Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості icon

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомостіНазваЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Сторінка5/5
Дата конвертації27.07.2014
Розмір0.81 Mb.
ТипЗвіт
скачать >>>
1   2   3   4   5

Якість позабалансових активів, які входять до кредитного портфеля банку, задовільна.

Переважну частину залишків за позабалансовими пасивними рахунками складали суми наданих застав (рахунок 9510), питома вага яких протягом року була найбільша і станом на 31.12.2006 року становила 99,4% позабалансових пасивів або 269 731 тис. грн.
^ Аналіз фінансово-економічної діяльності банку

Оцінка фінансового стану банку здійснювалась на підставі балансу АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», звіту про фінансові результати та інших даних, які надавались на запит аудиту .

При здійсненні обліку доходів і витрат банк користується Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003 року N 255 (із змінами і доповненнями), іншими нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми положеннями.

Структура доходів і витрат є раціональною. Банк забезпечує отримання прибутку за рахунок традиційної банківської діяльності – кредитування.

Структура доходів станом на 31.12.2006 року наведена у Таблиці 20.

Таблиця 20

№ п/п

Доходи банку за статтями

Сума

(тис. грн.)

Питома вага, %

Доходи всього:

714 179

100,00

1.
^

Процентні доходи


303 165

42,44

2.

Комiсiйнi доходи

363 077

50,84

3.

Чистий торговельний дохід

30 823

4,32

4.

Iншi операційні доходи

16 647

2,33

5.

Інший дохід

467

0,07

Найбільшу питому вагу в доходах банку займають комісійні доходи (50,84%), процентні доходи (42,44%) та доходи від торговельних операцій (4,32%).

Найбільшу питому вагу в процентних доходах мають доходи за кредитами, що надані фізичним особам (86,06% від загальної суми процентних доходів) та доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності (12,28% від загальної суми процентних доходів).

Серед комісійних доходів найбільшу питому вагу складають комісійні доходи за операціями з клієнтами (99,23% від загальної суми комісійних доходів).

Витрати банку включають в себе витрати з організації та надання банківських послуг і за 2006 рік склали 293 631 тис. грн. (Таблиця 21).

Таблиця 21

№ п/п

Витрати банку за статтями

Сума

(тис. грн.)

Питома вага (%)
Витрати всього:

637 374

100,00

1.

Процентні витрати

177 596

27,86

2.
^

Комісійні витрати


3 692

0,58

3.

Інші операційні витрати

87 038

13,66

4.

Загальні адміністративні витрати

305 534

47,94

5.

Відрахування в резерви та списання безнадійних активів

29 135

4,57

6.

Податок на прибуток

34 379

5,39


Найбільша питома вага у витратах банку належить загальним адміністративним витратам – 47,94% та процентним витратам – 27,86% від загальної суми витрат.

Серед загальних адміністративних витрат найбільшу питому вагу мають витрати на утримання персоналу (63,14% від загальної суми загальних адміністративних витрат), витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів (12,15% від загальної суми загальних адміністративних витрат), інші експлуатаційні та господарські витрати (8,77% від загальної суми загальних адміністративних витрат).

Серед процентних витрат найбільшу питому вагу займають витрати за операціями з фізичними особами (92,70% загальної суми процентних витрат).

Слід зазначити, що позитивним моментом є випереджаючі темпи росту доходів над витратами. За станом на 01.01.2007, порівняно з 01.01.2006, темп росту доходів складає 192,99%, проти витрат – 178,65%. Існуючий рівень доходів дозволяє покривати поточні витрати – середній розмір доходів на одну гривню витрат складає 1,12 грн.

Протягом 2006 року спостерігалася тенденція до підвищення рівня рентабельності банку.

Рентабельність активів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» збільшилась з 1,05% (за станом на 01.01.2006 року) до 3,30% (за станом на 01.01.2007 року).

Рентабельність капіталу банку збільшилась з 8,97% (за станом на 01.01.2006 року) до 36,27% (за станом на 01.01.2007 року).

Відповідно до рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 26.11.2003 №277 «Про заходи щодо підвищення рентабельності діяльності банків», за станом на 01.01.2007 року за рівнем рентабельності активів і капіталу АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» відноситься до категорії високорентабельних банків.

Показник чистого спреду також збільшився з 5,45% (за станом на 01.01.2006 року) до 7,34% (за станом на 01.01.2007 року) та вказує на реальну здатність банку до управління процентними ставками за своїми інструментами.

Станом на 31.12.2006 року чистий прибуток АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» згідно зі зведеним балансом АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» склав 76 805 тис. грн.

Нецільового використання рахунків бухгалтерського обліку при відображенні операцій не виявлено.

Зловживань керівних осіб банку не зафіксовано.
^ Фінансовий моніторинг.

З метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» проводить систему заходів у відповідності до „Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.05.2003 року №189 (із змінами і доповненнями), Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Закону України „Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Головним банком розроблені та надіслані філіям для використання плани основних заходів з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, затверджені наказом Голови Правління АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 23.01.2004 № 3/КІ, а починаючи з березня 2006 року наказом Голови Правління АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 07.03.2006 № 4/КІ.

Програми передбачають проведення фінансового моніторингу, в рамках якого здійснюється ідентифікація, вивчення своїх клієнтів, аналіз операцій, що здійснюються. В рамках програми фінансового моніторингу здійснюється навчання співробітників банку, проводиться роз’яснювальна робота з метою оптимізації системи заходів для забезпечення ефективності фінансового моніторингу.

Керівництво Банку приділяє достатню увагу питанням протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Основними принципами, якими керується Банк в питаннях здійснення фінансового моніторингу, є ідентифікація клієнта, визначення ознак, за якими операція може бути віднесена до категорії таких, що підлягають обов’язковому моніторингу, реєстрація операцій, вжиття достатніх заходів, спрямованих на з’ясування суті та мети операції, за наявності достатніх підстав надання необхідної інформації уповноваженому органу.

Протягом 2006 року управлінням внутрішнього аудиту та контролю були проведені тематичні перевірки усіх філій АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. На думку аудиторів Банком вживаються всі можливі заходи щодо запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
^ Операції з пов’язаними сторонами

Для проведення аудиту операцій з пов’язаними сторонами були надані повні списки інсайдерів/пов’язаних осіб, необхідні пояснення управлінського персоналу щодо операцій, які проводяться з пов’язаними особами, списки акціонерів та виписки з реєстру акцій, декларації про прибуток щодо відображення операцій в податковому обліку, договори між банком та пов’язаними сторонами, протоколи засідань Правління, Загальних зборів акціонерів та інші документи, які надавались аудиторам та дозволили зробити неупереджений висновок щодо операцій з пов’язаними сторонами. Здійснено тестування операцій і залишків за рахунками бухгалтерського обліку, на яких відображені операції з пов’язаними особами.

Протягом 2006 року АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснював операції з інсайдерами/пов’язаними особами. Обсяг операцій з пов’язаними сторонами не впливає принципово на результат діяльності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» в цілому.

Операції, що носять збитковий характер, не проводяться. Резерви під можливі ризики від операцій з пов’язаними особами сформовані у повному обсязі у відповідності до вимог НБУ. Нетипових схем щодо здійснення окремих операцій між пов’язаними сторонами та банком не застосовувалось.

Виходячи із даних, отриманих в ході аудиту, аудитори склали неупереджений висновок, що АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснює операції з інсайдерами/пов’язаними особами та відображає їх у бухгалтерському обліку та звітності у відповідності до чинного законодавства України, нормативних актів НБУ. Інформація, що представлена у звітності, дозволяє у повному обсязі скласти уяву про операції з інсайдерами/пов’язаними особами протягом звітного періоду.
Інформаційні системи

Безпосередньо інформаційними системами банку займається Інформаційно-обчислювальний департамент.

У межах своїх обов’язків, інформаційно-обчислювальний департамент визначає основні засади розвитку в розробці нових банківських технологій і нових видів банківських послуг, прикладного програмного забезпечення, впровадження політики безпеки функціонування мультисервісної нормативної мережі, здійснює роботу системи захисту електронних платежів документів внутрішньобанківської платіжної системи банку і системи електронних платежів НБУ.

У банку використовується як придбане програмне забезпечення, так і власні програмні продукти.

Технологічний (операційний) ризик, пов’язаний зі здійсненням несанкціонованих дій, контролюється з використанням сертифікованих програмно-апаратних систем захисту інформації, шляхом розробки і впровадження програмних продуктів на основі внутрішніх інструкцій та інших процедурних норм щодо кожної проведеної банком операції, а також запровадженням адміністративних заходів. Банк також має відповідні нормативні документи та інструкції, яки регламентують порядок дій його працівників на випадок надзвичайного стану.

Аудитори оцінили стан інформаційних систем в банку, організацію захисту електронних банківських документів і дотримання правил комп’ютерної обробки банківських даних. Вважаємо, що банк має достатній рівень організації інформаційних систем.

Банк постійно працює у напрямку удосконалення програмно-технічного забезпечення, що дозволяє забезпечити цілісність інформаційних потоків та персоніфікований доступ до інформації.
^ Аналіз стану обліку та звітності

Аналіз відповідності стану бухгалтерського обліку, його організації згідно чинному законодавству та нормативним документам НБУ показав, що:

 • обороти по касових рахунках підтверджуються первинними документами;

 • дані аналітичного обліку відповідають оборотам і залишкам по рахунках синтетичного обліку;

 • щоденні баланси, інші звіти складаються своєчасно, на основі розпоряджень клієнтів та відповідних договорів, що забезпечується веденням обліку з використанням сучасних банківських та комп’ютерних технологій;

 • операції по рахунках клієнтів здійснюються своєчасно, що забезпечується використанням сучасних комп`ютерних систем;

 • документи пристосовані для обробки на персональних комп`ютерах завдяки стандартизації та уніфікації представлених даних;

 • усі рахунки в балансі використовуються за призначенням, а економічний зміст відповідає характеру і призначенню рахунків;

 • розрахункові операції здійснюються на підставі первинних документів (платіжних доручень, чеків та інших) суворо згідно з розпорядженями власників рахунків;

 • стан організації бухгалтерського обліку адекватний законодавчим та нормативним актам та забезпечує достовірне та повне відображення операцій, що виконуються на основі первинних документів.

За підсумками перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність банку достовірно відображена у фінансовій звітності.

Діяльність АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснювалась у відповідності до вимог чинного законодавства, міжнародних та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативних вимог Національного банку України, Мінфіну, державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, діючої системи бухгалтерського обліку в банках.

Місячні, щоденні, декадні та інші звіти складені на основі достовірних даних бухгалтерського обліку.

Аналітичні дані відповідають синтетичним даним бухгалтерської звітності. Щоденна звірка даних аналітичного і синтетичного обліку виконується в автоматичному режимі з використанням відповідного програмного забезпечення.

У цілому аудиторська фірма «Віжа-Аудит» підтверджує, що річна фінансова звітність АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» у складі:

 • звіту про фінансові результати, який характеризує діяльність банку за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року;

 • балансу, який відображає фінансовий стан банку за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року;

 • звіту про власний капітал за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року;

 • звіту про рух грошових коштів за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року;

 • приміток до річного фінансового звіту за 2006 рік

справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан банку та викладену у цій звітності інформацію згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики. Висновок безумовно-позитивний.
Директор АФ “Віжа-Аудит” І.І.Пилипенко
(сертифікат серії «АБ»№000053,

виданий АПУ 04.01.1994р.,

сертифікат аудитора на право

здійснення аудиту банків

№0000061, чинний до 01.01.2010 р.)

1   2   3   4   5Схожі:

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості
Згідно з договором від 29 жовтня 2007 року №5893/01 між аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2006 року м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №0951, видане 26. 01. 2001р.,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconАудиторський висновок про склад та сплату статутного фонду Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на 31. 12. 2006 року (на кінець дня)
Акціонерним комерційним банком “правекс-банк” 28 березня 2007 року проведено аудиторську перевірку матеріалів про формування та сплату...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2007 року м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Україні”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 року №368 і зареєстрованої Міністерством...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк"
Протягом 2007 року було реорганізовано 3 філії, зокрема Вінницьку, Луганську, Харківську, та їх відділення в обласні дирекції та...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк" Код єдрпоу
Протягом 2006 року було реорганізовано 7 філій, зокрема Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Кіровоградську, Криворізьку,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт щодо фінансової звітності
Тов "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31. 12. 2011. р., звіт про фінансові результати,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2007 року 153 акб «правекс банк» м. Київ Таблиця Зміни та рух капіталу за 2006 рік (тис грн.) Рядок
Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов