119 тис. грн.

 • списана у збиток заборгованість за кредитними операціями (рахунок 9611) – 0,42% або 24 904 тис. грн.

 • інші активи на зберіганні (рахунок 9703) – 0,13% або
  7 584 тис. грн.

 • інші цінності і документи (рахунок 9819) – 2,06% або
  123 573 тис. грн.

 • основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду) (рахунок 9840) – 0,66% або 39 727 тис. грн.

Зобов’язання банку, які обліковуються на позабалансових активних рахунках та входять до кредитного портфеля банку, наведені у Таблиці 19.

Таблиця 19 (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2006 рік

2005 рік

Відхилення (+, -)

1.

Гарантії, що надані клієнтам (рахунки 9020, 9023)

4 627

2 774

1 853

2.

Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам (рахунок 9129)

229 747

156 364

73 383
1   2   3   4   5Схожі:

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості
Згідно з договором від 29 жовтня 2007 року №5893/01 між аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2006 року м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №0951, видане 26. 01. 2001р.,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconАудиторський висновок про склад та сплату статутного фонду Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на 31. 12. 2006 року (на кінець дня)
Акціонерним комерційним банком “правекс-банк” 28 березня 2007 року проведено аудиторську перевірку матеріалів про формування та сплату...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2007 року м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Україні”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 року №368 і зареєстрованої Міністерством...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк"
Протягом 2007 року було реорганізовано 3 філії, зокрема Вінницьку, Луганську, Харківську, та їх відділення в обласні дирекції та...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк" Код єдрпоу
Протягом 2006 року було реорганізовано 7 філій, зокрема Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Кіровоградську, Криворізьку,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт щодо фінансової звітності
Тов "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31. 12. 2011. р., звіт про фінансові результати,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2007 року 153 акб «правекс банк» м. Київ Таблиця Зміни та рух капіталу за 2006 рік (тис грн.) Рядок
Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов