Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу icon

Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газуНазваРегламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу
Дата конвертації27.07.2014
Розмір95.23 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

Погоджено:
Директор ТОВ «ТНГК»

____________________А.А. Лісничий

Затверджено:
Голова Правління ПрАТ «УМВБ»

____________________ А.І. Гулей

Регламент організації та проведення

на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу


 1. Визначення термінів:

Терміни, що вживаються в цьому Регламенті, мають такі значення:

Аукціон – комерційний біржовий аукціон з продажу природного газу, що проводиться в системі електронних аукціонів УМВБ.
Учасник Аукціону – особа, яка виступає в якості Покупця або Продавця, пройшла акредитацію та отримала допуск до участі в Аукціоні.
Покупець – Учасник, що виступає в якості Покупця за укладеною ним Угодою та відповідає вимогам, визначеним у Тимчасовому регламенті організації та проведення на Українській міжбанківській валютній біржі аукціонів з продажу природного газу.

Продавець – Учасник, що виступає в якості Продавця за укладеною ним Угодою та відповідає вимогам, визначеним у Тимчасовому регламенті організації та проведення на Українській міжбанківській валютній біржі аукціонів з продажу природного газу.

^ Угода (Біржова угода) - зафіксоване Біржею одночасне прийняття Учасниками торгів прав і зобов'язань щодо купівлі-продажу за зазначеними у заявці природного газу, які виникають при співставленні умов зареєстрованих в Системі електронних аукціонів УМВБ заявок на купівлю із заявками на продаж цих Учасників торгів.

^ Система електронних аукціонів УМВБ (далі - СЕА) - сукупність обчислювальних засобів, програмного забезпечення, баз даних, телекомунікаційних засобів та іншого обладнання, що забезпечують можливість укладання Угод, підтримання, зберігання, обробки та розкриття інформації, необхідної для укладання Угод в процесі участі в Аукціоні на робочих місцях, розташованих в торговому залі Біржі або в офісах Учасників.

^ Попередній внесок – грошові кошти Учасників, що перераховуються в якості забезпечення заявки.

Терміни, не визначені у цьому Регламенті, трактуються згідно Тимчасового регламенту організації та проведення на Українській міжбанківській валютній біржі аукціонів з продажу природного газу та чинного законодавства України.

 1. Учасники торгів.

2.1. До Аукціону допускаються Учасники, які виконали всі вимоги, що до них пред'являються відповідно до цього Регламенту, пройшли акредитацію та отримали допуск до участі в Аукціоні.

2.2. Учасник, який бажає прийняти участь в Аукціоні в якості Продавця, подає на Біржу пропозиції з продажу природного газу за затвердженим зразком (Додаток 1) не пізніше, ніж за 2 дні до дати проведення Аукціону, в яких визначає умови проведення Аукціону. До пропозицій додаються:

 1. документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів природного газу, або розрахунки, які підтверджують технологічні та інші можливості продавця щодо забезпечення поставки заявлених товарів на відповідну дату;

 2. проект договору купівлі-продажу;

 3. довідкова інформація для Покупця про умови транспортування природного газу, забезпечення трубопровідною системою та іншими транспортними послугами відповідно до визначеного базису поставки;

 4. паспортні характеристики (сертифікат якості) заявлених природного газу за встановленою класифікацією.

2.3. На основі поданих від Продавців пропозицій з продажу природного газу Біржа формує повідомлення та оприлюднює його на власному веб-сайті в мережі Інтернет (www.uice.com.ua) не пізніше ніж за 2 (два) дні до початку Аукціону. Також Біржа формує аукціонний бюлетень, який містить інформацію про місце, дату і час проведення Аукціону, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, базисні умови поставки та оприлюднює його на сайті Біржі.

2.4. Учасник, який бажає прийняти участь в Аукціоні в якості Покупця, зобов'язаний перерахувати суму попереднього внеску на поточний рахунок Біржі № 26504053100211 в Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 321842, код ЄДРПОУ 22877057. Сума попереднього внеску складає 10% від початкової вартості (згідно бюлетеня) заявлених для придбання обсягів природного газу.

2.5. У випадку, якщо Продавець не являється виробником товару, який реалізовує на Аукціоні, то Продавець також підпадає під виконання умов п.п. 2.4. та п.п. 4.3. цієї угоди. 1. Акредитація учасників.

Учасник, який бажає отримати доступ до участі в Аукціоні, надає Біржі пакет документів для акредитації згідно з п. 3.1 цього Регламенту.

3.1. Документи, що надаються для акредитації:

• заява на акредитацію (Додаток 2);

• засвідчена у встановленому порядку копія статуту;

• засвідчена у встановленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи;

• засвідчена у встановленому порядку копія довідки з ЄДРПОУ;

• засвідчена у встановленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;

• документ, що підтверджує повноваження особи або осіб, які виконують операції в СЕА від імені Учасників (далі - Уповноважений представник), із зазначенням паспортних даних такої особи або таких осіб, у письмовій формі. Документ повинен бути підписаний керівником (або особою, яка має право підпису) і завірений печаткою підприємства.
^ 3.2. Порядок розгляду документів для акредитації:

Заява та додані до неї документи розглядаються Біржею, яка в 3-денний термін з дати їх надходження приймає рішення про акредитацію заявника або відмову в акредитації заявника.

Біржа відмовляє заявнику в акредитації у разі:

• надання неповного пакету документів,

• надання недостовірних відомостей.

Про прийняте рішення Біржа повідомляє Учасника шляхом направлення письмового повідомлення про акредитацію або відмову в акредитації, а також надає акредитованим Учасникам логін і пароль для доступу до СЕА.


 1. ^ Підготовка і проведення Аукціону.

  1. Порядок доступу учасників до СЕА.

Доступ учасників до СЕА здійснюється за допомогою віддаленого доступу і комп'ютера, що відповідає технічним вимогам, встановленим Біржею. Доступ учасників до СЕА під час проведення Аукціону забезпечується проведенням процедур авторизації та аутентифікації учасника, а також генерації внутрішнього цифрового ключа, необхідного для реєстрації в Аукціоні та підтвердження дій.

Всі юридичні дії, вчинені Учасниками (їх Уповноваженими представниками) в СЕА мають силу правочинів, що вчинені в письмовій формі, та за їх вчинення Учасники несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

^ 4.2. Етапи Аукціону.

Аукціон проводиться в порядку, визначеному даним Регламентом. Час проведення Аукціону зазначається у оголошенні, яке публікується Біржею на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Процедура Аукціону включає в себе наступні етапи:

А) Підготовка пропозиції - введення заявки / заявок в СЕА Продавцем;

Б) Підготовка попиту - введення заявки / заявок в СЕА Покупцями;

В) Реєстрація Учасників - реєстрація Учасників перед початком Аукціону;

Г) Торги - проведення Аукціону та визначення Учасників-переможців за лотами;

Д) Обробка результатів - генерація вихідних документів.
^ 4.3. Гарантійне забезпечення заявок.

Учасник, який приймає участь в Аукціоні в якості Покупця, до подачі заявки в СЕА повинен забезпечити наявність на поточному рахунку Біржі суми гарантійного забезпечення, визначеного у п. 2.4 цього Регламенту. У разі незабезпечення Покупцем наявності на розрахунковому рахунку Біржі суми гарантійного забезпечення згідно з п. 2.4. цього Регламенту, Покупець не допускається до участі в аукціоні.

Заявки на покупку формуються і вносяться Учасниками в СЕА згідно з бюлетенем аукціону, який публікується в оголошенні на веб-сайті Біржі.

Заявка на купівлю/продаж є офертою (пропозицією), яка адресована всім Учасникам.

Покупець має право брати участь в Аукціоні лише за тими позиціями аукціонного бюлетеня, які зазначені в його заявці, та купувати відповідний природній газ в обсязі, що не перевищує визначеного в заявці.

Невиконані заявки не переносяться у наступний Аукціон та анулюються.

Заявка є дійсною до визнання її Угодою чи до її анулювання.

Угода реєструється з Учасником - контрагентом, що запропонував найкращу ціну за лот.

Угода, зареєстрована в СЕА, означає безумовну згоду Учасників на укладення та виконання ними договору/контракту купівлі-продажу природного газу за результатами Аукціону.

Учасник не вправі відмовитися від Угоди, укладеної за результатами Аукціону.
^ 4.4. Оформлення угод.

Після закінчення торгів Біржа формує в електронному вигляді для кожного Учасника аукціонні свідоцтва про вчинені ним угоди, а також протокол Аукціону, який містить таку інформацію:

• час реєстрації угоди;

• індивідуальний номер угоди;

• номер позиції бюлетеня;

• кількість лотів;

• обсяг лота;

• загальний обсяг;

• стартова ціна;

• ціна покупки;

• загальна вартість;

• номер учасника.


 1. ^ Розрахунки і виконання зобов'язань.

Протягом трьох днів після оформлення аукціонного свідоцтва, але до моменту підписання договору/контракту за наслідками Аукціону, Покупець зобов'язаний перерахувати на поточний рахунок № 26504053100211 в Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 321842, код ЄДРПОУ 22877057, суму комісійного збору у розмірі 0,3% від загальної вартості придбаних на Аукціоні обсягів природного газу.

На підставі аукціонного свідоцтва Покупець, Продавець та Біржа (далі – Сторони) не пізніше трьох днів з дня проведення Аукціону підписують договір/контракт купівлі-продажу природного газу.

Згідно з умовами договору/контракту купівлі-продажу Продавець здійснює поставку проданого природного газу Покупцеві відповідно до визначеного базису поставки та якісної характеристики, а Покупець – приймає їх та здійснює оплату.

Біржа зобов'язана перерахувати Продавцю суму попереднього внеску, яку вона отримала від Покупця за участь у Аукціоні, протягом одного робочого дня після отримання від Продавця листів згідно з умовами договору купівлі-продажу.

Якщо уповноважена особа Продавця чи Покупця – переможця Аукціону відмовляється від підписання аукціонного свідоцтва після закінчення аукціонних торгів, або Продавець чи Покупець відмовляються від підписання договору/контракту купівлі-продажу у визначений термін, або Покупець не перераховує у встановлений термін суму комісійної винагороди на розрахунковий рахунок Біржі, результати Аукціону щодо цих лотів за рішенням Біржі анулюються. За невиконання зобов'язань передбачаються штрафні санкції в розмірах, встановлених законодавством. Крім того, у разі, коли результати Аукціону анулюються з вини Покупця чи Продавця, попередній внесок йому не повертається, а перераховується протилежній стороні за вирахуванням комісійного збору Біржі.

Якщо Покупці, які подавали заявки на участь в Аукціоні, не придбали жодного лота, попередній внесок у повному обсязі повертається їм протягом трьох робочих днів, крім випадків, передбачених вище.

Схожі:

Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу iconПрат «Українська міжбанківська валютна біржа» заява на акредитацію для участі в електронних аукціонах з продажу природного газу
З регламентом організації та проведення на Прат „Українська міжбанківська валютна біржа електронних біржових аукціонів з продажу...
Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу iconПрат «Українська міжбанківська валютна біржа» заява на акредитацію для участі в електронних аукціонах з продажу нафтопродуктів
З регламентом організації та проведення на Прат „Українська міжбанківська валютна біржа електронних біржових аукціонів з продажу...
Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу iconПрат «Українська міжбанківська валютна біржа» заява на акредитацію для участі в електронних аукціонах з продажу вугільної продукції
З регламентом організації та проведення на Прат „Українська міжбанківська валютна біржа електронних біржових аукціонів з продажу...
Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу iconПротокол №1(10) від 07. 02. 03р. Регламент проведення торгів по продажу
Регламент проведення торгів по продажу на зат “Українська міжбанківська валютна біржа” (далі – Біржа) пакетів акцій відкритих акціонерних...
Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу iconПротокол №1(10) від 07. 02. 03р. Регламент проведення торгів по продажу
Регламент проведення торгів по продажу на зат “Українська міжбанківська валютна біржа” (далі – Біржа) пакетів акцій відкритих акціонерних...
Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу iconРішення від «21» грудня 2010р. №1915
«Українська міжбанківська валютна біржа (надалі Кодекс) визначає порядок створення та функціонування Арбітражного комітету Прат «Українська...
Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу icon* Опитувальник заповнюється під час встановленні ділових відносин з Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» та підписується клієнтом (уповноваженим представником, в разі, якщо клієнтом є юридична особа)
Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, пенсійні накопичення, отримання...
Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу iconПротокол №5(50) від 31 липня 2008р. Положення про раду сро зат "українська міжбанківська валютна біржа"
Це Положення розроблено у відповідності з чинним законодавством України та Статутом зат “Українська міжбанківська валютна біржа“...
Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу iconПравил а приватного акціонерного товариства «українська міжбанківська валютна біржа» (нова редакція) зміс т преамбула. Глосарій
Розділ порядок набуття членства на умвб та доступу членів умвб та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів
Регламент організації та проведення на Прат «Українська міжбанківська валютна біржа» електронних біржових аукціонів з продажу природного газу iconПравил а приватного акціонерного товариства «українська міжбанківська валютна біржа» (нова редакція) зміс т преамбула. Глосарій
Розділ порядок набуття членства на умвб та доступу членів умвб та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов