Рішення від 2010р. № icon

Рішення від 2010р. №НазваРішення від 2010р. №
Дата конвертації27.07.2014
Розмір100.63 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

ЗАРЕЄСТРОВАНО


Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення від «___» __________2010р. № ______
ЗАТВЕРДЖЕНО

Біржовою радою ПрАТ «УМВБ»

Рішення від «___»__________ 2010р. № ____

Голова Комісії

Голова Біржової ради

Д. М. Тевелєв _____________________________
__________________________ П. К. Германчук^ ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

Приватного акціонерного товариства

«Українська міжбанківська валютна біржа»ЗМІСТ

Стаття 1 . Загальні положення.

Стаття 2. Принципи професійної діяльності на УМВБ.

Стаття 3. Відносини членів Біржі і їх клієнтів.

Стаття 4. Відносини між членами Біржі.

Стаття 5. Відносини між членами і органами Біржі.

Стаття 6. Відносини між членами і уповноваженими працівниками Біржі.

Стаття 7. Шахрайство та фальсифікації на ринку цінних паперів.

Стаття 8. Контроль за виконанням норм Кодексу.

Стаття 1 . Загальні положення.


  1. Етичний кодекс (надалі - Кодекс) Приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» (надалі – Біржа або УМВБ) встановлює основні норми професійної етики на біржовому ринку для членів Біржі, їх уповноважених представників та фахівців Біржі. Кодекс визначає основні принципи, додержання яких є необхідною умовою виникнення, розвитку і підтримання взаємовигідних відносин між членами Біржі, членами і органами Біржі /фахівцями Біржі, коректного ставлення членів Біржі до своїх клієнтів, співробітників, державних органів.

Кодексом визначено, що всі учасники біржових торгів повинні здійснювати свою діяльність на біржовому ринку, керуючись основними принципами професійної діяльності на УМВБ у загальних інтересах ринку з метою забезпечення його цілісності‚ прозорості‚ високої ліквідності та ефективності.

1.2. Дія Кодексу поширюється на усіх членів Біржі та їх уповноважених представників, уповноважених осіб та фахівців Біржі, які безпосередньо виконують функціональні обов’язки щодо організації торгівлі на Біржі.

1.3. Дія Кодексу не поширюється на фізичних та юридичних осіб, які пов’язані відповідними правовідносинами з членом Біржі, але не мають відношення до управління ним та його професійної діяльності на ринку цінних паперів.

1.4. Кодекс розроблено відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР), Статуту та Правил УМВБ. Кодекс є невід’ємною частиною Правил Біржі.
Стаття 2. Принципи професійної діяльності на УМВБ.
2.1. Основними принципами, якими повинен керуватися член Біржі при здійсненні професійної діяльності на УМВБ, є:

 • законність;

 • добросовісність;

 • пріоритет інтересів клієнтів;

 • професіоналізм;

 • конфіденційність;

 • незалежність.

2.1.1. Принцип законності – під час здійснення професійної діяльності на УМВБ усі члени Біржі зобов’язані неухильно дотримуватися вимог законодавства України, Правил та інших документів Біржі.

2.1.2. Принцип добросовісності – під час здійснення професійної діяльності на УМВБ усі члени Біржі зобов’язані:

своєчасно та у повному обсязі виконувати усі взяті на себе зобов’язання;

вживати заходів для вирішення спорів, що виникають у зв’язку із провадженням професійної діяльності на УМВБ, у порядку, встановленому законодавством України та Правилами Біржі;

не допускати зловживань, що можуть призвести до порушень законних прав та інтересів їх клієнтів, інших членів Біржі, безпосередньо інтересів УМВБ тощо.

2.1.3. Принцип пріоритету інтересів клієнтів – усі члени Біржі зобов’язані захищати інтереси власних клієнтів, ставити захист інтересів клієнта як першочергове завдання, вживати усіх дозволених законодавством України і Правилами Біржі заходів для захисту інтересів клієнта.

2.1.4. Принцип професіоналізму – член Біржі зобов’язаний забезпечити провадження діяльності на УМВБ виключно на професійній основі, не доручати виконання спеціальних функцій співробітникам, які не мають необхідної кваліфікації, визначеної законодавством України та Правилами Біржі, створювати необхідні умови для підвищення кваліфікації власних співробітників.

2.1.5. Принцип конфіденційності – член Біржі зобов’язаний забезпечити збереження конфіденційності інформації, одержаної від клієнта, за винятком випадків повідомлення такої інформації на вимогу уповноважених державних органів відповідно до законодавства;

2.1.6. Принцип незалежності – член Біржі при здійсненні професійної діяльності на УМВБ, участі в роботі будь-яких органів Біржі повинен діяти незалежно від інших членів Біржі, не допускати упередженості, яка може заподіяти шкоди інтересам його клієнтів, інших членів Біржі, іншим особам, які здійснюють діяльність на Біржі, інтересам самої УМВБ.
Стаття 3. Відносини членів Біржі та їх клієнтів.
3.1. Головним принципом діяльності членів Біржі є чесне, порядне та добросовісне ставлення до своїх клієнтів, без надання переваг одному клієнту перед іншими клієнтами.

3.2. Члени Біржі здійснюють управління коштами клієнтів з метою досягнення максимального прибутку, професійно і розсудливо, намагаючись мінімізувати усі можливі ризики; наражати клієнта на ризик член Біржі може виключно, якщо ним було надано клієнту повну інформацію, попереджено про всі можливі негативні наслідки, та одержано згоду клієнта на проведення такої операції.

3.3. Члени Біржі зобов’язані надавати клієнтам повну та достовірну інформацію про всі обставини, пов’язані з проведенням операцій, від імені, за рахунок або на користь клієнта, а також про фінансовий стан члена Біржі, результати його операцій, здійснених ним на користь клієнта на фінансовому ринку, та про ступінь ризику таких операцій. До таких ризиків належать зміни ринкової вартості цінних паперів, придбаних членом Біржі на кошти або в інтересах клієнта, невпевненість в отриманні прибутку тощо.

3.4. Члени Біржі повинні розкривати інформацію відповідно до вимог законодавства України, зокрема, нормативно – правових актів ДКЦПФР.

3.5. Зберігаючи комерційну таємницю, члени Біржі повинні здійснювати операції прозоро та надавати клієнтам можливість контролювати їх проведення.

3.6. Кожен член Біржі несе повну відповідальність за правильне ведення справ з клієнтами. Виходячи з цього, а також враховуючи те, що член Біржі повинен знати потреби та інтереси клієнта, він зобов’язаний надавати клієнту рекомендації, усвідомлюючи, що використання такої рекомендації клієнтом не завдасть збитків останньому.

Під час проведення операцій на УМВБ, член Біржі зобов’язаний:

 • пересвідчитись у наявності права власності клієнта на цінні папери або інші фінансові інструменти, які пропонуються ним до продажу, та/або перевірити спроможність клієнта сплатити вартість цінних паперів, які він бажає придбати;

 • у випадку виникнення під час торгів конфлікту інтересів, у тому числі пов’язаного зі здійсненням учасником торгів дилерської діяльності, негайно повідомляти клієнтів про виникнення такого конфлікту, та вживати всіх необхідних заходів щодо його вирішення на користь клієнта;

 • подавати заявки за дорученням клієнтів в першочерговому порядку відносно власних заявок при поєднанні ним дилерської та брокерської діяльності;

 • подавати заявки за дорученням клієнтів в порядку їх надходження з урахуванням умов доручень клієнтів;

 • нести фінансові ризики, пов’язані зі здійсненням операцій щодо використання грошових коштів та цінних паперів, що належать клієнту, за рахунок власних коштів.

При виконанні доручень клієнта член Біржі не повинен звертатись до іншого торговця цінними паперами як посередника для виконання зазначених доручень, якщо такі дії можуть привести до підвищення загальних витрат клієнта.

Торговець цінними паперами зобов'язаний виконувати доручення клієнтів за договорами доручення, договорами комісії та договорами про управління цінними паперами на найвигідніших для клієнта умовах. Доручення клієнтів виконуються торговцем цінними паперами у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів. У разі укладення торговцем цінними паперами договорів за власний рахунок разом з укладенням ним договорів за рахунок клієнта виконання договорів для клієнта є пріоритетним.

Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів, грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошових коштів та майна, що перебувають у власності торговця цінними паперами.

Член Біржі повинен зберігати бухгалтерські документи та звітність у паперовій формі стосовно торгівлі цінними паперами, в тому числі документи, необхідні для підтвердження виконаних угод між членами Біржі та їх клієнтами, протягом п’яти років.
Стаття 4. Відносини між членами Біржі.
4.1. Члени Біржі будують свої стосунки на засадах взаємоповаги і рівноправності, з метою надання якісних послуг своїм клієнтам. При цьому вони усвідомлюють, що важливим є не лише результат їх діяльності, а й шляхи і способи його досягнення, які мають відповідати вимогам етики.

4.2. Члени Біржі за можливості уникають конфліктів між собою. У разі виникнення конфліктів вони повинні докладати усіх зусиль щодо їх негайного врегулювання шляхом проведення переговорів.

4.3. Враховуючи, що кожен член Біржі має власну комерційну таємницю, інші члени Біржі не намагаються порушувати право інших членів Біржі зберігати конфіденційною таку інформацію.

4.4. У рекламних компаніях чи публічних виступах члени Біржі не оголошують інформацію, поширення якої може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Біржі, інших членів Біржі, уповноважених представників членів Біржі чи клієнтів.

4.5. Члени Біржі намагаються не укладати трудові контракти з співробітниками інших членів Біржі, якщо трудові відносини між іншим членом Біржі та відповідним співробітником не були припинені у встановленому законодавством порядку.

4.6. Члени Біржі розуміють значення ділової репутації Біржі, її членів, і тому повинні уникати дій, які можуть завдати їй шкоди.
Стаття 5. Відносини між членами і органами Біржі.
5.1. Усі органи управління Біржі створюються та діють відповідно до Статуту Біржі та/або положень про такі органи.

5.2. Кожен член Біржі має право на представництво у колегіальних органах Біржі, у порядку, передбаченому Статутом та Правилами УМВБ.

Члени Біржі визнають повноваження та компетенцію органів та посадових осіб Біржі. Небажання сприяти органам та посадовим особам Біржі у виконанні покладених на них завдань вважається порушенням Кодексу.

5.3. Органи Біржі та посадові особи Біржі зобов’язані з повагою ставитися до всіх членів УМВБ, діяти згідно з принципами рівності та неупередженості. Органи Біржі та її посадові особи не можуть надавати будь-яких пільг або переваг одному чи декільком членам Біржі порівняно з іншими.
Стаття 6. Відносини між членами і уповноваженими працівниками Біржі.
6.1. Кожен уповноважений працівник Біржі, який безпосередньо виконує функціональні обов’язки щодо організації торгівлі на фондовому ринку, зобов’язаний:

 • дотримуватись норм Статуту, Правил та інших документів Біржі, нормативно-правових актів ДКЦПФР, інших актів законодавства України;

 • забезпечувати якісне та оперативне обслуговування членів Біржі, чітко та добросовісно виконувати визначені посадовими інструкціями функціональні обов’язки;

 • з повагою ставитись до співробітників та уповноважених осіб членів Біржі;

 • не розголошувати конфіденційну інформацію та відомості, що становлять комерційну таємницю, які сталі відомі йому внаслідок виконання функціональних обов’язків на Біржі;

 • відповідати кваліфікаційним вимогам, необхідним для належного виконання функціональних обов’язків співробітника Біржі, що повинно бути підтверджено відповідними документами, постійно підвищувати та удосконалювати свій професійний рівень і кваліфікацію.


Стаття 7. Шахрайство та фальсифікації на ринку цінних паперів.
7.1. Член Біржі не має права здійснювати будь-яких операцій з цінними паперами, або переконувати іншу особу купити чи продати цінні папери чи інші фінансові інструменти, вдаючись до шахрайства, фальсифікацій чи введення в оману. Член Біржі повинен уникати створення «штучної» діяльності на Біржі, або маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами.

7.2. Член Біржі не може укладати на Біржі нестандартні біржові угоди, фіктивні угоди, які не призводять до зміни власника цінних паперів чи інших фінансових інструментів тощо.

7.3. Член Біржі не має права брати участь, або мати прямі чи опосередковані фінансові інтереси у будь-яких проектах чи об’єднаннях, діяльність яких спрямована на маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами.

7.4. Член Біржі не має права поширювати неправдиву інформацію стосовно цінних паперів чи інших фінансових інструментів, які знаходяться у біржовому списку УМВБ.
Стаття 8. Контроль за виконанням норм Кодексу.
8.1. Член Біржі зобов’язаний не допускати у своїй роботі порушень вимог законодавства, Статуту, Правил та внутрішніх документів Біржі. У випадку виявлення ним будь-яких недоліків чи порушень у власній роботі, член Біржі зобов’язаний у найкоротший термін вжити негайних заходів для їх усунення та обмеження їх можливих негативних наслідків.

8.2. Функції контролю за дотриманням членами Біржі, їх уповноваженими представниками та фахівцями Біржі, які безпосередньо виконують функціональні обов’язки щодо організації торгівлі на фондовому ринку, покладені на Дисциплінарний комітет УМВБ.

8.3. Член Біржі зобов`язаний негайно повідомити про відомі йому факти порушень норм Кодексу Дисциплінарний комітет УМВБ.

8.4. У випадку, якщо дії члена Біржі мають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена нормативно – правовими актами ДКЦПФР, Кодексом України про адміністративні правопорушення або Кримінальним Кодексом України, Біржа повідомляє про виявлені факти уповноважені державні органи.

Схожі:

Рішення від 2010р. № iconРішення від 15. 04. 2011 №7/10 смт. Стара Вижівка Про внесення змін до рішення районної ради №2/6 від 10. 12. 2010р
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
Рішення від 2010р. № iconРішення ради від 24. 12. 2010р. №3/3

Рішення від 2010р. № iconРішення від 30. 12. 2010 №3/16 смт. Стара Вижівка Про внесення змін до рішення районної ради від 10. 11. 2010р. №
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43, статті 57 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту роботи...
Рішення від 2010р. № iconРішення від 01. 03. 2013 №26/32 смт. Стара Вижівка Про внесення змін до рішення районної ради від 10. 11. 2010р. №
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43, статті 57 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту роботи...
Рішення від 2010р. № iconРішення від 03. 02. 2012 №15/24 смт. Стара Вижівка Про внесення змін до рішення районної ради від 10. 11. 2010р. №
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43, статті 57 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та тимчасового Регламенту...
Рішення від 2010р. № iconРішення від 2010р. №
Стаття Обставини, що враховуються при обранні виду заходу дисциплінарного впливу
Рішення від 2010р. № iconРішення ради від 30. 12. 2010р. №3/18
Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Рішення від 2010р. № iconРішення районної ради від 30. 12. 2010р №3/18
Показники міжбюджетних трансфертів між Старовижівським районним бюджетом та іншими бюджетами на 2011 рік
Рішення від 2010р. № iconРішення районної ради від 30. 12. 2010р№3/18
Кошти одержані з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Рішення від 2010р. № iconРішення Правління Прат «умвб» від 28. 12. 2010р. Реєстраційна картка члена Прат «умвб» Дата складання картки: Повна назва юридичної особи

Рішення від 2010р. № iconРішення від 24. 12. 2010р. №3/10 смт. Стара Вижівка Про постійну комісію по прийманню-передачі закладів охорони здоров'я у спільну власність
Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 89 Бюджетного кодексу України, методичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов