Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) icon

Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112)НазваЗакон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112)
Сторінка1/2
Дата конвертації28.07.2014
Розмір1.01 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ НОРМ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Закон України

від 7 липня 2011 р. N 3609-VI
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) у пункті 14.1 статті 14:

підпункти "в" і "г" підпункту 14.1.11 викласти у такій редакції:

"в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;

г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття заборгованості";

підпункт 14.1.22 викласти у такій редакції:

"14.1.22. векселедавець для цілей розділу VI цього Кодексу - суб'єкт господарювання - виробник, який одержує:

з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI цього Кодексу;

з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2 - 229.5 статті 229 розділу VI цього Кодексу";

підпункт 14.1.39 після слів "зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію" доповнити словами "що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи";

доповнити підпунктом 14.1.784) у пункті 38.2 статті 38 слова "або банком на підставі податкової поруки" виключити;

5) пункт 41.3 статті 41 викласти у такій редакції:
"41.3. Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість, акцизного податку та екологічного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи";

6) у статті 42:

пункт 42.1 викласти у такій редакції:
"42.1. Податкові повідомлення - рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу";

пункт 42.3 викласти у такій редакції:
"42.3. Якщо платник податків у порядку та у строки, визначені статтею 66 цього Кодексу, повідомив контролюючий орган про зміну податкової адреси, він на період з дня державної реєстрації зміни податкової адреси до дня внесення змін до облікових даних такого платника податків звільняється від виконання вимог документів, надісланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата";

доповнити пунктом 42.4 такого змісту:
"42.4. З платниками податків, які подають звітність в електронній формі, листування з органами державної податкової служби може здійснюватися засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, орган державної податкової служби надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (в письмовій або електронній формі) платника податків";

7) у статті 44:

в абзаці третьому пункту 44.1 слова "платниками податків вносяться" замінити словами "платники податків мають право вносити";

у пункті 44.2:

після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

в абзаці другому пункту 44.6 слова "(крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 44.7 цієї статті)" замінити словами "(у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)";

8) у статті 48:

підпункт 48.5.1 пункту 48.5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку";

пункт 48.7 доповнити словами "крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу";

9) у статті 49:

в абзаці першому пункту 49.3 слова "до органу державної податкової служби" виключити;

пункт 49.5 доповнити словами "а при поданні податкової звітності в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк";

пункт 49.15 викласти у такій редакції:
"49.15. Податкова декларація, надіслана платником податків або його представником поштою або засобами електронного зв'язку, вважається неподаною за умови її заповнення з порушенням норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48 цього Кодексу та надсилання податковим органом платнику податків письмової відмови у прийнятті його податкової декларації";

10) у статті 50:

у пункті 50.1:

в абзаці першому слова "митної декларації або" виключити;

в абзаці третьому слова "до початку його перевірки контролюючим органом" виключити і доповнити абзац словами "за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті";

пункт 50.2 викласти у такій редакції:
"50.2. Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.

Це правило не поширюється на випадки, встановлені статтею 177 цього Кодексу";

11) у статті 52:

пункт 52.1 викласти у такій редакції:
"52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом";

пункт 52.3 викласти у такій редакції:
"52.3. За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі";

доповнити пунктом 52.6 такого змісту:
"52.6. Центральний орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню";

12) у статті 53:

пункт 53.1 викласти у такій редакції:
"53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована";

абзац перший пункту 53.3 після слова "письмовій" доповнити словами "або електронній";

13) у статті 54:

пункт 54.1 доповнити реченням такого змісту: "Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою";

у пункті 54.3:

абзац перший після слів "та/або зменшення" доповнити словом "(збільшення)";

підпункт 54.3.2 після слів "суми його податкових зобов'язань" доповнити словами "суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків";

14) у статті 56:

у пункті 56.11 слова "податкове зобов'язання" замінити словами "грошове зобов'язання";

у підпункті 56.17.5 пункту 56.17 слова "податкових зобов'язань" замінити словами "грошових зобов'язань";

пункт 56.18 викласти у такій редакції:
"56.18. З урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили";

пункт 56.21 після слів "різних нормативно-правових актів" доповнити словами "або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та";

абзац перший пункту 56.22 викласти у такій редакції:
"56.22. Якщо платник податків оскаржує рішення податкового органу в адміністративному порядку до контролюючих органів та/або до суду, обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не може ґрунтуватися на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом. Це правило не поширюється на випадки, коли таке обвинувачення базується не тільки на рішенні контролюючого органу, а й доведено на підставі додатково зібраних доказів відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства України";

15) в абзаці третьому пункту 57.1 статті 57 слова "до закінчення митного оформлення товарів, якщо інше не передбачено податковим законодавством" замінити словами "до/або на день подання митної декларації";

16) пункт 58.3 статті 58 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"У разі якщо вручити податкове повідомлення-рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом, податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не вручено платнику податків";

17) абзац перший пункту 61.1 статті 61 після слів "з питань" доповнити словами "регулювання обігу готівки";

18) абзац п'ятий пункту 64.5 статті 64 виключити;

19) абзац другий пункту 69.6 статті 69 виключити;

20) у пункті 70.6 статті 70 слова "не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації таких змін" замінити словами "щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця";

21) у підпункті 72.1.1.2 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 слова "в електронному вигляді" замінити словами "в електронній формі";

22) абзац шостий пункту 73.3 статті 73 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

23) у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75:

після слів "щодо дотримання" доповнити словами "норм законодавства з питань регулювання обігу готівки";

після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"До введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва не проводиться фактична перевірка фізичної особи - підприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку";

24) у пункті 80.2 статті 80:

підпункт 80.2.1 після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

підпункт 80.2.2 після слова "наявності" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

підпункт 80.2.5 доповнити словами "а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

25) у пункті 81.1 статті 81:

абзаци перший і другий замінити п'ятьма абзацами такого змісту:
"81.1. Посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби;

копії наказу про проведення перевірки;

службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці шостому слова "в абзаці другому" замінити словами "в абзаці п'ятому";

26) пункт 85.2 статті 85 викласти у такій редакції:
"85.2. Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

Для платників податків, які відповідно до цього пункту зобов'язані надавати інформацію в електронній формі, загальний формат та порядок подачі такої інформації визначаються центральним органом державної податкової служби. У разі невстановлення електронного формату та порядку надання такої інформації платник податків звільняється від обов'язку подання її в електронній формі";

27) підпункт 87.3.4 пункту 87.3 статті 87 викласти у такій редакції:

"87.3.4. Кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих такому платнику податків, суми акредитивів, що виставлені на ім'я платника податків, але не відкриті, суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005), отримані від замовників морських та річкових суден та інших плавучих засобів";

28) пункт 89.2 статті 89 після абзацу першого після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою ніж сума податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

29) підпункт 93.1.5 пункту 93.1 статті 93 виключити;

30) у статті 94:

у пункті 94.2:

підпункт 94.2.4 після слова "відсутні" доповнити словами "документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

у підпункті 94.2.7 слова "та/або акта опису (виділення) майна для його продажу" виключити;

підпункт 94.19.8 пункту 94.19 після слів "платником податків" доповнити словами "документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону";

абзац перший пункту 94.20 доповнити словами "протягом двох робочих днів, що наступають за днем, коли органу державної податкової служби стало відомо про виникнення підстав припинення адміністративного арешту";

31) у пункті 95.21 статті 95 слова "на біржовому ринку" замінити словами "на біржових торгах, аукціонах";

32) у підпункті 97.4.5 пункту 97.4 статті 97 слова "товариств співвласників житла" виключити;

33) у підпункті 98.1.1 пункту 98.1 статті 98 слова "зміна найменування платника податків, а", "їх", "та/або податкового номера" виключити;

34) у підпункті 102.2 статті 102 слова "у частині першій" замінити словами "в абзаці першому пункту 102.1";

35) пункт 117.2 статті 117 виключити;

36) підпункт 120.1.1 пункту 120.1 статті 120 виключити;

37) пункт 123.1 статті 123 викласти у такій редакції:
"123.1. У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування";

38) в абзаці першому пункту 126.1 статті 126 слова "суми самостійно визначеного" замінити словами "узгоджену суму";

39) у пункті 127.1 статті 127:

в абзаці п'ятому слова "частиною першою" замінити словами "абзацом першим";

абзац сьомий доповнити словами "крім випадків, встановлених розділом IV цього Кодексу";

40) пункт 133.3 статті 133 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Нерезиденти, що діють відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, можуть провадити свою господарську діяльність без реєстрації у податковому органі";

41) у пункті 136.1 статті 136:

підпункт 136.1.5 після слів "охороняються законом" доповнити словами "а також суми відшкодування немайнової шкоди за рішенням Європейського суду";

підпункт 136.1.21 виключити;

підпункт 136.1.22 викласти у такій редакції:

"136.1.22. вартість переданого рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одної залізниці або підприємства залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування за рішенням Укрзалізниці. Така передача вважається операцією з безоплатної передачі та призводить до зміни балансової вартості відповідної групи основних засобів сторони, що приймає, і сторони, що передає такий рухомий склад";

доповнити підпунктом 136.1.24 такого змісту:

"136.1.24. вартість об'єктів концесії, отриманих (за винятком випадків, передбачених пунктом 137.19 статті 137 цього Кодексу) платником податків від концесієдавця та повернутих відповідно до договору концесії";

42) у статті 137:

підпункт 137.2.1 пункту 137.2 після слів "з бюджету" доповнити словами "або за рахунок кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України";

пункт 137.17 викласти у такій редакції:

"Доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до цього Кодексу, визнаються з метою оподаткування доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованих у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизації";

доповнити пунктом 137.19 такого змісту:
"137.19. Доходи концесіонера у вигляді вартості, визначеної на рівні звичайної ціни, основних засобів, отриманих платником податків від концесієдавця відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", визнаються в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої згідно із статтею 145 цього Кодексу, одночасно з її нарахуванням";

43) у статті 138:

у пункті 138.1:

в абзаці другому слова та цифри "з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, 138.11" замінити словами та цифрами "з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11";

в абзаці третьому слова і цифри "пунктом 138.5, пунктами 138.10 - 138.12" замінити словами і цифрами "пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12";

пункт 138.5 після слів "були здійснені" доповнити словами "згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку";

абзац другий пункту 138.7 викласти у такій редакції:

"Платник податку має право самостійно визначати допустимі норми технічно неминучого браку в наказі по підприємству за умови обґрунтування його розміру. Такі самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення таких норм центральними органами виконавчої влади у відповідній сфері";

у пункті 138.8:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

доповнити підпунктом 138.8.5 такого змісту:

"138.8.5. До складу загальновиробничих витрат включаються:

а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу; медичне страхування, страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, працівників апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

б) амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій);

д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;

е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього Кодексу; медичне страхування, страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, робітників та працівників апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;

ж) суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу, встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності";

з) суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно із статтею 148 цього Кодексу);

и) інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів із складів до цехів і готової продукції на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно із затвердженими центральними органами виконавчої влади та погодженими Міністерством фінансів України нормативами";

у пункті 138.10:

підпункт 138.10.1 виключити;

у підпункті 138.10.4:

підпункт "б" викласти у такій редакції:

"б) амортизацію наданих в оперативну оренду необоротних активів; амортизацію необоротних та нематеріальних активів у складі об'єктів, отриманих у концесію відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

в абзаці третьому підпункту "в" слова "(крім тих пенсій, що призначені особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах, включаючи особовий склад гірничорятувальних частин, з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України)" виключити;

в абзаці дев'ятому слова "Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" замінити словами "закону, що регулює питання створення та функціонування фондів банківського управління";

пункт 138.12 доповнити підпунктом 138.12.4 такого змісту:

"138.12.4. суми коштів у розмірі, що дорівнює щорічному зменшенню банком на 0,5 відсотка від суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років, що слідують за трирічним строком повного та своєчасного виконання позичальником реструктуризованих зобов'язань за кредитним договором";

44) у пункті 139.1 статті 139:

підпункт 139.1.6 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"У разі якщо платник податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу визначає базу оподаткування для нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість виходячи із винагороди (маржинального прибутку, маржі), податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів (послуг), які входять до складу витрат та основних засобів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або до вартості відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріального активу";

підпункт 139.1.9 викласти у такій редакції:

"139.1.9. витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це органу державної податкової служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку податкових зобов'язань за звітний податковий період. Платник податків зобов'язаний відновити втрачені, знищені або зіпсовані документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви до органу державної податкової служби, митного органу.

Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних податкових періодах, підтверджені витрати включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке поновлення";

у підпункті 139.1.10 слова "вартість торгових патентів" замінити словами "сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності";

45) у статті 140:

у пункті 140.1:

в абзаці першому підпункту 140.1.1 слова "який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України" виключити;

у підпункті 140.1.7:

в абзаці другому слова "в частині першій" замінити словами "в абзаці першому";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"До складу витрат на відрядження відносяться також витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження";

абзац третій пункту 140.2 після слів "у разі визнання" доповнити словом "судом";

46) у статті 142:

у пункті 142.1 слова "відповідно до колективних договорів (угод)" виключити;

абзац другий пункту 142.2 після слів "страхування життя" доповнити словами "договору довірчого управління", а слова "добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення)" замінити словами "страхові платежі (страхові премії, страхові внески), пенсійні внески до недержавних пенсійних фондів та внески на рахунки учасників фондів банківського управління";

47) у статті 144:

у пункті 144.1:

абзац шостий після слів "фінансування на придбання" доповнити словом "(створення)";

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"вартість основних засобів, визначена на рівні звичайної ціни, отриманих в концесію відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

48) підпункт 145.1.1 статті 145 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації";

49) у статті 146:

пункт 146.1 викласти у такій редакції:
"146.1. Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту та поліпшення об'єктів основних засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду) або отриманих в концесію чи створених (збудованих) концесіонером відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", як окремий об'єкт амортизації";

пункт 146.12 викласти у такій редакції:
"146.12. Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені";

пункт 146.15 викласти у такій редакції:
"Нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду.

У цьому ж порядку відбувається виведення основних засобів з експлуатації внаслідок їх відчуження за рішенням суду.

У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів, для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (складу виробничих засобів) та збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо. При цьому нарахування амортизації по такому об'єкту розпочинається у місяці, наступному за місяцем зворотнього введення об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих засобів";

підпункт 146.17.2 пункту 146.17 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"прийняття на баланс залізниць або підприємств залізничного транспорту загального користування основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, переданих для експлуатації з балансу юридичних осіб за їх рішенням";

абзац перший пункту 146.19 викласти у такій редакції:
"146.19. У разі якщо договір оперативної оренди (лізингу) чи концесії зобов'язує або дозволяє орендарю чи концесіонеру здійснювати ремонти та/або поліпшення об'єкта оперативної оренди (лізингу) чи концесії, частина вартості таких ремонтів та/або поліпшень у сумі, що перевищує віднесену на витрати згідно з абзацом другим пункту 146.11 та пункту 146.12 цієї статті, амортизується орендарем чи концесіонером як окремий об'єкт в порядку, встановленому для групи основних засобів, до якої відноситься об'єкт оперативної оренди (лізингу) чи концесії, що ремонтується та/або поліпшується";

50) у статті 148:

у пункті 148.1 слова і цифри "підпункту 138.10.1 пункту 138.10" замінити словами і цифрами "підпункту 138.8.5 пункту 138.8";

пункт 148.6 після слів "відповідно до" доповнити словами і цифрами "підпункту 138.8.5 пункту 138.8 та";

51) в абзаці другому пункту 150.1 статті 150 слова "частини першої" замінити словами "абзацу першого";

52) абзац другий пункту 151.1 статті 151 після слова і цифр "пункту 10" доповнити словом і цифрою "підрозділу 4";

53) абзац восьмий пункту 152.11 статті 152 замінити двома абзацами такого змісту:

"У разі якщо суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, використані не за цільовим призначенням, такі кошти зараховуються до бюджету в першому кварталі наступного звітного року.

Положення цього пункту не поширюється на платників податку, визначених пунктами 154.8 і 154.9 статті 154 цього Кодексу";

54) у статті 153:

у підпункті 153.1.2 пункту 153.1 слова "визнання таких витрат згідно з цим розділом" замінити словами "здійснення операції з такого придбання";

у пункті 153.4:

в абзаці третьому підпункту 153.4.1:

слова "емісією (випуском) облігацій" замінити словами "розміщенням або наступним продажем боргових цінних паперів";

слова "у тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю)" і слова "погашенням облігацій" виключити;

в абзаці третьому підпункту 153.4.2:

слово "облігацій" замінити словами "боргових цінних паперів";

слова "у тому числі шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю" та слова "придбанням облігацій" виключити;

у пункті 153.8:

слова "деривативами" та "деривативів" виключити;

абзац другий після слова "обміну" доповнити словами "викупу емітентом, погашення", після слова "обміном" доповнити словами "викупом емітентом, погашенням";

в абзаці третьому слова "(у тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення)" замінити словами "(у тому числі емітенту під час розміщення)";

в абзаці четвертому:

перше речення доповнити словами "в тому числі окремий облік операцій з цінними паперами, придбаними під час їх розміщення, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу";

доповнити реченням такого змісту: "Витрати платника податку, понесені при придбанні цінних паперів, які використані платником в операціях РЕПО, не враховуються у визначенні фінансових результатів за операціями з торгівлі цінними паперами протягом строку РЕПО, а враховуються при визначенні фінансових результатів за операціями РЕПО в порядку, передбаченому в пункті 153.9 цієї статті";

абзац шостий після слів "від продажу" доповнити словами "(обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження)";

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо платник податку виступає інвестором при первинному розміщенні цінних паперів або наступного продажу власних акцій емітентом, або у разі внесення коштів до статутного капіталу емітента, то витрати, сплачені (нараховані) таким платником податку емітенту таких цінних паперів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

у пункті 153.9:

абзац перший після слів "з розміщення" доповнити словами "та наступного продажу";

доповнити абзацами четвертим - десятим такого змісту:

"Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції з купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) (операції РЕПО), якщо такі операції не передбачають перехід права власності на цінні папери. Фінансовий результат за такими операціями платника податку визначається по кожній такій операції, як різниця між ціною продажу (купівлі) цінних паперів та ціною їх зворотної купівлі (продажу), в податковому періоді, в якому відбулась зворотна купівля (продаж) таких цінних паперів.

За операціями з купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) (операції РЕПО), якщо такі операції передбачають перехід права власності на цінні папери, фінансовий результат визначається в порядку, який передбачений для операцій з торгівлі цінними паперами в пункті 153.8 статті 153 цього Кодексу.

За операціями з деривативами (похідними інструментами) визначається загальний результат платника податку від таких операцій за звітний податковий період за даними бухгалтерського обліку. Від'ємний результат від операцій з деривативами переноситься на зменшення результату від операцій з деривативами наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього Кодексу. Позитивний результат (з урахуванням від'ємного результату від операцій з деривативами минулих періодів) включається до складу доходів платника податку за результатами такого звітного податкового періоду. Усі інші витрати та доходи платника податку за операціями з деривативами враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.

Норми цього Кодексу щодо звичайних цін не застосовуються при проведенні операцій РЕПО чи операцій з деривативами.

Первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами) можуть бути:

для торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - біржовий звіт за звітний період;

для платників податку - клієнтів торговців цінними паперами - учасників фондової біржі - звіт торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем";

підпункт 153.13.10 пункту 153.13 доповнити словами "фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону";

абзац другий підпункту 153.15.1 пункту 153.15 викласти в такій редакції:

"Об'єкти основних засобів та нематеріальних активів юридичної особи, що припиняється у зв'язку з проведенням реорганізації, включається до складу відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів платника податків - правонаступника за балансовою вартістю на дату затвердження передавального акта та підлягає амортизації в порядку, визначеному цим Кодексом";

55) у статті 154:

пункт 154.8 викласти у такій редакції:
"154.8. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму:

передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей;

передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної та/або теплової енергії відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;

витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, погашення облігацій (боргових цінних паперів), випущених (отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) обладнання електричних станцій і теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва (реконструкції, модернізації), затвердженого Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом";

доповнити пунктом 154.9 такого змісту:
"154.9. Звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та схваленими державним органом, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування зазначених цілей";

56) абзац перший статті 155 після слів "сільськогосподарської продукції" доповнити словами "визначеної статтею 209 цього Кодексу";

57) у статті 156:

у підпункті 156.1.1 пункту 156.1:

абзац дванадцятий після слова "надання" доповнити словом "ним";

абзац п'ятнадцятий виключити;

абзац четвертий підпункту 156.2.1 пункту 156.2 виключити;

58) абзац другий підпункту 159.2.2 пункту 159.2 статті 159 викласти у такій редакції:

"для банків - 20 відсотків (на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2013 року - 30 відсотків) суми заборгованості за всіма видами операцій, зазначених у підпункті 159.2.1 пункту 159.2 цієї статті, а саме: суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів і комісій, а також суми наданих гарантій на останній робочий день звітного податкового періоду";

59) пункт 160.9 статті 160 викласти у такій редакції:
"160.9. Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки даного нерезидента (в тому числі укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь даного нерезидента), утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що проводять діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в органах державної податкової служби як платники податку.

Положення цього пункту не поширюються на випадки надання резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидентів у випадку, якщо вони надають зазначені послуги в рамках своєї основної (звичайної) діяльності";

60) у статті 164:

пункт 164.1 викласти у такій редакції:
"164.1. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

У разі використання права на податкову знижку базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цієї статті на суми податкової знижки такого звітного року.

Базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до пункту 177.2 статті 177 та пункту 178.3 статті 178 цього Кодексу";

у пункті 164.2:

в абзаці першому підпункту 164.2.16 слова "пенсійних вкладів" замінити словами "внесків на пенсійні вклади";

підпункт "ґ" підпункту 164.2.17 доповнити словами "(крім суми процентів умовно нарахованих на таку допомогу)";

пункт 164.6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

61) у пункті 165.1 статті 165:

підпункт 165.1.1 після слів "реабілітації інвалідів" доповнити словами "суми допомоги по вагітності та пологах";

у підпункті 165.1.23 слова "вартість одягу, взуття" замінити словами "вартість майна";

підпункт 165.1.26 після слів "сума стипендії" доповнити словами "(включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону)";

доповнити підпунктом 165.1.50 такого змісту:

"165.1.50. операції з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами";

62) підпункт 166.4.3 пункту 166.4 статті 166 після слів "платник податку" доповнити словами "до кінця податкового року, наступного за звітним";

63) у статті 167:

у пункті 167.1:

в абзаці першому слова "виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри" замінити словами "виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176, статтями 177 і 178 цього розділу, застосовують ставку податку 17 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

абзац п'ятий пункту 167.2 доповнити словами "включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом внаслідок викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, відповідно до закону, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості";

в абзаці першому пункту 167.3 слова "крім у державній та недержавній грошовій лотереї" замінити словами "крім виграшу у державній та недержавній грошовій лотереї";

64) у статті 168:

у пункті 168.1:

доповнити підпунктом 168.1.5 такого змісту:

"168.1.5. Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду";

в останньому абзаці пункту слова "Для цілей цього розділу" замінити словами та цифрами "168.1.6. Для цілей цього розділу";

у пункті 168.4:

підпункт "б" підпункту 168.4.5 замінити двома підпунктами такого змісту:

"б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам - за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);

в) в інших випадках - за її податковою адресою";

у підпунктах 168.4.7 та 168.4.8 слова "до відповідного місцевого бюджету" замінити словами "до відповідного бюджету";

65) у пункті 169.4 статті 169:

абзац другий підпункту 169.4.1 після слів і цифр "підпунктом 169.1.2" доповнити словами та цифрами "та підпунктами "а" і "б" підпункту 169.1.3";

абзац перший підпункту 169.4.2 після слів "за місцем застосування податкової соціальної пільги" доповнити словами "з урахуванням положень абзацу третього пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу";

66) у статті 170:

у пункті 170.2:

у підпункті 170.2.2:

абзац перший доповнити словами "(крім операцій з деривативами)";

абзац третій виключити;

доповнити абзацами такого змісту:

"Інвестиційний прибуток за операціями з деривативами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку за операціями з деривативами (похідними інструментами), включаючи отримані суми періодичних або разових виплат, передбачених умовами контрактів (договорів), та документально підтвердженою сумою, сплаченою платником податку іншій стороні такого контракту (договору) з деривативами (похідними інструментами), в тому числі сплаченими сумами періодичних або разових виплат, які передбачені умовами контракту (договору).

Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для клієнтів - учасників фондової біржі, визнається звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування";

у першому реченні абзацу четвертого підпункту 170.2.6 слова "окремо від операцій з банківськими металами" виключити;

у підпункті "а" підпункту 170.2.7 слова "а також банківські метали, придбані у банку незалежно від місця їх подальшого продажу" виключити;

підпункт 170.2.9 викласти у такій редакції:

"170.2.9. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.

Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента встановлюється Міністерством фінансів України спільно з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів";

у підпункті 170.8.3 пункту 170.8:

у підпункті "а" слова "платником податку - резидентом" замінити словами "та/або виплачених платнику податку - резиденту";

підпункт "в" після слова "вкладник" доповнити словами "учасник фонду банківського управління";

в абзаці сьомому слово "страхових" виключити;

67) у статті 172:

пункт 172.1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

пункт 172.5 викласти у такій редакції:
"172.5. Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:

а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов'язана відобразити доход від такого відчуження у річній податковій декларації";

68) у статті 173:

абзац третій пункту 173.2 виключити;

абзац перший пункту 173.3 доповнити реченням такого змісту: "При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними відповідно до пунктів 173.1 або 173.2 цієї статті з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві";

у пункті 173.8 слово "спадкування" замінити словом "успадкування";

69) абзац другий пункту 174.3 статті 174 доповнити словами "та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб";

70) підпункт "ґ" пункту 176.2 статті 176 викласти у такій редакції:

"ґ) нести відповідальність у випадках, визначених цим Кодексом";

71) у статті 177:

пункт 177.4 викласти у такій редакції:
"177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III цього Кодексу";

у пункті 177.5:

підпункт 177.5.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більше ніж на 20 відсотків у порівнянні з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у наступний строк, встановлений цим підпунктом, пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною особою - підприємцем до настання строку сплати такого авансового платежу до органу державної податкової служби подається заява у довільній формі, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу";

в абзаці першому підпункту 177.5.3 слова "податку на доходи та суми плати за торговий патент" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності";

пункт 177.8 викласти у такій редакції:
"177.8. Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу";

72) у статті 178:

у пункті 178.1 слова "свідоцтво про таку реєстрацію" замінити словами "довідку про взяття на облік";

в абзаці другому пункту 178.3 слово "свідоцтва" замінити словами "довідки про взяття на облік";

у пункті 178.5 слово "свідоцтва" замінити словом "довідки";

73) пункт 179.2 статті 179 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку";

74) у статті 180:

абзац другий підпункту 5 пункту 180.1 доповнити реченням такого змісту: "Норми цього підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону";

доповнити пунктом 180.4 такого змісту:
"180.4. Положення цієї статті не поширюються на осіб-нерезидентів, які надають послуги з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією";

75) пункт 182.1 статті 182 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особа, статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300000 гривень та яка не є платником податку відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу, може добровільно зареєструватися незалежно від наявності здійснених нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам податку";

76) у статті 183:

пункт 183.3 після слів "як платника податку" доповнити словами та цифрами "або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу";

пункт 183.4 викласти у такій редакції:
"183.4. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на загальну систему оподаткування, за умови, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, з початку календарного року, реєстраційна заява має бути подана не пізніше 10 січня цього календарного року; у разі якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

При реєстрації осіб як платників податку, які обрали спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату податку, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви на право застосування спрощеної системи оподаткування";

пункт 183.5 викласти у такій редакції:
"183.5. Особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.

При цьому реєстрація осіб, зазначених у пункті 183.4 цієї статті, здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування";

пункт 183.7 після слів "безпосередньо керівником" доповнити словами "або представником";

пункт 183.10 викласти у такій редакції:
"183.10. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до органу державної податкової служби реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування";

77) у пункті 184.7 статті 184 слова "подання заяви про" виключити;

78) у підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 слова "та інші подібні послуги консультаційного характеру" виключити;

79) абзац перший пункту 187.10 статті 187 викласти у такій редакції:
"187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості (далі - ЖЕКи), визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом";

80) у пункті 188.1 статті 188:

абзац перший доповнити словами "і збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"У разі постачання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою, у межах обміну, у межах дарування, у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку, пов'язаній з постачальником особі, суб'єкту господарювання, який не зареєстрований платником податку, іншим особам, які не зареєстровані платниками податку, база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін";

81) у статті 189:

пункт 189.1 викласти у такій редакції:
"189.1. У разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, постачання товарів/послуг та виробничих основних засобів відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу, використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності, переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих основних засобів, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент переведення (постачання), а для товарів/послуг - не нижче цін придбання";

пункт 189.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі постачання вживаних товарів, повернутих лізингоодержувачем не зареєстрованим як платник податку у зв'язку з невиконанням умов договору фінансового лізингу, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

пункт 189.9 викласти у такій редакції:
"189.9. У разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням";

82) у пункті 192.1 статті 192 слова "повернення товарів" замінити словами "повернення товарів/послуг";

83) у статті 196:

у пункті 196.1:

абзац перший підпункту 196.1.1 доповнити словами "та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону";

у підпункті 196.1.2:

абзаци перший та другий викласти у такій редакції:

"196.1.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), у концесію, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;

повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в концесію або лізинг (оренду) концесієдавцю або лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг";

в абзаці третьому слова "по об'єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата процентів з метою оподаткування визначається у гривнях за курсом валют, визначеним Національним банком України на момент сплати" виключити;

в абзаці першому підпункту 196.1.5:

слова "переуступки фінансових кредитів" замінити словами "відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ";

доповнити реченням такого змісту: "Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з Державною податковою службою України";

84) у статті 197:

у пункті 197.1:

підпункт "г" підпункту 197.1.7 доповнити реченням такого змісту: "Порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України";

в абзаці шостому підпункту 197.1.12 слова "балансова вартість відповідної групи основних засобів не змінюється" виключити;

абзац другий підпункту 197.1.16 після слів "у межах їх повноважень" доповнити словами "та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту";

у підпункті 197.1.25 слова "крім видань еротичного характеру" замінити словами "(крім видань еротичного характеру)";

в абзаці першому пункту 197.6 слова "середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу" замінити словами "середньооблікової кількості штатних працівників";

включити пункт 197.9 такого змісту:
"197.9. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг, що надаються іноземним та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами";

85) у статті 198:

у пункті 198.2:

абзаци перший та другий замінити одним абзацом такого змісту:
"198.2. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами другим - сьомим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду";

пункт 198.5 викласти у такій редакції:
"198.5. Якщо у подальшому такі товари/послуги, основні виробничі засоби фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні виробничі засоби вважаються проданими у податковому періоді, на який припадає таке використання, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами.

Датою використання товарів/послуг, основних виробничих засобів вважається дата визнання витрат відповідно до розділу III цього Кодексу";

абзаци перший та другий пункту 198.6 викласти у такій редакції:
"198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу";

86) перше речення пункту 199.5 статті 199 викласти у такій редакції:
"199.5. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями, визначена з урахуванням норм пунктів 199.2 - 199.4 статті 199 цього Кодексу, застосовується для проведення коригування сум податку, які відносяться до податкового кредиту за операціями, зазначеними у пункті 199.1 статті 199 цього Кодексу";

87) у статті 200:

у підпункті "а" пункту 200.4 слова "за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг" замінити словами "за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг";

у пункті 200.19:

у підпункті 200.19.3 слова "не менше 50 відсотків" замінити словами "не менше 40 відсотків";

підпункт 200.19.4 після слів "за даними податкових накладних" доповнити словами "що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу)";

88) у статті 201:

у пункті 201.1:

абзац перший доповнити словами "такі обов'язкові реквізити";

доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України)";

пункт 201.9 доповнити словами "після набрання чинності таким рішенням суду";

у пункті 201.10:

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше двадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписки".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

у першому реченні абзацу одинадцятого слова "її заповнення та" замінити словами "її заповнення та/або";

в абзаці третьому підпункту "б" пункту 201.11 слова "електронними контрольно-касовими апаратами" замінити словами "реєстраторами розрахункових операцій";

89) у статті 206:

абзаци другий та третій підпункту 206.2.5 пункту 206.2 після слова "простого" доповнити словом "авальованого";

в абзаці другому пункту 206.5 слова "фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України, та" виключити;

90) статтю 207 викласти у такій редакції:
  1   2Схожі:

Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України
У податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011, №№13-17 ст. 112)
Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання
У кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 26, ст. 131)
Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків) Верховна Рада Українипостановля є
У законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 2005, №26, ст. 349)
Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків Верховна Рада Українипостановляє
У статті 7 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №29, ст. 238 із наступними...
Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради України, 1971 р., додаток до №50, ст. 375)
Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності перевезення пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення
Внести до Закону України “Про автомобільний транспорт” Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №32, ст. 273; 2009 р
Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Закону України “Про дошкільну освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №49, ст. 259; 2008 р., №27—28, ст. 251)...
Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон україни про внесення зміни до статті 18 Закону України „Про загальну середню освіту щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи Верховна Рада України постановляє
Статтю 18 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №28, ст. 230) доповнити частиною...
Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 2005, №26, ст. 349)
...
Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., Nn 13 17, ст. 112) iconЗакон України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 2005, №26, ст. 349)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов