Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю icon

Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністюНазваАудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю
Дата конвертації28.07.2014
Розмір88.66 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
1. /аудит 2014/Аудиторський висновок.docx
2. /аудит 2014/Баланс ПАТ ОФДП.docx
3. /аудит 2014/Зв_т про сукупний дох_д.docx
4. /аудит 2014/Консол_дований зв_т про власний кап_тал.docx
5. /аудит 2014/Консол_дований зв_т про рух грошових кошт_в.docx
6. /аудит 2014/Прим_тки до ф_нансовох зв_тност_.docx
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2013 р. Форма №2-к Код за дкуд 1801003 І. Фінансові результати стаття
Звіт про власний капітал за 2013 р. Форма №4-к Код за дкуд 1801005 Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капітал
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р. Форма №3-к код за дкуд 1801004 Стаття Код рядка За звітний період
Інформація про Компанію. Найбільш суттєві положення облікової політики. Здатність продовжувати діяльність безперервно. Основні засоби. Інвестиційна нерухомість. Запаси

м. Кіровоград, вул. Дзержинського 82/40, кімн.7

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит-Центр»

щодо консолідованої фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів»

за станом на 31 грудня 2013 року

Кіровоград

2014 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит-Центр»

щодо консолідованої фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів»

за станом на 31 грудня 2013 року

Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента.

Вступний параграф.

Основні відомості про емітента:

- Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» ;

- Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – 02424856;

- Місцезнаходження – 28000, Кіровоградська область , місто Олександрія, вулиця Будівельників, будинок 40;

- Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 21.07.1994 р. № 14451200000000750.

Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2). При складанні аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) аудитори керувались «Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів

( крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360.

Ми провели аудит повного комплекту консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів», що додається, за станом на 31 грудня 2013 року, що включає:

-​ Консолідований Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року;

-​ Консолідований Звіт про сукупний дохід за 2013 рік;

-​ Консолідований Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;

-​ Консолідований Звіт про власний капітал за 2013 рік;

-​ Консолідовані Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки за 2013 рік;

Опис відповідальності управлінського персоналу

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку

та достовірне представлення консолідованих фінансових звітів

Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності на 31 грудня 2013 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності , що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Опис відповідальності аудитора

Відповідальність аудитора за надання висновку

стосовно консолідованої фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» на 31 грудня 2013 року на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових політик , та оцінку загального подання консолідованої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Думка аудиторів щодо повного комплекту консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» на 31 грудня 2013 року складена у відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» .

Думка аудитора щодо повного комплекту консолідованої фінансової звітності

Висловлення думки:

На нашу думку, консолідована фінансова звітність відображає достовірно , в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» за станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності .

Інша допоміжна інформація

Думка аудитора щодо іншої допоміжної інформації

1. Розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» за станом на 31 грудня 2013 року проведено у відповідності до положень п.3 ст.155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, а також з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства», схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485 і розраховується шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

Сума активів товариства на 31 грудня 2013 року становить 4892,0 тис. грн., сума зобов`язань товариства становить – 1189,0 тис. грн. Вартість чистих активів товариства за станом на 31 грудня 2013 року визначено в сумі 3703,0 тис. грн.

Для порівняння скоригований статутний капітал товариства на 31 грудня 2013 року становить 5775,0 тис. грн.

За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» за станом на 31 грудня 2013 року не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями).

2. Думка аудиторів стосовно наявності суттєвих невідповідностей між консолідованою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з консолідованою фінансовою звітністю сформована у відповідності до Міжнародного Стандарту Аудиту 720 « Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»:

За даними перевірки можна висловити думку, що суттєвих невідповідностей між консолідованою фінансовою звітністю Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів», що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з консолідованою фінансовою звітністю, не виявлено.

3. Думка аудиторів щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до статті 70 « Значний правочин» розділу XIII. «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є

заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 – VI від 17 вересня 2008 року:

Нами перевiренi вчиненi ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» правочини, які було укладено у звiтному перiодi. Правочини, якi перевищують 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi затверджуються рішеннями відповідних органів корпоративного управління товариства у відповідності до вимог статті 70 ««Значний правочин» розділу XIII. «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість» Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 – VI від 17 вересня 2008 року.

4. Думка аудиторів щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 – VI від 17 вересня 2008 року:

На нашу думку стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 – VI від 17 вересня 2008 року. Корпоративне управління Товариством здійснюється Загальними зборами.

Загальні збори обирають Наглядову раду , яка здійснює захист прав акціонерів ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів».

Виконавчим органом товариства є правління , здійснює управління поточною діяльністю ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів», вирішує всі питання, пов`язані з керівництвом фінансово-господарською діяльністю ПАТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління обирається Наглядовою радою. Члени правління призначаються Головою правління.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Загальні збори Товариства обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Наглядова рада ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» не створювала комітету з питань аудиту та не запроваджувала посади внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) .

5. Думка аудиторів стосовно ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства сформована у відповідності до Міжнародного Стандарту Аудиту 240 « Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової

звітності» :

На нашу думку отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що консолідована фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.

Основні відомості про аудиторську фірму

Незалежними аудиторами Гриценко Оленою Іванівною (сертифікат аудитора серії А №004236 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2014 року ) , Митецькою Оленою Василівною (сертифікат серії А № 004241 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2014 року) Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аналітик-Аудит-Центр» (Код ЄДРПОУ – 37231745, зареєстроване Реєстраційною Палатою Кіровоградського міськвиконкому - 27 серпня 2010 року , номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 14441020000007210), яке здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 4381, затвердженого рішенням Аудиторської палати України № 220/3 від 23.09.2010 року і розташоване за адресою:

м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел. 27-42-85, згідно договору № 20 від 12 березня 2014 року проведено перевірку достовірності та повноти консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» за станом на 31 грудня 2013 року.

Перевірку розпочато - 20 березня 2014 року, закінчено – 10 квітня 2014 року

Директор

ТОВ «АФ «Аналітик-Аудит-Центр» Митецька О.В.

Аудитор Гриценко О.І.

Дата аудиторського висновку : 10 квітня 2014 року

Адреса аудиторської фірми: м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А, к. 511Схожі:

Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconАудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності...
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік
Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 25. 02. 13 р. №9 між тов аудиторська фірма “кмк” та тов “Київська фондова...
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2011 рік
Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 02. 03. 12 р. №54 між тов аудиторська фірма “кмк” та тов “Київська фондова...
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconЗвіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів
Аудиторський висновок наданий для акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аеліта», Національної комісії,...
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconДоговір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами
...
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconДоговір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю
України вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю " " (надалі іменується "Товариство"), на нижчевикладених умовах,...
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Директор Товариства з обмеженою відповідальністю " "
Товариства з обмеженою відповідальністю ” ” (далі за текстом – ”Підприємство”) запроваджуються ці правила внутрішнього трудового...
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconНаказ №734 від 11 жовтня 2011 року м. Ужгород Про проведення ліцензійної експертизи Товариства з обмеженою відповідальністю „ Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів
Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів”, на підставі подання Товариства...
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю iconАудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов